Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:e (Results 1 – 25 of 349) sorted by relevance

12345678910>>...14

/dokuwiki/lib/scripts/jquery/
H A Djquery.min.js2e,t){"use strict";"object"==typeof module&&"object"==typeof module.exports?module.exports=e.docume… argument
H A Djquery-ui.min.js6e(t){for(var e=t.css("visibility");"inherit"===e;)t=t.parent(),e=t.css("visibility");return"hidden… argument
7e.apply(this,arguments);return n.mode="hide",this.effect.call(this,n)}}(t.fn.hide),toggle:function… argument
13e=this.options,i=this.tablist.children(":has(a[href])");e.disabled=t.map(i.filter(".ui-state-disab… argument
/dokuwiki/inc/
H A DErrorHandler.php58 public static function fatalException($e) argument
60 $plugin = self::guessPlugin($e);
61 $title = hsc(get_class($e) . ': ' . $e->getMessage());
64 $logged = self::logException($e)
66 : $e->getFile() . ':' . $e->getLine();
92 $msg = hsc($intro) . '<br />' . hsc(get_class($e) . ': ' . $e->getMessage());
127 public static function logException($e) argument
132 $prefix = get_class($e);
137 $e->getTraceAsString(),
138 $e->getFile(),
[all …]
H A DActionRouter.php90 } catch(ActionException $e) {
92 $actionname = $e->getNewAction();
100 if($e->displayToUser()) {
101 msg(hsc($e->getMessage()), -1);
107 } catch(NoActionException $e) {
111 } catch(\Exception $e) {
112 $this->handleFatalException($e);
151 if(is_a($e, FatalException::class)) {
152 http_status($e->getCode());
157 throw $e;
[all …]
/dokuwiki/lib/scripts/
H A Dhotkeys.js94 return t.onkeyup.call(t,e);
115 this.onkeyup = function(e) { argument
117 var v = t.findShortcut(e);
133 this.onkeydown = function(e) { argument
135 var v = t.findShortcut(e);
150 this.onkeypress = function(e) { argument
152 var v = t.findShortcut(e);
270 if (!e.altKey && !e.ctrlKey && !e.metaKey) {
275 if (o.ctrl != e.ctrlKey)
278 if (o.alt != e.altKey)
[all …]
H A Dhelpers.js59 function logError(e, file) { argument
64 e.name, e.message, file);
65 if(e.stack) {
66 console.error(e.stack);
H A Dlinkwiz.js68 onEntry: function(e){ argument
69 if(e.keyCode == 37 || e.keyCode == 39){ //left/right
74 e.preventDefault();
75 e.stopPropagation();
80 e.preventDefault();
81 e.stopPropagation();
86 e.preventDefault();
87 e.stopPropagation();
100 e.preventDefault();
182 e.stopPropagation();
[all …]
H A Deditor.js128 keyHandler: function(e){ argument
129 if(jQuery.inArray(e.keyCode,[8, 10, 13, 32]) === -1) {
141 … if((e.keyCode == 13 || e.keyCode == 10) && e.ctrlKey) { // Ctrl-Enter (With Chrome workaround)
144 e.preventDefault(); // prevent enter key
146 }else if(e.keyCode == 13){ // Enter
163 e.preventDefault(); // prevent enter key
166 }else if(e.keyCode == 8){ // Backspace
184 e.preventDefault(); // prevent backspace
187 }else if(e.keyCode == 32){ // Space
196 e.preventDefault(); // prevent space
H A Dfileuploader.js68 qq.preventDefault = function(e){ argument
69 if (e.preventDefault){
70 e.preventDefault();
72 e.returnValue = false;
351 var e = e || window.event;
585 var relatedTarget = document.elementFromPoint(e.clientX, e.clientY);
654 e = e || window.event;
655 var target = e.target || e.srcElement;
675 onDrop: function(e){} argument
728 var relatedTarget = document.elementFromPoint(e.clientX, e.clientY);
[all …]
/dokuwiki/lib/exe/
H A Dxmlrpc.php16 } catch (\Exception $e) {
17 $server->error($e->getCode(), $e->getMessage());
/dokuwiki/inc/lang/sl/
H A Dnewpage.txt1 ====== Stran še ne obstaja ======
3 Sledili ste povezavi na stran, ki še ne obstaja. Stran je mogoče ustvariti preko povezave **Ustvari…
H A Dupdateprofile.txt3 Posodobiti ali spremeniti je mogoče le nekatere podatke. Uporabniškega imena ni mogoče spremeniti.
H A Dlogin.txt3 Niste prijavljeni! Spodaj vnesite ustrezne podatke in se prijavite. Prijaviti se je mogoče le, če s…
/dokuwiki/inc/lang/sq/
H A Dsubscr_list.txt3 Faqet në hapësirën e emrit @PAGE@ të wiki-t @TITLE@ ndryshuan. Këto janë faqet e ndryshuara:
9 Për të fshirë lajmërimet e faqes, hyni në wiki-n tek @DOKUWIKIURL@ dhe pastaj vizitoni @SUBSCRIBE@ …
H A Drecent.txt1 ====== Ndryshimet e kohëve të fundit ======
3 Faqet e mëposhtme janë ndryshuar së fundmi:
H A Dsubscr_form.txt3 Kjo faqe lejon menaxhimin e abonimeve tuaja për faqen dhe hapësirën e emrit aktual.
/dokuwiki/lib/plugins/usermanager/lang/hr/
H A Dimport.txt4 Kolone moraju sadržavati redom: korisničko ime, puno ime, adresu e-pošte i grupe.
6 Koristite "Izvoz korisnika" funkciju da bi ste dobili primjer odgovarajuće datoteke.
7 Duplikati korisničkih imena biti će ignorirani.
9 Uspješno kreiranim korisnicima lozinka će biti generirana i poslana e-poštom.
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/hr/
H A Dintro.txt3 …ravljanje postavkama Vaše DokuWiki instalacije. Za pomoć o pojedinim postavkama pogledajte [[doku>…
5 …a. Postavke s plavom pozadinom sadrže inicijalno podrazumijevane vrijednosti, dok postavke s bijel…
7 Zapamtite da pritisnete **Pohrani** gumb prije nego napustite ovu stranicu ili će izmjene biti izgu…
/dokuwiki/lib/plugins/styling/
H A Dscript.js62 $btn.on('click', function (e) { argument
65 e.preventDefault();
66 e.stopPropagation();
74 window.onunload = function(e) { argument
83 jQuery(':button').click(function(e){ argument
/dokuwiki/inc/lang/it/
H A Dsubscr_list.txt12 wiki @DOKUWIKIURL@ e poi visita @SUBSCRIBE@
13 e rimuovi la sottoscrizione alle modifiche delle
14 pagine e/o categorie.
H A Dsubscr_digest.txt14 wiki @DOKUWIKIURL@ e poi visita @SUBSCRIBE@
15 e rimuovi la sottoscrizione alle modifiche delle
16 pagine e/o categorie.
/dokuwiki/lib/plugins/usermanager/lang/pt/
H A Dimport.txt5 As colunas têm de conter, em ordem: id de usuário, nome completo, e-mail e grupos.
6 Os campos CSV devem ser separados por vírgulas (,) e as strings delimitadas por aspas (%%""%%). A c…
11 Uma senha será gerada e enviada por e-mail a cada usuário importado com sucesso.
/dokuwiki/lib/plugins/extension/
H A Dscript.js8 $extmgr.find('button.uninstall').on('click', function(e){ argument
10 e.preventDefault();
20 $extmgr.find('a.extension_screenshot').on('click', function(e) { argument
21 e.preventDefault();
49 $extmgr.find('button.disable, button.enable').on('click', function (e) { argument
50 e.preventDefault();
92 $extmgr.find('a.info').on('click', function(e){ argument
93 e.preventDefault();
/dokuwiki/lib/plugins/acl/lang/sl/
H A Dhelp.txt3 Na tej strani je mogoče dodajati, odstranjevati in spreminjati dovoljenja za delo z wiki stranmi in…
7 Na obrazcu zgoraj je mogoče pregledovati in spreminjati dovoljenja za izbranega uporabnika ali skup…
9 V preglednici spodaj so prikazana vsa pravila nadzora. Ta je mogoče hitro spreminjati ali brisati.
11 Več podrobnosti o delovanju nadzora dostopa sistema DokuWiki je mogoče najti v [[doku>acl|uradni do…
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/sq/
H A Dintro.txt3 …et nga përdoruesit e tij dhe siguron që vendimet për zhvillime të ardhshme të jenë të mbështetura …
5 …rë për t'i mbajtur zhvilluesit të informuar kur wiki juaj rritet. Bashkësia e të dhënave tuaja të …
7 Të dhënat e mbledhura përmbajnë informacione si versioni i DokuWiki-t tuaj, numri dhe madhësia e fa…
9 Të dhënat e papërpunuara që do të dërgohen janë treguar më poshtë. Ju lutem përdorni buttonin "Dërg…

12345678910>>...14