Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:b (Results 1 – 25 of 92) sorted by relevance

1234

/dokuwiki/inc/lang/vi/
H A Ddraft.txt3bạn trên trang này không được hoàn thành chính xác. DokuWiki tự động lưu một bản nháp trong khi bạ…
5 Vui lòng quyết định nếu bạn muốn //khôi phục// phiên sửa đổi bị mất của bạn, //xóa// bản nháp được …
H A Dconflict.txt1 ====== Có phiên bản mới hơn tồn tại ======
3 Một phiên bản mới hơn của tài liệu bạn sửa đổi tồn tại. Điều này xảy ra khi một thành viên khác tha…
5 …u đó hãy quyết định giữ phiên bản nào. Nếu bạn chọn ''Lưu'', phiên bản của bạn sẽ được lưu. Nhấn '…
H A Dnorev.txt1 ====== Không có phiên bản ======
3 Phiên bản bạn yêu cầu không tồn tại. Nhấn vào "Phiên bản cũ" để biết danh sách phiên bản cũ của tài…
H A Drevisions.txt1 ====== Phiên bản cũ ======
3 Đây là những phiên bản cũ của tài liệu hiện tại. Để lùi về một phiên bản cũ, chọn phiên bản từ bên …
H A Dpreview.txt3 Đây là một bản xem trước của văn bản của bạn sẽ trông như thế nào. **Hãy nhớ: Nó vẫn chưa được lưu*…
H A Dupdateprofile.txt1 ====== Cập nhật hồ sơ tài khoản của bạn ======
3 Bạn chỉ cần hoàn thành những trường bạn muốn thay đổi. Bạn không thể thay đổi tên thành viên của bạ…
H A Dsearchpage.txt3 Bạn có thể tìm thấy kết quả mà bạn tìm kiếm ở bên dưới đây. @CREATEPAGEINFO@
H A Donceexisted.txt3 …ể kiểm tra danh sách [[?do=revisions|phiên bản cũ]] để xem khi nào và tại sao nó bị xóa, truy cập …
H A Dadminplugins.txt1 ===== Plugin bổ sung =====
H A Dresendpwd.txt3bạn vào mẫu dưới đây để yêu cầu một mật khẩu mới cho tài khoản của bạn trong wiki này. Một liên kế…
H A Dlocked.txt1 ====== Trang bị khóa ======
3 Trang này hiện đang bị khóa do thành viên khác đang sửa đổi. Bạn phải đợi cho đến khi thành viên nà…
H A Dnewpage.txt3 … vào một liên kết đến một đề tài chưa tồn tại. Nếu quyền cho phép, bạn có thể tạo nó bằng cách nhấ…
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/vi/
H A Dintro.txt3bạn và cho phép bạn gửi lại dữ liệu này cho nhà phát triển DokuWiki. Điều này giúp họ hiểu cách ng…
5 …h thoảng bạn nên lặp lại bước này để thông báo cho các nhà phát triển khi wiki của bạn phát triển.…
7 …n như phiên bản DokuWiki của bạn, số lượng, kích thước các trang và tập tin của bạn, các plugin đã…
/dokuwiki/inc/Utf8/
H A DClean.php36 $b = ord($str[$i]);
37 if ($b < 0x80) continue; # 0bbbbbbb
38 elseif (($b & 0xE0) === 0xC0) $n = 1; # 110bbbbb
39 elseif (($b & 0xF0) === 0xE0) $n = 2; # 1110bbbb
40 elseif (($b & 0xF8) === 0xF0) $n = 3; # 11110bbb
41 elseif (($b & 0xFC) === 0xF8) $n = 4; # 111110bb
42 elseif (($b & 0xFE) === 0xFC) $n = 5; # 1111110b
/dokuwiki/inc/Parsing/ParserMode/
H A DAcronym.php52 * @param string $b
56 protected function compare($a, $b) argument
59 $b_len = strlen($b);
/dokuwiki/inc/Ui/
H A DAdmin.php160 * @param array $b
163 protected function menuSort($a, $b) { argument
164 $strcmp = Sort::strcmp($a['prompt'], $b['prompt']);
166 if($a['sort'] === $b['sort']) return 0;
167 return ($a['sort'] < $b['sort']) ? -1 : 1;
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/vi/
H A Dintro.txt3 Sử dụng trang này để kiểm soát cài đặt cho trình cài đặt DokuWiki của bạn. Để được trợ giúp về cài …
5bảo vệ và không thể thay đổi bằng plugin này. Những cài đặt hiển thị với nền màu xanh là các giá t…
7 Hãy nhớ nhấn nút **Lưu** trước khi rời trang này nếu không các thay đổi của bạn sẽ bị mất.
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/lt/
H A Dintro.txt5būti pakeisti šio įrankio pagalba. Nustatymai mėlyname fone nustatyti pagal nutylėjimą, o baltame …
/dokuwiki/lib/plugins/usermanager/lang/vi/
H A Dimport.txt3 Yêu cầu tập tin CSV của thành viên có ít nhất bốn cột.
5 Các trường CSV nên được phân tách bằng dấu phẩy (,) và chuỗi được phân cách bằng dấu ngoặc kép (%%"…
7 Id thành viên trùng lặp sẽ bbỏ qua.
/dokuwiki/inc/lang/hu-formal/
H A Dadminplugins.txt1 ===== További bővítmények =====
/dokuwiki/inc/lang/es/
H A Dsearchpage.txt3 Puedes encontrar los resultados de tu búsqueda abajo. @CREATEPAGEINFO@
/dokuwiki/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/Crypt/
H A DHash.php86 var $b; variable in phpseclib\\Crypt\\Hash
276 $this->b = 16;
286 $this->b = 64;
289 $this->b = 128;
584 $maj = ($a & $b) ^
586 ($b & $c);
601 $c = $b;
602 $b = $a;
725 $b = $hash[1]->copy();
773 $c = $b->copy();
[all …]
/dokuwiki/inc/lang/cs/
H A Ddraft.txt3 …nčena. DokuWiki během editace automaticky uložila koncept, který nyní můžete použít a pokračovat v…
/dokuwiki/inc/lang/az/
H A Ddraft.txt1 ====== Qaralama tapılıb ======
3 …ir. Düzəliş zamanı qaralama avtomatik yadda saxlanılmışdır. İndi Siz onu açıb düzəlişi davam edə b…
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/tr/
H A Dintro.txt5 Wiki'nizin büyümesiyle beraber bu bölümü zaman zaman çalıştırmanız geliştiricileri bilgilendirecekt…
7 Bu veriler DokuWiki sürümünü, sayısını, sayfaların ve dosyalarım büyüklüklerini, yüklü eklentileri …

1234