Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:b (Results 1 – 25 of 118) sorted by relevance

12345

/dokuwiki/inc/lang/vi/
H A Dconflict.txt1 ====== Có phiên bản mới hơn tồn tại ======
3 Một phiên bản mới hơn của tài liệu bạn sửa đổi tồn tại. Điều này xảy ra khi một thành viên khác tha…
5 …u đó hãy quyết định giữ phiên bản nào. Nếu bạn chọn ''Lưu'', phiên bản của bạn sẽ được lưu. Nhấn '…
H A Ddraft.txt3bạn trên trang này không được hoàn thành chính xác. DokuWiki tự động lưu một bản nháp trong khi bạ…
5 Vui lòng quyết định nếu bạn muốn //khôi phục// phiên sửa đổi bị mất của bạn, //xóa// bản nháp được …
H A Dnorev.txt1 ====== Không có phiên bản ======
3 Phiên bản bạn yêu cầu không tồn tại. Nhấn vào "Phiên bản cũ" để biết danh sách phiên bản cũ của tài…
H A Drevisions.txt1 ====== Phiên bản cũ ======
3 Đây là những phiên bản cũ của tài liệu hiện tại. Để lùi về một phiên bản cũ, chọn phiên bản từ bên …
H A Deditrev.txt1 **Bạn đã tải một phiên bản cũ của tài liệu!** Nếu bạn lưu nó, bạn sẽ tạo một phiên bản mới với dữ l…
H A Dpwconfirm.txt3 Ai đó đã yêu cầu mật khẩu mới cho bạn đăng nhập @TITLE@ tại @DOKUWIKIURL@
5 Nếu bạn không yêu cầu mật khẩu mới thì hãy bỏ qua thư điện tử này.
7 Để xác nhận rằng yêu cầu đã thực sự được gửi bởi bạn, vui lòng truy cập vào liên kết sau.
H A Dpreview.txt3 Đây là một bản xem trước của văn bản của bạn sẽ trông như thế nào. **Hãy nhớ: Nó vẫn chưa được lưu*…
H A Dedit.txt1 … chỉ sửa đổi trang nếu bạn có thể **cải thiện** nó. Nếu bạn muốn thử một số thứ, hãy học cách thực…
H A Dupdateprofile.txt1 ====== Cập nhật hồ sơ tài khoản của bạn ======
3 Bạn chỉ cần hoàn thành những trường bạn muốn thay đổi. Bạn không thể thay đổi tên thành viên của bạ…
H A Dsearchpage.txt3 Bạn có thể tìm thấy kết quả mà bạn tìm kiếm ở bên dưới đây. @CREATEPAGEINFO@
H A Dsubscr_single.txt12 Phiên bản cũ : @OLDPAGE@
13 Phiên bản mới : @NEWPAGE@
14 Ngày của phiên bản mới: @DATE@
16 Để hủy thông báo trang, đăng nhập vào wiki tại
H A Dmailtext.txt1 Một trang trên DokuWiki của bạn vừa được thêm hoặc thay đổi. Đây là những thông tin chi tiết:
6 Phiên bản cũ : @OLDPAGE@
7 Phiên bản mới : @NEWPAGE@
8 Ngày của phiên bản mới: @DATE@
12 Có thể có những thay đổi mới hơn sau khi phiên bản này. Nếu điều này xảy ra, một tin nhắn sẽ được h…
H A Dsubscr_digest.txt10 Phiên bản cũ: @OLDPAGE@
11 Phiên bản mới: @NEWPAGE@
13 Để hủy thông báo trang, đăng nhập vào wiki tại
H A Dadminplugins.txt1 ===== Plugin bổ sung =====
H A Donceexisted.txt3 …ể kiểm tra danh sách [[?do=revisions|phiên bản cũ]] để xem khi nào và tại sao nó bị xóa, truy cập …
/dokuwiki/lib/plugins/extension/lang/vi/
H A Dintro_search.txt1bạn truy cập vào tất cả [[doku>plugins|plugins]] và [[doku>template|chủ đề]] có sẵn cho DokuWiki c…
H A Dintro_install.txt1 Tại đây, bạn có thể cài đặt thủ công các plugin và chủ đề bằng cách tải chúng lên hoặc cung cấp URL…
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/vi/
H A Dintro.txt3bạn và cho phép bạn gửi lại dữ liệu này cho nhà phát triển DokuWiki. Điều này giúp họ hiểu cách ng…
5 …h thoảng bạn nên lặp lại bước này để thông báo cho các nhà phát triển khi wiki của bạn phát triển.…
7 …n như phiên bản DokuWiki của bạn, số lượng, kích thước các trang và tập tin của bạn, các plugin đã…
/dokuwiki/inc/Utf8/
H A DClean.php36 $b = ord($str[$i]);
37 if ($b < 0x80) continue; # 0bbbbbbb
38 elseif (($b & 0xE0) === 0xC0) $n = 1; # 110bbbbb
39 elseif (($b & 0xF0) === 0xE0) $n = 2; # 1110bbbb
40 elseif (($b & 0xF8) === 0xF0) $n = 3; # 11110bbb
41 elseif (($b & 0xFC) === 0xF8) $n = 4; # 111110bb
42 elseif (($b & 0xFE) === 0xFC) $n = 5; # 1111110b
/dokuwiki/inc/Parsing/ParserMode/
H A DAcronym.php52 * @param string $b
56 protected function compare($a, $b) argument
59 $b_len = strlen($b);
/dokuwiki/inc/Ui/
H A DAdmin.php161 * @param array $b
164 protected function menuSort($a, $b) { argument
165 $strcmp = Sort::strcmp($a['prompt'], $b['prompt']);
167 if($a['sort'] === $b['sort']) return 0;
168 return ($a['sort'] < $b['sort']) ? -1 : 1;
/dokuwiki/lib/plugins/logviewer/lang/vi/
H A Dintro.txt3 Giao diện này cho phép bạn xem các nhật ký log khác nhau do DokuWiki viết. Theo mặc định, không nên…
4 tại đây (nó còn tùy thuộc vào [[doku>config:dontlog|cài đặt nhật ký log]] của bạn). Tuy nhiên, nếu …
5 bạn sẽ tìm thấy thông tin hữu ích về vấn đề này. Tất cả thời gian là theo chuẩn UTC!
7 …ng **tệp nhật ký log có thể chứa thông tin nhạy cảm** như mật khẩu, đường dẫn hoặc các bí mật khác.
8 Đảm bảo sắp xếp lại các nhật ký log một cách thích hợp khi đăng chúng lên diễn đàn hoặc trong các b
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/vi/
H A Dintro.txt3 Sử dụng trang này để kiểm soát cài đặt cho trình cài đặt DokuWiki của bạn. Để được trợ giúp về cài …
5bảo vệ và không thể thay đổi bằng plugin này. Những cài đặt hiển thị với nền màu xanh là các giá t…
7 Hãy nhớ nhấn nút **Lưu** trước khi rời trang này nếu không các thay đổi của bạn sẽ bị mất.
/dokuwiki/inc/lang/is/
H A Dadminplugins.txt1 ===== Aðrar viðbætur =====
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/lt/
H A Dintro.txt5būti pakeisti šio įrankio pagalba. Nustatymai mėlyname fone nustatyti pagal nutylėjimą, o baltame …

12345