1====== Có phiên bản mới hơn tồn tại ======
2
3Một phiên bản mới hơn của tài liệu bạn sửa đổi tồn tại. Điều này xảy ra khi một thành viên khác thay đổi tài liệu trong khi bạn đang sửa đổi nó.
4
5Kiểm tra khác biệt được hiển thị dưới đây, sau đó hãy quyết định giữ phiên bản nào. Nếu bạn chọn ''Lưu'', phiên bản của bạn sẽ được lưu. Nhấn ''Hủy bỏ'' để giữ phiên bản hiện tại.
6