1Tại đây, bạn có thể cài đặt thủ công các plugin và chủ đề bằng cách tải chúng lên hoặc cung cấp URL tải xuống trực tiếp.