1<?php
2$lang['bez'] = 'Baza Eliminacji Zagrożeń';
3$lang['bez_short'] = 'BEZ';
4$lang['bds_timeline'] = 'Historia';
5$lang['bds_issues'] = 'Problemy';
6$lang['bds_issue_report'] = 'Zgłoś problem';
7$lang['bds_task_report'] = 'Dodaj zadanie';
8$lang['report'] = 'Raport';
9$lang['report_open'] = 'Raport otwartych';
10$lang['bez_tasks'] = 'Zadania';
11
12
13$lang['issues'] = 'Problemy';
14$lang['tasks'] = 'Zadania';
15$lang['reports'] = 'Wykazy';
16
17$lang['issue'] = 'Problem';
18$lang['task'] = 'Zadanie';
19
20
21$lang['report_threads'] = 'Zgłoś problem';
22$lang['report_projects'] = "Dodaj projekt";
23$lang['project'] = "projekt";
24$lang['kp_report'] = "Karta projektu";
25
26$lang['kp_team'] = "Zespół";
27$lang['kp_description'] = "Opis projektu";
28$lang['kp_schedule'] = "Harmonogram prac";
29$lang['kp_evaluation'] = "Ocena wykonania";
30
31$lang['id'] = 'Nr';
32$lang['_id'] = 'Nr';
33$lang['type'] = 'Typ problemu';
34$lang['just_type'] = 'Typ';
35$lang['title'] = 'Tytuł';
36$lang['state'] = 'Status';
37$lang['reporter'] = 'Zgłaszający';
38$lang['executor'] = 'Wykonawca';
39$lang['coordinator'] = 'Koordynator';
40$lang['description'] = 'Opis';
41$lang['date'] = 'Zgłoszone';
42$lang['last_mod_date'] = 'Ostatnia zmiana';
43$lang['opened_for'] = 'Otwarte od';
44$lang['last_modified'] = 'Ostatnia zmieniona';
45$lang['last_modified_by'] = 'Ostatnio zmieniony przez';
46$lang['opened_tasks'] = 'Zadania otwarte';
47
48$lang['entity'] = 'Źródło zgłoszenia';
49$lang['entities'] = 'Źródła zgłoszeń(bez polskich znaków; jedna linia jedno źródło zgłoszenia)';
50$lang['entities_confirm'] = 'Zapisano nowe źródła zgłoszeń.';
51
52$lang['opinion'] = 'Ocena skuteczności';
53$lang['root_cause'] = 'Kategoria przyczyny';
54
55
56$lang['save'] = 'Zapisz';
57$lang['proposal'] = 'propozycja';
58$lang['reported_by'] = 'zgłoszona przez';
59$lang['executor_not_specified'] = 'nie przypisany';
60$lang['account_removed'] = 'konto usunięte';
61$lang['none'] = 'brak';
62
63$lang['changes_history'] = 'Historia zmian';
64$lang['add_comment'] = 'Dodaj komentarz';
65$lang['add_task'] = 'Dodaj zadanie';
66$lang['change_issue'] = 'Zmień zgłoszenie problemu';
67
68$lang['changed'] = 'Zmieniono';
69$lang['changed_field'] = 'zmieniono';
70$lang['by'] = 'przez';
71$lang['from'] = 'z';
72$lang['to'] = 'na';
73$lang['diff'] = 'różnice';
74$lang['comment'] = 'Skomentuj';
75$lang['replay'] = 'Odpowiedz';
76$lang['edit'] = 'Edytuj';
77$lang['change_task_state'] = 'Zmień status zadania';
78$lang['replay_to'] = 'Odpowiedź na';
79$lang['quoted_in'] = 'Odpowiedzi';
80
81$lang['error_issue_id_not_specifed'] = 'Nie podałeś numeru wiersza, który chcesz odczytać.';
82$lang['error_issue_id_unknown'] = 'Wiersz, który próbujesz odczytać nie istnieje.';
83$lang['error_db_connection'] = 'Brak połączenia z bazą danych.';
84$lang['error_issue_insert'] = 'Nie można dodać nowego problemu.';
85$lang['error_task_add'] = 'Nie masz uprawnień aby dodawać zadania.';
86$lang['error_table_unknown'] = 'Wybrana tabela nie istnieje.';
87$lang['error_report_unknown'] = 'Wybrana raport nie istnieje.';
88$lang['error_issue_report'] = 'Nie masz uprawnień aby zgłaszać nowe problemy.';
89$lang['error_entity'] = 'Nie masz uprawnień aby dodawać nowe źródła zgłoszeń.';
90$lang['error_issues'] = 'Nie masz uprawnień aby przeglądać problemy.';
91$lang['error_no_permission'] = 'Nie masz uprawnień aby przeglądać tę stronę.';
92
93$lang['vald_type_required'] = 'Określ typ problemu.';
94$lang['vald_entity_required'] = 'Wybierz źródło zgłoszenia z listy.';
95$lang['vald_title_required'] = 'Podaj tytuł.';
96$lang['vald_title_too_long'] = 'Za długi tytuł, max: %d znaków.';
97$lang['vald_title_wrong_chars'] = 'Niedozwolone znaki w tytule. Dozwolone są: litery, cyfry, spacje, myślniki, podkreślniki, kropki i przecinki.';
98$lang['vald_executor_required'] = 'Wybierz istniejącego użytkownika albo pozostaw problem nieprzypisany do nikogo.';
99$lang['vald_coordinator_required'] = 'Koordynator musi być użytkownikiem wiki.';
100
101$lang['vald_desc_required'] = 'Opisz problemu.';
102$lang['vald_desc_too_long'] = 'Za długi opis problemu, max: %d znaków.';
103$lang['vald_opinion_too_long'] = 'Za długa ocena skuteczności, max: %d znaków.';
104$lang['vald_opinion_required'] = 'Ocena skuteczności jest wymagana.';
105$lang['vald_cannot_give_opinion'] = 'Nie możesz ocenić skuteczności jeżeli problem pozostanje otwarty.';
106$lang['vald_cannot_give_reason'] = 'Nie zmieniłeś statusu zadania';
107
108
109$lang['vald_content_required'] = 'Wpisz tekst';
110$lang['vald_content_too_long'] = 'Za długi tekst, max: %d.';
111$lang['vald_replay_to_not_exists'] = 'Comment nie istnieje.';
112$lang['vald_state_required'] = 'Określ status problemu.';
113$lang['vald_state_tasks_not_closed'] = 'Nie możesz zmieniać statusu problemu, jeżeli istnieją jakieś niezamknięte zadania.';
114
115
116$lang['vald_task_state_required'] = 'Określ status zadania.';
117$lang['vald_task_state_tasks_not_closed'] = 'Nie możesz zamknąć problemu przed zamknięciem wszystkich zadań. Otwarte zadania: %t.';
118
119$lang['vald_executor_not_exists'] = 'Podany wykonawca nie jest użytkownikiem BEZ.';
120$lang['vald_cost_too_big'] = 'Zbyt wysoki koszt, max: %d.';
121$lang['vald_cost_wrong_format'] = 'Koszt powinien być liczbą całkowitą.';
122$lang['vald_class_required'] = 'Podaj klasę zadania.';
123
124$lang['vald_days_should_be_numeric'] = 'Ilość dni musi być liczbą.';
125
126$lang['vald_entity_too_long'] = 'Pojedyńcze źródło zgłoszenia może mieć najwyżej %d znaków.';
127$lang['vald_entity_no_ascii'] = 'Zródło zgłoszenia zawiera znaki spoza ASCII.';
128
129
130$lang['vald_type_wrong_chars'] = 'Typ musi składać się z samych liter i cyfr.';
131$lang['vald_type_required'] = 'Musisz podać nazwę typu w obu językach.';
132
133$lang['priority_marginal'] = 'marginalny';
134$lang['priority_important'] = 'istotny';
135$lang['priority_crucial'] = 'krytyczny';
136
137$lang['type_complaint'] = 'reklamacja';
138$lang['type_noneconformity'] = 'niezgodność';
139$lang['type_noneconformity_internal'] = 'niezgodność';
140$lang['type_noneconformity_customer'] = 'reklamacja od klienta';
141$lang['type_noneconformity_supplier'] = 'reklamacja do dostawcy';
142$lang['type_opportunity'] = 'szansa';
143$lang['type_threat'] = 'zagrożenie';
144
145$lang['state_proposal'] = 'propozycja';
146$lang['state_opened'] = 'otwarta';
147$lang['state_done'] = 'wykonana';
148$lang['state_rejected'] = 'odrzucona';
149$lang['state_closed'] = 'zamknięta';
150
151$lang['reject_issue'] = 'Odrzuć problem';
152
153$lang['js']['close_issue'] = 'Zamknij problem';
154$lang['js']['comment_and_close_issue'] = 'Zamknij i skomentuj';
155
156$lang['js']['reject_issue'] = 'Odrzuć problem';
157$lang['js']['comment_and_reject_issue'] = 'Odrzuć i i skomentuj';
158
159$lang['js']['reopen_issue'] = 'Otwórz ponownie problem';
160$lang['js']['comment_and_reopen_issue'] = 'Otwórz ponownie i skomentuj';
161
162$lang['js']['do_task'] = 'Zamknij zadanie';
163$lang['js']['comment_and_do_task'] = 'Wykonaj i skomentuj';
164$lang['js']['reopen_task'] = 'Otwórz ponownie zadanie';
165$lang['js']['comment_and_reopen_task'] = 'Otwórz ponownie i skomentuj';
166
167
168$lang['just_now'] = 'przed chwilą';
169$lang['seconds'] = 'sek.';
170$lang['minutes'] = 'min.';
171$lang['hours'] = 'godz.';
172$lang['days'] = 'dn.';
173$lang['ago'] = 'temu';
174
175$lang['issue_closed_com'] = 'Problem został zamknięty %d, dalsze zmiany nie są możliwe.';
176$lang['reopen_issue'] = 'Zmień status problemu';
177$lang['add'] = 'Dodaj';
178
179$lang['class'] = 'Typ zadania';
180
181$lang['open'] = 'Otwarte';
182$lang['closed'] = 'Zamknięte';
183
184$lang['cost'] = 'Koszt(zł)';
185
186$lang['executor'] = 'Wykonawca';
187
188$lang['task_state'] = 'Status';
189$lang['reason'] = 'Przyczyna odrzucenia';
190
191$lang['task_added'] = 'Zadanie dodane';
192$lang['task_changed'] = 'Zadanie zmienione';
193$lang['task_rejected_header'] = 'Zadanie odrzucone';
194$lang['task_closed'] = 'Zadanie zakończone';
195$lang['task_reopened'] = 'Zadanie ponownie otwarte';
196$lang['comment_added'] = 'dodał(a) komentarz';
197$lang['closing_comment_added'] = 'dodał(a) komentarz <u>zamykający</u>';
198$lang['comment_changed'] = 'Komentarz zmieniony';
199
200$lang['cause_added'] = 'dodał(a) przyczynę';
201
202$lang['replay_by_task'] = 'Odpowiedz, dodając zadanie';
203$lang['change_made'] = 'Zmiana wprowadzona';
204
205$lang['change_comment'] = 'Popraw komentarz';
206$lang['change_comment_button'] = 'Popraw komentarz';
207$lang['change_task'] = 'Zmodyfikuj zadanie';
208$lang['change_task_button'] = 'Zmień zadanie';
209
210$lang['preview'] = 'starsze';
211$lang['next'] = 'nowsze';
212
213$lang['version'] = 'Wersja';
214
215$lang['comment_noun'] = 'Komentarz';
216$lang['change'] = 'Zmiana';
217$lang['task'] = 'Zadanie';
218
219$lang['change_state_button'] = 'Zmień status';
220
221
222$lang['correction'] = 'Korekcyjne';
223$lang['corrective_action'] = 'Korygujące';
224$lang['preventive_action'] = 'Zapobiegawcze';
225
226$lang['correction_h'] = 'Działania korekcyjne';
227$lang['corrective_action_h'] = 'Działania korygujące';
228$lang['preventive_action_h'] = 'Działania doskonalące';
229
230$lang['correction_add'] = 'Dodaj korekcję';
231$lang['corrective_action_add'] = 'Dodaj działanie korygujące';
232$lang['preventive_action_add'] = 'Dodaj działanie doskonalące';
233
234$lang['show_all_tasks'] = 'Pokaż wszystkie działania';
235
236
237$lang['none_comment'] = 'brak(komentarz)';
238$lang['manpower'] = 'Pracownicy';
239$lang['method'] = 'Metoda';
240$lang['machine'] = 'Maszyna';
241$lang['material'] = 'Materiał';
242$lang['managment'] = 'Zarządzanie';
243$lang['measurement'] = 'Pomiar';
244$lang['money'] = 'Pieniądze';
245$lang['environment'] = 'Środowisko';
246$lang['communication'] = "Komunikacja";
247
248$lang['task_opened'] = 'Otwarte';
249$lang ['task_outdated'] = 'Przeterminowane';
250$lang ['task_done'] = 'Zamknięte';
251$lang ['task_plan'] = "Zaplanuj";
252$lang ['task_rejected'] = 'Odrzucone';
253
254$lang ['task_do'] = 'Wykonano';
255$lang ['task_reject'] = 'Odrzuć';
256$lang ['task_reopen'] = 'Otwórz ponownie';
257
258$lang['reason_reopen'] = 'Przyczyna ponownego otwarcia';
259$lang['reason_done']  = 'Przyczyna zakończenia';
260$lang['reason_reject'] = 'Przyczyna odrzucenia';
261
262$lang['issue_created'] = 'Zgłoszono';
263$lang['issue_closed'] = 'Zamknięto';
264$lang['issue_reopened'] = 'Ponownie otwarto problem';
265$lang['issue_rejected'] = 'Odrzucono';
266
267$lang['issue_reopen'] = 'Otwórz ponownie';
268
269$lang['today'] = 'Dzisiaj';
270$lang['yesterday'] = 'Wczoraj';
271
272$lang['task_for'] = 'dla';
273$lang['content'] = 'Opis';
274
275$lang['8d_report'] = 'Raport 8D';
276$lang['8d_report_header'] = 'Raport %dD';
277$lang['8d_report_for'] = 'dla';
278$lang['open_date'] = 'Data otwarcia';
279$lang['close_date'] = 'Data zamknięcia';
280$lang['1d'] = 'Zespół';
281$lang['2d'] = 'Problem';
282$lang['3d'] = 'Korekcja';
283$lang['4d'] = 'Przyczyny rzeczywiste';
284$lang['5d'] = 'Działania korygujące';
285$lang['6d'] = 'Przyczyny potencjalne';
286$lang['7d'] = 'Działania doskonalące';
287$lang['8d'] = 'Ocena skuteczności';
288
289$lang['number'] = 'Ilość';
290$lang['true_date'] = 'Data';
291
292$lang['report_issues'] = 'Problemy';
293$lang['report_tasks'] = 'Zadania';
294$lang['report_causes'] = 'Przyczyny';
295$lang['report_priority'] = 'Czas reakcji';
296$lang['report_subhead'] = 'dotyczy zamkniętych problemów i zadań';
297
298$lang['priority'] = 'Priorytet';
299$lang['average'] = 'Średnia';
300
301$lang['totalcost'] = 'Wartość';
302$lang['report_total'] = 'Razem';
303
304
305$lang['show'] = 'Pokaż';
306
307$lang['by_last_activity'] = 'Otwarte, według ostatnio zmienionych';
308$lang['issues_by_last_activity'] = 'Problemy otwarte według ostatnio zmienionych';
309
310$lang['ns'] = 'n.d.';
311
312$lang['ended'] = 'Zakończone';
313
314//Mail
315$lang['new_task'] = "Nowe zadanie";
316$lang['new_issue'] = "Nowy problem";
317$lang['send_mail'] = "Wyślij";
318
319$lang['average_days'] = "Średni czas zamykania zadań w dniach";
320
321$lang['bds_switch_lang'] = "English version";
322
323$lang['comments'] = 'Komentarze';
324$lang['causes'] = 'Przyczyny';
325$lang['action'] = 'Akcja';
326
327
328$lang['cause_noun'] = "Przyczyna";
329$lang['change_cause_button'] = "Popraw przyczynę";
330$lang['added'] = 'Dodana';
331
332$lang['delete'] = 'Usuń';
333$lang['info_no_causes_added'] = 'Musisz dodać co najmniej jedną przyczynę, aby dodawać działania korygujące i doskonalące.';
334$lang['info_no_all_tasks_closed'] = 'Musisz zamknąć wszystkie zadania, zanim zamkniesz problem.';
335
336
337$lang['types_manage'] = 'Typy problemów';
338
339$lang['sort'] = 'Sortuj';
340$lang['cancel'] = 'Anuluj';
341
342$lang['menu_activity'] = 'Aktywność';
343$lang['menu_close_task'] = 'Moje zadania (%d)';
344$lang['menu_close_issue'] = 'Moje problemy (%d)';
345$lang['menu_comment_issue'] = 'Otwarte problemy (%d)';
346
347$lang['do_you_want_remove'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć ten rekord?';
348$lang['yes'] = 'Tak';
349$lang['no'] = 'Nie';
350
351$lang['all'] = 'wszystkie';
352$lang['all_not_rejected'] = 'wszystkie nieodrzucone';
353$lang['year'] = 'Rok';
354$lang['in_year'] = 'w roku';
355$lang['filter'] = 'Filtruj';
356
357$lang['close_issues'] = 'Moje problemy';
358$lang['close_tasks'] = 'Moje zadania';
359
360$lang['proposals'] = 'Propozycje';
361$lang['my_reported_threads'] = 'Problemy zgłoszone przeze mnie';
362$lang['my_reported_tasks'] = 'Zadania zgłoszone przeze mnie';
363
364$lang['show_tasks_hidden'] = 'Pokaż zadania wykonane i odrzucone';
365$lang['add_task'] = 'Dodaj zadanie';
366
367$lang['save_without_changing_date'] = 'Zapisz bez zmiany daty';
368
369$lang['sort_by_open_date'] = 'Sortuj wg daty otwarcia';
370
371
372$lang['casue_cant_remove'] = 'Nie możesz usunąć przyczyny z dodanymi zadaniami.';
373
374$lang['add_cause'] = 'Dodaj przyczynę';
375$lang['add_correction'] = 'Dodaj korekcję';
376
377$lang['cause'] = 'przyczyna';
378$lang['potential_cause'] = 'potencjalna przyczyna';
379
380$lang['cause_type'] = 'Typ przyczyny';
381
382$lang['cause_real'] = 'rzeczywista';
383$lang['cause_potential'] = 'potencjalna';
384
385$lang['evaluation'] = 'Ocena';
386
387$lang['rr_report'] = 'Raport RR';
388
389$lang['rr_team'] = 'Zespół oceny ryzyka';
390$lang['rr_desc'] = 'Opis ryzyka';
391$lang['rr_eval'] = 'Ocena ryzyka';
392$lang['rr_suceval'] = 'Ocena skuteczności';
393
394$lang['correction_nav'] = 'Korekcje';
395$lang['correction_noun'] = 'Korekcja';
396$lang['reaction'] = 'Reakcja';
397
398$lang['closed_tasks'] = 'Zadania zamknięte';
399$lang['root_causes'] = 'Typy przyczyn';
400
401$lang['version'] = 'wersja';
402
403$lang['issues_juxtaposition'] = 'Zestawienie problemów';
404$lang['tasks_juxtaposition'] = 'Zestawienie zadań';
405
406$lang['issue_unclosed_tasks'] = 'Nie można zamknąć problemu, dopóki zawiera on nierozwiązane zadania.';
407$lang['issue_is_proposal'] = 'Nie można dodawać zadań, dopóki problem jest propozycją.';
408$lang['issue_no_tasks'] = 'Nie można zamknąć problemu, dopóki nie posiada żadnego przypisanego zadania.';
409$lang['cause_without_task'] = 'Nie możesz zamknąć problemu jeżeli posiada on przycznyn bez przypisanych działań.';
410
411
412
413$lang['number_of_open'] = 'Ilość otwartych';
414$lang['number_of_close'] = 'W tym zamkniętych';
415$lang['number_of_close_on_time'] = 'Zamknięte na czas';
416$lang['number_of_close_off_time'] = 'Zamknięte po terminie';
417$lang['diffirence'] = 'Różnica';
418
419$lang['cost_of_open'] = 'Koszt otwartych';
420
421$lang['average_of_close'] = 'Średni czas zamknięcia';
422
423$lang['plan_date'] = 'Plan';
424$lang['all_day_event'] = 'Zdarzenie całodniowe';
425$lang['start_time'] = 'Godzina rozpoczęcia';
426$lang['finish_time'] = 'Godzina zakończenia';
427
428
429$lang['vald_valid_date_required'] = 'Podaj prawidłową datę.';
430$lang['vald_valid_start_hour_required'] = 'Podaj prawidłową godzinę ropoczęcia.';
431$lang['vald_valid_finish_hour_required'] = 'Podaj prawidłową godzinę zakończenia. Musi być póżniejsza niż godzina rozpoczęcia.';
432
433$lang['download_in_icalendar'] = 'iCalendar';
434
435$lang['task_types'] = 'Programy';
436$lang['task_type'] = 'Program';
437
438$lang['programme'] = 'Programowe';
439
440$lang['tasks_no_type'] = '--- nieprogramowe ---';
441
442$lang ['plan'] = 'Plan';
443
444$lang ['task_plan'] = "Zaplanuj";
445$lang ['task_realization'] = "Wykonanie";
446
447$lang ['task_plan_nav'] = "Plan";
448
449$lang ['month'] = "Miesiąc";
450
451$lang ['report_date'] = "Plan";
452$lang ['close_date'] = "Data zamknięcia";
453$lang ['reject_date'] = "Data odrzucenia";
454
455$lang['jan'] = 'styczeń';
456$lang['feb'] = 'luty';
457$lang['mar'] = 'marzec';
458$lang['apr'] = 'kwiecień';
459$lang['may'] = 'maj';
460$lang['june'] = 'czerwiec';
461$lang['july'] = 'lipiec';
462$lang['aug'] = 'sierpień';
463$lang['sept'] = 'wrzesień';
464$lang['oct'] = 'październik';
465$lang['nov'] = 'listopad';
466$lang['dec'] = 'grudzień';
467
468$lang['mon1_a'] = 'stycznia';
469$lang['mon2_a'] = 'lutego';
470$lang['mon3_a'] = 'marca';
471$lang['mon4_a'] = 'kwietnia';
472$lang['mon5_a'] = 'maja';
473$lang['mon6_a'] = 'czerwca';
474$lang['mon7_a'] = 'lipca';
475$lang['mon8_a'] = 'sierpnia';
476$lang['mon9_a'] = 'września';
477$lang['mon10_a'] = 'października';
478$lang['mon11_a'] = 'listopada';
479$lang['mon12_a'] = 'grudnia';
480
481$lang['at_hour'] = 'o';
482
483$lang['hours_no'] = 'Godziny';
484
485$lang['show_desc'] = 'Pokaż opisy';
486$lang['show_desc_and_eval'] = 'Pokaż opisy i oceny';
487
488$lang['hide_desc'] = 'Ukryj opisy';
489$lang['hide_desc_and_eval'] = 'Ukryj opisy i oceny';
490
491$lang['users'] = 'użytkownicy';
492$lang['groups'] = 'grupy';
493
494$lang['duplicate'] = 'Powiel';
495
496$lang['show_issue'] = 'Pokaż problem';
497
498$lang['select'] = 'wybierz';
499
500$lang['not_relevant'] = 'nie dotyczy';
501
502$lang['validate_is_null'] = 'pole nie może być puste.';
503$lang['validate_validate_iso_date'] = 'niepoprawny format daty.';
504$lang['validate_must_be_0'] = 'musi być równa 0.';
505$lang['refs'] = 'Ilość referencji';
506
507
508$lang['tasktype'] = 'Program';
509
510$lang['comment_last_activity'] = 'Ostatnia aktywność';
511$lang['comment_participants'] = 'Osoby zaangażowane';
512
513$lang['issue_type_no_specified'] = 'typ nieokreślony';
514
515$lang['involvement'] = 'Zaangażowanie';
516$lang['commentator'] = 'Komentator';
517
518$lang['activity_report'] = 'Raport aktywności';
519
520$lang['user'] = 'Użytkownik';
521
522$lang['activity_in_issues'] = 'Aktywność w problemach';
523
524$lang['activity_in_tasks'] = 'Aktywność w zadaniach';
525
526$lang['rejected_tasks'] = 'Zadania odrzucone';
527
528$lang['norifications'] = 'Powiadomienia';
529
530$lang['subscribe'] = 'Subskrybuj';
531
532$lang['subscribent'] = 'Subskrybent';
533
534$lang['unsubscribe'] = 'Wypisz';
535
536$lang['subscribed_info'] = 'Otrzymujesz powiadomienia o zmianach w tym problemie.';
537
538$lang['not_subscribed_info'] = 'Nie otrzymujesz powiadomień o zmianach w tym problemie.';
539
540$lang['task_subscribed_info'] = 'Otrzymujesz powiadomienia o zmianach w tym zadaniu.';
541
542$lang['task_not_subscribed_info'] = 'Nie otrzymujesz powiadomień o zmianach w tym zadaniu.';
543
544$lang['show_comments'] = 'Pokaż komentarze';
545$lang['hide_comments'] = 'Ukryj komentarze';
546
547$lang['correct'] = 'Popraw';
548
549$lang['from_hour'] = 'od';
550$lang['to_hour'] = 'do';
551
552$lang['next_open'] = 'Następny otwarty';
553$lang['prev_open'] = 'Poprzedni otwarty';
554
555$lang['js']['remove_confirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć ten element?';
556
557$lang['unsubscribed_com'] = 'Zostałeś wypisany z tego problemu.';
558
559$lang['mail_comment_added'] = 'dodał(a) komentarz';
560$lang['mail_cause_added'] = 'dodał(a) przyczynę';
561
562$lang['mail_task_added_programme'] = 'przypisał(a) ci zadanie';
563$lang['mail_task_reopened'] = 'otworzył(a) ponownie zadanie';
564$lang['mail_task_remind'] = 'Za %d dni upłynie termin realizacji zadania';
565
566
567$lang['issue_added'] = 'Problem dodany';
568
569$lang['issue_invite_header'] = 'Zaproś użytkownika';
570$lang['issue_invite_button'] = 'Zaproś';
571
572$lang['mail_mail_notify_invite_action'] = 'zaprosił cię do wzięcia udziału w dyskusji';
573$lang['mail_mail_notify_invite_subject'] = 'Zaproszenie do problemu';
574
575$lang['mail_mail_inform_coordinator_action'] = 'przypisał cię jako koordynatora';
576$lang['mail_mail_inform_coordinator_subject'] = 'Przypisanie do problemu';
577
578$lang['mail_mail_notify_change_state_action'] = 'zmienił status';
579$lang['mail_mail_notify_change_state_subject'] = 'Zmiana statusu problemu';
580
581$lang['js']['combobox_show_all_items'] = 'Pokaż wszystkie';
582$lang['js']['combobox_did_not_match'] = 'nie pasuje do żadnego elementu';
583
584$lang['invitation_has_been_send'] = 'Zaproszenie zostało wysłane na adres';
585
586$lang['no_evaluation'] = 'Pomiń ocenę';
587
588$lang['edit_metadata'] = 'Edytuj metadane';
589
590$lang['metadata_edit_header'] = 'Edycja metadanych';
591
592$lang['unsubscribed_task_com'] = 'Zostałeś wypisany z tego zadania i nie będziesz już otrzymywał powiadomień jego dotyczących.';
593
594$lang['mail_task_invite'] = 'dopisał(a) cię jako subskrybenta w zadaniu';
595$lang['mail_task_change_state'] = 'zmienił status w zadaniu';
596
597$lang['task_type_correction'] = 'Korekcyjne';
598$lang['task_type_corrective'] = 'Korygujące';
599$lang['task_type_preventive'] = 'Doskonalące';
600$lang['task_type_program'] = 'Programowe';
601
602$lang['nav my_activities'] = 'Moje aktywności';
603$lang['nav projects'] = 'Projekty';
604
605$lang['user_did_task'] = '%s zamknął(eła) zadanie %s';
606
607$lang['user_closed_issue'] = '%s zamknął(eła) problem %s';
608$lang['user_rejected_issue'] = '%s odrzucił(a) problem %s';
609
610$lang['private'] = 'Poufny';
611
612$lang['issue_unclosed_tasks_project'] = 'Nie można zamknąć projektu, dopóki zawiera on nierozwiązane zadania.';
613$lang['issue_is_proposal_project'] = 'Nie można dodawać zadań, dopóki projekt jest propozycją.';
614$lang['issue_no_tasks_project'] = 'Nie można zamknąć projektu, dopóki nie posiada żadnego przypisanego zadania.';
615
616$lang['js']['close_issue_project'] = 'Zamknij projekt';
617$lang['js']['reject_issue_project'] = 'Odrzuć projekt';
618$lang['js']['reopen_issue_project'] = 'Otwórz ponownie projekt';
619
620$lang['user_closed_issue_project'] = '%s zamknął(eła) projekt %s';
621$lang['user_rejected_issue_project'] = '%s odrzucił(a) projekt %s';
622
623$lang['subscribed_info_project'] = 'Otrzymujesz powiadomienia o zmianach w tym projekcie.';
624$lang['not_subscribed_info_project'] = 'Nie otrzymujesz powiadomień o zmianach w tym projekcie.';
625
626$lang['correction_add_project'] = 'Dodaj zadanie';
627
628$lang['task_unsubscribed_com'] = 'Zostałeś wypisany z tego zadania';
629
630$lang['mail_task_comment_added'] = 'dodał(a) komentarz w zadaniu';
631
632
633$lang['mail_thread_closed'] = 'zamknął(ęła) problem';
634$lang['mail_thread_rejected'] = 'odrzucił(a) problem';
635$lang['mail_thread_reopened'] = 'otworzył(a) ponownie problem';
636$lang['mail_mail_notify_invite_action'] = 'zaprosił cię do wzięcia udziału w dyskusji w problemie';
637$lang['mail_mail_inform_coordinator_action'] = 'przypisał cię jako koordynatora w problemie';
638$lang['mail_mail_notify_issue_inactive'] = 'Brak aktywności w problemie';
639$lang['mail_thread_task_added'] = 'dodał(a) zadanie w problemie';
640$lang['mail_thread_task_done'] = 'zamkną zadanie w problemie';
641$lang['mail_thread_task_reopened'] = 'otworzył ponownie zadanie w problemie';
642$lang['mail_task_done'] = 'zamknął(a) zdanie';
643$lang['mail_task_repened'] = 'otworzył(a) ponownie zdanie';
644
645$lang['mail_task_assignee'] = 'przypisał cię do zadania';
646$lang['mail_mail_inform_admins_action'] = 'zgłosił propozycję';
647
648$lang['participant_removed'] = '<strong>%s</strong> został wypisany.';
649
650$lang['pin_to_the_issue'] = 'Przypnij do problemu';
651$lang['unpin_from_the_issue'] = 'Odepnij od problemu';
652$lang['validate_pin_task'] = "Wątek nie istnieje lub nie jest otwarty.";
653$lang['thread_id'] = "Nr problemu";
654$lang['confirm_unpin_task'] = "Czy na pewno chcesz odpiąć to zadanie?";
655$lang['pin_button'] = 'Przypnij';
656
657$lang['timeline thread_proposal'] = 'Propozycja dodana przez <strong>%s</strong>';
658$lang['timeline thread_opened'] = 'Problem otwarty. Koordynator: <strong>%s</strong>';
659$lang['timeline thread_done'] = 'Problem wykonany. Koordynator: <strong>%s</strong>';
660$lang['timeline thread_closed'] = 'Problem zamknięty. Koordynator: <strong>%s</strong>';
661$lang['timeline thread_rejected'] = 'Problem odrzucony. Koordynator: <strong>%s</strong>';
662
663$lang['timeline thread_comment_cause_added'] = 'Przyczyna dodana przez <strong>%s</strong>';
664$lang['timeline thread_comment_added'] = 'Komentarz dodany przez <strong>%s</strong>';
665
666$lang['timeline task_opened'] = 'Zadanie otwarte. Wykonawca: <strong>%s</strong>';
667$lang['timeline task_done'] = 'Zadanie zamknięte. Wykonawca: <strong>%s</strong>';
668
669$lang['timeline task_comment_added'] = 'Komentarz dodany przez <strong>%s</strong>';
670
671$lang['timeline thread_proposal_project'] = 'Propozycja dodana przez <strong>%s</strong>';
672$lang['timeline thread_opened_project'] = 'Projekt otwarty. Koordynator: <strong>%s</strong>';
673$lang['timeline thread_done_project'] = 'Projekt wykonany. Koordynator: <strong>%s</strong>';
674$lang['timeline thread_closed_project'] = 'Projekt zamknięty. Koordynator: <strong>%s</strong>';
675$lang['timeline thread_rejected_project'] = 'Projekt odrzucony. Koordynator: <strong>%s</strong>';
676
677$lang['report from'] = 'od';
678$lang['report to'] = 'do';
679$lang['report threads done'] = 'Wykonane';
680$lang['report threads cost'] = 'Koszt całkowity';
681$lang['report threads cost closed'] = 'Koszt tylko zamkniętych';
682$lang['report threads rejected'] = 'Odrzucone';
683
684$lang['info set baseurl'] = 'Ustaw "baseurl" w konfiguracji wiki aby włączyć automatyczne powiadomienia z BEZ.';
685$lang['info set basedir'] = 'Ustaw "basedir" w konfiguracji wiki aby włączyć automatyczne powiadomienia z BEZ.';
686
687$lang['mute_notifications'] = 'Wyłącz powiadomienia BEZ dla <strong>%s</strong>';
688$lang['unmute_notifications'] = 'Włącz powiadomienia BEZ dla <strong>%s</strong>';
689
690$lang['js']['close_with_comment'] = 'Zamknij z komentarzem';
691$lang['js']['close_without_comment'] = 'Zamknij bez komentarza';
692
693$lang['notification problems_without_tasks'] = 'Jesteś koordynatorem problemu bez przypisanych zadań %s.';
694$lang['notification problems_coming'] = 'Masz nadchodzący problem %s.';
695$lang['notification problems_outdated'] = 'Masz przeterminowany problem %s.';
696$lang['notification tasks_coming'] = 'Masz nadchodzące zadanie %s.';
697$lang['notification tasks_outdated'] = 'Masz przeterminowane zadanie %s.';
698
699$lang['risk_noun'] = "Ryzyko";
700$lang['opportunity_noun'] = "Szansa";
701$lang['risk_added'] = "dodał(a) ryzyko";
702$lang['opportunity_added'] = "dodał(a) szansę";
703$lang['improvement_action_add'] = "Dodaj działanie";
704
705$lang['risks'] = "Ryzyka";
706$lang['opportunities'] = "Szanse";
707
708$lang['4d'] = "Przyczyny";
709$lang['6d'] = "Ryzyka i szanse";
710$lang['7d'] = "Działania do ryzyk i szans";
711
712$lang['task_program_id'] = 'Program';
713
714$lang['risk'] = "ryzyko";
715$lang['opportunity'] = "szansa";
716
717$lang['has_causes'] = 'Posiada przyczyny';
718$lang['has_risks'] = 'Posiada ryzyka';
719$lang['has_opportunities'] = 'Posiada szanse';
720
721$lang['delete_selected'] = 'Usuń wybrane';
722$lang['move_to'] = 'Przenieś do';
723$lang['button_move'] = 'Przenieś';
724$lang['js']['bulk_delete_confirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć te elementy?';
725$lang['js']['bulk_move_confirm'] = 'Czy na pewno chcesz przenieść te elementy?';