Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:x (Results 1 – 25 of 48) sorted by path

12

/dokuwiki/conf/
H A Dmime.conf21 tar !application/x-gtar
26 7z !application/x-7z-compressed
/dokuwiki/data/
H A Ddont-panic-if-you-see-this-in-your-logs-it-means-your-directory-permissions-are-correct.xcf20x���������������������������ߠqvv�����������������5������꿾���yrss�����������������J…
47 ��*��������[��-����JMFG*� �� ��x��������u��G����p@A;; ��� ��8�����������c����<933)����…
58 ������1�� ��W����� ������P���x�����������a������������0�����������$����F�����…
60 ��P� ��x� ���� ������i�"��������"���;�����$������#��%��F�����&���
/dokuwiki/inc/
H A DDifferenceEngine.php261 $x = $xoff;
268 for ( ; $x < $x1; $x++) {
269 $line = $flip ? $this->yv[$x] : $this->xv[$x];
H A Dchangelog.php268 $x = $media_rec;
269 $x['media'] = true;
273 $x = $rec;
274 if ($flags & RECENTS_MEDIA_CHANGES) $x['media'] = true;
278 $recent[] = $x;
H A Dhttputils.php122 foreach($r as $x){
123 $p = explode('-', $x);
H A Dmedia.php1623 foreach ($media_manager_params as $x) {
1624 if ($INPUT->has($x)) $gets[$x] = $INPUT->str($x);
/dokuwiki/inc/Parsing/Handler/
H A DBlock.php107 for ($x=$ccount; $x>$i;
108 $x--) array_pop($this->calls);
/dokuwiki/inc/lang/az/
H A Dmailtext.txt9 Dəyişiklərin xülasəsi : @SUMMARY@
H A Dnorev.txt3 …l. Səhifənin bütün versiyalaraının siyahısını görmək üçün, ''Səhifənin tarixçəsi'' düyməsini sıxın.
H A Drevisions.txt3 …ayıtmaq üçün, lazım olan versiyanı seçin, ''Səhifəni düzəliş et'' düyməsini sıxın və yaddaşa yazın.
/dokuwiki/inc/lang/vi/
H A Dconflict.txt3 Một phiên bản mới hơn của tài liệu bạn sửa đổi tồn tại. Điều này xảy ra khi một thành viên khác tha…
H A Ddraft.txt3 Phiên sửa đổi cuối cùng của bạn trên trang này không được hoàn thành chính xác. DokuWiki tự động lư…
5 Vui lòng quyết định nếu bạn muốn //khôi phục// phiên sửa đổi bị mất của bạn, //xóa// bản nháp được …
H A Dindex.txt3 Đây là sơ đồ trang web chứa tất cả các trang có sẵn được sắp xếp theo [[doku>namespaces|không gian …
H A Donceexisted.txt3 …ra danh sách [[?do=revisions|phiên bản cũ]] để xem khi nào và tại sao nó bị xóa, truy cập các phiê…
H A Dresendpwd.txt3 …yêu cầu một mật khẩu mới cho tài khoản của bạn trong wiki này. Một liên kết xác nhận sẽ được gửi đ…
/dokuwiki/inc/parser/
H A Dmetadata.php375 * @param string|int $x first value
378 public function multiplyentity($x, $y) argument
380 $this->cdata($x.'×'.$y);
H A Drenderer.php511 * @param string|int $x first value
514 public function multiplyentity($x, $y) { argument
H A Dxhtml.php767 * @param string|int $x first value
770 public function multiplyentity($x, $y) { argument
771 $this->doc .= "$x&times;$y";
1331 for($x = $start; $x != $end; $x += $mod) {
1332 $item = $feed->get_item($x);
/dokuwiki/lib/images/interwiki/
H A Ddoku.svg1x" x1="184.306" y1="241.528" x2="224.674" y2="307.528" gradientUnits="userSpaceOnUse"/><linearGrad…
H A Dphpfn.svg1 …30c3 0 2 3 2 3l-7 34h26c36 0 45 17 42 37l-13 69s0 3-5 3z"/><use xlink:href="#a" x="239"/></g></svg>
/dokuwiki/lib/plugins/authad/adLDAP/classes/
H A DadLDAPUtils.php153 for ($x=0;$x < $subcount; $x++) {
154 $subauth[$x] =
155 hexdec($this->littleEndian(substr($hex_sid, 16 + ($x * 8), 8)));
156 $result .= "-" . $subauth[$x];
172 for ($x = strlen($hex) - 2; $x >= 0; $x = $x - 2) {
173 $result .= substr($hex, $x, 2);
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/bg/
H A Dlang.php160 $lang['gdlib_o_1'] = 'Версия 1.x';
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/pt-br/
H A Dlang.php196 $lang['gdlib_o_1'] = 'versão 1.x';
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/pt/
H A Dlang.php190 $lang['gdlib_o_1'] = 'Versão 1.x';
/dokuwiki/lib/plugins/extension/images/
H A Dicons.xcf1 gimp xcf file����x���F����������������A\D�A\D���������������������������gimp-image-g…
10 �����������������"���Ds���������������x���F������lighten���������������������� ���������…
13 �������������������C�������x���F�����[����������x���F��w����������������������…
15 …���������������������������r�������<���<�������������<���<��������� ��6�� 2Y�4���zx.
270 …�����y������F������������������������*��������� �%����$����������x���F������full Back…
272 ��������������������������������������������������E3�������x���F�����EK�����������x���F��E…
289 …������������������০�������������������������������P����<���#�������x���F������round Bac…
291 �����������������������������������������������������������x���F��������o�������x���F���…

12