Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:q (Results 1 – 25 of 33) sorted by last modified time

12

/dokuwiki/inc/lang/az/
H A Ddenied.txt3 Sizin bu əməliyyat üçün kifayət qədər haqqınız yoxdur.
/dokuwiki/lib/tpl/dokuwiki/css/
H A D_search.less28 input[name="q"] {
H A Dbasic.less298 q:before,
299 q:after {
/dokuwiki/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/Net/
H A DSSH2.php4897 … $q = new BigInteger($this->_string_shift($server_public_host_key, $temp['length']), -256);
4925 case $r->compare($q) >= 0:
4927 case $s->compare($q) >= 0:
4932 $w = $s->modInverse($q);
4935 list(, $u1) = $u1->divide($q);
4938 list(, $u2) = $u2->divide($q);
4945 list(, $v) = $v->divide($q);
/dokuwiki/conf/
H A Dinterwiki.conf36 google https://www.google.com/search?q=
37 google.de https://www.google.de/search?q=
38 go https://www.google.com/search?q={URL}&btnI=lucky
/dokuwiki/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/Math/
H A DBigInteger.php1451 list($q, $r) = $this->_divide_digit($this->value, $y->value[0]);
1454 $quotient->value = $q;
2544 $q = bcdiv($u, $v, 0);
2548 $v = bcsub($temp, bcmul($v, $q, 0), 0);
2552 $c = bcsub($temp, bcmul($a, $q, 0), 0);
2556 $d = bcsub($temp, bcmul($b, $q, 0), 0);
/dokuwiki/data/pages/wiki/
H A Dsyntax.txt420 …progress prolog properties providex purebasic pycon pys60 python qbasic qml q racket rails rbs reb…
/dokuwiki/lib/scripts/
H A Dlinkwiz.js301 q: dw_linkwiz.$entry.val()
H A Dqsearch.js53 q: encodeURI(value)
/dokuwiki/inc/
H A DAjax.php343 $q = ltrim(trim($INPUT->post->str('q')), ':');
344 $id = noNS($q);
345 $ns = getNS($q);
353 if($q !== '' && $ns === '') {
H A Dcommon.php1527 $q = '';
1529 $q = $query['q'];
1531 $q = $query['p'];
1533 $q = $query['query'];
1535 $q = trim($q);
1537 if(!$q) return '';
1539 if(strpos($q, '//') !== false) return '';
1540 $q = preg_split('/[\s\'"\\\\`()\]\[?:!\.{};,#+*<>\\/]+/', $q, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
1541 return $q;
H A Dfulltext.php62 $data['highlight'] = $q['highlight'];
64 if (empty($q['parsed_ary'])) return array();
67 $lookup = $Indexer->lookup($q['words']);
77 foreach ($q['parsed_ary'] as $token) {
831 $q = array();
832 $q['query'] = $query;
833 $q['parsed_str'] = $parsed_query;
834 $q['parsed_ary'] = $parsed_ary;
836 foreach ($q['parsed_ary'] as $token) {
869 $q[$key] = empty($q[$key]) ? array() : array_values(array_unique($q[$key]));
[all …]
/dokuwiki/lib/plugins/revert/lang/sq/
H A Dintro.txt3 …spam në fillim fut një varg kërkimi (psh një URL spam), dhe pastaj konfirmo që faqet e gjetura jan…
/dokuwiki/vendor/marcusschwarz/lesserphp/
H A Dlessc.inc.php365 foreach ($query as $q) {
366 switch ($q[0]) {
368 $parts[] = implode(" ", array_slice($q, 1));
371 if (isset($q[2])) {
372 $parts[] = "($q[1]: " .
373 $this->compileValue($this->reduce($q[2])) . ")";
375 $parts[] = "($q[1])";
379 $parts[] = $this->compileValue($this->reduce($q));
/dokuwiki/vendor/simplepie/simplepie/idn/
H A Didna_convert.class.php493 for ($q = $delta, $k = $this->_base; 1; $k += $this->_base) {
496 if ($q < $t) break;
497 …$encoded .= $this->_encode_digit(intval($t + (($q - $t) % ($this->_base - $t)))); //v0.4.5 Changed…
498 $q = (int) (($q - $t) / ($this->_base - $t));
500 $encoded .= $this->_encode_digit($q);
/dokuwiki/lib/images/smileys/
H A Dfixme.svg1q-.624 0-1.049-.425-.425-.426-.425-1.05V7.93q0-.652.425-1.049.425-.425 1.049-.425h12.815q.652 0 1.…
H A Ddeleteme.svg1q-.624 0-1.049-.425-.425-.426-.425-1.05V7.93q0-.652.425-1.049.425-.425 1.05-.425h12.814q.652 0 1.0…
/dokuwiki/data/
H A Ddeleted.files357 inc/geshi/q.php
H A Ddont-panic-if-you-see-this-in-your-logs-it-means-your-directory-permissions-are-correct.xcf28 …35.���������������������j+/'8�����P{{������� ������0&49������@!<�����������q
47 …����� ����������������j+/(4�����Ghn������� ������1&)3�����q�#�����������m�…
86 …?� @� @� @�������=����=��������2�������� ��X������������������q��������u���"�����…
93 �����s����������q�������
103 …������y���W�����u���� @� @� @�������=�������:��������"�������������u��������q�������
108 ����q��������������������}�
112 …� @� @� @�������\����=����������I���d����h���0�����������v������q���������v������S…
117 ���q�������X����������}�
138 …����������������������������"�����"�������m��������������q��j�i��p���q��j�i�������…
144 …���������������p���q��j�i��p�������p�����������{�����B��b����O �����q��j�i��(���(�����(…
/dokuwiki/lib/plugins/extension/images/
H A Dicons.xcf30 ����|p#d~}}||{{z y�p����� q~�s" ����5 ���
41 qrstu�vwwxxyz{{|}~-���
42 6wwvuuttssrrqqpopqrstu�vwwxyzz{|] ����tvvuttssrrqqppoonopqr�sttuvvwxxyzw����
44 mnopq�rssttuvwwxy5
84 ����|p#d~}}||{{z y�p����� q~�s" ����5 ���
95 qrstu�vwwxxyz{{|}~-���
96 6wwvuuttssrrqqpopqrstu�vwwxyzz{|] ����tvvuttssrrqqppoonopqr�sttuvvwxxyzw����
98 mnopq�rssttuvwwxy5
138 ����|p#d~}}||{{z y�p����� q~�s" ����5 ���
150 6wwvuuttssrrqqpopqrstu�vwwxyzz{|] ����tvvuttssrrqqppoonopqr�sttuvvwxxyzw����
[all …]
/dokuwiki/inc/lang/sq/
H A Dnewpage.txt3 Keni ndjekur një link për në një temë që nuk ekziston ende. Nëse ua lejojnë të drejtat, mund ta kri…
H A Dconflict.txt3 … një version më i ri i dokumentit që ju redaktuat. Kjo ndodh kur një përdorues tjetër e ndryshoi d…
H A Ddraft.txt3 …ni tani për të vazhduar redaktimin tuaj. Më poshtë mund të shihni të dhënat që janë ruajtur nga se…
/dokuwiki/lib/images/interwiki/
H A Ddoku.svg1q" x1="202.418" y1="222.051" x2="206.06" y2="210.356" gradientUnits="userSpaceOnUse"/><linearGradi…
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/sq/
H A Dintro.txt3 …on ata të kuptojnë sesi DokuWiki përdoret nga përdoruesit e tij dhe siguron që vendimet për zhvill…
9 Të dhënat e papërpunuara që do të dërgohen janë treguar më poshtë. Ju lutem përdorni buttonin "Dërg…

12