Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:ti (Results 1 – 25 of 134) sorted by relevance

123456

/plugin/tabinclude/
H A Dstyle.css16 div#dwpl-ti-container ul.dwpl-ti {
22 div#dwpl-ti-container li.dwpl-ti-tab {
42 div#dwpl-ti-container li.dwpl-ti-tab a{
46 div#dwpl-ti-container li.dwpl-ti-tab:hover {
51 div#dwpl-ti-container li.dwpl-ti-tab div
58 div#dwpl-ti-container li.dwpl-ti-tab .selected
62 div#dwpl-ti-container li.dwpl-ti-tab div.error
71 div#dwpl-ti-container div.dwpl-ti-content-box {
90 div#dwpl-ti-container div.dwpl-ti-loading{
99 div#dwpl-ti-container div.dwpl-ti-content{ }
[all …]
H A Dajax.php36 $ti = plugin_load('helper','tabinclude'); variable
37 $goto = $ti->getLang('gotohere');
40 if($ti->getConf('goto_link_header')!=0)
45 if($ti->getConf('goto_link_footer')!=0)
/plugin/wysiwyg/fckeditor/editor/dialog/fck_spellerpages/spellerpages/
H A DspellChecker.js120 var ti = this.currentTextIndex;
125 if( !this.wordWin.getTextVal( ti, wi )) {
139 var ti = this.currentTextIndex;
152 this._setAsIgnored( ti, wi, this.ignrAllFlag );
157 if(( i == ti && j > wi ) || i > ti ) {
177 var ti = this.currentTextIndex;
182 if( !this.wordWin.getTextVal( ti, wi )) {
201 var ti = this.currentTextIndex;
222 if(( i == ti && j > wi ) || i > ti ) {
291 var ti = this.currentTextIndex;
[all …]
/plugin/fckg/fckeditor/editor/dialog/fck_spellerpages/spellerpages/
H A DspellChecker.js120 var ti = this.currentTextIndex;
125 if( !this.wordWin.getTextVal( ti, wi )) {
141 var ti = this.currentTextIndex;
157 this._setAsIgnored( ti, wi, this.ignrAllFlag );
162 if(( i == ti && j > wi ) || i > ti ) {
182 var ti = this.currentTextIndex;
187 if( !this.wordWin.getTextVal( ti, wi )) {
209 var ti = this.currentTextIndex;
233 if(( i == ti && j > wi ) || i > ti ) {
303 var ti = this.currentTextIndex;
[all …]
/plugin/subjectindex/plugins/
H A Dbible_abbr.txt54 1ti 1tim
55 2ti 2tim
56 ti tit
/plugin/move/lang/vi/
H A Dtree.txt3 Giao diện này cho phép bạn sắp xếp lại các không gian tên, trang và tập tin phương tiện wiki của bạ…
5 Để di chuyển nhiều không gian tên, trang hoặc tập tin phương tiện đến cùng một đích đến, bạn có thể…
6 * kiểm tra các không gian tên, trang hoặc tập tin phương tiện bạn muốn di chuyển;
/plugin/html2pdf/html2pdf/html2ps/
H A Dstrategy.width.min.nowrap.php23 $ti = $box->get_css_property(CSS_TEXT_INDENT);
24 $this->add_width($ti->calculate($box));
H A Dstrategy.width.min.php52 $ti = $box->get_css_property(CSS_TEXT_INDENT);
54 $ti->calculate($box) +
H A Dbox.table.cell.php67 $ti = $this->get_css_property(CSS_TEXT_INDENT);
69 $ti->calculate($this) +
/plugin/elwikiupgrade/lang/hu/
H A Dstep0.txt1 A bővítmény automatikusan frissíti a wikit a legújabb elérhető DokuWiki-verzióra. A folytatás előtt…
5 A bővítmény nem frissíti a már telepített bővítményeket vagy sablonokat.
/plugin/upgrade/lang/hu/
H A Dstep0.txt1 A bővítmény automatikusan frissíti a wikit a legújabb elérhető DokuWiki-verzióra. A folytatás előtt…
5 A bővítmény nem frissíti a már telepített bővítményeket vagy sablonokat.
/plugin/elwikiupgrade/lang/vi/
H A Dstep0.txt1 Plugin này sẽ tự động nâng cấp wiki của bạn lên phiên bản DokuWiki mới nhất hiện có. Trước khi tiếp…
7 Chúng tôi khuyên bạn nên tạo bản sao lưu wiki của mình trước khi tiếp tục.
/plugin/upgrade/lang/vi/
H A Dstep0.txt1 Plugin này sẽ tự động nâng cấp wiki của bạn lên phiên bản DokuWiki mới nhất hiện có. Trước khi tiếp…
7 Chúng tôi khuyên bạn nên tạo bản sao lưu wiki của mình trước khi tiếp tục.
/plugin/ckgedit/lang/vi/
H A Dlang.php47 $lang['js']['broken_image_1'] = 'Sử dụng plugin imagePaste với Quản lý phương tiện Dokuwiki hoặc d…
49 …sử dụng Hộp thoại Hình ảnh cho hình ảnh, Hộp thoại Liên kết cho các phương tiện khác. Tập tin này …
59 …s'] = 'Để thiết lập winstyle, sao chép .htaccess được kích hoạt bảo mật vào dữ liệu/phương tiện
H A Dmerger.txt1 …>plugin:ckgedit|ckgedit]] nâng cấp CKEditor từ 4.9 lên 4.10, giúp cập nhật và cải tiến javascript.
/plugin/pdfjs/pdfjs/web/locale/lv/
H A Dviewer.properties186 find_match_count_limit[zero]=Vairāk nekā {{limit}} rezultāti
187 find_match_count_limit[one]=Vairāk nekā {{limit}} rezultāti
188 find_match_count_limit[two]=Vairāk nekā {{limit}} rezultāti
189 find_match_count_limit[few]=Vairāk nekā {{limit}} rezultāti
190 find_match_count_limit[many]=Vairāk nekā {{limit}} rezultāti
191 find_match_count_limit[other]=Vairāk nekā {{limit}} rezultāti
241 web_fonts_disabled=Tīmekļa fonti nav aktivizēti: Nevar iegult PDF fontus.
/plugin/codeprettify/code-prettify/src/
H A Dnode_prettify.js756 for (var ti = 0, nTokens = tokens.length; ti < nTokens; ++ti) {
757 var token = tokens[ti];
H A Dprettify.js804 for (var ti = 0, nTokens = tokens.length; ti < nTokens; ++ti) {
805 var token = tokens[ti];
H A Drun_prettify.js1033 for (var ti = 0, nTokens = tokens.length; ti < nTokens; ++ti) {
1034 var token = tokens[ti];
/plugin/indobible/
H A Dplugin.info.txt3 email budsus@ti.ukdw.ac.id
H A DREADME16 Copyright (C) Budi Susanto <budsus@ti.ukdw.ac.id>
/plugin/superacl/lang/it/
H A Dhelp.txt7 Il campo sopra ti permette di vedere e modificare i permessi di un utente o gruppo selezionato.
/plugin/conflictmerger/lang/es/
H A Dconflict-solved.txt6 Sin embargo, los cambios realizados no afectan a los hechos por ti, así que
H A Dconflict-unsolved.txt6 Los cambios realizados entran en conflicto con los hechos por ti, así que ambas
/plugin/move/lang/it/
H A Dmove.txt3 Questo plugin ti permette di spostare e/o rinominare la pagina corrente o muovere e/o rinominare il…

123456