1====== Quản lý di chuyển =====
2
3Giao diện này cho phép bạn sắp xếp lại các không gian tên, trang và tập tin phương tiện wiki của bạn thông qua Kéo và Thả.
4
5Để di chuyển nhiều không gian tên, trang hoặc tập tin phương tiện đến cùng một đích đến, bạn có thể sử dụng các hộp kiểm như sau:
6  * kiểm tra các không gian tên, trang hoặc tập tin phương tiện bạn muốn di chuyển;
7  * di chuyển một trong các mục đã chọn đến đích đến mong muốn, tất cả các mục đã chọn sẽ được di chuyển đến đích đến này.