1<?php
2
3/**
4 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
5 *
6 * @author Bartek S <sadupl@gmail.com>
7 */
8$lang['menu']         = 'Farma';
9$lang['tab_setup']       = 'Ustawienia Farmy';
10$lang['tab_info']       = 'Informacje';
11$lang['tab_config']      = 'Konfiguracja';
12$lang['tab_plugins']      = 'Zarządzaj pluginami';
13$lang['tab_new']        = 'Dodaj nowe zwierzę';
14$lang['tab_delete']      = 'Usuń zwierzę';
15$lang['preloadPHPForm']    = 'Zainicjuj Farmę';
16$lang['farm dir']       = 'Katalog zwierząt';
17$lang['htaccess setup']    = 'Dodać kod farmy do .htaccess?';
18$lang['submit']        = 'Zatwierdź';
19$lang['farmdir_missing']    = 'Proszę podać katalog gdzie Zwierzęta powinny być przechowywane.';
20$lang['farmdir_in_dokuwiki']  = 'Katalog Zwierząt (%s) musi być poza Farmą dokuwiki (%s).';
21$lang['farmdir_uncreatable']  = 'Katalog Zwierząt (%s) nie został stworzony. Czy uprawnienia są prawidłowe?';
22$lang['farmdir_unwritable']  = 'Proszę się upenić, że webserver posiada prawa zapisu do katalogu Zwierząt.';
23$lang['farmdir_notEmpty']   = 'Katalog Zwierząt (%s) musi być pusty.';
24$lang['preload creation success'] = 'Farma została zainicjowana pomyślnie.';
25$lang['preload creation error'] = 'Wystąpił błąd podczas inicjowania Farmy.';
26$lang['overwrite_preload']   = 'Uwaga: Dotychczasowy plik inc/preload.php będzie zastąpiony podczas kontynuowania!';
27$lang['animal']        = 'Imię Zwierzęta / Domeny';
28$lang['thisis']        = 'Instancja to';
29$lang['thisis.farmer']     = 'Farmer!';
30$lang['thisis.animal']     = 'Zwierzę!';
31$lang['baseinstall']      = 'Instalacja Farmera';
32$lang['animals']        = 'Zwierzęta';
33$lang['confdir']        = 'Katalog konfiguracji instancji';
34$lang['savedir']        = 'Katalog danych instancji';
35$lang['plugins']        = 'Aktywne pluginy tej instancji';
36$lang['base']         = 'Konfiguracja Bazy';
37$lang['farm host']       = 'Host Name Farmera';
38$lang['base domain']      = 'Domena podstawowa dla subdomeny Zwierzęta';
39$lang['conf_inherit']     = 'Zwierzęta powinny dziedziczyć ustawienia farmera';
40$lang['conf_inherit_main']   = 'Ustawienia konfiguracji';
41$lang['conf_inherit_acronyms'] = 'Definicje akronimów';
42$lang['conf_inherit_entities'] = 'Definicje jednostek';
43$lang['conf_inherit_interwiki'] = 'Definicje Interwiki';
44$lang['conf_inherit_license'] = 'Definicje licencji';
45$lang['conf_inherit_smileys'] = 'Definicje uśmieszków';
46$lang['conf_inherit_wordblock'] = 'Wpisy SPAM na czarnej liście';
47$lang['conf_inherit_userstyle'] = 'Style użytkownika';
48$lang['conf_inherit_userscript'] = 'Skrypty użytkownika';
49$lang['conf_inherit_styleini'] = 'Dostosowanie stylu szablonu';
50$lang['conf_inherit_users']  = 'Użytkownicy (tylko zwykłe uwierzytelnianie)';
51$lang['conf_inherit_plugins'] = 'Stan wtyczki';
52$lang['conf_inherit_yes']   = 'odziedziczony po farmerze';
53$lang['conf_inherit_no']    = 'niezależny od farmera';
54$lang['conf_notfound']     = 'Zachowanie podczas uzyskiwania dostępu do nieistniejących zwierząt';
55$lang['conf_notfound_farmer'] = 'Pokaż wiki farmera';
56$lang['conf_notfound_404']   = 'Pokaż stronę błędu 404';
57$lang['conf_notfound_list']  = 'Pokaż listę dostępnych zwierząt';
58$lang['conf_notfound_redirect'] = 'Przekieruj na poniższy adres URL';
59$lang['conf_notfound_url']   = 'Adres URL do przekierowania, jeśli wybrano powyżej';
60$lang['save']         = 'Zapisz';
61$lang['animal template']    = 'Kopiuj istniejące Zwierzę';
62$lang['animal creation success'] = 'Zwierzę "%s" zostało pomyślnie utworzone.';
63$lang['animal creation error'] = 'Wystąpił błąd podczas tworzenia zwierzęcia.';
64$lang['animal configuration'] = 'Podstawowa konfiguracja Zwierząt';
65$lang['inherit user registration'] = 'Dziedzicz ustawienia rejestracji użytkownika od farmera';
66$lang['enable user registration'] = 'Pozwól użytkownikom się zarejestrować';
67$lang['disable user registration'] = 'Wyłącz rejestrację użytkowników';
68$lang['animal administrator'] = 'Administrator zwięrząt';
69$lang['noUsers']        = 'Nie twórz żadnych użytkowników';
70$lang['importUsers']      = 'Zaimportuj wszystkich użytkowników Farmera do nowego zwierzęcia';
71$lang['currentAdmin']     = 'Ustaw bieżącego użytkownika jako admin';
72$lang['newAdmin']       = 'Utwórz nowego administratora „admin”';
73$lang['admin password']    = 'Hasło dla nowego administratora';
74$lang['animalname_missing']  = 'Wprowadź nazwę nowego zwierzęcia.';
75$lang['animalname_preexisting'] = 'Zwierzę o tej nazwie już istnieje.';
76$lang['adminPassword_empty']  = 'Hasło do nowego konta administratora nie może być puste.';
77$lang['bulkSingleSwitcher']  = 'Edytować jedno Zwierzę czy wszystkie naraz?';
78$lang['bulkEdit']       = 'Zbiorcza edycja wszystkich Zwierząt';
79$lang['singleEdit']      = 'Edytuj jedno Zwierzę';
80$lang['bulkEditForm']     = 'Aktywuj lub dezaktywuj wtyczkę we wszystkich Zwierzętach';
81$lang['default']        = 'Ustaw na domyślny';
82$lang['activate']       = 'Aktywuj';
83$lang['deactivate']      = 'Dezaktywuj';
84$lang['singleEditForm']    = 'Edytuj wtyczki określonego Zwierzęcia';
85$lang['plugindone']      = 'Stany wtyczek zaktualizowane';
86$lang['plugin']        = 'Plugin';
87$lang['plugin_on']       = 'on
88(it means \'włączone\', but in PL we use also ON/OFF)';
89$lang['plugin_off']      = 'off
90(it means \'wyłączone\', but in PL we use also ON/OFF)';
91$lang['plugin_default']    = 'Domyślne';
92$lang['plugin_enabled']    = 'Włączone';
93$lang['plugin_disabled']    = 'Wyłączone';
94$lang['js']['animalSelect']  = 'Wybierz zwierzę';
95$lang['js']['pluginSelect']  = 'Wybierz plugin';
96$lang['delete_animal']     = 'Wybierz Zwierzę do usunięcia';
97$lang['delete_confirm']    = 'Wpisz nazwę Zwierzęcia, aby potwierdzić';
98$lang['delete']        = 'Usuń Zwierzę i wszystkie jego dane';
99$lang['delete_noanimal']    = 'Proszę wybrać Zwierzę do usunięcia';
100$lang['delete_mismatch']    = 'Potwierdzenie nie pasuje do nazwy Zwierzęcia. Nie usunięte.';
101$lang['delete_invalid']    = 'Nieprawidłowa nazwa Zwierzęcia. Nie usunięte';
102$lang['delete_success']    = 'Zwierzę zostało pomyślnie usunięte.';
103