1{"version":3,"sources":["webpack:///webpack/bootstrap","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/arrays.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/cancellation.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/diff/diff.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/diff/diffChange.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/errors.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/event.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/hash.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/iterator.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/keyCodes.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/lifecycle.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/linkedList.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/path.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/platform.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/process.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/strings.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/types.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/uint.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/uri.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/base/common/worker/simpleWorker.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/common/core/characterClassifier.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/common/core/position.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/common/core/range.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/common/core/selection.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/common/core/token.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/common/diff/diffComputer.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/common/model/mirrorTextModel.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/common/model/wordHelper.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/common/modes/linkComputer.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/common/modes/supports/inplaceReplaceSupport.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/common/services/editorSimpleWorker.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/common/standalone/standaloneBase.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/common/standalone/standaloneEnums.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/common/viewModel/prefixSumComputer.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/editor.worker.js","webpack:///./node_modules/process/browser.js","webpack:///(webpack)/buildin/global.js"],"names":[],"mappings":";QAAA;QACA;;QAEA;QACA;;QAEA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;;QAEA;QACA;;QAEA;QACA;;QAEA;QACA;QACA;;;QAGA;QACA;;QAEA;QACA;;QAEA;QACA;QACA;QACA,0CAA0C,gCAAgC;QAC1E;QACA;;QAEA;QACA;QACA;QACA,wDAAwD,kBAAkB;QAC1E;QACA,iDAAiD,cAAc;QAC/D;;QAEA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA,yCAAyC,iCAAiC;QAC1E,gHAAgH,mBAAmB,EAAE;QACrI;QACA;;QAEA;QACA;QACA;QACA,2BAA2B,0BAA0B,EAAE;QACvD,iCAAiC,eAAe;QAChD;QACA;QACA;;QAEA;QACA,sDAAsD,+DAA+D;;QAErH;QACA;;;QAGA;QACA;;;;;;;;;;;;;AClFA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qCAAqC,SAAS;AAC9C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,SAAS;AAC7B;AACA;AACA,oBAAoB,SAAS;AAC7B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP,mBAAmB,kBAAkB;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACO;AACP;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0BAA0B,QAAQ;AAClC;AACA;AACA;AACA;AACA,0BAA0B,QAAQ;AAClC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;;;;;;;;;;;;;AC1PA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AAC4C;AAC5C;AACA;AACA,YAAY,YAAY,sBAAsB,EAAE;AAChD,CAAC;AACM;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,+CAAK;AACtC,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL,CAAC,8CAA8C;AAC/C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gCAAgC,iDAAO;AACvC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;AC7GA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AAC6C;AACL;AACjC;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,4CAA4C,SAAS;AACrD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,YAAY;AACnC;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,YAAY;AACnC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,yDAAU;AAC9C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kDAAkD,SAAS;AAC3D,4BAA4B,2DAAU;AACtC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,yDAAU;AAClC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,yDAAU;AAClC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,yDAAU;AAClC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB,yDAAU;AAC1B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wEAAwE;AACxE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wEAAwE;AACxE;AACA;AACA;AACA,uDAAuD;AACvD;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,yDAAU;AAC9B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,4EAA4E;AAC5E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,4EAA4E;AAC5E;AACA;AACA;AACA,2DAA2D;AAC3D;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,4CAA4C;AAChF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qDAAqD,gCAAgC;AACrF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,2CAA2C;AAC3C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,4BAA4B,yDAAU;AACtC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qDAAqD,gCAAgC;AACrF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,oBAAoB;AAC3C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wCAAwC,QAAQ;AAChD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gCAAgC;AAChC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qCAAqC,yDAAU;AAC/C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;ACtyBA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;AC/BA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACA;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA,aAAa,gBAAgB;AAC7B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA,8CAA8C,KAAK;AACnD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA,2CAA2C,KAAK;AAChD;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;AC1FA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACgD;AACiC;AACpC;AACtC;AACP;AACA,uBAAuB,wDAAU;AACjC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gFAAgF,SAAS,4BAA4B,EAAE;AACvH;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,2DAA2D,wEAAkB;AAC7E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB;AACrB,iBAAiB;AACjB,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,2CAA2C;AAC/E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,2CAA2C;AAC/E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,sBAAsB;AACvB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B,UAAU,6CAA6C,cAAc,8CAA8C,SAAS;AACzJ;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;;AAEA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0CAA0C,yDAAU;AACpD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,2CAA2C,6DAAe;AAC1D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0CAA0C,yDAAU;AACpD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,oEAAiB;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B;AACtB;AACP;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,yDAAU;AACzC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB;AACpB,IAAI;AACJ;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,kCAAkC,wDAAU;AAC5C;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;AC7kBA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACwC;AACxC;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gEAAgE;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA,sCAAsC,YAAY;AAClD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,WAAW;AAC9B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB,2DAAuB;AACvC;AACA;AACA,wBAAwB,0DAAsB;AAC9C;AACA,oCAAoC,4DAAwB;AAC5D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB,0DAAsB;AAC3C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,mBAAmB;AAC1C;AACA;AACA,wBAAwB,oBAAoB;AAC5C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,QAAQ;AAC/B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,4DAA4D;;;;;;;;;;;;;AC9P5D;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,YAAY;AACnC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,2BAA2B,sBAAsB,iBAAiB,EAAE,EAAE;AACtE;AACA;AACA,CAAC,4BAA4B;;;;;;;;;;;;;AC9E7B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AAC8C;AAC9C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,KAAK;AACzC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC;AACM;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,oCAAoC;AAC9B;AACP;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA,kBAAkB,kEAAe;AACjC;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;;;;;;;;;;;;;AC1PA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAyC;AACzC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACO;AACP;AACA,qEAAqE,kBAAkB;AACvF;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACO;AACP,QAAQ,qDAAQ;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA,4BAA4B,sCAAsC;AAClE;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,YAAY,EAAE,EAAE;AACjD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,eAAe;AACf;;;;;;;;;;;;;AClMA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,yBAAyB;AAC7D;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;AC3HA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACwC;AACxC,4BAA4B;AAC5B,4BAA4B;AAC5B,4BAA4B;AAC5B,6BAA6B;AAC7B,oBAAoB;AACpB,8BAA8B;AAC9B,+BAA+B;AAC/B,sBAAsB;AACtB,8BAA8B;AAC9B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0BAA0B,KAAK,IAAI,KAAK,GAAG,WAAW,WAAW,SAAS;AAC1E,kCAAkC,cAAc;AAChD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,kBAAkB;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+CAA+C,UAAU;AACzD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,UAAU,EAAE,6BAA6B;AACvE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW,sBAAsB,EAAE,qBAAqB;AACxD;AACA;AACA;AACA,wCAAwC,IAAI,EAAE,KAAK,OAAO,IAAI,EAAE,IAAI,EAAE,KAAK;AAC3E;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6CAA6C,SAAS;AACtD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,+CAAW;AAClC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,+CAAW,KAAK,eAAe,MAAM,+CAAW;AACvE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,eAAe;AAC7C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gDAAgD,UAAU,IAAI,oBAAoB;AAClF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kCAAkC,oBAAoB,IAAI,aAAa;AACvE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,eAAe,eAAe,IAAI,aAAa;AAC/C,eAAe,eAAe,EAAE,aAAa;AAC7C,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0CAA0C,UAAU,IAAI,iBAAiB;AACzE;AACA;AACA;AACA,4CAA4C,UAAU,IAAI,oBAAoB;AAC9E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qCAAqC,KAAK;AAC1C;AACA,+BAA+B,OAAO,IAAI,KAAK,OAAO,OAAO,EAAE,KAAK;AACpE,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,kBAAkB;AACzC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mCAAmC,IAAI;AACvC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0CAA0C;AAC1C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,yBAAyB;AACvD;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,cAAc,YAAY;AAC1B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wDAAwD;AACxD;AACA;AACA;AACA;AACA,gDAAgD;AAChD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wDAAwD;AACxD;AACA;AACA;AACA;AACA,wDAAwD;AACxD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+CAA+C,cAAc;AAC7D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sBAAsB,IAAI,EAAE,6BAA6B;AACzD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0CAA0C,sBAAsB;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B,aAAa;AAC1C;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B,aAAa;AAC1C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qCAAqC,YAAY;AACjD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,YAAY;AAC7C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qCAAqC,YAAY;AACjD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA,qBAAqB;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,cAAc,cAAc;AAC5B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,6CAA6C,8BAA8B;AAC3E,oDAAoD,+CAAW;AAC/D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,KAAK,GAAG,aAAa;AACnD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,aAAa;AACpC;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gCAAgC,KAAK;AACrC,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,kBAAkB;AACzC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kCAAkC,IAAI;AACtC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,cAAc,YAAY;AAC1B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oDAAoD;AACpD;AACA;AACA;AACA;AACA,6CAA6C;AAC7C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wDAAwD;AACxD;AACA;AACA;AACA;AACA,oDAAoD;AACpD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+CAA+C,cAAc;AAC7D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kBAAkB,IAAI,EAAE,kCAAkC;AAC1D,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qCAAqC,QAAQ;AAC7C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qCAAqC,QAAQ;AAC7C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,QAAQ;AACzC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qCAAqC,QAAQ;AAC7C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA,qBAAqB;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,cAAc,YAAY;AAC1B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO,mBAAmB,oDAAgB;AACnC,iBAAiB,oDAAgB;AACjC,kBAAkB,oDAAgB;AAClC,iBAAiB,oDAAgB;AACjC,kBAAkB,oDAAgB;AAClC,iBAAiB,oDAAgB;AACjC,aAAa,oDAAgB;;;;;;;;;;;;;ACl2CpC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACP,4FAA4F;AACrF;AACA;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qDAAqD,SAAS;AAC9D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb,iCAAiC,6BAA6B;AAC9D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC;AACM;AACP;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;;ACjHA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACqE;AACrE;AACA,WAAW,YAAY,EAAE;AACzB;AACA,oBAAoB,QAAQ,sDAAS,aAAa,wDAAW,sBAAsB,EAAE;AACrF,wBAAwB,QAAQ,iEAAY,WAAW;AACvD,CAAC;AACM;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;;ACbP;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA,4BAA4B,OAAO;AACnC;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,MAAM;AAC9B;AACA;AACA,8BAA8B,EAAE;AAChC;AACA,iCAAiC,EAAE;AACnC;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA,kCAAkC;AAClC,kCAAkC;AAClC,mCAAmC;AACnC;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP,+BAA+B,EAAE;AACjC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP,mCAAmC,EAAE;AACrC;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,mBAAmB;AACtC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO,yDAAyD;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP,qCAAqC,SAAS;AAC9C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP,uBAAuB,SAAS;AAChC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP,4BAA4B,QAAQ;AACpC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP,UAAU,gCAAgC;AAC1C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACO;AACP,UAAU,gCAAgC;AAC1C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uDAAuD;AACvD;AACA;AACA,6DAA6D;AAC7D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,YAAY;AAC/B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA,eAAe,SAAS;AACxB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,eAAe,SAAS;AACxB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACO,kDAAkD;AACzD;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACO;AACP,qCAAqC,SAAS;AAC9C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACA;AACP;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA,oBAAoB;AACpB;AACA;AACA,oBAAoB;AACpB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB;AACrB;AACA;AACA,qBAAqB;AACrB;AACA;AACA,kBAAkB,sBAAsB,kBAAkB;AAC1D;AACA;AACA,qBAAqB;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;AC5uBA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACO;AACP;AACA,6DAA6D,KAAK;AAClE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACO;AACP;AACA,mBAAmB,SAAS;AAC5B;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA,0EAA0E,WAAW;AACrF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;;;;;;;;;;;;;AC1IA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;ACrBA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AAC0C;AACP;AACnC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yDAAyD,0BAA0B,cAAc,YAAY,SAAS,aAAa,UAAU,gBAAgB,aAAa,EAAE;AAC5K;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kEAAkE,YAAY;AAC9E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,2CAA2C;AACxD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B;AAC7B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,YAAY,sDAAS;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,YAAY,sDAAS;AACrB,+BAA+B,8CAAW;AAC1C;AACA;AACA,sBAAsB,8CAAW;AACjC;AACA,yBAAyB,gBAAgB;AACzC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,sDAAS;AAChC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB,2BAA2B;AAChD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB,mBAAmB;AACxC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,qBAAqB,cAAc,EAAE,SAAS;AAC9C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,QAAQ,sDAAS;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,2CAA2C;AACpD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,2BAA2B,+BAA+B,GAAG,eAAe,EAAE;AAC9E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0BAA0B,+BAA+B,GAAG,eAAe,EAAE;AAC7E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;AC1kBA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AAC8D;AACjB;AACN;AACF;AACrC;AACA;AACO;AACP,SAAS,kDAAK;AACd;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA,2BAA2B,iFAA8B;AACzD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB,iFAA8B;AACnD,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,2BAA2B,mBAAmB;AAC9C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO,iCAAiC,wDAAU;AAClD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,4BAA4B,2DAAuB;AACnD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,2DAAuB;AAC/C,aAAa;AACb;AACA;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0BAA0B,2DAAuB;AACjD;AACA;AACA;AACA,mCAAmC,2DAAuB;AAC1D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,2DAAuB;AAC/C,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;;;;;;;;;;;;;AClRA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACuD;AACvD;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA,2BAA2B,oEAAO;AAClC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,SAAS;AAChC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,oEAAO;AAC3B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;AClDA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;ACrIA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACyC;AACzC;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,qDAAQ;AAC3B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,qDAAQ;AAC3B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;ACvWA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACyC;AACN;AACnC;AACA;AACA;AACA;AACO,wBAAwB,+CAAK;AACpC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,qDAAQ;AAC3B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uCAAuC,SAAS;AAChD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;AC5HA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA,iCAAiC;AACjC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;ACzBA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AAC4D;AACD;AAC3D;AACA;AACA,yBAAyB,iEAAO;AAChC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8CAA8C,YAAY;AAC1D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gDAAgD,SAAS;AACzD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,mBAAmB;AACvD;AACA;AACA;AACA,uCAAuC,iBAAiB;AACxD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,4CAA4C,SAAS;AACrD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uDAAuD,YAAY;AACnE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+IAA+I;AAC/I;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B;AAC7B,qBAAqB;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B;AAC7B,qBAAqB;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uDAAuD,YAAY;AACnE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,4DAA4D,SAAS;AACrE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,cAAc,+EAA+B;AAC7C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,cAAc,8EAA8B;AAC5C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;ACpYA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AAC+C;AACuB;AAC/D;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uCAAuC,0DAAQ;AAC/C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,2BAA2B,iBAAiB;AAC5C;AACA;AACA,mCAAmC,iFAAiB;AACpD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,wBAAwB;AAC/C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;AC7GA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO,gDAAgD,EAAE,IAAI;AAC7D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wDAAwD,IAAI,MAAM;AAClE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACA;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB;AACpB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;ACpHA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACqE;AAC9D;AACP;AACA;AACA,0CAA0C,SAAS;AACnD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,2CAA2C,SAAS;AACpD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,2CAA2C,SAAS;AACpD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0BAA0B,gFAAmB;AAC7C;AACA,uBAAuB,yCAAyC;AAChE;AACA;AACA,+CAA+C;AAC/C,uBAAuB,uCAAuC;AAC9D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kCAAkC,KAAK;AACvC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yDAAyD,gBAAgB;AACzE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;ACvQA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,4BAA4B;AAC5B,sBAAsB;AACtB,kCAAkC;AAClC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+CAA+C,4BAA4B;AAC3E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;ACpFA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB,SAAI,IAAI,SAAI;AAC7B,2BAA2B,+DAA+D,gBAAgB,EAAE,EAAE;AAC9G;AACA,mCAAmC,MAAM,6BAA6B,EAAE,YAAY,WAAW,EAAE;AACjG,kCAAkC,MAAM,iCAAiC,EAAE,YAAY,WAAW,EAAE;AACpG,+BAA+B,qFAAqF;AACpH;AACA,KAAK;AACL;AAC2D;AACI;AACJ;AACT;AACH;AACN;AACc;AAC0B;AACC;AAC1B;AACyB;AACX;AACf;AACvD;AACA;AACA;AACA,0BAA0B,yEAAe;AACzC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB,0EAAa,kBAAkB,sFAAyB;AACjF;AACA,uBAAuB,oDAAK;AAC5B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qCAAqC;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB,yDAAyD;AAClF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wCAAwC,kBAAkB;AAC1D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8CAA8C,+DAA+D;AAC7G,4CAA4C,2DAA2D;AACvG;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,0DAAQ;AACrB;AACA;AACA,aAAa,qBAAqB;AAClC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB;AACpB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iDAAiD,uDAAG;AACpD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qCAAqC,kEAAY;AACjD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0BAA0B,2BAA2B;AACrD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,wEAAS;AAC7B;AACA,2BAA2B,oDAAK;AAChC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb,sBAAsB,mBAAmB;AACzC;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,oDAAK;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,cAAc;AAC/C;AACA;AACA;AACA,gCAAgC,4EAAU;AAC1C,kDAAkD,oDAAK;AACvD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gCAAgC;AAChC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B,iCAAiC,qEAAqE,EAAE;AACrI;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,2EAAY;AAC/B,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kDAAkD,4BAA4B;AAC9E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB;AACrB;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qDAAqD,+DAA+D;AACpH;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB,6FAAmB;AAC5C;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,4BAA4B,wEAAuB;AACnD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mCAAmC,wEAAuB;AAC1D;AACA;AACA;AACA,mDAAmD,gCAAgC;AACnF;AACA;AACA;AACA;AACA,eAAe;AACf,cAAc;AACd;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,IAAI,gEAAO,UAAU,0FAAmB;AACxC;;;;;;;;;;;;;ACzeA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AAC+E;AACvB;AACI;AACV;AACH;AACN;AACQ;AACR;AACe;AACjD;AACP;AACA,eAAe,yEAAQ;AACvB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,oFAAuB;AACxD,iBAAiB,6DAAO;AACxB,iBAAiB,2DAAuB;AACxC;AACA,kBAAkB,0DAAQ;AAC1B,eAAe,oDAAK;AACpB,mBAAmB,4DAAS;AAC5B,4BAA4B,sEAAkC;AAC9D,wBAAwB,kEAA8B;AACtD,mBAAmB,6DAAyB;AAC5C,aAAa,uDAAG;AAChB,eAAe,oDAAK;AACpB;AACA;;;;;;;;;;;;;ACvCA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,oDAAoD;AAC9C;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,oEAAoE;AAC9D;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,gDAAgD;AAC1C;AACP;AACA;AACA,CAAC,8CAA8C;AAC/C;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,sDAAsD;AACvD;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,0EAA0E;AAC3E;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,gDAAgD;AACjD;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,4CAA4C;AAC7C;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,sDAAsD;AACvD;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,4DAA4D;AACtD;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,oCAAoC;AACrC;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,kDAAkD;AACnD;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,8CAA8C;AAC/C;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,oCAAoC;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yCAAyC;AACzC,2CAA2C;AAC3C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yCAAyC;AACzC;AACA;AACA;AACA;AACA,yCAAyC;AACzC;AACA;AACA;AACA;AACA,yCAAyC;AACzC,4CAA4C;AAC5C;AACA;AACA;AACA,yCAAyC;AACzC;AACA;AACA;AACA;AACA,yCAAyC;AACzC,4CAA4C;AAC5C;AACA;AACA;AACA,yCAAyC;AACzC;AACA;AACA;AACA;AACA,yCAAyC;AACzC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,0BAA0B;AACpB;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,wCAAwC;AAClC;AACP;AACA;AACA;AACA,CAAC,8BAA8B;AAC/B;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,CAAC,0CAA0C;AAC3C;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,0CAA0C;AAC3C;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,0EAA0E;AAC3E;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,8CAA8C;AACxC;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,sDAAsD;AAChD;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,sCAAsC;AAChC;AACP;AACA;AACA;AACA,CAAC,gCAAgC;AAC1B;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,kDAAkD;AACnD;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,gDAAgD;AAC1C;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,4DAA4D;AAC7D;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,gCAAgC;AAC1B;AACP;AACA;AACA,CAAC,8BAA8B;AAC/B;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,sEAAsE;AACvE;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,sDAAsD;AACvD;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,wDAAwD;AACzD;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,wCAAwC;;;;;;;;;;;;;ACvyBzC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACwD;AACjD;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sBAAsB,qEAAQ;AAC9B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB,qEAAQ;AACxB,gBAAgB,qEAAQ;AACxB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB,qEAAQ;AAC7B,cAAc,qEAAQ;AACtB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB,qEAAQ;AACxB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gCAAgC,YAAY;AAC5C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wDAAwD;AACxD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;ACtIA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AAC2E;AACE;AAC7E;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B,sFAAkB;AAC/C;AACA,KAAK,gBAAgB,yFAAkB;AACvC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;ACxBA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA,CAAC;AACD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;;;AAGA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;AAIA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,sBAAsB;AAC7C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB;AACrB;;AAEA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA,qCAAqC;;AAErC;AACA;AACA;;AAEA,2BAA2B;AAC3B;AACA;AACA;AACA,4BAA4B,UAAU;;;;;;;;;;;;ACvLtC;;AAEA;AACA;AACA;AACA,CAAC;;AAED;AACA;AACA;AACA,CAAC;AACD;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA,4CAA4C;;AAE5C","file":"editor.worker.js","sourcesContent":[" \t// The module cache\n \tvar installedModules = {};\n\n \t// The require function\n \tfunction __webpack_require__(moduleId) {\n\n \t\t// Check if module is in cache\n \t\tif(installedModules[moduleId]) {\n \t\t\treturn installedModules[moduleId].exports;\n \t\t}\n \t\t// Create a new module (and put it into the cache)\n \t\tvar module = installedModules[moduleId] = {\n \t\t\ti: moduleId,\n \t\t\tl: false,\n \t\t\texports: {}\n \t\t};\n\n \t\t// Execute the module function\n \t\tmodules[moduleId].call(module.exports, module, module.exports, __webpack_require__);\n\n \t\t// Flag the module as loaded\n \t\tmodule.l = true;\n\n \t\t// Return the exports of the module\n \t\treturn module.exports;\n \t}\n\n\n \t// expose the modules object (__webpack_modules__)\n \t__webpack_require__.m = modules;\n\n \t// expose the module cache\n \t__webpack_require__.c = installedModules;\n\n \t// define getter function for harmony exports\n \t__webpack_require__.d = function(exports, name, getter) {\n \t\tif(!__webpack_require__.o(exports, name)) {\n \t\t\tObject.defineProperty(exports, name, { enumerable: true, get: getter });\n \t\t}\n \t};\n\n \t// define __esModule on exports\n \t__webpack_require__.r = function(exports) {\n \t\tif(typeof Symbol !== 'undefined' && Symbol.toStringTag) {\n \t\t\tObject.defineProperty(exports, Symbol.toStringTag, { value: 'Module' });\n \t\t}\n \t\tObject.defineProperty(exports, '__esModule', { value: true });\n \t};\n\n \t// create a fake namespace object\n \t// mode & 1: value is a module id, require it\n \t// mode & 2: merge all properties of value into the ns\n \t// mode & 4: return value when already ns object\n \t// mode & 8|1: behave like require\n \t__webpack_require__.t = function(value, mode) {\n \t\tif(mode & 1) value = __webpack_require__(value);\n \t\tif(mode & 8) return value;\n \t\tif((mode & 4) && typeof value === 'object' && value && value.__esModule) return value;\n \t\tvar ns = Object.create(null);\n \t\t__webpack_require__.r(ns);\n \t\tObject.defineProperty(ns, 'default', { enumerable: true, value: value });\n \t\tif(mode & 2 && typeof value != 'string') for(var key in value) __webpack_require__.d(ns, key, function(key) { return value[key]; }.bind(null, key));\n \t\treturn ns;\n \t};\n\n \t// getDefaultExport function for compatibility with non-harmony modules\n \t__webpack_require__.n = function(module) {\n \t\tvar getter = module && module.__esModule ?\n \t\t\tfunction getDefault() { return module['default']; } :\n \t\t\tfunction getModuleExports() { return module; };\n \t\t__webpack_require__.d(getter, 'a', getter);\n \t\treturn getter;\n \t};\n\n \t// Object.prototype.hasOwnProperty.call\n \t__webpack_require__.o = function(object, property) { return Object.prototype.hasOwnProperty.call(object, property); };\n\n \t// __webpack_public_path__\n \t__webpack_require__.p = \"\";\n\n\n \t// Load entry module and return exports\n \treturn __webpack_require__(__webpack_require__.s = \"./node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/editor.worker.js\");\n","/**\n * Returns the last element of an array.\n * @param array The array.\n * @param n Which element from the end (default is zero).\n */\nexport function tail(array, n = 0) {\n  return array[array.length - (1 + n)];\n}\nexport function tail2(arr) {\n  if (arr.length === 0) {\n    throw new Error('Invalid tail call');\n  }\n  return [arr.slice(0, arr.length - 1), arr[arr.length - 1]];\n}\nexport function equals(one, other, itemEquals = (a, b) => a === b) {\n  if (one === other) {\n    return true;\n  }\n  if (!one || !other) {\n    return false;\n  }\n  if (one.length !== other.length) {\n    return false;\n  }\n  for (let i = 0, len = one.length; i < len; i++) {\n    if (!itemEquals(one[i], other[i])) {\n      return false;\n    }\n  }\n  return true;\n}\nexport function binarySearch(array, key, comparator) {\n  let low = 0, high = array.length - 1;\n  while (low <= high) {\n    const mid = ((low + high) / 2) | 0;\n    const comp = comparator(array[mid], key);\n    if (comp < 0) {\n      low = mid + 1;\n    }\n    else if (comp > 0) {\n      high = mid - 1;\n    }\n    else {\n      return mid;\n    }\n  }\n  return -(low + 1);\n}\n/**\n * Takes a sorted array and a function p. The array is sorted in such a way that all elements where p(x) is false\n * are located before all elements where p(x) is true.\n * @returns the least x for which p(x) is true or array.length if no element fullfills the given function.\n */\nexport function findFirstInSorted(array, p) {\n  let low = 0, high = array.length;\n  if (high === 0) {\n    return 0; // no children\n  }\n  while (low < high) {\n    const mid = Math.floor((low + high) / 2);\n    if (p(array[mid])) {\n      high = mid;\n    }\n    else {\n      low = mid + 1;\n    }\n  }\n  return low;\n}\n/**\n * Like `Array#sort` but always stable. Usually runs a little slower `than Array#sort`\n * so only use this when actually needing stable sort.\n */\nexport function mergeSort(data, compare) {\n  _sort(data, compare, 0, data.length - 1, []);\n  return data;\n}\nfunction _merge(a, compare, lo, mid, hi, aux) {\n  let leftIdx = lo, rightIdx = mid + 1;\n  for (let i = lo; i <= hi; i++) {\n    aux[i] = a[i];\n  }\n  for (let i = lo; i <= hi; i++) {\n    if (leftIdx > mid) {\n      // left side consumed\n      a[i] = aux[rightIdx++];\n    }\n    else if (rightIdx > hi) {\n      // right side consumed\n      a[i] = aux[leftIdx++];\n    }\n    else if (compare(aux[rightIdx], aux[leftIdx]) < 0) {\n      // right element is less -> comes first\n      a[i] = aux[rightIdx++];\n    }\n    else {\n      // left element comes first (less or equal)\n      a[i] = aux[leftIdx++];\n    }\n  }\n}\nfunction _sort(a, compare, lo, hi, aux) {\n  if (hi <= lo) {\n    return;\n  }\n  const mid = lo + ((hi - lo) / 2) | 0;\n  _sort(a, compare, lo, mid, aux);\n  _sort(a, compare, mid + 1, hi, aux);\n  if (compare(a[mid], a[mid + 1]) <= 0) {\n    // left and right are sorted and if the last-left element is less\n    // or equals than the first-right element there is nothing else\n    // to do\n    return;\n  }\n  _merge(a, compare, lo, mid, hi, aux);\n}\nexport function groupBy(data, compare) {\n  const result = [];\n  let currentGroup = undefined;\n  for (const element of mergeSort(data.slice(0), compare)) {\n    if (!currentGroup || compare(currentGroup[0], element) !== 0) {\n      currentGroup = [element];\n      result.push(currentGroup);\n    }\n    else {\n      currentGroup.push(element);\n    }\n  }\n  return result;\n}\n/**\n * @returns New array with all falsy values removed. The original array IS NOT modified.\n */\nexport function coalesce(array) {\n  return array.filter(e => !!e);\n}\n/**\n * @returns false if the provided object is an array and not empty.\n */\nexport function isFalsyOrEmpty(obj) {\n  return !Array.isArray(obj) || obj.length === 0;\n}\nexport function isNonEmptyArray(obj) {\n  return Array.isArray(obj) && obj.length > 0;\n}\n/**\n * Removes duplicates from the given array. The optional keyFn allows to specify\n * how elements are checked for equalness by returning a unique string for each.\n */\nexport function distinct(array, keyFn) {\n  if (!keyFn) {\n    return array.filter((element, position) => {\n      return array.indexOf(element) === position;\n    });\n  }\n  const seen = Object.create(null);\n  return array.filter((elem) => {\n    const key = keyFn(elem);\n    if (seen[key]) {\n      return false;\n    }\n    seen[key] = true;\n    return true;\n  });\n}\nexport function distinctES6(array) {\n  const seen = new Set();\n  return array.filter(element => {\n    if (seen.has(element)) {\n      return false;\n    }\n    seen.add(element);\n    return true;\n  });\n}\n/**\n * @deprecated ES6: use `Array.findIndex`\n */\nexport function firstIndex(array, fn) {\n  for (let i = 0; i < array.length; i++) {\n    const element = array[i];\n    if (fn(element)) {\n      return i;\n    }\n  }\n  return -1;\n}\nexport function first(array, fn, notFoundValue = undefined) {\n  const index = firstIndex(array, fn);\n  return index < 0 ? notFoundValue : array[index];\n}\nexport function firstOrDefault(array, notFoundValue) {\n  return array.length > 0 ? array[0] : notFoundValue;\n}\nexport function flatten(arr) {\n  return [].concat(...arr);\n}\nexport function range(arg, to) {\n  let from = typeof to === 'number' ? arg : 0;\n  if (typeof to === 'number') {\n    from = arg;\n  }\n  else {\n    from = 0;\n    to = arg;\n  }\n  const result = [];\n  if (from <= to) {\n    for (let i = from; i < to; i++) {\n      result.push(i);\n    }\n  }\n  else {\n    for (let i = from; i > to; i--) {\n      result.push(i);\n    }\n  }\n  return result;\n}\n/**\n * Insert `insertArr` inside `target` at `insertIndex`.\n * Please don't touch unless you understand https://jsperf.com/inserting-an-array-within-an-array\n */\nexport function arrayInsert(target, insertIndex, insertArr) {\n  const before = target.slice(0, insertIndex);\n  const after = target.slice(insertIndex);\n  return before.concat(insertArr, after);\n}\n/**\n * Pushes an element to the start of the array, if found.\n */\nexport function pushToStart(arr, value) {\n  const index = arr.indexOf(value);\n  if (index > -1) {\n    arr.splice(index, 1);\n    arr.unshift(value);\n  }\n}\n/**\n * Pushes an element to the end of the array, if found.\n */\nexport function pushToEnd(arr, value) {\n  const index = arr.indexOf(value);\n  if (index > -1) {\n    arr.splice(index, 1);\n    arr.push(value);\n  }\n}\nexport function asArray(x) {\n  return Array.isArray(x) ? x : [x];\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { Emitter, Event } from './event.js';\nconst shortcutEvent = Object.freeze(function (callback, context) {\n  const handle = setTimeout(callback.bind(context), 0);\n  return { dispose() { clearTimeout(handle); } };\n});\nexport var CancellationToken;\n(function (CancellationToken) {\n  function isCancellationToken(thing) {\n    if (thing === CancellationToken.None || thing === CancellationToken.Cancelled) {\n      return true;\n    }\n    if (thing instanceof MutableToken) {\n      return true;\n    }\n    if (!thing || typeof thing !== 'object') {\n      return false;\n    }\n    return typeof thing.isCancellationRequested === 'boolean'\n      && typeof thing.onCancellationRequested === 'function';\n  }\n  CancellationToken.isCancellationToken = isCancellationToken;\n  CancellationToken.None = Object.freeze({\n    isCancellationRequested: false,\n    onCancellationRequested: Event.None\n  });\n  CancellationToken.Cancelled = Object.freeze({\n    isCancellationRequested: true,\n    onCancellationRequested: shortcutEvent\n  });\n})(CancellationToken || (CancellationToken = {}));\nclass MutableToken {\n  constructor() {\n    this._isCancelled = false;\n    this._emitter = null;\n  }\n  cancel() {\n    if (!this._isCancelled) {\n      this._isCancelled = true;\n      if (this._emitter) {\n        this._emitter.fire(undefined);\n        this.dispose();\n      }\n    }\n  }\n  get isCancellationRequested() {\n    return this._isCancelled;\n  }\n  get onCancellationRequested() {\n    if (this._isCancelled) {\n      return shortcutEvent;\n    }\n    if (!this._emitter) {\n      this._emitter = new Emitter();\n    }\n    return this._emitter.event;\n  }\n  dispose() {\n    if (this._emitter) {\n      this._emitter.dispose();\n      this._emitter = null;\n    }\n  }\n}\nexport class CancellationTokenSource {\n  constructor(parent) {\n    this._token = undefined;\n    this._parentListener = undefined;\n    this._parentListener = parent && parent.onCancellationRequested(this.cancel, this);\n  }\n  get token() {\n    if (!this._token) {\n      // be lazy and create the token only when\n      // actually needed\n      this._token = new MutableToken();\n    }\n    return this._token;\n  }\n  cancel() {\n    if (!this._token) {\n      // save an object by returning the default\n      // cancelled token when cancellation happens\n      // before someone asks for the token\n      this._token = CancellationToken.Cancelled;\n    }\n    else if (this._token instanceof MutableToken) {\n      // actually cancel\n      this._token.cancel();\n    }\n  }\n  dispose(cancel = false) {\n    if (cancel) {\n      this.cancel();\n    }\n    if (this._parentListener) {\n      this._parentListener.dispose();\n    }\n    if (!this._token) {\n      // ensure to initialize with an empty token if we had none\n      this._token = CancellationToken.None;\n    }\n    else if (this._token instanceof MutableToken) {\n      // actually dispose\n      this._token.dispose();\n    }\n  }\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { DiffChange } from './diffChange.js';\nimport { stringHash } from '../hash.js';\nexport class StringDiffSequence {\n  constructor(source) {\n    this.source = source;\n  }\n  getElements() {\n    const source = this.source;\n    const characters = new Int32Array(source.length);\n    for (let i = 0, len = source.length; i < len; i++) {\n      characters[i] = source.charCodeAt(i);\n    }\n    return characters;\n  }\n}\nexport function stringDiff(original, modified, pretty) {\n  return new LcsDiff(new StringDiffSequence(original), new StringDiffSequence(modified)).ComputeDiff(pretty).changes;\n}\n//\n// The code below has been ported from a C# implementation in VS\n//\nexport class Debug {\n  static Assert(condition, message) {\n    if (!condition) {\n      throw new Error(message);\n    }\n  }\n}\nexport class MyArray {\n  /**\n   * Copies a range of elements from an Array starting at the specified source index and pastes\n   * them to another Array starting at the specified destination index. The length and the indexes\n   * are specified as 64-bit integers.\n   * sourceArray:\n   *\t\tThe Array that contains the data to copy.\n   * sourceIndex:\n   *\t\tA 64-bit integer that represents the index in the sourceArray at which copying begins.\n   * destinationArray:\n   *\t\tThe Array that receives the data.\n   * destinationIndex:\n   *\t\tA 64-bit integer that represents the index in the destinationArray at which storing begins.\n   * length:\n   *\t\tA 64-bit integer that represents the number of elements to copy.\n   */\n  static Copy(sourceArray, sourceIndex, destinationArray, destinationIndex, length) {\n    for (let i = 0; i < length; i++) {\n      destinationArray[destinationIndex + i] = sourceArray[sourceIndex + i];\n    }\n  }\n  static Copy2(sourceArray, sourceIndex, destinationArray, destinationIndex, length) {\n    for (let i = 0; i < length; i++) {\n      destinationArray[destinationIndex + i] = sourceArray[sourceIndex + i];\n    }\n  }\n}\n/**\n * A utility class which helps to create the set of DiffChanges from\n * a difference operation. This class accepts original DiffElements and\n * modified DiffElements that are involved in a particular change. The\n * MarktNextChange() method can be called to mark the separation between\n * distinct changes. At the end, the Changes property can be called to retrieve\n * the constructed changes.\n */\nclass DiffChangeHelper {\n  /**\n   * Constructs a new DiffChangeHelper for the given DiffSequences.\n   */\n  constructor() {\n    this.m_changes = [];\n    this.m_originalStart = 1073741824 /* MAX_SAFE_SMALL_INTEGER */;\n    this.m_modifiedStart = 1073741824 /* MAX_SAFE_SMALL_INTEGER */;\n    this.m_originalCount = 0;\n    this.m_modifiedCount = 0;\n  }\n  /**\n   * Marks the beginning of the next change in the set of differences.\n   */\n  MarkNextChange() {\n    // Only add to the list if there is something to add\n    if (this.m_originalCount > 0 || this.m_modifiedCount > 0) {\n      // Add the new change to our list\n      this.m_changes.push(new DiffChange(this.m_originalStart, this.m_originalCount, this.m_modifiedStart, this.m_modifiedCount));\n    }\n    // Reset for the next change\n    this.m_originalCount = 0;\n    this.m_modifiedCount = 0;\n    this.m_originalStart = 1073741824 /* MAX_SAFE_SMALL_INTEGER */;\n    this.m_modifiedStart = 1073741824 /* MAX_SAFE_SMALL_INTEGER */;\n  }\n  /**\n   * Adds the original element at the given position to the elements\n   * affected by the current change. The modified index gives context\n   * to the change position with respect to the original sequence.\n   * @param originalIndex The index of the original element to add.\n   * @param modifiedIndex The index of the modified element that provides corresponding position in the modified sequence.\n   */\n  AddOriginalElement(originalIndex, modifiedIndex) {\n    // The 'true' start index is the smallest of the ones we've seen\n    this.m_originalStart = Math.min(this.m_originalStart, originalIndex);\n    this.m_modifiedStart = Math.min(this.m_modifiedStart, modifiedIndex);\n    this.m_originalCount++;\n  }\n  /**\n   * Adds the modified element at the given position to the elements\n   * affected by the current change. The original index gives context\n   * to the change position with respect to the modified sequence.\n   * @param originalIndex The index of the original element that provides corresponding position in the original sequence.\n   * @param modifiedIndex The index of the modified element to add.\n   */\n  AddModifiedElement(originalIndex, modifiedIndex) {\n    // The 'true' start index is the smallest of the ones we've seen\n    this.m_originalStart = Math.min(this.m_originalStart, originalIndex);\n    this.m_modifiedStart = Math.min(this.m_modifiedStart, modifiedIndex);\n    this.m_modifiedCount++;\n  }\n  /**\n   * Retrieves all of the changes marked by the class.\n   */\n  getChanges() {\n    if (this.m_originalCount > 0 || this.m_modifiedCount > 0) {\n      // Finish up on whatever is left\n      this.MarkNextChange();\n    }\n    return this.m_changes;\n  }\n  /**\n   * Retrieves all of the changes marked by the class in the reverse order\n   */\n  getReverseChanges() {\n    if (this.m_originalCount > 0 || this.m_modifiedCount > 0) {\n      // Finish up on whatever is left\n      this.MarkNextChange();\n    }\n    this.m_changes.reverse();\n    return this.m_changes;\n  }\n}\n/**\n * An implementation of the difference algorithm described in\n * \"An O(ND) Difference Algorithm and its variations\" by Eugene W. Myers\n */\nexport class LcsDiff {\n  /**\n   * Constructs the DiffFinder\n   */\n  constructor(originalSequence, modifiedSequence, continueProcessingPredicate = null) {\n    this.ContinueProcessingPredicate = continueProcessingPredicate;\n    const [originalStringElements, originalElementsOrHash, originalHasStrings] = LcsDiff._getElements(originalSequence);\n    const [modifiedStringElements, modifiedElementsOrHash, modifiedHasStrings] = LcsDiff._getElements(modifiedSequence);\n    this._hasStrings = (originalHasStrings && modifiedHasStrings);\n    this._originalStringElements = originalStringElements;\n    this._originalElementsOrHash = originalElementsOrHash;\n    this._modifiedStringElements = modifiedStringElements;\n    this._modifiedElementsOrHash = modifiedElementsOrHash;\n    this.m_forwardHistory = [];\n    this.m_reverseHistory = [];\n  }\n  static _isStringArray(arr) {\n    return (arr.length > 0 && typeof arr[0] === 'string');\n  }\n  static _getElements(sequence) {\n    const elements = sequence.getElements();\n    if (LcsDiff._isStringArray(elements)) {\n      const hashes = new Int32Array(elements.length);\n      for (let i = 0, len = elements.length; i < len; i++) {\n        hashes[i] = stringHash(elements[i], 0);\n      }\n      return [elements, hashes, true];\n    }\n    if (elements instanceof Int32Array) {\n      return [[], elements, false];\n    }\n    return [[], new Int32Array(elements), false];\n  }\n  ElementsAreEqual(originalIndex, newIndex) {\n    if (this._originalElementsOrHash[originalIndex] !== this._modifiedElementsOrHash[newIndex]) {\n      return false;\n    }\n    return (this._hasStrings ? this._originalStringElements[originalIndex] === this._modifiedStringElements[newIndex] : true);\n  }\n  OriginalElementsAreEqual(index1, index2) {\n    if (this._originalElementsOrHash[index1] !== this._originalElementsOrHash[index2]) {\n      return false;\n    }\n    return (this._hasStrings ? this._originalStringElements[index1] === this._originalStringElements[index2] : true);\n  }\n  ModifiedElementsAreEqual(index1, index2) {\n    if (this._modifiedElementsOrHash[index1] !== this._modifiedElementsOrHash[index2]) {\n      return false;\n    }\n    return (this._hasStrings ? this._modifiedStringElements[index1] === this._modifiedStringElements[index2] : true);\n  }\n  ComputeDiff(pretty) {\n    return this._ComputeDiff(0, this._originalElementsOrHash.length - 1, 0, this._modifiedElementsOrHash.length - 1, pretty);\n  }\n  /**\n   * Computes the differences between the original and modified input\n   * sequences on the bounded range.\n   * @returns An array of the differences between the two input sequences.\n   */\n  _ComputeDiff(originalStart, originalEnd, modifiedStart, modifiedEnd, pretty) {\n    const quitEarlyArr = [false];\n    let changes = this.ComputeDiffRecursive(originalStart, originalEnd, modifiedStart, modifiedEnd, quitEarlyArr);\n    if (pretty) {\n      // We have to clean up the computed diff to be more intuitive\n      // but it turns out this cannot be done correctly until the entire set\n      // of diffs have been computed\n      changes = this.PrettifyChanges(changes);\n    }\n    return {\n      quitEarly: quitEarlyArr[0],\n      changes: changes\n    };\n  }\n  /**\n   * Private helper method which computes the differences on the bounded range\n   * recursively.\n   * @returns An array of the differences between the two input sequences.\n   */\n  ComputeDiffRecursive(originalStart, originalEnd, modifiedStart, modifiedEnd, quitEarlyArr) {\n    quitEarlyArr[0] = false;\n    // Find the start of the differences\n    while (originalStart <= originalEnd && modifiedStart <= modifiedEnd && this.ElementsAreEqual(originalStart, modifiedStart)) {\n      originalStart++;\n      modifiedStart++;\n    }\n    // Find the end of the differences\n    while (originalEnd >= originalStart && modifiedEnd >= modifiedStart && this.ElementsAreEqual(originalEnd, modifiedEnd)) {\n      originalEnd--;\n      modifiedEnd--;\n    }\n    // In the special case where we either have all insertions or all deletions or the sequences are identical\n    if (originalStart > originalEnd || modifiedStart > modifiedEnd) {\n      let changes;\n      if (modifiedStart <= modifiedEnd) {\n        Debug.Assert(originalStart === originalEnd + 1, 'originalStart should only be one more than originalEnd');\n        // All insertions\n        changes = [\n          new DiffChange(originalStart, 0, modifiedStart, modifiedEnd - modifiedStart + 1)\n        ];\n      }\n      else if (originalStart <= originalEnd) {\n        Debug.Assert(modifiedStart === modifiedEnd + 1, 'modifiedStart should only be one more than modifiedEnd');\n        // All deletions\n        changes = [\n          new DiffChange(originalStart, originalEnd - originalStart + 1, modifiedStart, 0)\n        ];\n      }\n      else {\n        Debug.Assert(originalStart === originalEnd + 1, 'originalStart should only be one more than originalEnd');\n        Debug.Assert(modifiedStart === modifiedEnd + 1, 'modifiedStart should only be one more than modifiedEnd');\n        // Identical sequences - No differences\n        changes = [];\n      }\n      return changes;\n    }\n    // This problem can be solved using the Divide-And-Conquer technique.\n    const midOriginalArr = [0];\n    const midModifiedArr = [0];\n    const result = this.ComputeRecursionPoint(originalStart, originalEnd, modifiedStart, modifiedEnd, midOriginalArr, midModifiedArr, quitEarlyArr);\n    const midOriginal = midOriginalArr[0];\n    const midModified = midModifiedArr[0];\n    if (result !== null) {\n      // Result is not-null when there was enough memory to compute the changes while\n      // searching for the recursion point\n      return result;\n    }\n    else if (!quitEarlyArr[0]) {\n      // We can break the problem down recursively by finding the changes in the\n      // First Half:  (originalStart, modifiedStart) to (midOriginal, midModified)\n      // Second Half: (midOriginal + 1, minModified + 1) to (originalEnd, modifiedEnd)\n      // NOTE: ComputeDiff() is inclusive, therefore the second range starts on the next point\n      const leftChanges = this.ComputeDiffRecursive(originalStart, midOriginal, modifiedStart, midModified, quitEarlyArr);\n      let rightChanges = [];\n      if (!quitEarlyArr[0]) {\n        rightChanges = this.ComputeDiffRecursive(midOriginal + 1, originalEnd, midModified + 1, modifiedEnd, quitEarlyArr);\n      }\n      else {\n        // We did't have time to finish the first half, so we don't have time to compute this half.\n        // Consider the entire rest of the sequence different.\n        rightChanges = [\n          new DiffChange(midOriginal + 1, originalEnd - (midOriginal + 1) + 1, midModified + 1, modifiedEnd - (midModified + 1) + 1)\n        ];\n      }\n      return this.ConcatenateChanges(leftChanges, rightChanges);\n    }\n    // If we hit here, we quit early, and so can't return anything meaningful\n    return [\n      new DiffChange(originalStart, originalEnd - originalStart + 1, modifiedStart, modifiedEnd - modifiedStart + 1)\n    ];\n  }\n  WALKTRACE(diagonalForwardBase, diagonalForwardStart, diagonalForwardEnd, diagonalForwardOffset, diagonalReverseBase, diagonalReverseStart, diagonalReverseEnd, diagonalReverseOffset, forwardPoints, reversePoints, originalIndex, originalEnd, midOriginalArr, modifiedIndex, modifiedEnd, midModifiedArr, deltaIsEven, quitEarlyArr) {\n    let forwardChanges = null;\n    let reverseChanges = null;\n    // First, walk backward through the forward diagonals history\n    let changeHelper = new DiffChangeHelper();\n    let diagonalMin = diagonalForwardStart;\n    let diagonalMax = diagonalForwardEnd;\n    let diagonalRelative = (midOriginalArr[0] - midModifiedArr[0]) - diagonalForwardOffset;\n    let lastOriginalIndex = -1073741824 /* MIN_SAFE_SMALL_INTEGER */;\n    let historyIndex = this.m_forwardHistory.length - 1;\n    do {\n      // Get the diagonal index from the relative diagonal number\n      const diagonal = diagonalRelative + diagonalForwardBase;\n      // Figure out where we came from\n      if (diagonal === diagonalMin || (diagonal < diagonalMax && forwardPoints[diagonal - 1] < forwardPoints[diagonal + 1])) {\n        // Vertical line (the element is an insert)\n        originalIndex = forwardPoints[diagonal + 1];\n        modifiedIndex = originalIndex - diagonalRelative - diagonalForwardOffset;\n        if (originalIndex < lastOriginalIndex) {\n          changeHelper.MarkNextChange();\n        }\n        lastOriginalIndex = originalIndex;\n        changeHelper.AddModifiedElement(originalIndex + 1, modifiedIndex);\n        diagonalRelative = (diagonal + 1) - diagonalForwardBase; //Setup for the next iteration\n      }\n      else {\n        // Horizontal line (the element is a deletion)\n        originalIndex = forwardPoints[diagonal - 1] + 1;\n        modifiedIndex = originalIndex - diagonalRelative - diagonalForwardOffset;\n        if (originalIndex < lastOriginalIndex) {\n          changeHelper.MarkNextChange();\n        }\n        lastOriginalIndex = originalIndex - 1;\n        changeHelper.AddOriginalElement(originalIndex, modifiedIndex + 1);\n        diagonalRelative = (diagonal - 1) - diagonalForwardBase; //Setup for the next iteration\n      }\n      if (historyIndex >= 0) {\n        forwardPoints = this.m_forwardHistory[historyIndex];\n        diagonalForwardBase = forwardPoints[0]; //We stored this in the first spot\n        diagonalMin = 1;\n        diagonalMax = forwardPoints.length - 1;\n      }\n    } while (--historyIndex >= -1);\n    // Ironically, we get the forward changes as the reverse of the\n    // order we added them since we technically added them backwards\n    forwardChanges = changeHelper.getReverseChanges();\n    if (quitEarlyArr[0]) {\n      // TODO: Calculate a partial from the reverse diagonals.\n      //    For now, just assume everything after the midOriginal/midModified point is a diff\n      let originalStartPoint = midOriginalArr[0] + 1;\n      let modifiedStartPoint = midModifiedArr[0] + 1;\n      if (forwardChanges !== null && forwardChanges.length > 0) {\n        const lastForwardChange = forwardChanges[forwardChanges.length - 1];\n        originalStartPoint = Math.max(originalStartPoint, lastForwardChange.getOriginalEnd());\n        modifiedStartPoint = Math.max(modifiedStartPoint, lastForwardChange.getModifiedEnd());\n      }\n      reverseChanges = [\n        new DiffChange(originalStartPoint, originalEnd - originalStartPoint + 1, modifiedStartPoint, modifiedEnd - modifiedStartPoint + 1)\n      ];\n    }\n    else {\n      // Now walk backward through the reverse diagonals history\n      changeHelper = new DiffChangeHelper();\n      diagonalMin = diagonalReverseStart;\n      diagonalMax = diagonalReverseEnd;\n      diagonalRelative = (midOriginalArr[0] - midModifiedArr[0]) - diagonalReverseOffset;\n      lastOriginalIndex = 1073741824 /* MAX_SAFE_SMALL_INTEGER */;\n      historyIndex = (deltaIsEven) ? this.m_reverseHistory.length - 1 : this.m_reverseHistory.length - 2;\n      do {\n        // Get the diagonal index from the relative diagonal number\n        const diagonal = diagonalRelative + diagonalReverseBase;\n        // Figure out where we came from\n        if (diagonal === diagonalMin || (diagonal < diagonalMax && reversePoints[diagonal - 1] >= reversePoints[diagonal + 1])) {\n          // Horizontal line (the element is a deletion))\n          originalIndex = reversePoints[diagonal + 1] - 1;\n          modifiedIndex = originalIndex - diagonalRelative - diagonalReverseOffset;\n          if (originalIndex > lastOriginalIndex) {\n            changeHelper.MarkNextChange();\n          }\n          lastOriginalIndex = originalIndex + 1;\n          changeHelper.AddOriginalElement(originalIndex + 1, modifiedIndex + 1);\n          diagonalRelative = (diagonal + 1) - diagonalReverseBase; //Setup for the next iteration\n        }\n        else {\n          // Vertical line (the element is an insertion)\n          originalIndex = reversePoints[diagonal - 1];\n          modifiedIndex = originalIndex - diagonalRelative - diagonalReverseOffset;\n          if (originalIndex > lastOriginalIndex) {\n            changeHelper.MarkNextChange();\n          }\n          lastOriginalIndex = originalIndex;\n          changeHelper.AddModifiedElement(originalIndex + 1, modifiedIndex + 1);\n          diagonalRelative = (diagonal - 1) - diagonalReverseBase; //Setup for the next iteration\n        }\n        if (historyIndex >= 0) {\n          reversePoints = this.m_reverseHistory[historyIndex];\n          diagonalReverseBase = reversePoints[0]; //We stored this in the first spot\n          diagonalMin = 1;\n          diagonalMax = reversePoints.length - 1;\n        }\n      } while (--historyIndex >= -1);\n      // There are cases where the reverse history will find diffs that\n      // are correct, but not intuitive, so we need shift them.\n      reverseChanges = changeHelper.getChanges();\n    }\n    return this.ConcatenateChanges(forwardChanges, reverseChanges);\n  }\n  /**\n   * Given the range to compute the diff on, this method finds the point:\n   * (midOriginal, midModified)\n   * that exists in the middle of the LCS of the two sequences and\n   * is the point at which the LCS problem may be broken down recursively.\n   * This method will try to keep the LCS trace in memory. If the LCS recursion\n   * point is calculated and the full trace is available in memory, then this method\n   * will return the change list.\n   * @param originalStart The start bound of the original sequence range\n   * @param originalEnd The end bound of the original sequence range\n   * @param modifiedStart The start bound of the modified sequence range\n   * @param modifiedEnd The end bound of the modified sequence range\n   * @param midOriginal The middle point of the original sequence range\n   * @param midModified The middle point of the modified sequence range\n   * @returns The diff changes, if available, otherwise null\n   */\n  ComputeRecursionPoint(originalStart, originalEnd, modifiedStart, modifiedEnd, midOriginalArr, midModifiedArr, quitEarlyArr) {\n    let originalIndex = 0, modifiedIndex = 0;\n    let diagonalForwardStart = 0, diagonalForwardEnd = 0;\n    let diagonalReverseStart = 0, diagonalReverseEnd = 0;\n    // To traverse the edit graph and produce the proper LCS, our actual\n    // start position is just outside the given boundary\n    originalStart--;\n    modifiedStart--;\n    // We set these up to make the compiler happy, but they will\n    // be replaced before we return with the actual recursion point\n    midOriginalArr[0] = 0;\n    midModifiedArr[0] = 0;\n    // Clear out the history\n    this.m_forwardHistory = [];\n    this.m_reverseHistory = [];\n    // Each cell in the two arrays corresponds to a diagonal in the edit graph.\n    // The integer value in the cell represents the originalIndex of the furthest\n    // reaching point found so far that ends in that diagonal.\n    // The modifiedIndex can be computed mathematically from the originalIndex and the diagonal number.\n    const maxDifferences = (originalEnd - originalStart) + (modifiedEnd - modifiedStart);\n    const numDiagonals = maxDifferences + 1;\n    const forwardPoints = new Int32Array(numDiagonals);\n    const reversePoints = new Int32Array(numDiagonals);\n    // diagonalForwardBase: Index into forwardPoints of the diagonal which passes through (originalStart, modifiedStart)\n    // diagonalReverseBase: Index into reversePoints of the diagonal which passes through (originalEnd, modifiedEnd)\n    const diagonalForwardBase = (modifiedEnd - modifiedStart);\n    const diagonalReverseBase = (originalEnd - originalStart);\n    // diagonalForwardOffset: Geometric offset which allows modifiedIndex to be computed from originalIndex and the\n    //  diagonal number (relative to diagonalForwardBase)\n    // diagonalReverseOffset: Geometric offset which allows modifiedIndex to be computed from originalIndex and the\n    //  diagonal number (relative to diagonalReverseBase)\n    const diagonalForwardOffset = (originalStart - modifiedStart);\n    const diagonalReverseOffset = (originalEnd - modifiedEnd);\n    // delta: The difference between the end diagonal and the start diagonal. This is used to relate diagonal numbers\n    //  relative to the start diagonal with diagonal numbers relative to the end diagonal.\n    // The Even/Oddn-ness of this delta is important for determining when we should check for overlap\n    const delta = diagonalReverseBase - diagonalForwardBase;\n    const deltaIsEven = (delta % 2 === 0);\n    // Here we set up the start and end points as the furthest points found so far\n    // in both the forward and reverse directions, respectively\n    forwardPoints[diagonalForwardBase] = originalStart;\n    reversePoints[diagonalReverseBase] = originalEnd;\n    // Remember if we quit early, and thus need to do a best-effort result instead of a real result.\n    quitEarlyArr[0] = false;\n    // A couple of points:\n    // --With this method, we iterate on the number of differences between the two sequences.\n    //  The more differences there actually are, the longer this will take.\n    // --Also, as the number of differences increases, we have to search on diagonals further\n    //  away from the reference diagonal (which is diagonalForwardBase for forward, diagonalReverseBase for reverse).\n    // --We extend on even diagonals (relative to the reference diagonal) only when numDifferences\n    //  is even and odd diagonals only when numDifferences is odd.\n    for (let numDifferences = 1; numDifferences <= (maxDifferences / 2) + 1; numDifferences++) {\n      let furthestOriginalIndex = 0;\n      let furthestModifiedIndex = 0;\n      // Run the algorithm in the forward direction\n      diagonalForwardStart = this.ClipDiagonalBound(diagonalForwardBase - numDifferences, numDifferences, diagonalForwardBase, numDiagonals);\n      diagonalForwardEnd = this.ClipDiagonalBound(diagonalForwardBase + numDifferences, numDifferences, diagonalForwardBase, numDiagonals);\n      for (let diagonal = diagonalForwardStart; diagonal <= diagonalForwardEnd; diagonal += 2) {\n        // STEP 1: We extend the furthest reaching point in the present diagonal\n        // by looking at the diagonals above and below and picking the one whose point\n        // is further away from the start point (originalStart, modifiedStart)\n        if (diagonal === diagonalForwardStart || (diagonal < diagonalForwardEnd && forwardPoints[diagonal - 1] < forwardPoints[diagonal + 1])) {\n          originalIndex = forwardPoints[diagonal + 1];\n        }\n        else {\n          originalIndex = forwardPoints[diagonal - 1] + 1;\n        }\n        modifiedIndex = originalIndex - (diagonal - diagonalForwardBase) - diagonalForwardOffset;\n        // Save the current originalIndex so we can test for false overlap in step 3\n        const tempOriginalIndex = originalIndex;\n        // STEP 2: We can continue to extend the furthest reaching point in the present diagonal\n        // so long as the elements are equal.\n        while (originalIndex < originalEnd && modifiedIndex < modifiedEnd && this.ElementsAreEqual(originalIndex + 1, modifiedIndex + 1)) {\n          originalIndex++;\n          modifiedIndex++;\n        }\n        forwardPoints[diagonal] = originalIndex;\n        if (originalIndex + modifiedIndex > furthestOriginalIndex + furthestModifiedIndex) {\n          furthestOriginalIndex = originalIndex;\n          furthestModifiedIndex = modifiedIndex;\n        }\n        // STEP 3: If delta is odd (overlap first happens on forward when delta is odd)\n        // and diagonal is in the range of reverse diagonals computed for numDifferences-1\n        // (the previous iteration; we haven't computed reverse diagonals for numDifferences yet)\n        // then check for overlap.\n        if (!deltaIsEven && Math.abs(diagonal - diagonalReverseBase) <= (numDifferences - 1)) {\n          if (originalIndex >= reversePoints[diagonal]) {\n            midOriginalArr[0] = originalIndex;\n            midModifiedArr[0] = modifiedIndex;\n            if (tempOriginalIndex <= reversePoints[diagonal] && 1447 /* MaxDifferencesHistory */ > 0 && numDifferences <= (1447 /* MaxDifferencesHistory */ + 1)) {\n              // BINGO! We overlapped, and we have the full trace in memory!\n              return this.WALKTRACE(diagonalForwardBase, diagonalForwardStart, diagonalForwardEnd, diagonalForwardOffset, diagonalReverseBase, diagonalReverseStart, diagonalReverseEnd, diagonalReverseOffset, forwardPoints, reversePoints, originalIndex, originalEnd, midOriginalArr, modifiedIndex, modifiedEnd, midModifiedArr, deltaIsEven, quitEarlyArr);\n            }\n            else {\n              // Either false overlap, or we didn't have enough memory for the full trace\n              // Just return the recursion point\n              return null;\n            }\n          }\n        }\n      }\n      // Check to see if we should be quitting early, before moving on to the next iteration.\n      const matchLengthOfLongest = ((furthestOriginalIndex - originalStart) + (furthestModifiedIndex - modifiedStart) - numDifferences) / 2;\n      if (this.ContinueProcessingPredicate !== null && !this.ContinueProcessingPredicate(furthestOriginalIndex, matchLengthOfLongest)) {\n        // We can't finish, so skip ahead to generating a result from what we have.\n        quitEarlyArr[0] = true;\n        // Use the furthest distance we got in the forward direction.\n        midOriginalArr[0] = furthestOriginalIndex;\n        midModifiedArr[0] = furthestModifiedIndex;\n        if (matchLengthOfLongest > 0 && 1447 /* MaxDifferencesHistory */ > 0 && numDifferences <= (1447 /* MaxDifferencesHistory */ + 1)) {\n          // Enough of the history is in memory to walk it backwards\n          return this.WALKTRACE(diagonalForwardBase, diagonalForwardStart, diagonalForwardEnd, diagonalForwardOffset, diagonalReverseBase, diagonalReverseStart, diagonalReverseEnd, diagonalReverseOffset, forwardPoints, reversePoints, originalIndex, originalEnd, midOriginalArr, modifiedIndex, modifiedEnd, midModifiedArr, deltaIsEven, quitEarlyArr);\n        }\n        else {\n          // We didn't actually remember enough of the history.\n          //Since we are quiting the diff early, we need to shift back the originalStart and modified start\n          //back into the boundary limits since we decremented their value above beyond the boundary limit.\n          originalStart++;\n          modifiedStart++;\n          return [\n            new DiffChange(originalStart, originalEnd - originalStart + 1, modifiedStart, modifiedEnd - modifiedStart + 1)\n          ];\n        }\n      }\n      // Run the algorithm in the reverse direction\n      diagonalReverseStart = this.ClipDiagonalBound(diagonalReverseBase - numDifferences, numDifferences, diagonalReverseBase, numDiagonals);\n      diagonalReverseEnd = this.ClipDiagonalBound(diagonalReverseBase + numDifferences, numDifferences, diagonalReverseBase, numDiagonals);\n      for (let diagonal = diagonalReverseStart; diagonal <= diagonalReverseEnd; diagonal += 2) {\n        // STEP 1: We extend the furthest reaching point in the present diagonal\n        // by looking at the diagonals above and below and picking the one whose point\n        // is further away from the start point (originalEnd, modifiedEnd)\n        if (diagonal === diagonalReverseStart || (diagonal < diagonalReverseEnd && reversePoints[diagonal - 1] >= reversePoints[diagonal + 1])) {\n          originalIndex = reversePoints[diagonal + 1] - 1;\n        }\n        else {\n          originalIndex = reversePoints[diagonal - 1];\n        }\n        modifiedIndex = originalIndex - (diagonal - diagonalReverseBase) - diagonalReverseOffset;\n        // Save the current originalIndex so we can test for false overlap\n        const tempOriginalIndex = originalIndex;\n        // STEP 2: We can continue to extend the furthest reaching point in the present diagonal\n        // as long as the elements are equal.\n        while (originalIndex > originalStart && modifiedIndex > modifiedStart && this.ElementsAreEqual(originalIndex, modifiedIndex)) {\n          originalIndex--;\n          modifiedIndex--;\n        }\n        reversePoints[diagonal] = originalIndex;\n        // STEP 4: If delta is even (overlap first happens on reverse when delta is even)\n        // and diagonal is in the range of forward diagonals computed for numDifferences\n        // then check for overlap.\n        if (deltaIsEven && Math.abs(diagonal - diagonalForwardBase) <= numDifferences) {\n          if (originalIndex <= forwardPoints[diagonal]) {\n            midOriginalArr[0] = originalIndex;\n            midModifiedArr[0] = modifiedIndex;\n            if (tempOriginalIndex >= forwardPoints[diagonal] && 1447 /* MaxDifferencesHistory */ > 0 && numDifferences <= (1447 /* MaxDifferencesHistory */ + 1)) {\n              // BINGO! We overlapped, and we have the full trace in memory!\n              return this.WALKTRACE(diagonalForwardBase, diagonalForwardStart, diagonalForwardEnd, diagonalForwardOffset, diagonalReverseBase, diagonalReverseStart, diagonalReverseEnd, diagonalReverseOffset, forwardPoints, reversePoints, originalIndex, originalEnd, midOriginalArr, modifiedIndex, modifiedEnd, midModifiedArr, deltaIsEven, quitEarlyArr);\n            }\n            else {\n              // Either false overlap, or we didn't have enough memory for the full trace\n              // Just return the recursion point\n              return null;\n            }\n          }\n        }\n      }\n      // Save current vectors to history before the next iteration\n      if (numDifferences <= 1447 /* MaxDifferencesHistory */) {\n        // We are allocating space for one extra int, which we fill with\n        // the index of the diagonal base index\n        let temp = new Int32Array(diagonalForwardEnd - diagonalForwardStart + 2);\n        temp[0] = diagonalForwardBase - diagonalForwardStart + 1;\n        MyArray.Copy2(forwardPoints, diagonalForwardStart, temp, 1, diagonalForwardEnd - diagonalForwardStart + 1);\n        this.m_forwardHistory.push(temp);\n        temp = new Int32Array(diagonalReverseEnd - diagonalReverseStart + 2);\n        temp[0] = diagonalReverseBase - diagonalReverseStart + 1;\n        MyArray.Copy2(reversePoints, diagonalReverseStart, temp, 1, diagonalReverseEnd - diagonalReverseStart + 1);\n        this.m_reverseHistory.push(temp);\n      }\n    }\n    // If we got here, then we have the full trace in history. We just have to convert it to a change list\n    // NOTE: This part is a bit messy\n    return this.WALKTRACE(diagonalForwardBase, diagonalForwardStart, diagonalForwardEnd, diagonalForwardOffset, diagonalReverseBase, diagonalReverseStart, diagonalReverseEnd, diagonalReverseOffset, forwardPoints, reversePoints, originalIndex, originalEnd, midOriginalArr, modifiedIndex, modifiedEnd, midModifiedArr, deltaIsEven, quitEarlyArr);\n  }\n  /**\n   * Shifts the given changes to provide a more intuitive diff.\n   * While the first element in a diff matches the first element after the diff,\n   * we shift the diff down.\n   *\n   * @param changes The list of changes to shift\n   * @returns The shifted changes\n   */\n  PrettifyChanges(changes) {\n    // Shift all the changes down first\n    for (let i = 0; i < changes.length; i++) {\n      const change = changes[i];\n      const originalStop = (i < changes.length - 1) ? changes[i + 1].originalStart : this._originalElementsOrHash.length;\n      const modifiedStop = (i < changes.length - 1) ? changes[i + 1].modifiedStart : this._modifiedElementsOrHash.length;\n      const checkOriginal = change.originalLength > 0;\n      const checkModified = change.modifiedLength > 0;\n      while (change.originalStart + change.originalLength < originalStop &&\n        change.modifiedStart + change.modifiedLength < modifiedStop &&\n        (!checkOriginal || this.OriginalElementsAreEqual(change.originalStart, change.originalStart + change.originalLength)) &&\n        (!checkModified || this.ModifiedElementsAreEqual(change.modifiedStart, change.modifiedStart + change.modifiedLength))) {\n        change.originalStart++;\n        change.modifiedStart++;\n      }\n      let mergedChangeArr = [null];\n      if (i < changes.length - 1 && this.ChangesOverlap(changes[i], changes[i + 1], mergedChangeArr)) {\n        changes[i] = mergedChangeArr[0];\n        changes.splice(i + 1, 1);\n        i--;\n        continue;\n      }\n    }\n    // Shift changes back up until we hit empty or whitespace-only lines\n    for (let i = changes.length - 1; i >= 0; i--) {\n      const change = changes[i];\n      let originalStop = 0;\n      let modifiedStop = 0;\n      if (i > 0) {\n        const prevChange = changes[i - 1];\n        if (prevChange.originalLength > 0) {\n          originalStop = prevChange.originalStart + prevChange.originalLength;\n        }\n        if (prevChange.modifiedLength > 0) {\n          modifiedStop = prevChange.modifiedStart + prevChange.modifiedLength;\n        }\n      }\n      const checkOriginal = change.originalLength > 0;\n      const checkModified = change.modifiedLength > 0;\n      let bestDelta = 0;\n      let bestScore = this._boundaryScore(change.originalStart, change.originalLength, change.modifiedStart, change.modifiedLength);\n      for (let delta = 1;; delta++) {\n        const originalStart = change.originalStart - delta;\n        const modifiedStart = change.modifiedStart - delta;\n        if (originalStart < originalStop || modifiedStart < modifiedStop) {\n          break;\n        }\n        if (checkOriginal && !this.OriginalElementsAreEqual(originalStart, originalStart + change.originalLength)) {\n          break;\n        }\n        if (checkModified && !this.ModifiedElementsAreEqual(modifiedStart, modifiedStart + change.modifiedLength)) {\n          break;\n        }\n        const score = this._boundaryScore(originalStart, change.originalLength, modifiedStart, change.modifiedLength);\n        if (score > bestScore) {\n          bestScore = score;\n          bestDelta = delta;\n        }\n      }\n      change.originalStart -= bestDelta;\n      change.modifiedStart -= bestDelta;\n    }\n    return changes;\n  }\n  _OriginalIsBoundary(index) {\n    if (index <= 0 || index >= this._originalElementsOrHash.length - 1) {\n      return true;\n    }\n    return (this._hasStrings && /^\\s*$/.test(this._originalStringElements[index]));\n  }\n  _OriginalRegionIsBoundary(originalStart, originalLength) {\n    if (this._OriginalIsBoundary(originalStart) || this._OriginalIsBoundary(originalStart - 1)) {\n      return true;\n    }\n    if (originalLength > 0) {\n      const originalEnd = originalStart + originalLength;\n      if (this._OriginalIsBoundary(originalEnd - 1) || this._OriginalIsBoundary(originalEnd)) {\n        return true;\n      }\n    }\n    return false;\n  }\n  _ModifiedIsBoundary(index) {\n    if (index <= 0 || index >= this._modifiedElementsOrHash.length - 1) {\n      return true;\n    }\n    return (this._hasStrings && /^\\s*$/.test(this._modifiedStringElements[index]));\n  }\n  _ModifiedRegionIsBoundary(modifiedStart, modifiedLength) {\n    if (this._ModifiedIsBoundary(modifiedStart) || this._ModifiedIsBoundary(modifiedStart - 1)) {\n      return true;\n    }\n    if (modifiedLength > 0) {\n      const modifiedEnd = modifiedStart + modifiedLength;\n      if (this._ModifiedIsBoundary(modifiedEnd - 1) || this._ModifiedIsBoundary(modifiedEnd)) {\n        return true;\n      }\n    }\n    return false;\n  }\n  _boundaryScore(originalStart, originalLength, modifiedStart, modifiedLength) {\n    const originalScore = (this._OriginalRegionIsBoundary(originalStart, originalLength) ? 1 : 0);\n    const modifiedScore = (this._ModifiedRegionIsBoundary(modifiedStart, modifiedLength) ? 1 : 0);\n    return (originalScore + modifiedScore);\n  }\n  /**\n   * Concatenates the two input DiffChange lists and returns the resulting\n   * list.\n   * @param The left changes\n   * @param The right changes\n   * @returns The concatenated list\n   */\n  ConcatenateChanges(left, right) {\n    let mergedChangeArr = [];\n    if (left.length === 0 || right.length === 0) {\n      return (right.length > 0) ? right : left;\n    }\n    else if (this.ChangesOverlap(left[left.length - 1], right[0], mergedChangeArr)) {\n      // Since we break the problem down recursively, it is possible that we\n      // might recurse in the middle of a change thereby splitting it into\n      // two changes. Here in the combining stage, we detect and fuse those\n      // changes back together\n      const result = new Array(left.length + right.length - 1);\n      MyArray.Copy(left, 0, result, 0, left.length - 1);\n      result[left.length - 1] = mergedChangeArr[0];\n      MyArray.Copy(right, 1, result, left.length, right.length - 1);\n      return result;\n    }\n    else {\n      const result = new Array(left.length + right.length);\n      MyArray.Copy(left, 0, result, 0, left.length);\n      MyArray.Copy(right, 0, result, left.length, right.length);\n      return result;\n    }\n  }\n  /**\n   * Returns true if the two changes overlap and can be merged into a single\n   * change\n   * @param left The left change\n   * @param right The right change\n   * @param mergedChange The merged change if the two overlap, null otherwise\n   * @returns True if the two changes overlap\n   */\n  ChangesOverlap(left, right, mergedChangeArr) {\n    Debug.Assert(left.originalStart <= right.originalStart, 'Left change is not less than or equal to right change');\n    Debug.Assert(left.modifiedStart <= right.modifiedStart, 'Left change is not less than or equal to right change');\n    if (left.originalStart + left.originalLength >= right.originalStart || left.modifiedStart + left.modifiedLength >= right.modifiedStart) {\n      const originalStart = left.originalStart;\n      let originalLength = left.originalLength;\n      const modifiedStart = left.modifiedStart;\n      let modifiedLength = left.modifiedLength;\n      if (left.originalStart + left.originalLength >= right.originalStart) {\n        originalLength = right.originalStart + right.originalLength - left.originalStart;\n      }\n      if (left.modifiedStart + left.modifiedLength >= right.modifiedStart) {\n        modifiedLength = right.modifiedStart + right.modifiedLength - left.modifiedStart;\n      }\n      mergedChangeArr[0] = new DiffChange(originalStart, originalLength, modifiedStart, modifiedLength);\n      return true;\n    }\n    else {\n      mergedChangeArr[0] = null;\n      return false;\n    }\n  }\n  /**\n   * Helper method used to clip a diagonal index to the range of valid\n   * diagonals. This also decides whether or not the diagonal index,\n   * if it exceeds the boundary, should be clipped to the boundary or clipped\n   * one inside the boundary depending on the Even/Odd status of the boundary\n   * and numDifferences.\n   * @param diagonal The index of the diagonal to clip.\n   * @param numDifferences The current number of differences being iterated upon.\n   * @param diagonalBaseIndex The base reference diagonal.\n   * @param numDiagonals The total number of diagonals.\n   * @returns The clipped diagonal index.\n   */\n  ClipDiagonalBound(diagonal, numDifferences, diagonalBaseIndex, numDiagonals) {\n    if (diagonal >= 0 && diagonal < numDiagonals) {\n      // Nothing to clip, its in range\n      return diagonal;\n    }\n    // diagonalsBelow: The number of diagonals below the reference diagonal\n    // diagonalsAbove: The number of diagonals above the reference diagonal\n    const diagonalsBelow = diagonalBaseIndex;\n    const diagonalsAbove = numDiagonals - diagonalBaseIndex - 1;\n    const diffEven = (numDifferences % 2 === 0);\n    if (diagonal < 0) {\n      const lowerBoundEven = (diagonalsBelow % 2 === 0);\n      return (diffEven === lowerBoundEven) ? 0 : 1;\n    }\n    else {\n      const upperBoundEven = (diagonalsAbove % 2 === 0);\n      return (diffEven === upperBoundEven) ? numDiagonals - 1 : numDiagonals - 2;\n    }\n  }\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\n/**\n * Represents information about a specific difference between two sequences.\n */\nexport class DiffChange {\n  /**\n   * Constructs a new DiffChange with the given sequence information\n   * and content.\n   */\n  constructor(originalStart, originalLength, modifiedStart, modifiedLength) {\n    //Debug.Assert(originalLength > 0 || modifiedLength > 0, \"originalLength and modifiedLength cannot both be <= 0\");\n    this.originalStart = originalStart;\n    this.originalLength = originalLength;\n    this.modifiedStart = modifiedStart;\n    this.modifiedLength = modifiedLength;\n  }\n  /**\n   * The end point (exclusive) of the change in the original sequence.\n   */\n  getOriginalEnd() {\n    return this.originalStart + this.originalLength;\n  }\n  /**\n   * The end point (exclusive) of the change in the modified sequence.\n   */\n  getModifiedEnd() {\n    return this.modifiedStart + this.modifiedLength;\n  }\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\n// Avoid circular dependency on EventEmitter by implementing a subset of the interface.\nexport class ErrorHandler {\n  constructor() {\n    this.listeners = [];\n    this.unexpectedErrorHandler = function (e) {\n      setTimeout(() => {\n        if (e.stack) {\n          throw new Error(e.message + '\\n\\n' + e.stack);\n        }\n        throw e;\n      }, 0);\n    };\n  }\n  emit(e) {\n    this.listeners.forEach((listener) => {\n      listener(e);\n    });\n  }\n  onUnexpectedError(e) {\n    this.unexpectedErrorHandler(e);\n    this.emit(e);\n  }\n  // For external errors, we don't want the listeners to be called\n  onUnexpectedExternalError(e) {\n    this.unexpectedErrorHandler(e);\n  }\n}\nexport const errorHandler = new ErrorHandler();\nexport function onUnexpectedError(e) {\n  // ignore errors from cancelled promises\n  if (!isPromiseCanceledError(e)) {\n    errorHandler.onUnexpectedError(e);\n  }\n  return undefined;\n}\nexport function onUnexpectedExternalError(e) {\n  // ignore errors from cancelled promises\n  if (!isPromiseCanceledError(e)) {\n    errorHandler.onUnexpectedExternalError(e);\n  }\n  return undefined;\n}\nexport function transformErrorForSerialization(error) {\n  if (error instanceof Error) {\n    let { name, message } = error;\n    const stack = error.stacktrace || error.stack;\n    return {\n      $isError: true,\n      name,\n      message,\n      stack\n    };\n  }\n  // return as is\n  return error;\n}\nconst canceledName = 'Canceled';\n/**\n * Checks if the given error is a promise in canceled state\n */\nexport function isPromiseCanceledError(error) {\n  return error instanceof Error && error.name === canceledName && error.message === canceledName;\n}\n/**\n * Returns an error that signals cancellation.\n */\nexport function canceled() {\n  const error = new Error(canceledName);\n  error.name = error.message;\n  return error;\n}\nexport function illegalArgument(name) {\n  if (name) {\n    return new Error(`Illegal argument: ${name}`);\n  }\n  else {\n    return new Error('Illegal argument');\n  }\n}\nexport function illegalState(name) {\n  if (name) {\n    return new Error(`Illegal state: ${name}`);\n  }\n  else {\n    return new Error('Illegal state');\n  }\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { onUnexpectedError } from './errors.js';\nimport { Disposable, combinedDisposable, DisposableStore } from './lifecycle.js';\nimport { LinkedList } from './linkedList.js';\nexport var Event;\n(function (Event) {\n  Event.None = () => Disposable.None;\n  /**\n   * Given an event, returns another event which only fires once.\n   */\n  function once(event) {\n    return (listener, thisArgs = null, disposables) => {\n      // we need this, in case the event fires during the listener call\n      let didFire = false;\n      let result;\n      result = event(e => {\n        if (didFire) {\n          return;\n        }\n        else if (result) {\n          result.dispose();\n        }\n        else {\n          didFire = true;\n        }\n        return listener.call(thisArgs, e);\n      }, null, disposables);\n      if (didFire) {\n        result.dispose();\n      }\n      return result;\n    };\n  }\n  Event.once = once;\n  /**\n   * Given an event and a `map` function, returns another event which maps each element\n   * through the mapping function.\n   */\n  function map(event, map) {\n    return snapshot((listener, thisArgs = null, disposables) => event(i => listener.call(thisArgs, map(i)), null, disposables));\n  }\n  Event.map = map;\n  /**\n   * Given an event and an `each` function, returns another identical event and calls\n   * the `each` function per each element.\n   */\n  function forEach(event, each) {\n    return snapshot((listener, thisArgs = null, disposables) => event(i => { each(i); listener.call(thisArgs, i); }, null, disposables));\n  }\n  Event.forEach = forEach;\n  function filter(event, filter) {\n    return snapshot((listener, thisArgs = null, disposables) => event(e => filter(e) && listener.call(thisArgs, e), null, disposables));\n  }\n  Event.filter = filter;\n  /**\n   * Given an event, returns the same event but typed as `Event<void>`.\n   */\n  function signal(event) {\n    return event;\n  }\n  Event.signal = signal;\n  function any(...events) {\n    return (listener, thisArgs = null, disposables) => combinedDisposable(...events.map(event => event(e => listener.call(thisArgs, e), null, disposables)));\n  }\n  Event.any = any;\n  /**\n   * Given an event and a `merge` function, returns another event which maps each element\n   * and the cumulative result through the `merge` function. Similar to `map`, but with memory.\n   */\n  function reduce(event, merge, initial) {\n    let output = initial;\n    return map(event, e => {\n      output = merge(output, e);\n      return output;\n    });\n  }\n  Event.reduce = reduce;\n  /**\n   * Given a chain of event processing functions (filter, map, etc), each\n   * function will be invoked per event & per listener. Snapshotting an event\n   * chain allows each function to be invoked just once per event.\n   */\n  function snapshot(event) {\n    let listener;\n    const emitter = new Emitter({\n      onFirstListenerAdd() {\n        listener = event(emitter.fire, emitter);\n      },\n      onLastListenerRemove() {\n        listener.dispose();\n      }\n    });\n    return emitter.event;\n  }\n  Event.snapshot = snapshot;\n  function debounce(event, merge, delay = 100, leading = false, leakWarningThreshold) {\n    let subscription;\n    let output = undefined;\n    let handle = undefined;\n    let numDebouncedCalls = 0;\n    const emitter = new Emitter({\n      leakWarningThreshold,\n      onFirstListenerAdd() {\n        subscription = event(cur => {\n          numDebouncedCalls++;\n          output = merge(output, cur);\n          if (leading && !handle) {\n            emitter.fire(output);\n            output = undefined;\n          }\n          clearTimeout(handle);\n          handle = setTimeout(() => {\n            const _output = output;\n            output = undefined;\n            handle = undefined;\n            if (!leading || numDebouncedCalls > 1) {\n              emitter.fire(_output);\n            }\n            numDebouncedCalls = 0;\n          }, delay);\n        });\n      },\n      onLastListenerRemove() {\n        subscription.dispose();\n      }\n    });\n    return emitter.event;\n  }\n  Event.debounce = debounce;\n  /**\n   * Given an event, it returns another event which fires only once and as soon as\n   * the input event emits. The event data is the number of millis it took for the\n   * event to fire.\n   */\n  function stopwatch(event) {\n    const start = new Date().getTime();\n    return map(once(event), _ => new Date().getTime() - start);\n  }\n  Event.stopwatch = stopwatch;\n  /**\n   * Given an event, it returns another event which fires only when the event\n   * element changes.\n   */\n  function latch(event) {\n    let firstCall = true;\n    let cache;\n    return filter(event, value => {\n      const shouldEmit = firstCall || value !== cache;\n      firstCall = false;\n      cache = value;\n      return shouldEmit;\n    });\n  }\n  Event.latch = latch;\n  /**\n   * Buffers the provided event until a first listener comes\n   * along, at which point fire all the events at once and\n   * pipe the event from then on.\n   *\n   * ```typescript\n   * const emitter = new Emitter<number>();\n   * const event = emitter.event;\n   * const bufferedEvent = buffer(event);\n   *\n   * emitter.fire(1);\n   * emitter.fire(2);\n   * emitter.fire(3);\n   * // nothing...\n   *\n   * const listener = bufferedEvent(num => console.log(num));\n   * // 1, 2, 3\n   *\n   * emitter.fire(4);\n   * // 4\n   * ```\n   */\n  function buffer(event, nextTick = false, _buffer = []) {\n    let buffer = _buffer.slice();\n    let listener = event(e => {\n      if (buffer) {\n        buffer.push(e);\n      }\n      else {\n        emitter.fire(e);\n      }\n    });\n    const flush = () => {\n      if (buffer) {\n        buffer.forEach(e => emitter.fire(e));\n      }\n      buffer = null;\n    };\n    const emitter = new Emitter({\n      onFirstListenerAdd() {\n        if (!listener) {\n          listener = event(e => emitter.fire(e));\n        }\n      },\n      onFirstListenerDidAdd() {\n        if (buffer) {\n          if (nextTick) {\n            setTimeout(flush);\n          }\n          else {\n            flush();\n          }\n        }\n      },\n      onLastListenerRemove() {\n        if (listener) {\n          listener.dispose();\n        }\n        listener = null;\n      }\n    });\n    return emitter.event;\n  }\n  Event.buffer = buffer;\n  class ChainableEvent {\n    constructor(event) {\n      this.event = event;\n    }\n    map(fn) {\n      return new ChainableEvent(map(this.event, fn));\n    }\n    forEach(fn) {\n      return new ChainableEvent(forEach(this.event, fn));\n    }\n    filter(fn) {\n      return new ChainableEvent(filter(this.event, fn));\n    }\n    reduce(merge, initial) {\n      return new ChainableEvent(reduce(this.event, merge, initial));\n    }\n    latch() {\n      return new ChainableEvent(latch(this.event));\n    }\n    debounce(merge, delay = 100, leading = false, leakWarningThreshold) {\n      return new ChainableEvent(debounce(this.event, merge, delay, leading, leakWarningThreshold));\n    }\n    on(listener, thisArgs, disposables) {\n      return this.event(listener, thisArgs, disposables);\n    }\n    once(listener, thisArgs, disposables) {\n      return once(this.event)(listener, thisArgs, disposables);\n    }\n  }\n  function chain(event) {\n    return new ChainableEvent(event);\n  }\n  Event.chain = chain;\n  function fromNodeEventEmitter(emitter, eventName, map = id => id) {\n    const fn = (...args) => result.fire(map(...args));\n    const onFirstListenerAdd = () => emitter.on(eventName, fn);\n    const onLastListenerRemove = () => emitter.removeListener(eventName, fn);\n    const result = new Emitter({ onFirstListenerAdd, onLastListenerRemove });\n    return result.event;\n  }\n  Event.fromNodeEventEmitter = fromNodeEventEmitter;\n  function fromDOMEventEmitter(emitter, eventName, map = id => id) {\n    const fn = (...args) => result.fire(map(...args));\n    const onFirstListenerAdd = () => emitter.addEventListener(eventName, fn);\n    const onLastListenerRemove = () => emitter.removeEventListener(eventName, fn);\n    const result = new Emitter({ onFirstListenerAdd, onLastListenerRemove });\n    return result.event;\n  }\n  Event.fromDOMEventEmitter = fromDOMEventEmitter;\n  function fromPromise(promise) {\n    const emitter = new Emitter();\n    let shouldEmit = false;\n    promise\n      .then(undefined, () => null)\n      .then(() => {\n      if (!shouldEmit) {\n        setTimeout(() => emitter.fire(undefined), 0);\n      }\n      else {\n        emitter.fire(undefined);\n      }\n    });\n    shouldEmit = true;\n    return emitter.event;\n  }\n  Event.fromPromise = fromPromise;\n  function toPromise(event) {\n    return new Promise(c => once(event)(c));\n  }\n  Event.toPromise = toPromise;\n})(Event || (Event = {}));\nlet _globalLeakWarningThreshold = -1;\nclass LeakageMonitor {\n  constructor(customThreshold, name = Math.random().toString(18).slice(2, 5)) {\n    this.customThreshold = customThreshold;\n    this.name = name;\n    this._warnCountdown = 0;\n  }\n  dispose() {\n    if (this._stacks) {\n      this._stacks.clear();\n    }\n  }\n  check(listenerCount) {\n    let threshold = _globalLeakWarningThreshold;\n    if (typeof this.customThreshold === 'number') {\n      threshold = this.customThreshold;\n    }\n    if (threshold <= 0 || listenerCount < threshold) {\n      return undefined;\n    }\n    if (!this._stacks) {\n      this._stacks = new Map();\n    }\n    const stack = new Error().stack.split('\\n').slice(3).join('\\n');\n    const count = (this._stacks.get(stack) || 0);\n    this._stacks.set(stack, count + 1);\n    this._warnCountdown -= 1;\n    if (this._warnCountdown <= 0) {\n      // only warn on first exceed and then every time the limit\n      // is exceeded by 50% again\n      this._warnCountdown = threshold * 0.5;\n      // find most frequent listener and print warning\n      let topStack;\n      let topCount = 0;\n      for (const [stack, count] of this._stacks) {\n        if (!topStack || topCount < count) {\n          topStack = stack;\n          topCount = count;\n        }\n      }\n      console.warn(`[${this.name}] potential listener LEAK detected, having ${listenerCount} listeners already. MOST frequent listener (${topCount}):`);\n      console.warn(topStack);\n    }\n    return () => {\n      const count = (this._stacks.get(stack) || 0);\n      this._stacks.set(stack, count - 1);\n    };\n  }\n}\n/**\n * The Emitter can be used to expose an Event to the public\n * to fire it from the insides.\n * Sample:\n  class Document {\n\n    private readonly _onDidChange = new Emitter<(value:string)=>any>();\n\n    public onDidChange = this._onDidChange.event;\n\n    // getter-style\n    // get onDidChange(): Event<(value:string)=>any> {\n    // \treturn this._onDidChange.event;\n    // }\n\n    private _doIt() {\n      //...\n      this._onDidChange.fire(value);\n    }\n  }\n */\nexport class Emitter {\n  constructor(options) {\n    this._disposed = false;\n    this._options = options;\n    this._leakageMon = _globalLeakWarningThreshold > 0\n      ? new LeakageMonitor(this._options && this._options.leakWarningThreshold)\n      : undefined;\n  }\n  /**\n   * For the public to allow to subscribe\n   * to events from this Emitter\n   */\n  get event() {\n    if (!this._event) {\n      this._event = (listener, thisArgs, disposables) => {\n        if (!this._listeners) {\n          this._listeners = new LinkedList();\n        }\n        const firstListener = this._listeners.isEmpty();\n        if (firstListener && this._options && this._options.onFirstListenerAdd) {\n          this._options.onFirstListenerAdd(this);\n        }\n        const remove = this._listeners.push(!thisArgs ? listener : [listener, thisArgs]);\n        if (firstListener && this._options && this._options.onFirstListenerDidAdd) {\n          this._options.onFirstListenerDidAdd(this);\n        }\n        if (this._options && this._options.onListenerDidAdd) {\n          this._options.onListenerDidAdd(this, listener, thisArgs);\n        }\n        // check and record this emitter for potential leakage\n        let removeMonitor;\n        if (this._leakageMon) {\n          removeMonitor = this._leakageMon.check(this._listeners.size);\n        }\n        let result;\n        result = {\n          dispose: () => {\n            if (removeMonitor) {\n              removeMonitor();\n            }\n            result.dispose = Emitter._noop;\n            if (!this._disposed) {\n              remove();\n              if (this._options && this._options.onLastListenerRemove) {\n                const hasListeners = (this._listeners && !this._listeners.isEmpty());\n                if (!hasListeners) {\n                  this._options.onLastListenerRemove(this);\n                }\n              }\n            }\n          }\n        };\n        if (disposables instanceof DisposableStore) {\n          disposables.add(result);\n        }\n        else if (Array.isArray(disposables)) {\n          disposables.push(result);\n        }\n        return result;\n      };\n    }\n    return this._event;\n  }\n  /**\n   * To be kept private to fire an event to\n   * subscribers\n   */\n  fire(event) {\n    if (this._listeners) {\n      // put all [listener,event]-pairs into delivery queue\n      // then emit all event. an inner/nested event might be\n      // the driver of this\n      if (!this._deliveryQueue) {\n        this._deliveryQueue = new LinkedList();\n      }\n      for (let listener of this._listeners) {\n        this._deliveryQueue.push([listener, event]);\n      }\n      while (this._deliveryQueue.size > 0) {\n        const [listener, event] = this._deliveryQueue.shift();\n        try {\n          if (typeof listener === 'function') {\n            listener.call(undefined, event);\n          }\n          else {\n            listener[0].call(listener[1], event);\n          }\n        }\n        catch (e) {\n          onUnexpectedError(e);\n        }\n      }\n    }\n  }\n  dispose() {\n    if (this._listeners) {\n      this._listeners.clear();\n    }\n    if (this._deliveryQueue) {\n      this._deliveryQueue.clear();\n    }\n    if (this._leakageMon) {\n      this._leakageMon.dispose();\n    }\n    this._disposed = true;\n  }\n}\nEmitter._noop = function () { };\nexport class PauseableEmitter extends Emitter {\n  constructor(options) {\n    super(options);\n    this._isPaused = 0;\n    this._eventQueue = new LinkedList();\n    this._mergeFn = options && options.merge;\n  }\n  pause() {\n    this._isPaused++;\n  }\n  resume() {\n    if (this._isPaused !== 0 && --this._isPaused === 0) {\n      if (this._mergeFn) {\n        // use the merge function to create a single composite\n        // event. make a copy in case firing pauses this emitter\n        const events = this._eventQueue.toArray();\n        this._eventQueue.clear();\n        super.fire(this._mergeFn(events));\n      }\n      else {\n        // no merging, fire each event individually and test\n        // that this emitter isn't paused halfway through\n        while (!this._isPaused && this._eventQueue.size !== 0) {\n          super.fire(this._eventQueue.shift());\n        }\n      }\n    }\n  }\n  fire(event) {\n    if (this._listeners) {\n      if (this._isPaused !== 0) {\n        this._eventQueue.push(event);\n      }\n      else {\n        super.fire(event);\n      }\n    }\n  }\n}\n/**\n * The EventBufferer is useful in situations in which you want\n * to delay firing your events during some code.\n * You can wrap that code and be sure that the event will not\n * be fired during that wrap.\n *\n * ```\n * const emitter: Emitter;\n * const delayer = new EventDelayer();\n * const delayedEvent = delayer.wrapEvent(emitter.event);\n *\n * delayedEvent(console.log);\n *\n * delayer.bufferEvents(() => {\n *  emitter.fire(); // event will not be fired yet\n * });\n *\n * // event will only be fired at this point\n * ```\n */\nexport class EventBufferer {\n  constructor() {\n    this.buffers = [];\n  }\n  wrapEvent(event) {\n    return (listener, thisArgs, disposables) => {\n      return event(i => {\n        const buffer = this.buffers[this.buffers.length - 1];\n        if (buffer) {\n          buffer.push(() => listener.call(thisArgs, i));\n        }\n        else {\n          listener.call(thisArgs, i);\n        }\n      }, undefined, disposables);\n    };\n  }\n  bufferEvents(fn) {\n    const buffer = [];\n    this.buffers.push(buffer);\n    const r = fn();\n    this.buffers.pop();\n    buffer.forEach(flush => flush());\n    return r;\n  }\n}\n/**\n * A Relay is an event forwarder which functions as a replugabble event pipe.\n * Once created, you can connect an input event to it and it will simply forward\n * events from that input event through its own `event` property. The `input`\n * can be changed at any point in time.\n */\nexport class Relay {\n  constructor() {\n    this.listening = false;\n    this.inputEvent = Event.None;\n    this.inputEventListener = Disposable.None;\n    this.emitter = new Emitter({\n      onFirstListenerDidAdd: () => {\n        this.listening = true;\n        this.inputEventListener = this.inputEvent(this.emitter.fire, this.emitter);\n      },\n      onLastListenerRemove: () => {\n        this.listening = false;\n        this.inputEventListener.dispose();\n      }\n    });\n    this.event = this.emitter.event;\n  }\n  set input(event) {\n    this.inputEvent = event;\n    if (this.listening) {\n      this.inputEventListener.dispose();\n      this.inputEventListener = event(this.emitter.fire, this.emitter);\n    }\n  }\n  dispose() {\n    this.inputEventListener.dispose();\n    this.emitter.dispose();\n  }\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport * as strings from './strings.js';\n/**\n * Return a hash value for an object.\n */\nexport function hash(obj) {\n  return doHash(obj, 0);\n}\nexport function doHash(obj, hashVal) {\n  switch (typeof obj) {\n    case 'object':\n      if (obj === null) {\n        return numberHash(349, hashVal);\n      }\n      else if (Array.isArray(obj)) {\n        return arrayHash(obj, hashVal);\n      }\n      return objectHash(obj, hashVal);\n    case 'string':\n      return stringHash(obj, hashVal);\n    case 'boolean':\n      return booleanHash(obj, hashVal);\n    case 'number':\n      return numberHash(obj, hashVal);\n    case 'undefined':\n      return numberHash(937, hashVal);\n    default:\n      return numberHash(617, hashVal);\n  }\n}\nfunction numberHash(val, initialHashVal) {\n  return (((initialHashVal << 5) - initialHashVal) + val) | 0; // hashVal * 31 + ch, keep as int32\n}\nfunction booleanHash(b, initialHashVal) {\n  return numberHash(b ? 433 : 863, initialHashVal);\n}\nexport function stringHash(s, hashVal) {\n  hashVal = numberHash(149417, hashVal);\n  for (let i = 0, length = s.length; i < length; i++) {\n    hashVal = numberHash(s.charCodeAt(i), hashVal);\n  }\n  return hashVal;\n}\nfunction arrayHash(arr, initialHashVal) {\n  initialHashVal = numberHash(104579, initialHashVal);\n  return arr.reduce((hashVal, item) => doHash(item, hashVal), initialHashVal);\n}\nfunction objectHash(obj, initialHashVal) {\n  initialHashVal = numberHash(181387, initialHashVal);\n  return Object.keys(obj).sort().reduce((hashVal, key) => {\n    hashVal = stringHash(key, hashVal);\n    return doHash(obj[key], hashVal);\n  }, initialHashVal);\n}\nfunction leftRotate(value, bits, totalBits = 32) {\n  // delta + bits = totalBits\n  const delta = totalBits - bits;\n  // All ones, expect `delta` zeros aligned to the right\n  const mask = ~((1 << delta) - 1);\n  // Join (value left-shifted `bits` bits) with (masked value right-shifted `delta` bits)\n  return ((value << bits) | ((mask & value) >>> delta)) >>> 0;\n}\nfunction fill(dest, index = 0, count = dest.byteLength, value = 0) {\n  for (let i = 0; i < count; i++) {\n    dest[index + i] = value;\n  }\n}\nfunction leftPad(value, length, char = '0') {\n  while (value.length < length) {\n    value = char + value;\n  }\n  return value;\n}\nfunction toHexString(value, bitsize = 32) {\n  return leftPad((value >>> 0).toString(16), bitsize / 4);\n}\n/**\n * A SHA1 implementation that works with strings and does not allocate.\n */\nexport class StringSHA1 {\n  constructor() {\n    this._h0 = 0x67452301;\n    this._h1 = 0xEFCDAB89;\n    this._h2 = 0x98BADCFE;\n    this._h3 = 0x10325476;\n    this._h4 = 0xC3D2E1F0;\n    this._buff = new Uint8Array(64 /* BLOCK_SIZE */ + 3 /* to fit any utf-8 */);\n    this._buffDV = new DataView(this._buff.buffer);\n    this._buffLen = 0;\n    this._totalLen = 0;\n    this._leftoverHighSurrogate = 0;\n    this._finished = false;\n  }\n  update(str) {\n    const strLen = str.length;\n    if (strLen === 0) {\n      return;\n    }\n    const buff = this._buff;\n    let buffLen = this._buffLen;\n    let leftoverHighSurrogate = this._leftoverHighSurrogate;\n    let charCode;\n    let offset;\n    if (leftoverHighSurrogate !== 0) {\n      charCode = leftoverHighSurrogate;\n      offset = -1;\n      leftoverHighSurrogate = 0;\n    }\n    else {\n      charCode = str.charCodeAt(0);\n      offset = 0;\n    }\n    while (true) {\n      let codePoint = charCode;\n      if (strings.isHighSurrogate(charCode)) {\n        if (offset + 1 < strLen) {\n          const nextCharCode = str.charCodeAt(offset + 1);\n          if (strings.isLowSurrogate(nextCharCode)) {\n            offset++;\n            codePoint = strings.computeCodePoint(charCode, nextCharCode);\n          }\n          else {\n            // illegal => unicode replacement character\n            codePoint = 65533 /* UNICODE_REPLACEMENT */;\n          }\n        }\n        else {\n          // last character is a surrogate pair\n          leftoverHighSurrogate = charCode;\n          break;\n        }\n      }\n      else if (strings.isLowSurrogate(charCode)) {\n        // illegal => unicode replacement character\n        codePoint = 65533 /* UNICODE_REPLACEMENT */;\n      }\n      buffLen = this._push(buff, buffLen, codePoint);\n      offset++;\n      if (offset < strLen) {\n        charCode = str.charCodeAt(offset);\n      }\n      else {\n        break;\n      }\n    }\n    this._buffLen = buffLen;\n    this._leftoverHighSurrogate = leftoverHighSurrogate;\n  }\n  _push(buff, buffLen, codePoint) {\n    if (codePoint < 0x0080) {\n      buff[buffLen++] = codePoint;\n    }\n    else if (codePoint < 0x0800) {\n      buff[buffLen++] = 0b11000000 | ((codePoint & 0b00000000000000000000011111000000) >>> 6);\n      buff[buffLen++] = 0b10000000 | ((codePoint & 0b00000000000000000000000000111111) >>> 0);\n    }\n    else if (codePoint < 0x10000) {\n      buff[buffLen++] = 0b11100000 | ((codePoint & 0b00000000000000001111000000000000) >>> 12);\n      buff[buffLen++] = 0b10000000 | ((codePoint & 0b00000000000000000000111111000000) >>> 6);\n      buff[buffLen++] = 0b10000000 | ((codePoint & 0b00000000000000000000000000111111) >>> 0);\n    }\n    else {\n      buff[buffLen++] = 0b11110000 | ((codePoint & 0b00000000000111000000000000000000) >>> 18);\n      buff[buffLen++] = 0b10000000 | ((codePoint & 0b00000000000000111111000000000000) >>> 12);\n      buff[buffLen++] = 0b10000000 | ((codePoint & 0b00000000000000000000111111000000) >>> 6);\n      buff[buffLen++] = 0b10000000 | ((codePoint & 0b00000000000000000000000000111111) >>> 0);\n    }\n    if (buffLen >= 64 /* BLOCK_SIZE */) {\n      this._step();\n      buffLen -= 64 /* BLOCK_SIZE */;\n      this._totalLen += 64 /* BLOCK_SIZE */;\n      // take last 3 in case of UTF8 overflow\n      buff[0] = buff[64 /* BLOCK_SIZE */ + 0];\n      buff[1] = buff[64 /* BLOCK_SIZE */ + 1];\n      buff[2] = buff[64 /* BLOCK_SIZE */ + 2];\n    }\n    return buffLen;\n  }\n  digest() {\n    if (!this._finished) {\n      this._finished = true;\n      if (this._leftoverHighSurrogate) {\n        // illegal => unicode replacement character\n        this._leftoverHighSurrogate = 0;\n        this._buffLen = this._push(this._buff, this._buffLen, 65533 /* UNICODE_REPLACEMENT */);\n      }\n      this._totalLen += this._buffLen;\n      this._wrapUp();\n    }\n    return toHexString(this._h0) + toHexString(this._h1) + toHexString(this._h2) + toHexString(this._h3) + toHexString(this._h4);\n  }\n  _wrapUp() {\n    this._buff[this._buffLen++] = 0x80;\n    fill(this._buff, this._buffLen);\n    if (this._buffLen > 56) {\n      this._step();\n      fill(this._buff);\n    }\n    // this will fit because the mantissa can cover up to 52 bits\n    const ml = 8 * this._totalLen;\n    this._buffDV.setUint32(56, Math.floor(ml / 4294967296), false);\n    this._buffDV.setUint32(60, ml % 4294967296, false);\n    this._step();\n  }\n  _step() {\n    const bigBlock32 = StringSHA1._bigBlock32;\n    const data = this._buffDV;\n    for (let j = 0; j < 64 /* 16*4 */; j += 4) {\n      bigBlock32.setUint32(j, data.getUint32(j, false), false);\n    }\n    for (let j = 64; j < 320 /* 80*4 */; j += 4) {\n      bigBlock32.setUint32(j, leftRotate((bigBlock32.getUint32(j - 12, false) ^ bigBlock32.getUint32(j - 32, false) ^ bigBlock32.getUint32(j - 56, false) ^ bigBlock32.getUint32(j - 64, false)), 1), false);\n    }\n    let a = this._h0;\n    let b = this._h1;\n    let c = this._h2;\n    let d = this._h3;\n    let e = this._h4;\n    let f, k;\n    let temp;\n    for (let j = 0; j < 80; j++) {\n      if (j < 20) {\n        f = (b & c) | ((~b) & d);\n        k = 0x5A827999;\n      }\n      else if (j < 40) {\n        f = b ^ c ^ d;\n        k = 0x6ED9EBA1;\n      }\n      else if (j < 60) {\n        f = (b & c) | (b & d) | (c & d);\n        k = 0x8F1BBCDC;\n      }\n      else {\n        f = b ^ c ^ d;\n        k = 0xCA62C1D6;\n      }\n      temp = (leftRotate(a, 5) + f + e + k + bigBlock32.getUint32(j * 4, false)) & 0xffffffff;\n      e = d;\n      d = c;\n      c = leftRotate(b, 30);\n      b = a;\n      a = temp;\n    }\n    this._h0 = (this._h0 + a) & 0xffffffff;\n    this._h1 = (this._h1 + b) & 0xffffffff;\n    this._h2 = (this._h2 + c) & 0xffffffff;\n    this._h3 = (this._h3 + d) & 0xffffffff;\n    this._h4 = (this._h4 + e) & 0xffffffff;\n  }\n}\nStringSHA1._bigBlock32 = new DataView(new ArrayBuffer(320)); // 80 * 4 = 320\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var Iterable;\n(function (Iterable) {\n  function is(thing) {\n    return thing && typeof thing === 'object' && typeof thing[Symbol.iterator] === 'function';\n  }\n  Iterable.is = is;\n  const _empty = Object.freeze([]);\n  function empty() {\n    return _empty;\n  }\n  Iterable.empty = empty;\n  function* single(element) {\n    yield element;\n  }\n  Iterable.single = single;\n  function from(iterable) {\n    return iterable || _empty;\n  }\n  Iterable.from = from;\n  function first(iterable) {\n    return iterable[Symbol.iterator]().next().value;\n  }\n  Iterable.first = first;\n  function some(iterable, predicate) {\n    for (const element of iterable) {\n      if (predicate(element)) {\n        return true;\n      }\n    }\n    return false;\n  }\n  Iterable.some = some;\n  function* filter(iterable, predicate) {\n    for (const element of iterable) {\n      if (predicate(element)) {\n        yield element;\n      }\n    }\n  }\n  Iterable.filter = filter;\n  function* map(iterable, fn) {\n    for (const element of iterable) {\n      yield fn(element);\n    }\n  }\n  Iterable.map = map;\n  function* concat(...iterables) {\n    for (const iterable of iterables) {\n      for (const element of iterable) {\n        yield element;\n      }\n    }\n  }\n  Iterable.concat = concat;\n  /**\n   * Consumes `atMost` elements from iterable and returns the consumed elements,\n   * and an iterable for the rest of the elements.\n   */\n  function consume(iterable, atMost = Number.POSITIVE_INFINITY) {\n    const consumed = [];\n    if (atMost === 0) {\n      return [consumed, iterable];\n    }\n    const iterator = iterable[Symbol.iterator]();\n    for (let i = 0; i < atMost; i++) {\n      const next = iterator.next();\n      if (next.done) {\n        return [consumed, Iterable.empty()];\n      }\n      consumed.push(next.value);\n    }\n    return [consumed, { [Symbol.iterator]() { return iterator; } }];\n  }\n  Iterable.consume = consume;\n})(Iterable || (Iterable = {}));\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { illegalArgument } from './errors.js';\nclass KeyCodeStrMap {\n  constructor() {\n    this._keyCodeToStr = [];\n    this._strToKeyCode = Object.create(null);\n  }\n  define(keyCode, str) {\n    this._keyCodeToStr[keyCode] = str;\n    this._strToKeyCode[str.toLowerCase()] = keyCode;\n  }\n  keyCodeToStr(keyCode) {\n    return this._keyCodeToStr[keyCode];\n  }\n  strToKeyCode(str) {\n    return this._strToKeyCode[str.toLowerCase()] || 0 /* Unknown */;\n  }\n}\nconst uiMap = new KeyCodeStrMap();\nconst userSettingsUSMap = new KeyCodeStrMap();\nconst userSettingsGeneralMap = new KeyCodeStrMap();\n(function () {\n  function define(keyCode, uiLabel, usUserSettingsLabel = uiLabel, generalUserSettingsLabel = usUserSettingsLabel) {\n    uiMap.define(keyCode, uiLabel);\n    userSettingsUSMap.define(keyCode, usUserSettingsLabel);\n    userSettingsGeneralMap.define(keyCode, generalUserSettingsLabel);\n  }\n  define(0 /* Unknown */, 'unknown');\n  define(1 /* Backspace */, 'Backspace');\n  define(2 /* Tab */, 'Tab');\n  define(3 /* Enter */, 'Enter');\n  define(4 /* Shift */, 'Shift');\n  define(5 /* Ctrl */, 'Ctrl');\n  define(6 /* Alt */, 'Alt');\n  define(7 /* PauseBreak */, 'PauseBreak');\n  define(8 /* CapsLock */, 'CapsLock');\n  define(9 /* Escape */, 'Escape');\n  define(10 /* Space */, 'Space');\n  define(11 /* PageUp */, 'PageUp');\n  define(12 /* PageDown */, 'PageDown');\n  define(13 /* End */, 'End');\n  define(14 /* Home */, 'Home');\n  define(15 /* LeftArrow */, 'LeftArrow', 'Left');\n  define(16 /* UpArrow */, 'UpArrow', 'Up');\n  define(17 /* RightArrow */, 'RightArrow', 'Right');\n  define(18 /* DownArrow */, 'DownArrow', 'Down');\n  define(19 /* Insert */, 'Insert');\n  define(20 /* Delete */, 'Delete');\n  define(21 /* KEY_0 */, '0');\n  define(22 /* KEY_1 */, '1');\n  define(23 /* KEY_2 */, '2');\n  define(24 /* KEY_3 */, '3');\n  define(25 /* KEY_4 */, '4');\n  define(26 /* KEY_5 */, '5');\n  define(27 /* KEY_6 */, '6');\n  define(28 /* KEY_7 */, '7');\n  define(29 /* KEY_8 */, '8');\n  define(30 /* KEY_9 */, '9');\n  define(31 /* KEY_A */, 'A');\n  define(32 /* KEY_B */, 'B');\n  define(33 /* KEY_C */, 'C');\n  define(34 /* KEY_D */, 'D');\n  define(35 /* KEY_E */, 'E');\n  define(36 /* KEY_F */, 'F');\n  define(37 /* KEY_G */, 'G');\n  define(38 /* KEY_H */, 'H');\n  define(39 /* KEY_I */, 'I');\n  define(40 /* KEY_J */, 'J');\n  define(41 /* KEY_K */, 'K');\n  define(42 /* KEY_L */, 'L');\n  define(43 /* KEY_M */, 'M');\n  define(44 /* KEY_N */, 'N');\n  define(45 /* KEY_O */, 'O');\n  define(46 /* KEY_P */, 'P');\n  define(47 /* KEY_Q */, 'Q');\n  define(48 /* KEY_R */, 'R');\n  define(49 /* KEY_S */, 'S');\n  define(50 /* KEY_T */, 'T');\n  define(51 /* KEY_U */, 'U');\n  define(52 /* KEY_V */, 'V');\n  define(53 /* KEY_W */, 'W');\n  define(54 /* KEY_X */, 'X');\n  define(55 /* KEY_Y */, 'Y');\n  define(56 /* KEY_Z */, 'Z');\n  define(57 /* Meta */, 'Meta');\n  define(58 /* ContextMenu */, 'ContextMenu');\n  define(59 /* F1 */, 'F1');\n  define(60 /* F2 */, 'F2');\n  define(61 /* F3 */, 'F3');\n  define(62 /* F4 */, 'F4');\n  define(63 /* F5 */, 'F5');\n  define(64 /* F6 */, 'F6');\n  define(65 /* F7 */, 'F7');\n  define(66 /* F8 */, 'F8');\n  define(67 /* F9 */, 'F9');\n  define(68 /* F10 */, 'F10');\n  define(69 /* F11 */, 'F11');\n  define(70 /* F12 */, 'F12');\n  define(71 /* F13 */, 'F13');\n  define(72 /* F14 */, 'F14');\n  define(73 /* F15 */, 'F15');\n  define(74 /* F16 */, 'F16');\n  define(75 /* F17 */, 'F17');\n  define(76 /* F18 */, 'F18');\n  define(77 /* F19 */, 'F19');\n  define(78 /* NumLock */, 'NumLock');\n  define(79 /* ScrollLock */, 'ScrollLock');\n  define(80 /* US_SEMICOLON */, ';', ';', 'OEM_1');\n  define(81 /* US_EQUAL */, '=', '=', 'OEM_PLUS');\n  define(82 /* US_COMMA */, ',', ',', 'OEM_COMMA');\n  define(83 /* US_MINUS */, '-', '-', 'OEM_MINUS');\n  define(84 /* US_DOT */, '.', '.', 'OEM_PERIOD');\n  define(85 /* US_SLASH */, '/', '/', 'OEM_2');\n  define(86 /* US_BACKTICK */, '`', '`', 'OEM_3');\n  define(110 /* ABNT_C1 */, 'ABNT_C1');\n  define(111 /* ABNT_C2 */, 'ABNT_C2');\n  define(87 /* US_OPEN_SQUARE_BRACKET */, '[', '[', 'OEM_4');\n  define(88 /* US_BACKSLASH */, '\\\\', '\\\\', 'OEM_5');\n  define(89 /* US_CLOSE_SQUARE_BRACKET */, ']', ']', 'OEM_6');\n  define(90 /* US_QUOTE */, '\\'', '\\'', 'OEM_7');\n  define(91 /* OEM_8 */, 'OEM_8');\n  define(92 /* OEM_102 */, 'OEM_102');\n  define(93 /* NUMPAD_0 */, 'NumPad0');\n  define(94 /* NUMPAD_1 */, 'NumPad1');\n  define(95 /* NUMPAD_2 */, 'NumPad2');\n  define(96 /* NUMPAD_3 */, 'NumPad3');\n  define(97 /* NUMPAD_4 */, 'NumPad4');\n  define(98 /* NUMPAD_5 */, 'NumPad5');\n  define(99 /* NUMPAD_6 */, 'NumPad6');\n  define(100 /* NUMPAD_7 */, 'NumPad7');\n  define(101 /* NUMPAD_8 */, 'NumPad8');\n  define(102 /* NUMPAD_9 */, 'NumPad9');\n  define(103 /* NUMPAD_MULTIPLY */, 'NumPad_Multiply');\n  define(104 /* NUMPAD_ADD */, 'NumPad_Add');\n  define(105 /* NUMPAD_SEPARATOR */, 'NumPad_Separator');\n  define(106 /* NUMPAD_SUBTRACT */, 'NumPad_Subtract');\n  define(107 /* NUMPAD_DECIMAL */, 'NumPad_Decimal');\n  define(108 /* NUMPAD_DIVIDE */, 'NumPad_Divide');\n})();\nexport var KeyCodeUtils;\n(function (KeyCodeUtils) {\n  function toString(keyCode) {\n    return uiMap.keyCodeToStr(keyCode);\n  }\n  KeyCodeUtils.toString = toString;\n  function fromString(key) {\n    return uiMap.strToKeyCode(key);\n  }\n  KeyCodeUtils.fromString = fromString;\n  function toUserSettingsUS(keyCode) {\n    return userSettingsUSMap.keyCodeToStr(keyCode);\n  }\n  KeyCodeUtils.toUserSettingsUS = toUserSettingsUS;\n  function toUserSettingsGeneral(keyCode) {\n    return userSettingsGeneralMap.keyCodeToStr(keyCode);\n  }\n  KeyCodeUtils.toUserSettingsGeneral = toUserSettingsGeneral;\n  function fromUserSettings(key) {\n    return userSettingsUSMap.strToKeyCode(key) || userSettingsGeneralMap.strToKeyCode(key);\n  }\n  KeyCodeUtils.fromUserSettings = fromUserSettings;\n})(KeyCodeUtils || (KeyCodeUtils = {}));\nexport function KeyChord(firstPart, secondPart) {\n  const chordPart = ((secondPart & 0x0000FFFF) << 16) >>> 0;\n  return (firstPart | chordPart) >>> 0;\n}\nexport function createKeybinding(keybinding, OS) {\n  if (keybinding === 0) {\n    return null;\n  }\n  const firstPart = (keybinding & 0x0000FFFF) >>> 0;\n  const chordPart = (keybinding & 0xFFFF0000) >>> 16;\n  if (chordPart !== 0) {\n    return new ChordKeybinding([\n      createSimpleKeybinding(firstPart, OS),\n      createSimpleKeybinding(chordPart, OS)\n    ]);\n  }\n  return new ChordKeybinding([createSimpleKeybinding(firstPart, OS)]);\n}\nexport function createSimpleKeybinding(keybinding, OS) {\n  const ctrlCmd = (keybinding & 2048 /* CtrlCmd */ ? true : false);\n  const winCtrl = (keybinding & 256 /* WinCtrl */ ? true : false);\n  const ctrlKey = (OS === 2 /* Macintosh */ ? winCtrl : ctrlCmd);\n  const shiftKey = (keybinding & 1024 /* Shift */ ? true : false);\n  const altKey = (keybinding & 512 /* Alt */ ? true : false);\n  const metaKey = (OS === 2 /* Macintosh */ ? ctrlCmd : winCtrl);\n  const keyCode = (keybinding & 255 /* KeyCode */);\n  return new SimpleKeybinding(ctrlKey, shiftKey, altKey, metaKey, keyCode);\n}\nexport class SimpleKeybinding {\n  constructor(ctrlKey, shiftKey, altKey, metaKey, keyCode) {\n    this.ctrlKey = ctrlKey;\n    this.shiftKey = shiftKey;\n    this.altKey = altKey;\n    this.metaKey = metaKey;\n    this.keyCode = keyCode;\n  }\n  equals(other) {\n    return (this.ctrlKey === other.ctrlKey\n      && this.shiftKey === other.shiftKey\n      && this.altKey === other.altKey\n      && this.metaKey === other.metaKey\n      && this.keyCode === other.keyCode);\n  }\n  isModifierKey() {\n    return (this.keyCode === 0 /* Unknown */\n      || this.keyCode === 5 /* Ctrl */\n      || this.keyCode === 57 /* Meta */\n      || this.keyCode === 6 /* Alt */\n      || this.keyCode === 4 /* Shift */);\n  }\n  toChord() {\n    return new ChordKeybinding([this]);\n  }\n  /**\n   * Does this keybinding refer to the key code of a modifier and it also has the modifier flag?\n   */\n  isDuplicateModifierCase() {\n    return ((this.ctrlKey && this.keyCode === 5 /* Ctrl */)\n      || (this.shiftKey && this.keyCode === 4 /* Shift */)\n      || (this.altKey && this.keyCode === 6 /* Alt */)\n      || (this.metaKey && this.keyCode === 57 /* Meta */));\n  }\n}\nexport class ChordKeybinding {\n  constructor(parts) {\n    if (parts.length === 0) {\n      throw illegalArgument(`parts`);\n    }\n    this.parts = parts;\n  }\n}\nexport class ResolvedKeybindingPart {\n  constructor(ctrlKey, shiftKey, altKey, metaKey, kbLabel, kbAriaLabel) {\n    this.ctrlKey = ctrlKey;\n    this.shiftKey = shiftKey;\n    this.altKey = altKey;\n    this.metaKey = metaKey;\n    this.keyLabel = kbLabel;\n    this.keyAriaLabel = kbAriaLabel;\n  }\n}\n/**\n * A resolved keybinding. Can be a simple keybinding or a chord keybinding.\n */\nexport class ResolvedKeybinding {\n}\n","import { Iterable } from './iterator.js';\n/**\n * Enables logging of potentially leaked disposables.\n *\n * A disposable is considered leaked if it is not disposed or not registered as the child of\n * another disposable. This tracking is very simple an only works for classes that either\n * extend Disposable or use a DisposableStore. This means there are a lot of false positives.\n */\nconst TRACK_DISPOSABLES = false;\nconst __is_disposable_tracked__ = '__is_disposable_tracked__';\nfunction markTracked(x) {\n  if (!TRACK_DISPOSABLES) {\n    return;\n  }\n  if (x && x !== Disposable.None) {\n    try {\n      x[__is_disposable_tracked__] = true;\n    }\n    catch (_a) {\n      // noop\n    }\n  }\n}\nfunction trackDisposable(x) {\n  if (!TRACK_DISPOSABLES) {\n    return x;\n  }\n  const stack = new Error('Potentially leaked disposable').stack;\n  setTimeout(() => {\n    if (!x[__is_disposable_tracked__]) {\n      console.log(stack);\n    }\n  }, 3000);\n  return x;\n}\nexport class MultiDisposeError extends Error {\n  constructor(errors) {\n    super(`Encounter errors while disposing of store. Errors: [${errors.join(', ')}]`);\n    this.errors = errors;\n  }\n}\nexport function isDisposable(thing) {\n  return typeof thing.dispose === 'function' && thing.dispose.length === 0;\n}\nexport function dispose(arg) {\n  if (Iterable.is(arg)) {\n    let errors = [];\n    for (const d of arg) {\n      if (d) {\n        markTracked(d);\n        try {\n          d.dispose();\n        }\n        catch (e) {\n          errors.push(e);\n        }\n      }\n    }\n    if (errors.length === 1) {\n      throw errors[0];\n    }\n    else if (errors.length > 1) {\n      throw new MultiDisposeError(errors);\n    }\n    return Array.isArray(arg) ? [] : arg;\n  }\n  else if (arg) {\n    markTracked(arg);\n    arg.dispose();\n    return arg;\n  }\n}\nexport function combinedDisposable(...disposables) {\n  disposables.forEach(markTracked);\n  return trackDisposable({ dispose: () => dispose(disposables) });\n}\nexport function toDisposable(fn) {\n  const self = trackDisposable({\n    dispose: () => {\n      markTracked(self);\n      fn();\n    }\n  });\n  return self;\n}\nexport class DisposableStore {\n  constructor() {\n    this._toDispose = new Set();\n    this._isDisposed = false;\n  }\n  /**\n   * Dispose of all registered disposables and mark this object as disposed.\n   *\n   * Any future disposables added to this object will be disposed of on `add`.\n   */\n  dispose() {\n    if (this._isDisposed) {\n      return;\n    }\n    markTracked(this);\n    this._isDisposed = true;\n    this.clear();\n  }\n  /**\n   * Dispose of all registered disposables but do not mark this object as disposed.\n   */\n  clear() {\n    try {\n      dispose(this._toDispose.values());\n    }\n    finally {\n      this._toDispose.clear();\n    }\n  }\n  add(t) {\n    if (!t) {\n      return t;\n    }\n    if (t === this) {\n      throw new Error('Cannot register a disposable on itself!');\n    }\n    markTracked(t);\n    if (this._isDisposed) {\n      if (!DisposableStore.DISABLE_DISPOSED_WARNING) {\n        console.warn(new Error('Trying to add a disposable to a DisposableStore that has already been disposed of. The added object will be leaked!').stack);\n      }\n    }\n    else {\n      this._toDispose.add(t);\n    }\n    return t;\n  }\n}\nDisposableStore.DISABLE_DISPOSED_WARNING = false;\nexport class Disposable {\n  constructor() {\n    this._store = new DisposableStore();\n    trackDisposable(this);\n  }\n  dispose() {\n    markTracked(this);\n    this._store.dispose();\n  }\n  _register(t) {\n    if (t === this) {\n      throw new Error('Cannot register a disposable on itself!');\n    }\n    return this._store.add(t);\n  }\n}\nDisposable.None = Object.freeze({ dispose() { } });\n/**\n * Manages the lifecycle of a disposable value that may be changed.\n *\n * This ensures that when the disposable value is changed, the previously held disposable is disposed of. You can\n * also register a `MutableDisposable` on a `Disposable` to ensure it is automatically cleaned up.\n */\nexport class MutableDisposable {\n  constructor() {\n    this._isDisposed = false;\n    trackDisposable(this);\n  }\n  get value() {\n    return this._isDisposed ? undefined : this._value;\n  }\n  set value(value) {\n    if (this._isDisposed || value === this._value) {\n      return;\n    }\n    if (this._value) {\n      this._value.dispose();\n    }\n    if (value) {\n      markTracked(value);\n    }\n    this._value = value;\n  }\n  clear() {\n    this.value = undefined;\n  }\n  dispose() {\n    this._isDisposed = true;\n    markTracked(this);\n    if (this._value) {\n      this._value.dispose();\n    }\n    this._value = undefined;\n  }\n}\nexport class ImmortalReference {\n  constructor(object) {\n    this.object = object;\n  }\n  dispose() { }\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nclass Node {\n  constructor(element) {\n    this.element = element;\n    this.next = Node.Undefined;\n    this.prev = Node.Undefined;\n  }\n}\nNode.Undefined = new Node(undefined);\nexport class LinkedList {\n  constructor() {\n    this._first = Node.Undefined;\n    this._last = Node.Undefined;\n    this._size = 0;\n  }\n  get size() {\n    return this._size;\n  }\n  isEmpty() {\n    return this._first === Node.Undefined;\n  }\n  clear() {\n    this._first = Node.Undefined;\n    this._last = Node.Undefined;\n    this._size = 0;\n  }\n  unshift(element) {\n    return this._insert(element, false);\n  }\n  push(element) {\n    return this._insert(element, true);\n  }\n  _insert(element, atTheEnd) {\n    const newNode = new Node(element);\n    if (this._first === Node.Undefined) {\n      this._first = newNode;\n      this._last = newNode;\n    }\n    else if (atTheEnd) {\n      // push\n      const oldLast = this._last;\n      this._last = newNode;\n      newNode.prev = oldLast;\n      oldLast.next = newNode;\n    }\n    else {\n      // unshift\n      const oldFirst = this._first;\n      this._first = newNode;\n      newNode.next = oldFirst;\n      oldFirst.prev = newNode;\n    }\n    this._size += 1;\n    let didRemove = false;\n    return () => {\n      if (!didRemove) {\n        didRemove = true;\n        this._remove(newNode);\n      }\n    };\n  }\n  shift() {\n    if (this._first === Node.Undefined) {\n      return undefined;\n    }\n    else {\n      const res = this._first.element;\n      this._remove(this._first);\n      return res;\n    }\n  }\n  pop() {\n    if (this._last === Node.Undefined) {\n      return undefined;\n    }\n    else {\n      const res = this._last.element;\n      this._remove(this._last);\n      return res;\n    }\n  }\n  _remove(node) {\n    if (node.prev !== Node.Undefined && node.next !== Node.Undefined) {\n      // middle\n      const anchor = node.prev;\n      anchor.next = node.next;\n      node.next.prev = anchor;\n    }\n    else if (node.prev === Node.Undefined && node.next === Node.Undefined) {\n      // only node\n      this._first = Node.Undefined;\n      this._last = Node.Undefined;\n    }\n    else if (node.next === Node.Undefined) {\n      // last\n      this._last = this._last.prev;\n      this._last.next = Node.Undefined;\n    }\n    else if (node.prev === Node.Undefined) {\n      // first\n      this._first = this._first.next;\n      this._first.prev = Node.Undefined;\n    }\n    // done\n    this._size -= 1;\n  }\n  *[Symbol.iterator]() {\n    let node = this._first;\n    while (node !== Node.Undefined) {\n      yield node.element;\n      node = node.next;\n    }\n  }\n  toArray() {\n    const result = [];\n    for (let node = this._first; node !== Node.Undefined; node = node.next) {\n      result.push(node.element);\n    }\n    return result;\n  }\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\n// NOTE: VSCode's copy of nodejs path library to be usable in common (non-node) namespace\n// Copied from: https://github.com/nodejs/node/blob/v12.8.1/lib/path.js\n/**\n * Copyright Joyent, Inc. and other Node contributors.\n *\n * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a\n * copy of this software and associated documentation files (the\n * \"Software\"), to deal in the Software without restriction, including\n * without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,\n * distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit\n * persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the\n * following conditions:\n *\n * The above copyright notice and this permission notice shall be included\n * in all copies or substantial portions of the Software.\n *\n * THE SOFTWARE IS PROVIDED \"AS IS\", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS\n * OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF\n * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN\n * NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,\n * DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR\n * OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE\n * USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.\n */\nimport * as process from './process.js';\nconst CHAR_UPPERCASE_A = 65; /* A */\nconst CHAR_LOWERCASE_A = 97; /* a */\nconst CHAR_UPPERCASE_Z = 90; /* Z */\nconst CHAR_LOWERCASE_Z = 122; /* z */\nconst CHAR_DOT = 46; /* . */\nconst CHAR_FORWARD_SLASH = 47; /* / */\nconst CHAR_BACKWARD_SLASH = 92; /* \\ */\nconst CHAR_COLON = 58; /* : */\nconst CHAR_QUESTION_MARK = 63; /* ? */\nclass ErrorInvalidArgType extends Error {\n  constructor(name, expected, actual) {\n    // determiner: 'must be' or 'must not be'\n    let determiner;\n    if (typeof expected === 'string' && expected.indexOf('not ') === 0) {\n      determiner = 'must not be';\n      expected = expected.replace(/^not /, '');\n    }\n    else {\n      determiner = 'must be';\n    }\n    const type = name.indexOf('.') !== -1 ? 'property' : 'argument';\n    let msg = `The \"${name}\" ${type} ${determiner} of type ${expected}`;\n    msg += `. Received type ${typeof actual}`;\n    super(msg);\n    this.code = 'ERR_INVALID_ARG_TYPE';\n  }\n}\nfunction validateString(value, name) {\n  if (typeof value !== 'string') {\n    throw new ErrorInvalidArgType(name, 'string', value);\n  }\n}\nfunction isPathSeparator(code) {\n  return code === CHAR_FORWARD_SLASH || code === CHAR_BACKWARD_SLASH;\n}\nfunction isPosixPathSeparator(code) {\n  return code === CHAR_FORWARD_SLASH;\n}\nfunction isWindowsDeviceRoot(code) {\n  return code >= CHAR_UPPERCASE_A && code <= CHAR_UPPERCASE_Z ||\n    code >= CHAR_LOWERCASE_A && code <= CHAR_LOWERCASE_Z;\n}\n// Resolves . and .. elements in a path with directory names\nfunction normalizeString(path, allowAboveRoot, separator, isPathSeparator) {\n  let res = '';\n  let lastSegmentLength = 0;\n  let lastSlash = -1;\n  let dots = 0;\n  let code = 0;\n  for (let i = 0; i <= path.length; ++i) {\n    if (i < path.length) {\n      code = path.charCodeAt(i);\n    }\n    else if (isPathSeparator(code)) {\n      break;\n    }\n    else {\n      code = CHAR_FORWARD_SLASH;\n    }\n    if (isPathSeparator(code)) {\n      if (lastSlash === i - 1 || dots === 1) {\n        // NOOP\n      }\n      else if (dots === 2) {\n        if (res.length < 2 || lastSegmentLength !== 2 ||\n          res.charCodeAt(res.length - 1) !== CHAR_DOT ||\n          res.charCodeAt(res.length - 2) !== CHAR_DOT) {\n          if (res.length > 2) {\n            const lastSlashIndex = res.lastIndexOf(separator);\n            if (lastSlashIndex === -1) {\n              res = '';\n              lastSegmentLength = 0;\n            }\n            else {\n              res = res.slice(0, lastSlashIndex);\n              lastSegmentLength = res.length - 1 - res.lastIndexOf(separator);\n            }\n            lastSlash = i;\n            dots = 0;\n            continue;\n          }\n          else if (res.length !== 0) {\n            res = '';\n            lastSegmentLength = 0;\n            lastSlash = i;\n            dots = 0;\n            continue;\n          }\n        }\n        if (allowAboveRoot) {\n          res += res.length > 0 ? `${separator}..` : '..';\n          lastSegmentLength = 2;\n        }\n      }\n      else {\n        if (res.length > 0) {\n          res += `${separator}${path.slice(lastSlash + 1, i)}`;\n        }\n        else {\n          res = path.slice(lastSlash + 1, i);\n        }\n        lastSegmentLength = i - lastSlash - 1;\n      }\n      lastSlash = i;\n      dots = 0;\n    }\n    else if (code === CHAR_DOT && dots !== -1) {\n      ++dots;\n    }\n    else {\n      dots = -1;\n    }\n  }\n  return res;\n}\nfunction _format(sep, pathObject) {\n  if (pathObject === null || typeof pathObject !== 'object') {\n    throw new ErrorInvalidArgType('pathObject', 'Object', pathObject);\n  }\n  const dir = pathObject.dir || pathObject.root;\n  const base = pathObject.base ||\n    `${pathObject.name || ''}${pathObject.ext || ''}`;\n  if (!dir) {\n    return base;\n  }\n  return dir === pathObject.root ? `${dir}${base}` : `${dir}${sep}${base}`;\n}\nexport const win32 = {\n  // path.resolve([from ...], to)\n  resolve(...pathSegments) {\n    let resolvedDevice = '';\n    let resolvedTail = '';\n    let resolvedAbsolute = false;\n    for (let i = pathSegments.length - 1; i >= -1; i--) {\n      let path;\n      if (i >= 0) {\n        path = pathSegments[i];\n        validateString(path, 'path');\n        // Skip empty entries\n        if (path.length === 0) {\n          continue;\n        }\n      }\n      else if (resolvedDevice.length === 0) {\n        path = process.cwd();\n      }\n      else {\n        // Windows has the concept of drive-specific current working\n        // directories. If we've resolved a drive letter but not yet an\n        // absolute path, get cwd for that drive, or the process cwd if\n        // the drive cwd is not available. We're sure the device is not\n        // a UNC path at this points, because UNC paths are always absolute.\n        path = process.env[`=${resolvedDevice}`] || process.cwd();\n        // Verify that a cwd was found and that it actually points\n        // to our drive. If not, default to the drive's root.\n        if (path === undefined ||\n          path.slice(0, 2).toLowerCase() !== resolvedDevice.toLowerCase() &&\n            path.charCodeAt(2) === CHAR_BACKWARD_SLASH) {\n          path = `${resolvedDevice}\\\\`;\n        }\n      }\n      const len = path.length;\n      let rootEnd = 0;\n      let device = '';\n      let isAbsolute = false;\n      const code = path.charCodeAt(0);\n      // Try to match a root\n      if (len === 1) {\n        if (isPathSeparator(code)) {\n          // `path` contains just a path separator\n          rootEnd = 1;\n          isAbsolute = true;\n        }\n      }\n      else if (isPathSeparator(code)) {\n        // Possible UNC root\n        // If we started with a separator, we know we at least have an\n        // absolute path of some kind (UNC or otherwise)\n        isAbsolute = true;\n        if (isPathSeparator(path.charCodeAt(1))) {\n          // Matched double path separator at beginning\n          let j = 2;\n          let last = j;\n          // Match 1 or more non-path separators\n          while (j < len && !isPathSeparator(path.charCodeAt(j))) {\n            j++;\n          }\n          if (j < len && j !== last) {\n            const firstPart = path.slice(last, j);\n            // Matched!\n            last = j;\n            // Match 1 or more path separators\n            while (j < len && isPathSeparator(path.charCodeAt(j))) {\n              j++;\n            }\n            if (j < len && j !== last) {\n              // Matched!\n              last = j;\n              // Match 1 or more non-path separators\n              while (j < len && !isPathSeparator(path.charCodeAt(j))) {\n                j++;\n              }\n              if (j === len || j !== last) {\n                // We matched a UNC root\n                device = `\\\\\\\\${firstPart}\\\\${path.slice(last, j)}`;\n                rootEnd = j;\n              }\n            }\n          }\n        }\n        else {\n          rootEnd = 1;\n        }\n      }\n      else if (isWindowsDeviceRoot(code) &&\n        path.charCodeAt(1) === CHAR_COLON) {\n        // Possible device root\n        device = path.slice(0, 2);\n        rootEnd = 2;\n        if (len > 2 && isPathSeparator(path.charCodeAt(2))) {\n          // Treat separator following drive name as an absolute path\n          // indicator\n          isAbsolute = true;\n          rootEnd = 3;\n        }\n      }\n      if (device.length > 0) {\n        if (resolvedDevice.length > 0) {\n          if (device.toLowerCase() !== resolvedDevice.toLowerCase()) {\n            // This path points to another device so it is not applicable\n            continue;\n          }\n        }\n        else {\n          resolvedDevice = device;\n        }\n      }\n      if (resolvedAbsolute) {\n        if (resolvedDevice.length > 0) {\n          break;\n        }\n      }\n      else {\n        resolvedTail = `${path.slice(rootEnd)}\\\\${resolvedTail}`;\n        resolvedAbsolute = isAbsolute;\n        if (isAbsolute && resolvedDevice.length > 0) {\n          break;\n        }\n      }\n    }\n    // At this point the path should be resolved to a full absolute path,\n    // but handle relative paths to be safe (might happen when process.cwd()\n    // fails)\n    // Normalize the tail path\n    resolvedTail = normalizeString(resolvedTail, !resolvedAbsolute, '\\\\', isPathSeparator);\n    return resolvedAbsolute ?\n      `${resolvedDevice}\\\\${resolvedTail}` :\n      `${resolvedDevice}${resolvedTail}` || '.';\n  },\n  normalize(path) {\n    validateString(path, 'path');\n    const len = path.length;\n    if (len === 0) {\n      return '.';\n    }\n    let rootEnd = 0;\n    let device;\n    let isAbsolute = false;\n    const code = path.charCodeAt(0);\n    // Try to match a root\n    if (len === 1) {\n      // `path` contains just a single char, exit early to avoid\n      // unnecessary work\n      return isPosixPathSeparator(code) ? '\\\\' : path;\n    }\n    if (isPathSeparator(code)) {\n      // Possible UNC root\n      // If we started with a separator, we know we at least have an absolute\n      // path of some kind (UNC or otherwise)\n      isAbsolute = true;\n      if (isPathSeparator(path.charCodeAt(1))) {\n        // Matched double path separator at beginning\n        let j = 2;\n        let last = j;\n        // Match 1 or more non-path separators\n        while (j < len && !isPathSeparator(path.charCodeAt(j))) {\n          j++;\n        }\n        if (j < len && j !== last) {\n          const firstPart = path.slice(last, j);\n          // Matched!\n          last = j;\n          // Match 1 or more path separators\n          while (j < len && isPathSeparator(path.charCodeAt(j))) {\n            j++;\n          }\n          if (j < len && j !== last) {\n            // Matched!\n            last = j;\n            // Match 1 or more non-path separators\n            while (j < len && !isPathSeparator(path.charCodeAt(j))) {\n              j++;\n            }\n            if (j === len) {\n              // We matched a UNC root only\n              // Return the normalized version of the UNC root since there\n              // is nothing left to process\n              return `\\\\\\\\${firstPart}\\\\${path.slice(last)}\\\\`;\n            }\n            if (j !== last) {\n              // We matched a UNC root with leftovers\n              device = `\\\\\\\\${firstPart}\\\\${path.slice(last, j)}`;\n              rootEnd = j;\n            }\n          }\n        }\n      }\n      else {\n        rootEnd = 1;\n      }\n    }\n    else if (isWindowsDeviceRoot(code) && path.charCodeAt(1) === CHAR_COLON) {\n      // Possible device root\n      device = path.slice(0, 2);\n      rootEnd = 2;\n      if (len > 2 && isPathSeparator(path.charCodeAt(2))) {\n        // Treat separator following drive name as an absolute path\n        // indicator\n        isAbsolute = true;\n        rootEnd = 3;\n      }\n    }\n    let tail = rootEnd < len ?\n      normalizeString(path.slice(rootEnd), !isAbsolute, '\\\\', isPathSeparator) :\n      '';\n    if (tail.length === 0 && !isAbsolute) {\n      tail = '.';\n    }\n    if (tail.length > 0 && isPathSeparator(path.charCodeAt(len - 1))) {\n      tail += '\\\\';\n    }\n    if (device === undefined) {\n      return isAbsolute ? `\\\\${tail}` : tail;\n    }\n    return isAbsolute ? `${device}\\\\${tail}` : `${device}${tail}`;\n  },\n  isAbsolute(path) {\n    validateString(path, 'path');\n    const len = path.length;\n    if (len === 0) {\n      return false;\n    }\n    const code = path.charCodeAt(0);\n    return isPathSeparator(code) ||\n      // Possible device root\n      len > 2 &&\n        isWindowsDeviceRoot(code) &&\n        path.charCodeAt(1) === CHAR_COLON &&\n        isPathSeparator(path.charCodeAt(2));\n  },\n  join(...paths) {\n    if (paths.length === 0) {\n      return '.';\n    }\n    let joined;\n    let firstPart;\n    for (let i = 0; i < paths.length; ++i) {\n      const arg = paths[i];\n      validateString(arg, 'path');\n      if (arg.length > 0) {\n        if (joined === undefined) {\n          joined = firstPart = arg;\n        }\n        else {\n          joined += `\\\\${arg}`;\n        }\n      }\n    }\n    if (joined === undefined) {\n      return '.';\n    }\n    // Make sure that the joined path doesn't start with two slashes, because\n    // normalize() will mistake it for an UNC path then.\n    //\n    // This step is skipped when it is very clear that the user actually\n    // intended to point at an UNC path. This is assumed when the first\n    // non-empty string arguments starts with exactly two slashes followed by\n    // at least one more non-slash character.\n    //\n    // Note that for normalize() to treat a path as an UNC path it needs to\n    // have at least 2 components, so we don't filter for that here.\n    // This means that the user can use join to construct UNC paths from\n    // a server name and a share name; for example:\n    //  path.join('//server', 'share') -> '\\\\\\\\server\\\\share\\\\')\n    let needsReplace = true;\n    let slashCount = 0;\n    if (typeof firstPart === 'string' && isPathSeparator(firstPart.charCodeAt(0))) {\n      ++slashCount;\n      const firstLen = firstPart.length;\n      if (firstLen > 1 && isPathSeparator(firstPart.charCodeAt(1))) {\n        ++slashCount;\n        if (firstLen > 2) {\n          if (isPathSeparator(firstPart.charCodeAt(2))) {\n            ++slashCount;\n          }\n          else {\n            // We matched a UNC path in the first part\n            needsReplace = false;\n          }\n        }\n      }\n    }\n    if (needsReplace) {\n      // Find any more consecutive slashes we need to replace\n      while (slashCount < joined.length &&\n        isPathSeparator(joined.charCodeAt(slashCount))) {\n        slashCount++;\n      }\n      // Replace the slashes if needed\n      if (slashCount >= 2) {\n        joined = `\\\\${joined.slice(slashCount)}`;\n      }\n    }\n    return win32.normalize(joined);\n  },\n  // It will solve the relative path from `from` to `to`, for instance:\n  // from = 'C:\\\\orandea\\\\test\\\\aaa'\n  // to = 'C:\\\\orandea\\\\impl\\\\bbb'\n  // The output of the function should be: '..\\\\..\\\\impl\\\\bbb'\n  relative(from, to) {\n    validateString(from, 'from');\n    validateString(to, 'to');\n    if (from === to) {\n      return '';\n    }\n    const fromOrig = win32.resolve(from);\n    const toOrig = win32.resolve(to);\n    if (fromOrig === toOrig) {\n      return '';\n    }\n    from = fromOrig.toLowerCase();\n    to = toOrig.toLowerCase();\n    if (from === to) {\n      return '';\n    }\n    // Trim any leading backslashes\n    let fromStart = 0;\n    while (fromStart < from.length &&\n      from.charCodeAt(fromStart) === CHAR_BACKWARD_SLASH) {\n      fromStart++;\n    }\n    // Trim trailing backslashes (applicable to UNC paths only)\n    let fromEnd = from.length;\n    while (fromEnd - 1 > fromStart &&\n      from.charCodeAt(fromEnd - 1) === CHAR_BACKWARD_SLASH) {\n      fromEnd--;\n    }\n    const fromLen = fromEnd - fromStart;\n    // Trim any leading backslashes\n    let toStart = 0;\n    while (toStart < to.length &&\n      to.charCodeAt(toStart) === CHAR_BACKWARD_SLASH) {\n      toStart++;\n    }\n    // Trim trailing backslashes (applicable to UNC paths only)\n    let toEnd = to.length;\n    while (toEnd - 1 > toStart &&\n      to.charCodeAt(toEnd - 1) === CHAR_BACKWARD_SLASH) {\n      toEnd--;\n    }\n    const toLen = toEnd - toStart;\n    // Compare paths to find the longest common path from root\n    const length = fromLen < toLen ? fromLen : toLen;\n    let lastCommonSep = -1;\n    let i = 0;\n    for (; i < length; i++) {\n      const fromCode = from.charCodeAt(fromStart + i);\n      if (fromCode !== to.charCodeAt(toStart + i)) {\n        break;\n      }\n      else if (fromCode === CHAR_BACKWARD_SLASH) {\n        lastCommonSep = i;\n      }\n    }\n    // We found a mismatch before the first common path separator was seen, so\n    // return the original `to`.\n    if (i !== length) {\n      if (lastCommonSep === -1) {\n        return toOrig;\n      }\n    }\n    else {\n      if (toLen > length) {\n        if (to.charCodeAt(toStart + i) === CHAR_BACKWARD_SLASH) {\n          // We get here if `from` is the exact base path for `to`.\n          // For example: from='C:\\\\foo\\\\bar'; to='C:\\\\foo\\\\bar\\\\baz'\n          return toOrig.slice(toStart + i + 1);\n        }\n        if (i === 2) {\n          // We get here if `from` is the device root.\n          // For example: from='C:\\\\'; to='C:\\\\foo'\n          return toOrig.slice(toStart + i);\n        }\n      }\n      if (fromLen > length) {\n        if (from.charCodeAt(fromStart + i) === CHAR_BACKWARD_SLASH) {\n          // We get here if `to` is the exact base path for `from`.\n          // For example: from='C:\\\\foo\\\\bar'; to='C:\\\\foo'\n          lastCommonSep = i;\n        }\n        else if (i === 2) {\n          // We get here if `to` is the device root.\n          // For example: from='C:\\\\foo\\\\bar'; to='C:\\\\'\n          lastCommonSep = 3;\n        }\n      }\n      if (lastCommonSep === -1) {\n        lastCommonSep = 0;\n      }\n    }\n    let out = '';\n    // Generate the relative path based on the path difference between `to` and\n    // `from`\n    for (i = fromStart + lastCommonSep + 1; i <= fromEnd; ++i) {\n      if (i === fromEnd || from.charCodeAt(i) === CHAR_BACKWARD_SLASH) {\n        out += out.length === 0 ? '..' : '\\\\..';\n      }\n    }\n    toStart += lastCommonSep;\n    // Lastly, append the rest of the destination (`to`) path that comes after\n    // the common path parts\n    if (out.length > 0) {\n      return `${out}${toOrig.slice(toStart, toEnd)}`;\n    }\n    if (toOrig.charCodeAt(toStart) === CHAR_BACKWARD_SLASH) {\n      ++toStart;\n    }\n    return toOrig.slice(toStart, toEnd);\n  },\n  toNamespacedPath(path) {\n    // Note: this will *probably* throw somewhere.\n    if (typeof path !== 'string') {\n      return path;\n    }\n    if (path.length === 0) {\n      return '';\n    }\n    const resolvedPath = win32.resolve(path);\n    if (resolvedPath.length <= 2) {\n      return path;\n    }\n    if (resolvedPath.charCodeAt(0) === CHAR_BACKWARD_SLASH) {\n      // Possible UNC root\n      if (resolvedPath.charCodeAt(1) === CHAR_BACKWARD_SLASH) {\n        const code = resolvedPath.charCodeAt(2);\n        if (code !== CHAR_QUESTION_MARK && code !== CHAR_DOT) {\n          // Matched non-long UNC root, convert the path to a long UNC path\n          return `\\\\\\\\?\\\\UNC\\\\${resolvedPath.slice(2)}`;\n        }\n      }\n    }\n    else if (isWindowsDeviceRoot(resolvedPath.charCodeAt(0)) &&\n      resolvedPath.charCodeAt(1) === CHAR_COLON &&\n      resolvedPath.charCodeAt(2) === CHAR_BACKWARD_SLASH) {\n      // Matched device root, convert the path to a long UNC path\n      return `\\\\\\\\?\\\\${resolvedPath}`;\n    }\n    return path;\n  },\n  dirname(path) {\n    validateString(path, 'path');\n    const len = path.length;\n    if (len === 0) {\n      return '.';\n    }\n    let rootEnd = -1;\n    let offset = 0;\n    const code = path.charCodeAt(0);\n    if (len === 1) {\n      // `path` contains just a path separator, exit early to avoid\n      // unnecessary work or a dot.\n      return isPathSeparator(code) ? path : '.';\n    }\n    // Try to match a root\n    if (isPathSeparator(code)) {\n      // Possible UNC root\n      rootEnd = offset = 1;\n      if (isPathSeparator(path.charCodeAt(1))) {\n        // Matched double path separator at beginning\n        let j = 2;\n        let last = j;\n        // Match 1 or more non-path separators\n        while (j < len && !isPathSeparator(path.charCodeAt(j))) {\n          j++;\n        }\n        if (j < len && j !== last) {\n          // Matched!\n          last = j;\n          // Match 1 or more path separators\n          while (j < len && isPathSeparator(path.charCodeAt(j))) {\n            j++;\n          }\n          if (j < len && j !== last) {\n            // Matched!\n            last = j;\n            // Match 1 or more non-path separators\n            while (j < len && !isPathSeparator(path.charCodeAt(j))) {\n              j++;\n            }\n            if (j === len) {\n              // We matched a UNC root only\n              return path;\n            }\n            if (j !== last) {\n              // We matched a UNC root with leftovers\n              // Offset by 1 to include the separator after the UNC root to\n              // treat it as a \"normal root\" on top of a (UNC) root\n              rootEnd = offset = j + 1;\n            }\n          }\n        }\n      }\n      // Possible device root\n    }\n    else if (isWindowsDeviceRoot(code) && path.charCodeAt(1) === CHAR_COLON) {\n      rootEnd = len > 2 && isPathSeparator(path.charCodeAt(2)) ? 3 : 2;\n      offset = rootEnd;\n    }\n    let end = -1;\n    let matchedSlash = true;\n    for (let i = len - 1; i >= offset; --i) {\n      if (isPathSeparator(path.charCodeAt(i))) {\n        if (!matchedSlash) {\n          end = i;\n          break;\n        }\n      }\n      else {\n        // We saw the first non-path separator\n        matchedSlash = false;\n      }\n    }\n    if (end === -1) {\n      if (rootEnd === -1) {\n        return '.';\n      }\n      end = rootEnd;\n    }\n    return path.slice(0, end);\n  },\n  basename(path, ext) {\n    if (ext !== undefined) {\n      validateString(ext, 'ext');\n    }\n    validateString(path, 'path');\n    let start = 0;\n    let end = -1;\n    let matchedSlash = true;\n    let i;\n    // Check for a drive letter prefix so as not to mistake the following\n    // path separator as an extra separator at the end of the path that can be\n    // disregarded\n    if (path.length >= 2 &&\n      isWindowsDeviceRoot(path.charCodeAt(0)) &&\n      path.charCodeAt(1) === CHAR_COLON) {\n      start = 2;\n    }\n    if (ext !== undefined && ext.length > 0 && ext.length <= path.length) {\n      if (ext === path) {\n        return '';\n      }\n      let extIdx = ext.length - 1;\n      let firstNonSlashEnd = -1;\n      for (i = path.length - 1; i >= start; --i) {\n        const code = path.charCodeAt(i);\n        if (isPathSeparator(code)) {\n          // If we reached a path separator that was not part of a set of path\n          // separators at the end of the string, stop now\n          if (!matchedSlash) {\n            start = i + 1;\n            break;\n          }\n        }\n        else {\n          if (firstNonSlashEnd === -1) {\n            // We saw the first non-path separator, remember this index in case\n            // we need it if the extension ends up not matching\n            matchedSlash = false;\n            firstNonSlashEnd = i + 1;\n          }\n          if (extIdx >= 0) {\n            // Try to match the explicit extension\n            if (code === ext.charCodeAt(extIdx)) {\n              if (--extIdx === -1) {\n                // We matched the extension, so mark this as the end of our path\n                // component\n                end = i;\n              }\n            }\n            else {\n              // Extension does not match, so our result is the entire path\n              // component\n              extIdx = -1;\n              end = firstNonSlashEnd;\n            }\n          }\n        }\n      }\n      if (start === end) {\n        end = firstNonSlashEnd;\n      }\n      else if (end === -1) {\n        end = path.length;\n      }\n      return path.slice(start, end);\n    }\n    for (i = path.length - 1; i >= start; --i) {\n      if (isPathSeparator(path.charCodeAt(i))) {\n        // If we reached a path separator that was not part of a set of path\n        // separators at the end of the string, stop now\n        if (!matchedSlash) {\n          start = i + 1;\n          break;\n        }\n      }\n      else if (end === -1) {\n        // We saw the first non-path separator, mark this as the end of our\n        // path component\n        matchedSlash = false;\n        end = i + 1;\n      }\n    }\n    if (end === -1) {\n      return '';\n    }\n    return path.slice(start, end);\n  },\n  extname(path) {\n    validateString(path, 'path');\n    let start = 0;\n    let startDot = -1;\n    let startPart = 0;\n    let end = -1;\n    let matchedSlash = true;\n    // Track the state of characters (if any) we see before our first dot and\n    // after any path separator we find\n    let preDotState = 0;\n    // Check for a drive letter prefix so as not to mistake the following\n    // path separator as an extra separator at the end of the path that can be\n    // disregarded\n    if (path.length >= 2 &&\n      path.charCodeAt(1) === CHAR_COLON &&\n      isWindowsDeviceRoot(path.charCodeAt(0))) {\n      start = startPart = 2;\n    }\n    for (let i = path.length - 1; i >= start; --i) {\n      const code = path.charCodeAt(i);\n      if (isPathSeparator(code)) {\n        // If we reached a path separator that was not part of a set of path\n        // separators at the end of the string, stop now\n        if (!matchedSlash) {\n          startPart = i + 1;\n          break;\n        }\n        continue;\n      }\n      if (end === -1) {\n        // We saw the first non-path separator, mark this as the end of our\n        // extension\n        matchedSlash = false;\n        end = i + 1;\n      }\n      if (code === CHAR_DOT) {\n        // If this is our first dot, mark it as the start of our extension\n        if (startDot === -1) {\n          startDot = i;\n        }\n        else if (preDotState !== 1) {\n          preDotState = 1;\n        }\n      }\n      else if (startDot !== -1) {\n        // We saw a non-dot and non-path separator before our dot, so we should\n        // have a good chance at having a non-empty extension\n        preDotState = -1;\n      }\n    }\n    if (startDot === -1 ||\n      end === -1 ||\n      // We saw a non-dot character immediately before the dot\n      preDotState === 0 ||\n      // The (right-most) trimmed path component is exactly '..'\n      (preDotState === 1 &&\n        startDot === end - 1 &&\n        startDot === startPart + 1)) {\n      return '';\n    }\n    return path.slice(startDot, end);\n  },\n  format: _format.bind(null, '\\\\'),\n  parse(path) {\n    validateString(path, 'path');\n    const ret = { root: '', dir: '', base: '', ext: '', name: '' };\n    if (path.length === 0) {\n      return ret;\n    }\n    const len = path.length;\n    let rootEnd = 0;\n    let code = path.charCodeAt(0);\n    if (len === 1) {\n      if (isPathSeparator(code)) {\n        // `path` contains just a path separator, exit early to avoid\n        // unnecessary work\n        ret.root = ret.dir = path;\n        return ret;\n      }\n      ret.base = ret.name = path;\n      return ret;\n    }\n    // Try to match a root\n    if (isPathSeparator(code)) {\n      // Possible UNC root\n      rootEnd = 1;\n      if (isPathSeparator(path.charCodeAt(1))) {\n        // Matched double path separator at beginning\n        let j = 2;\n        let last = j;\n        // Match 1 or more non-path separators\n        while (j < len && !isPathSeparator(path.charCodeAt(j))) {\n          j++;\n        }\n        if (j < len && j !== last) {\n          // Matched!\n          last = j;\n          // Match 1 or more path separators\n          while (j < len && isPathSeparator(path.charCodeAt(j))) {\n            j++;\n          }\n          if (j < len && j !== last) {\n            // Matched!\n            last = j;\n            // Match 1 or more non-path separators\n            while (j < len && !isPathSeparator(path.charCodeAt(j))) {\n              j++;\n            }\n            if (j === len) {\n              // We matched a UNC root only\n              rootEnd = j;\n            }\n            else if (j !== last) {\n              // We matched a UNC root with leftovers\n              rootEnd = j + 1;\n            }\n          }\n        }\n      }\n    }\n    else if (isWindowsDeviceRoot(code) && path.charCodeAt(1) === CHAR_COLON) {\n      // Possible device root\n      if (len <= 2) {\n        // `path` contains just a drive root, exit early to avoid\n        // unnecessary work\n        ret.root = ret.dir = path;\n        return ret;\n      }\n      rootEnd = 2;\n      if (isPathSeparator(path.charCodeAt(2))) {\n        if (len === 3) {\n          // `path` contains just a drive root, exit early to avoid\n          // unnecessary work\n          ret.root = ret.dir = path;\n          return ret;\n        }\n        rootEnd = 3;\n      }\n    }\n    if (rootEnd > 0) {\n      ret.root = path.slice(0, rootEnd);\n    }\n    let startDot = -1;\n    let startPart = rootEnd;\n    let end = -1;\n    let matchedSlash = true;\n    let i = path.length - 1;\n    // Track the state of characters (if any) we see before our first dot and\n    // after any path separator we find\n    let preDotState = 0;\n    // Get non-dir info\n    for (; i >= rootEnd; --i) {\n      code = path.charCodeAt(i);\n      if (isPathSeparator(code)) {\n        // If we reached a path separator that was not part of a set of path\n        // separators at the end of the string, stop now\n        if (!matchedSlash) {\n          startPart = i + 1;\n          break;\n        }\n        continue;\n      }\n      if (end === -1) {\n        // We saw the first non-path separator, mark this as the end of our\n        // extension\n        matchedSlash = false;\n        end = i + 1;\n      }\n      if (code === CHAR_DOT) {\n        // If this is our first dot, mark it as the start of our extension\n        if (startDot === -1) {\n          startDot = i;\n        }\n        else if (preDotState !== 1) {\n          preDotState = 1;\n        }\n      }\n      else if (startDot !== -1) {\n        // We saw a non-dot and non-path separator before our dot, so we should\n        // have a good chance at having a non-empty extension\n        preDotState = -1;\n      }\n    }\n    if (end !== -1) {\n      if (startDot === -1 ||\n        // We saw a non-dot character immediately before the dot\n        preDotState === 0 ||\n        // The (right-most) trimmed path component is exactly '..'\n        (preDotState === 1 &&\n          startDot === end - 1 &&\n          startDot === startPart + 1)) {\n        ret.base = ret.name = path.slice(startPart, end);\n      }\n      else {\n        ret.name = path.slice(startPart, startDot);\n        ret.base = path.slice(startPart, end);\n        ret.ext = path.slice(startDot, end);\n      }\n    }\n    // If the directory is the root, use the entire root as the `dir` including\n    // the trailing slash if any (`C:\\abc` -> `C:\\`). Otherwise, strip out the\n    // trailing slash (`C:\\abc\\def` -> `C:\\abc`).\n    if (startPart > 0 && startPart !== rootEnd) {\n      ret.dir = path.slice(0, startPart - 1);\n    }\n    else {\n      ret.dir = ret.root;\n    }\n    return ret;\n  },\n  sep: '\\\\',\n  delimiter: ';',\n  win32: null,\n  posix: null\n};\nexport const posix = {\n  // path.resolve([from ...], to)\n  resolve(...pathSegments) {\n    let resolvedPath = '';\n    let resolvedAbsolute = false;\n    for (let i = pathSegments.length - 1; i >= -1 && !resolvedAbsolute; i--) {\n      const path = i >= 0 ? pathSegments[i] : process.cwd();\n      validateString(path, 'path');\n      // Skip empty entries\n      if (path.length === 0) {\n        continue;\n      }\n      resolvedPath = `${path}/${resolvedPath}`;\n      resolvedAbsolute = path.charCodeAt(0) === CHAR_FORWARD_SLASH;\n    }\n    // At this point the path should be resolved to a full absolute path, but\n    // handle relative paths to be safe (might happen when process.cwd() fails)\n    // Normalize the path\n    resolvedPath = normalizeString(resolvedPath, !resolvedAbsolute, '/', isPosixPathSeparator);\n    if (resolvedAbsolute) {\n      return `/${resolvedPath}`;\n    }\n    return resolvedPath.length > 0 ? resolvedPath : '.';\n  },\n  normalize(path) {\n    validateString(path, 'path');\n    if (path.length === 0) {\n      return '.';\n    }\n    const isAbsolute = path.charCodeAt(0) === CHAR_FORWARD_SLASH;\n    const trailingSeparator = path.charCodeAt(path.length - 1) === CHAR_FORWARD_SLASH;\n    // Normalize the path\n    path = normalizeString(path, !isAbsolute, '/', isPosixPathSeparator);\n    if (path.length === 0) {\n      if (isAbsolute) {\n        return '/';\n      }\n      return trailingSeparator ? './' : '.';\n    }\n    if (trailingSeparator) {\n      path += '/';\n    }\n    return isAbsolute ? `/${path}` : path;\n  },\n  isAbsolute(path) {\n    validateString(path, 'path');\n    return path.length > 0 && path.charCodeAt(0) === CHAR_FORWARD_SLASH;\n  },\n  join(...paths) {\n    if (paths.length === 0) {\n      return '.';\n    }\n    let joined;\n    for (let i = 0; i < paths.length; ++i) {\n      const arg = paths[i];\n      validateString(arg, 'path');\n      if (arg.length > 0) {\n        if (joined === undefined) {\n          joined = arg;\n        }\n        else {\n          joined += `/${arg}`;\n        }\n      }\n    }\n    if (joined === undefined) {\n      return '.';\n    }\n    return posix.normalize(joined);\n  },\n  relative(from, to) {\n    validateString(from, 'from');\n    validateString(to, 'to');\n    if (from === to) {\n      return '';\n    }\n    // Trim leading forward slashes.\n    from = posix.resolve(from);\n    to = posix.resolve(to);\n    if (from === to) {\n      return '';\n    }\n    const fromStart = 1;\n    const fromEnd = from.length;\n    const fromLen = fromEnd - fromStart;\n    const toStart = 1;\n    const toLen = to.length - toStart;\n    // Compare paths to find the longest common path from root\n    const length = (fromLen < toLen ? fromLen : toLen);\n    let lastCommonSep = -1;\n    let i = 0;\n    for (; i < length; i++) {\n      const fromCode = from.charCodeAt(fromStart + i);\n      if (fromCode !== to.charCodeAt(toStart + i)) {\n        break;\n      }\n      else if (fromCode === CHAR_FORWARD_SLASH) {\n        lastCommonSep = i;\n      }\n    }\n    if (i === length) {\n      if (toLen > length) {\n        if (to.charCodeAt(toStart + i) === CHAR_FORWARD_SLASH) {\n          // We get here if `from` is the exact base path for `to`.\n          // For example: from='/foo/bar'; to='/foo/bar/baz'\n          return to.slice(toStart + i + 1);\n        }\n        if (i === 0) {\n          // We get here if `from` is the root\n          // For example: from='/'; to='/foo'\n          return to.slice(toStart + i);\n        }\n      }\n      else if (fromLen > length) {\n        if (from.charCodeAt(fromStart + i) === CHAR_FORWARD_SLASH) {\n          // We get here if `to` is the exact base path for `from`.\n          // For example: from='/foo/bar/baz'; to='/foo/bar'\n          lastCommonSep = i;\n        }\n        else if (i === 0) {\n          // We get here if `to` is the root.\n          // For example: from='/foo/bar'; to='/'\n          lastCommonSep = 0;\n        }\n      }\n    }\n    let out = '';\n    // Generate the relative path based on the path difference between `to`\n    // and `from`.\n    for (i = fromStart + lastCommonSep + 1; i <= fromEnd; ++i) {\n      if (i === fromEnd || from.charCodeAt(i) === CHAR_FORWARD_SLASH) {\n        out += out.length === 0 ? '..' : '/..';\n      }\n    }\n    // Lastly, append the rest of the destination (`to`) path that comes after\n    // the common path parts.\n    return `${out}${to.slice(toStart + lastCommonSep)}`;\n  },\n  toNamespacedPath(path) {\n    // Non-op on posix systems\n    return path;\n  },\n  dirname(path) {\n    validateString(path, 'path');\n    if (path.length === 0) {\n      return '.';\n    }\n    const hasRoot = path.charCodeAt(0) === CHAR_FORWARD_SLASH;\n    let end = -1;\n    let matchedSlash = true;\n    for (let i = path.length - 1; i >= 1; --i) {\n      if (path.charCodeAt(i) === CHAR_FORWARD_SLASH) {\n        if (!matchedSlash) {\n          end = i;\n          break;\n        }\n      }\n      else {\n        // We saw the first non-path separator\n        matchedSlash = false;\n      }\n    }\n    if (end === -1) {\n      return hasRoot ? '/' : '.';\n    }\n    if (hasRoot && end === 1) {\n      return '//';\n    }\n    return path.slice(0, end);\n  },\n  basename(path, ext) {\n    if (ext !== undefined) {\n      validateString(ext, 'ext');\n    }\n    validateString(path, 'path');\n    let start = 0;\n    let end = -1;\n    let matchedSlash = true;\n    let i;\n    if (ext !== undefined && ext.length > 0 && ext.length <= path.length) {\n      if (ext === path) {\n        return '';\n      }\n      let extIdx = ext.length - 1;\n      let firstNonSlashEnd = -1;\n      for (i = path.length - 1; i >= 0; --i) {\n        const code = path.charCodeAt(i);\n        if (code === CHAR_FORWARD_SLASH) {\n          // If we reached a path separator that was not part of a set of path\n          // separators at the end of the string, stop now\n          if (!matchedSlash) {\n            start = i + 1;\n            break;\n          }\n        }\n        else {\n          if (firstNonSlashEnd === -1) {\n            // We saw the first non-path separator, remember this index in case\n            // we need it if the extension ends up not matching\n            matchedSlash = false;\n            firstNonSlashEnd = i + 1;\n          }\n          if (extIdx >= 0) {\n            // Try to match the explicit extension\n            if (code === ext.charCodeAt(extIdx)) {\n              if (--extIdx === -1) {\n                // We matched the extension, so mark this as the end of our path\n                // component\n                end = i;\n              }\n            }\n            else {\n              // Extension does not match, so our result is the entire path\n              // component\n              extIdx = -1;\n              end = firstNonSlashEnd;\n            }\n          }\n        }\n      }\n      if (start === end) {\n        end = firstNonSlashEnd;\n      }\n      else if (end === -1) {\n        end = path.length;\n      }\n      return path.slice(start, end);\n    }\n    for (i = path.length - 1; i >= 0; --i) {\n      if (path.charCodeAt(i) === CHAR_FORWARD_SLASH) {\n        // If we reached a path separator that was not part of a set of path\n        // separators at the end of the string, stop now\n        if (!matchedSlash) {\n          start = i + 1;\n          break;\n        }\n      }\n      else if (end === -1) {\n        // We saw the first non-path separator, mark this as the end of our\n        // path component\n        matchedSlash = false;\n        end = i + 1;\n      }\n    }\n    if (end === -1) {\n      return '';\n    }\n    return path.slice(start, end);\n  },\n  extname(path) {\n    validateString(path, 'path');\n    let startDot = -1;\n    let startPart = 0;\n    let end = -1;\n    let matchedSlash = true;\n    // Track the state of characters (if any) we see before our first dot and\n    // after any path separator we find\n    let preDotState = 0;\n    for (let i = path.length - 1; i >= 0; --i) {\n      const code = path.charCodeAt(i);\n      if (code === CHAR_FORWARD_SLASH) {\n        // If we reached a path separator that was not part of a set of path\n        // separators at the end of the string, stop now\n        if (!matchedSlash) {\n          startPart = i + 1;\n          break;\n        }\n        continue;\n      }\n      if (end === -1) {\n        // We saw the first non-path separator, mark this as the end of our\n        // extension\n        matchedSlash = false;\n        end = i + 1;\n      }\n      if (code === CHAR_DOT) {\n        // If this is our first dot, mark it as the start of our extension\n        if (startDot === -1) {\n          startDot = i;\n        }\n        else if (preDotState !== 1) {\n          preDotState = 1;\n        }\n      }\n      else if (startDot !== -1) {\n        // We saw a non-dot and non-path separator before our dot, so we should\n        // have a good chance at having a non-empty extension\n        preDotState = -1;\n      }\n    }\n    if (startDot === -1 ||\n      end === -1 ||\n      // We saw a non-dot character immediately before the dot\n      preDotState === 0 ||\n      // The (right-most) trimmed path component is exactly '..'\n      (preDotState === 1 &&\n        startDot === end - 1 &&\n        startDot === startPart + 1)) {\n      return '';\n    }\n    return path.slice(startDot, end);\n  },\n  format: _format.bind(null, '/'),\n  parse(path) {\n    validateString(path, 'path');\n    const ret = { root: '', dir: '', base: '', ext: '', name: '' };\n    if (path.length === 0) {\n      return ret;\n    }\n    const isAbsolute = path.charCodeAt(0) === CHAR_FORWARD_SLASH;\n    let start;\n    if (isAbsolute) {\n      ret.root = '/';\n      start = 1;\n    }\n    else {\n      start = 0;\n    }\n    let startDot = -1;\n    let startPart = 0;\n    let end = -1;\n    let matchedSlash = true;\n    let i = path.length - 1;\n    // Track the state of characters (if any) we see before our first dot and\n    // after any path separator we find\n    let preDotState = 0;\n    // Get non-dir info\n    for (; i >= start; --i) {\n      const code = path.charCodeAt(i);\n      if (code === CHAR_FORWARD_SLASH) {\n        // If we reached a path separator that was not part of a set of path\n        // separators at the end of the string, stop now\n        if (!matchedSlash) {\n          startPart = i + 1;\n          break;\n        }\n        continue;\n      }\n      if (end === -1) {\n        // We saw the first non-path separator, mark this as the end of our\n        // extension\n        matchedSlash = false;\n        end = i + 1;\n      }\n      if (code === CHAR_DOT) {\n        // If this is our first dot, mark it as the start of our extension\n        if (startDot === -1) {\n          startDot = i;\n        }\n        else if (preDotState !== 1) {\n          preDotState = 1;\n        }\n      }\n      else if (startDot !== -1) {\n        // We saw a non-dot and non-path separator before our dot, so we should\n        // have a good chance at having a non-empty extension\n        preDotState = -1;\n      }\n    }\n    if (end !== -1) {\n      const start = startPart === 0 && isAbsolute ? 1 : startPart;\n      if (startDot === -1 ||\n        // We saw a non-dot character immediately before the dot\n        preDotState === 0 ||\n        // The (right-most) trimmed path component is exactly '..'\n        (preDotState === 1 &&\n          startDot === end - 1 &&\n          startDot === startPart + 1)) {\n        ret.base = ret.name = path.slice(start, end);\n      }\n      else {\n        ret.name = path.slice(start, startDot);\n        ret.base = path.slice(start, end);\n        ret.ext = path.slice(startDot, end);\n      }\n    }\n    if (startPart > 0) {\n      ret.dir = path.slice(0, startPart - 1);\n    }\n    else if (isAbsolute) {\n      ret.dir = '/';\n    }\n    return ret;\n  },\n  sep: '/',\n  delimiter: ':',\n  win32: null,\n  posix: null\n};\nposix.win32 = win32.win32 = win32;\nposix.posix = win32.posix = posix;\nexport const normalize = (process.platform === 'win32' ? win32.normalize : posix.normalize);\nexport const resolve = (process.platform === 'win32' ? win32.resolve : posix.resolve);\nexport const relative = (process.platform === 'win32' ? win32.relative : posix.relative);\nexport const dirname = (process.platform === 'win32' ? win32.dirname : posix.dirname);\nexport const basename = (process.platform === 'win32' ? win32.basename : posix.basename);\nexport const extname = (process.platform === 'win32' ? win32.extname : posix.extname);\nexport const sep = (process.platform === 'win32' ? win32.sep : posix.sep);\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nconst LANGUAGE_DEFAULT = 'en';\nlet _isWindows = false;\nlet _isMacintosh = false;\nlet _isLinux = false;\nlet _isNative = false;\nlet _isWeb = false;\nlet _isIOS = false;\nlet _locale = undefined;\nlet _language = LANGUAGE_DEFAULT;\nlet _translationsConfigFile = undefined;\nlet _userAgent = undefined;\nconst isElectronRenderer = (typeof process !== 'undefined' && typeof process.versions !== 'undefined' && typeof process.versions.electron !== 'undefined' && process.type === 'renderer');\n// OS detection\nif (typeof navigator === 'object' && !isElectronRenderer) {\n  _userAgent = navigator.userAgent;\n  _isWindows = _userAgent.indexOf('Windows') >= 0;\n  _isMacintosh = _userAgent.indexOf('Macintosh') >= 0;\n  _isIOS = (_userAgent.indexOf('Macintosh') >= 0 || _userAgent.indexOf('iPad') >= 0 || _userAgent.indexOf('iPhone') >= 0) && !!navigator.maxTouchPoints && navigator.maxTouchPoints > 0;\n  _isLinux = _userAgent.indexOf('Linux') >= 0;\n  _isWeb = true;\n  _locale = navigator.language;\n  _language = _locale;\n}\nelse if (typeof process === 'object') {\n  _isWindows = (process.platform === 'win32');\n  _isMacintosh = (process.platform === 'darwin');\n  _isLinux = (process.platform === 'linux');\n  _locale = LANGUAGE_DEFAULT;\n  _language = LANGUAGE_DEFAULT;\n  const rawNlsConfig = process.env['VSCODE_NLS_CONFIG'];\n  if (rawNlsConfig) {\n    try {\n      const nlsConfig = JSON.parse(rawNlsConfig);\n      const resolved = nlsConfig.availableLanguages['*'];\n      _locale = nlsConfig.locale;\n      // VSCode's default language is 'en'\n      _language = resolved ? resolved : LANGUAGE_DEFAULT;\n      _translationsConfigFile = nlsConfig._translationsConfigFile;\n    }\n    catch (e) {\n    }\n  }\n  _isNative = true;\n}\nlet _platform = 0 /* Web */;\nif (_isMacintosh) {\n  _platform = 1 /* Mac */;\n}\nelse if (_isWindows) {\n  _platform = 3 /* Windows */;\n}\nelse if (_isLinux) {\n  _platform = 2 /* Linux */;\n}\nexport const isWindows = _isWindows;\nexport const isMacintosh = _isMacintosh;\nexport const isLinux = _isLinux;\nexport const isNative = _isNative;\nexport const isWeb = _isWeb;\nexport const isIOS = _isIOS;\nconst _globals = (typeof self === 'object' ? self : typeof global === 'object' ? global : {});\nexport const globals = _globals;\nexport const setImmediate = (function defineSetImmediate() {\n  if (globals.setImmediate) {\n    return globals.setImmediate.bind(globals);\n  }\n  if (typeof globals.postMessage === 'function' && !globals.importScripts) {\n    let pending = [];\n    globals.addEventListener('message', (e) => {\n      if (e.data && e.data.vscodeSetImmediateId) {\n        for (let i = 0, len = pending.length; i < len; i++) {\n          const candidate = pending[i];\n          if (candidate.id === e.data.vscodeSetImmediateId) {\n            pending.splice(i, 1);\n            candidate.callback();\n            return;\n          }\n        }\n      }\n    });\n    let lastId = 0;\n    return (callback) => {\n      const myId = ++lastId;\n      pending.push({\n        id: myId,\n        callback: callback\n      });\n      globals.postMessage({ vscodeSetImmediateId: myId }, '*');\n    };\n  }\n  if (typeof process !== 'undefined' && typeof process.nextTick === 'function') {\n    return process.nextTick.bind(process);\n  }\n  const _promise = Promise.resolve();\n  return (callback) => _promise.then(callback);\n})();\nexport const OS = (_isMacintosh || _isIOS ? 2 /* Macintosh */ : (_isWindows ? 1 /* Windows */ : 3 /* Linux */));\nlet _isLittleEndian = true;\nlet _isLittleEndianComputed = false;\nexport function isLittleEndian() {\n  if (!_isLittleEndianComputed) {\n    _isLittleEndianComputed = true;\n    const test = new Uint8Array(2);\n    test[0] = 1;\n    test[1] = 2;\n    const view = new Uint16Array(test.buffer);\n    _isLittleEndian = (view[0] === (2 << 8) + 1);\n  }\n  return _isLittleEndian;\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { isWindows, isMacintosh, setImmediate } from './platform.js';\nconst safeProcess = (typeof process === 'undefined') ? {\n  cwd() { return '/'; },\n  env: Object.create(null),\n  get platform() { return isWindows ? 'win32' : isMacintosh ? 'darwin' : 'linux'; },\n  nextTick(callback) { return setImmediate(callback); }\n} : process;\nexport const cwd = safeProcess.cwd;\nexport const env = safeProcess.env;\nexport const platform = safeProcess.platform;\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport function isFalsyOrWhitespace(str) {\n  if (!str || typeof str !== 'string') {\n    return true;\n  }\n  return str.trim().length === 0;\n}\n/**\n * @deprecated ES6: use `String.padStart`\n */\nexport function pad(n, l, char = '0') {\n  const str = '' + n;\n  const r = [str];\n  for (let i = str.length; i < l; i++) {\n    r.push(char);\n  }\n  return r.reverse().join('');\n}\nconst _formatRegexp = /{(\\d+)}/g;\n/**\n * Helper to produce a string with a variable number of arguments. Insert variable segments\n * into the string using the {n} notation where N is the index of the argument following the string.\n * @param value string to which formatting is applied\n * @param args replacements for {n}-entries\n */\nexport function format(value, ...args) {\n  if (args.length === 0) {\n    return value;\n  }\n  return value.replace(_formatRegexp, function (match, group) {\n    const idx = parseInt(group, 10);\n    return isNaN(idx) || idx < 0 || idx >= args.length ?\n      match :\n      args[idx];\n  });\n}\n/**\n * Converts HTML characters inside the string to use entities instead. Makes the string safe from\n * being used e.g. in HTMLElement.innerHTML.\n */\nexport function escape(html) {\n  return html.replace(/[<>&]/g, function (match) {\n    switch (match) {\n      case '<': return '&lt;';\n      case '>': return '&gt;';\n      case '&': return '&amp;';\n      default: return match;\n    }\n  });\n}\n/**\n * Escapes regular expression characters in a given string\n */\nexport function escapeRegExpCharacters(value) {\n  return value.replace(/[\\\\\\{\\}\\*\\+\\?\\|\\^\\$\\.\\[\\]\\(\\)]/g, '\\\\$&');\n}\n/**\n * Removes all occurrences of needle from the beginning and end of haystack.\n * @param haystack string to trim\n * @param needle the thing to trim (default is a blank)\n */\nexport function trim(haystack, needle = ' ') {\n  const trimmed = ltrim(haystack, needle);\n  return rtrim(trimmed, needle);\n}\n/**\n * Removes all occurrences of needle from the beginning of haystack.\n * @param haystack string to trim\n * @param needle the thing to trim\n */\nexport function ltrim(haystack, needle) {\n  if (!haystack || !needle) {\n    return haystack;\n  }\n  const needleLen = needle.length;\n  if (needleLen === 0 || haystack.length === 0) {\n    return haystack;\n  }\n  let offset = 0;\n  while (haystack.indexOf(needle, offset) === offset) {\n    offset = offset + needleLen;\n  }\n  return haystack.substring(offset);\n}\n/**\n * Removes all occurrences of needle from the end of haystack.\n * @param haystack string to trim\n * @param needle the thing to trim\n */\nexport function rtrim(haystack, needle) {\n  if (!haystack || !needle) {\n    return haystack;\n  }\n  const needleLen = needle.length, haystackLen = haystack.length;\n  if (needleLen === 0 || haystackLen === 0) {\n    return haystack;\n  }\n  let offset = haystackLen, idx = -1;\n  while (true) {\n    idx = haystack.lastIndexOf(needle, offset - 1);\n    if (idx === -1 || idx + needleLen !== offset) {\n      break;\n    }\n    if (idx === 0) {\n      return '';\n    }\n    offset = idx;\n  }\n  return haystack.substring(0, offset);\n}\nexport function convertSimple2RegExpPattern(pattern) {\n  return pattern.replace(/[\\-\\\\\\{\\}\\+\\?\\|\\^\\$\\.\\,\\[\\]\\(\\)\\#\\s]/g, '\\\\$&').replace(/[\\*]/g, '.*');\n}\nexport function stripWildcards(pattern) {\n  return pattern.replace(/\\*/g, '');\n}\n/**\n * @deprecated ES6: use `String.startsWith`\n */\nexport function startsWith(haystack, needle) {\n  if (haystack.length < needle.length) {\n    return false;\n  }\n  if (haystack === needle) {\n    return true;\n  }\n  for (let i = 0; i < needle.length; i++) {\n    if (haystack[i] !== needle[i]) {\n      return false;\n    }\n  }\n  return true;\n}\n/**\n * @deprecated ES6: use `String.endsWith`\n */\nexport function endsWith(haystack, needle) {\n  const diff = haystack.length - needle.length;\n  if (diff > 0) {\n    return haystack.indexOf(needle, diff) === diff;\n  }\n  else if (diff === 0) {\n    return haystack === needle;\n  }\n  else {\n    return false;\n  }\n}\nexport function createRegExp(searchString, isRegex, options = {}) {\n  if (!searchString) {\n    throw new Error('Cannot create regex from empty string');\n  }\n  if (!isRegex) {\n    searchString = escapeRegExpCharacters(searchString);\n  }\n  if (options.wholeWord) {\n    if (!/\\B/.test(searchString.charAt(0))) {\n      searchString = '\\\\b' + searchString;\n    }\n    if (!/\\B/.test(searchString.charAt(searchString.length - 1))) {\n      searchString = searchString + '\\\\b';\n    }\n  }\n  let modifiers = '';\n  if (options.global) {\n    modifiers += 'g';\n  }\n  if (!options.matchCase) {\n    modifiers += 'i';\n  }\n  if (options.multiline) {\n    modifiers += 'm';\n  }\n  if (options.unicode) {\n    modifiers += 'u';\n  }\n  return new RegExp(searchString, modifiers);\n}\nexport function regExpLeadsToEndlessLoop(regexp) {\n  // Exit early if it's one of these special cases which are meant to match\n  // against an empty string\n  if (regexp.source === '^' || regexp.source === '^$' || regexp.source === '$' || regexp.source === '^\\\\s*$') {\n    return false;\n  }\n  // We check against an empty string. If the regular expression doesn't advance\n  // (e.g. ends in an endless loop) it will match an empty string.\n  const match = regexp.exec('');\n  return !!(match && regexp.lastIndex === 0);\n}\nexport function regExpFlags(regexp) {\n  return (regexp.global ? 'g' : '')\n    + (regexp.ignoreCase ? 'i' : '')\n    + (regexp.multiline ? 'm' : '')\n    + (regexp /* standalone editor compilation */.unicode ? 'u' : '');\n}\n/**\n * Returns first index of the string that is not whitespace.\n * If string is empty or contains only whitespaces, returns -1\n */\nexport function firstNonWhitespaceIndex(str) {\n  for (let i = 0, len = str.length; i < len; i++) {\n    const chCode = str.charCodeAt(i);\n    if (chCode !== 32 /* Space */ && chCode !== 9 /* Tab */) {\n      return i;\n    }\n  }\n  return -1;\n}\n/**\n * Returns the leading whitespace of the string.\n * If the string contains only whitespaces, returns entire string\n */\nexport function getLeadingWhitespace(str, start = 0, end = str.length) {\n  for (let i = start; i < end; i++) {\n    const chCode = str.charCodeAt(i);\n    if (chCode !== 32 /* Space */ && chCode !== 9 /* Tab */) {\n      return str.substring(start, i);\n    }\n  }\n  return str.substring(start, end);\n}\n/**\n * Returns last index of the string that is not whitespace.\n * If string is empty or contains only whitespaces, returns -1\n */\nexport function lastNonWhitespaceIndex(str, startIndex = str.length - 1) {\n  for (let i = startIndex; i >= 0; i--) {\n    const chCode = str.charCodeAt(i);\n    if (chCode !== 32 /* Space */ && chCode !== 9 /* Tab */) {\n      return i;\n    }\n  }\n  return -1;\n}\nexport function compare(a, b) {\n  if (a < b) {\n    return -1;\n  }\n  else if (a > b) {\n    return 1;\n  }\n  else {\n    return 0;\n  }\n}\nexport function compareSubstring(a, b, aStart = 0, aEnd = a.length, bStart = 0, bEnd = b.length) {\n  for (; aStart < aEnd && bStart < bEnd; aStart++, bStart++) {\n    let codeA = a.charCodeAt(aStart);\n    let codeB = b.charCodeAt(bStart);\n    if (codeA < codeB) {\n      return -1;\n    }\n    else if (codeA > codeB) {\n      return 1;\n    }\n  }\n  const aLen = aEnd - aStart;\n  const bLen = bEnd - bStart;\n  if (aLen < bLen) {\n    return -1;\n  }\n  else if (aLen > bLen) {\n    return 1;\n  }\n  return 0;\n}\nexport function compareIgnoreCase(a, b) {\n  return compareSubstringIgnoreCase(a, b, 0, a.length, 0, b.length);\n}\nexport function compareSubstringIgnoreCase(a, b, aStart = 0, aEnd = a.length, bStart = 0, bEnd = b.length) {\n  for (; aStart < aEnd && bStart < bEnd; aStart++, bStart++) {\n    let codeA = a.charCodeAt(aStart);\n    let codeB = b.charCodeAt(bStart);\n    if (codeA === codeB) {\n      // equal\n      continue;\n    }\n    const diff = codeA - codeB;\n    if (diff === 32 && isUpperAsciiLetter(codeB)) { //codeB =[65-90] && codeA =[97-122]\n      continue;\n    }\n    else if (diff === -32 && isUpperAsciiLetter(codeA)) { //codeB =[97-122] && codeA =[65-90]\n      continue;\n    }\n    if (isLowerAsciiLetter(codeA) && isLowerAsciiLetter(codeB)) {\n      //\n      return diff;\n    }\n    else {\n      return compareSubstring(a.toLowerCase(), b.toLowerCase(), aStart, aEnd, bStart, bEnd);\n    }\n  }\n  const aLen = aEnd - aStart;\n  const bLen = bEnd - bStart;\n  if (aLen < bLen) {\n    return -1;\n  }\n  else if (aLen > bLen) {\n    return 1;\n  }\n  return 0;\n}\nexport function isLowerAsciiLetter(code) {\n  return code >= 97 /* a */ && code <= 122 /* z */;\n}\nexport function isUpperAsciiLetter(code) {\n  return code >= 65 /* A */ && code <= 90 /* Z */;\n}\nfunction isAsciiLetter(code) {\n  return isLowerAsciiLetter(code) || isUpperAsciiLetter(code);\n}\nexport function equalsIgnoreCase(a, b) {\n  return a.length === b.length && doEqualsIgnoreCase(a, b);\n}\nfunction doEqualsIgnoreCase(a, b, stopAt = a.length) {\n  for (let i = 0; i < stopAt; i++) {\n    const codeA = a.charCodeAt(i);\n    const codeB = b.charCodeAt(i);\n    if (codeA === codeB) {\n      continue;\n    }\n    // a-z A-Z\n    if (isAsciiLetter(codeA) && isAsciiLetter(codeB)) {\n      const diff = Math.abs(codeA - codeB);\n      if (diff !== 0 && diff !== 32) {\n        return false;\n      }\n    }\n    // Any other charcode\n    else {\n      if (String.fromCharCode(codeA).toLowerCase() !== String.fromCharCode(codeB).toLowerCase()) {\n        return false;\n      }\n    }\n  }\n  return true;\n}\nexport function startsWithIgnoreCase(str, candidate) {\n  const candidateLength = candidate.length;\n  if (candidate.length > str.length) {\n    return false;\n  }\n  return doEqualsIgnoreCase(str, candidate, candidateLength);\n}\n/**\n * @returns the length of the common prefix of the two strings.\n */\nexport function commonPrefixLength(a, b) {\n  let i, len = Math.min(a.length, b.length);\n  for (i = 0; i < len; i++) {\n    if (a.charCodeAt(i) !== b.charCodeAt(i)) {\n      return i;\n    }\n  }\n  return len;\n}\n/**\n * @returns the length of the common suffix of the two strings.\n */\nexport function commonSuffixLength(a, b) {\n  let i, len = Math.min(a.length, b.length);\n  const aLastIndex = a.length - 1;\n  const bLastIndex = b.length - 1;\n  for (i = 0; i < len; i++) {\n    if (a.charCodeAt(aLastIndex - i) !== b.charCodeAt(bLastIndex - i)) {\n      return i;\n    }\n  }\n  return len;\n}\n/**\n * See http://en.wikipedia.org/wiki/Surrogate_pair\n */\nexport function isHighSurrogate(charCode) {\n  return (0xD800 <= charCode && charCode <= 0xDBFF);\n}\n/**\n * See http://en.wikipedia.org/wiki/Surrogate_pair\n */\nexport function isLowSurrogate(charCode) {\n  return (0xDC00 <= charCode && charCode <= 0xDFFF);\n}\n/**\n * See http://en.wikipedia.org/wiki/Surrogate_pair\n */\nexport function computeCodePoint(highSurrogate, lowSurrogate) {\n  return ((highSurrogate - 0xD800) << 10) + (lowSurrogate - 0xDC00) + 0x10000;\n}\n/**\n * get the code point that begins at offset `offset`\n */\nexport function getNextCodePoint(str, len, offset) {\n  const charCode = str.charCodeAt(offset);\n  if (isHighSurrogate(charCode) && offset + 1 < len) {\n    const nextCharCode = str.charCodeAt(offset + 1);\n    if (isLowSurrogate(nextCharCode)) {\n      return computeCodePoint(charCode, nextCharCode);\n    }\n  }\n  return charCode;\n}\n/**\n * get the code point that ends right before offset `offset`\n */\nfunction getPrevCodePoint(str, offset) {\n  const charCode = str.charCodeAt(offset - 1);\n  if (isLowSurrogate(charCode) && offset > 1) {\n    const prevCharCode = str.charCodeAt(offset - 2);\n    if (isHighSurrogate(prevCharCode)) {\n      return computeCodePoint(prevCharCode, charCode);\n    }\n  }\n  return charCode;\n}\nexport function nextCharLength(str, offset) {\n  const graphemeBreakTree = GraphemeBreakTree.getInstance();\n  const initialOffset = offset;\n  const len = str.length;\n  const initialCodePoint = getNextCodePoint(str, len, offset);\n  offset += (initialCodePoint >= 65536 /* UNICODE_SUPPLEMENTARY_PLANE_BEGIN */ ? 2 : 1);\n  let graphemeBreakType = graphemeBreakTree.getGraphemeBreakType(initialCodePoint);\n  while (offset < len) {\n    const nextCodePoint = getNextCodePoint(str, len, offset);\n    const nextGraphemeBreakType = graphemeBreakTree.getGraphemeBreakType(nextCodePoint);\n    if (breakBetweenGraphemeBreakType(graphemeBreakType, nextGraphemeBreakType)) {\n      break;\n    }\n    offset += (nextCodePoint >= 65536 /* UNICODE_SUPPLEMENTARY_PLANE_BEGIN */ ? 2 : 1);\n    graphemeBreakType = nextGraphemeBreakType;\n  }\n  return (offset - initialOffset);\n}\nexport function prevCharLength(str, offset) {\n  const graphemeBreakTree = GraphemeBreakTree.getInstance();\n  const initialOffset = offset;\n  const initialCodePoint = getPrevCodePoint(str, offset);\n  offset -= (initialCodePoint >= 65536 /* UNICODE_SUPPLEMENTARY_PLANE_BEGIN */ ? 2 : 1);\n  let graphemeBreakType = graphemeBreakTree.getGraphemeBreakType(initialCodePoint);\n  while (offset > 0) {\n    const prevCodePoint = getPrevCodePoint(str, offset);\n    const prevGraphemeBreakType = graphemeBreakTree.getGraphemeBreakType(prevCodePoint);\n    if (breakBetweenGraphemeBreakType(prevGraphemeBreakType, graphemeBreakType)) {\n      break;\n    }\n    offset -= (prevCodePoint >= 65536 /* UNICODE_SUPPLEMENTARY_PLANE_BEGIN */ ? 2 : 1);\n    graphemeBreakType = prevGraphemeBreakType;\n  }\n  return (initialOffset - offset);\n}\n/**\n * A manual decoding of a UTF8 string.\n * Use only in environments which do not offer native conversion methods!\n */\nexport function decodeUTF8(buffer) {\n  // https://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8\n  const len = buffer.byteLength;\n  const result = [];\n  let offset = 0;\n  while (offset < len) {\n    const v0 = buffer[offset];\n    let codePoint;\n    if (v0 >= 0b11110000 && offset + 3 < len) {\n      // 4 bytes\n      codePoint = ((((buffer[offset++] & 0b00000111) << 18) >>> 0)\n        | (((buffer[offset++] & 0b00111111) << 12) >>> 0)\n        | (((buffer[offset++] & 0b00111111) << 6) >>> 0)\n        | (((buffer[offset++] & 0b00111111) << 0) >>> 0));\n    }\n    else if (v0 >= 0b11100000 && offset + 2 < len) {\n      // 3 bytes\n      codePoint = ((((buffer[offset++] & 0b00001111) << 12) >>> 0)\n        | (((buffer[offset++] & 0b00111111) << 6) >>> 0)\n        | (((buffer[offset++] & 0b00111111) << 0) >>> 0));\n    }\n    else if (v0 >= 0b11000000 && offset + 1 < len) {\n      // 2 bytes\n      codePoint = ((((buffer[offset++] & 0b00011111) << 6) >>> 0)\n        | (((buffer[offset++] & 0b00111111) << 0) >>> 0));\n    }\n    else {\n      // 1 byte\n      codePoint = buffer[offset++];\n    }\n    if ((codePoint >= 0 && codePoint <= 0xD7FF) || (codePoint >= 0xE000 && codePoint <= 0xFFFF)) {\n      // Basic Multilingual Plane\n      result.push(String.fromCharCode(codePoint));\n    }\n    else if (codePoint >= 0x010000 && codePoint <= 0x10FFFF) {\n      // Supplementary Planes\n      const uPrime = codePoint - 0x10000;\n      const w1 = 0xD800 + ((uPrime & 0b11111111110000000000) >>> 10);\n      const w2 = 0xDC00 + ((uPrime & 0b00000000001111111111) >>> 0);\n      result.push(String.fromCharCode(w1));\n      result.push(String.fromCharCode(w2));\n    }\n    else {\n      // illegal code point\n      result.push(String.fromCharCode(0xFFFD));\n    }\n  }\n  return result.join('');\n}\n/**\n * Generated using https://github.com/alexandrudima/unicode-utils/blob/master/generate-rtl-test.js\n */\nconst CONTAINS_RTL = /(?:[\\u05BE\\u05C0\\u05C3\\u05C6\\u05D0-\\u05F4\\u0608\\u060B\\u060D\\u061B-\\u064A\\u066D-\\u066F\\u0671-\\u06D5\\u06E5\\u06E6\\u06EE\\u06EF\\u06FA-\\u0710\\u0712-\\u072F\\u074D-\\u07A5\\u07B1-\\u07EA\\u07F4\\u07F5\\u07FA-\\u0815\\u081A\\u0824\\u0828\\u0830-\\u0858\\u085E-\\u08BD\\u200F\\uFB1D\\uFB1F-\\uFB28\\uFB2A-\\uFD3D\\uFD50-\\uFDFC\\uFE70-\\uFEFC]|\\uD802[\\uDC00-\\uDD1B\\uDD20-\\uDE00\\uDE10-\\uDE33\\uDE40-\\uDEE4\\uDEEB-\\uDF35\\uDF40-\\uDFFF]|\\uD803[\\uDC00-\\uDCFF]|\\uD83A[\\uDC00-\\uDCCF\\uDD00-\\uDD43\\uDD50-\\uDFFF]|\\uD83B[\\uDC00-\\uDEBB])/;\n/**\n * Returns true if `str` contains any Unicode character that is classified as \"R\" or \"AL\".\n */\nexport function containsRTL(str) {\n  return CONTAINS_RTL.test(str);\n}\n/**\n * Generated using https://github.com/alexandrudima/unicode-utils/blob/master/generate-emoji-test.js\n */\nconst CONTAINS_EMOJI = /(?:[\\u231A\\u231B\\u23F0\\u23F3\\u2600-\\u27BF\\u2B50\\u2B55]|\\uD83C[\\uDDE6-\\uDDFF\\uDF00-\\uDFFF]|\\uD83D[\\uDC00-\\uDE4F\\uDE80-\\uDEFC\\uDFE0-\\uDFEB]|\\uD83E[\\uDD00-\\uDDFF\\uDE70-\\uDE73\\uDE78-\\uDE82\\uDE90-\\uDE95])/;\nexport function containsEmoji(str) {\n  return CONTAINS_EMOJI.test(str);\n}\nconst IS_BASIC_ASCII = /^[\\t\\n\\r\\x20-\\x7E]*$/;\n/**\n * Returns true if `str` contains only basic ASCII characters in the range 32 - 126 (including 32 and 126) or \\n, \\r, \\t\n */\nexport function isBasicASCII(str) {\n  return IS_BASIC_ASCII.test(str);\n}\nexport const UNUSUAL_LINE_TERMINATORS = /[\\u2028\\u2029]/; // LINE SEPARATOR (LS) or PARAGRAPH SEPARATOR (PS)\n/**\n * Returns true if `str` contains unusual line terminators, like LS or PS\n */\nexport function containsUnusualLineTerminators(str) {\n  return UNUSUAL_LINE_TERMINATORS.test(str);\n}\nexport function containsFullWidthCharacter(str) {\n  for (let i = 0, len = str.length; i < len; i++) {\n    if (isFullWidthCharacter(str.charCodeAt(i))) {\n      return true;\n    }\n  }\n  return false;\n}\nexport function isFullWidthCharacter(charCode) {\n  // Do a cheap trick to better support wrapping of wide characters, treat them as 2 columns\n  // http://jrgraphix.net/research/unicode_blocks.php\n  //     2E80 — 2EFF  CJK Radicals Supplement\n  //     2F00 — 2FDF  Kangxi Radicals\n  //     2FF0 — 2FFF  Ideographic Description Characters\n  //     3000 — 303F  CJK Symbols and Punctuation\n  //     3040 — 309F  Hiragana\n  //     30A0 — 30FF  Katakana\n  //     3100 — 312F  Bopomofo\n  //     3130 — 318F  Hangul Compatibility Jamo\n  //     3190 — 319F  Kanbun\n  //     31A0 — 31BF  Bopomofo Extended\n  //     31F0 — 31FF  Katakana Phonetic Extensions\n  //     3200 — 32FF  Enclosed CJK Letters and Months\n  //     3300 — 33FF  CJK Compatibility\n  //     3400 — 4DBF  CJK Unified Ideographs Extension A\n  //     4DC0 — 4DFF  Yijing Hexagram Symbols\n  //     4E00 — 9FFF  CJK Unified Ideographs\n  //     A000 — A48F  Yi Syllables\n  //     A490 — A4CF  Yi Radicals\n  //     AC00 — D7AF  Hangul Syllables\n  // [IGNORE] D800 — DB7F  High Surrogates\n  // [IGNORE] DB80 — DBFF  High Private Use Surrogates\n  // [IGNORE] DC00 — DFFF  Low Surrogates\n  // [IGNORE] E000 — F8FF  Private Use Area\n  //     F900 — FAFF  CJK Compatibility Ideographs\n  // [IGNORE] FB00 — FB4F  Alphabetic Presentation Forms\n  // [IGNORE] FB50 — FDFF  Arabic Presentation Forms-A\n  // [IGNORE] FE00 — FE0F  Variation Selectors\n  // [IGNORE] FE20 — FE2F  Combining Half Marks\n  // [IGNORE] FE30 — FE4F  CJK Compatibility Forms\n  // [IGNORE] FE50 — FE6F  Small Form Variants\n  // [IGNORE] FE70 — FEFF  Arabic Presentation Forms-B\n  //     FF00 — FFEF  Halfwidth and Fullwidth Forms\n  //        [https://en.wikipedia.org/wiki/Halfwidth_and_fullwidth_forms]\n  //        of which FF01 - FF5E fullwidth ASCII of 21 to 7E\n  // [IGNORE]  and FF65 - FFDC halfwidth of Katakana and Hangul\n  // [IGNORE] FFF0 — FFFF  Specials\n  charCode = +charCode; // @perf\n  return ((charCode >= 0x2E80 && charCode <= 0xD7AF)\n    || (charCode >= 0xF900 && charCode <= 0xFAFF)\n    || (charCode >= 0xFF01 && charCode <= 0xFF5E));\n}\n/**\n * A fast function (therefore imprecise) to check if code points are emojis.\n * Generated using https://github.com/alexandrudima/unicode-utils/blob/master/generate-emoji-test.js\n */\nexport function isEmojiImprecise(x) {\n  return ((x >= 0x1F1E6 && x <= 0x1F1FF) || (x >= 9728 && x <= 10175) || (x >= 127744 && x <= 128591)\n    || (x >= 128640 && x <= 128764) || (x >= 128992 && x <= 129003) || (x >= 129280 && x <= 129535)\n    || (x >= 129648 && x <= 129651) || (x >= 129656 && x <= 129666) || (x >= 129680 && x <= 129685));\n}\n// -- UTF-8 BOM\nexport const UTF8_BOM_CHARACTER = String.fromCharCode(65279 /* UTF8_BOM */);\nexport function startsWithUTF8BOM(str) {\n  return !!(str && str.length > 0 && str.charCodeAt(0) === 65279 /* UTF8_BOM */);\n}\nexport function containsUppercaseCharacter(target, ignoreEscapedChars = false) {\n  if (!target) {\n    return false;\n  }\n  if (ignoreEscapedChars) {\n    target = target.replace(/\\\\./g, '');\n  }\n  return target.toLowerCase() !== target;\n}\n/**\n * Produces 'a'-'z', followed by 'A'-'Z'... followed by 'a'-'z', etc.\n */\nexport function singleLetterHash(n) {\n  const LETTERS_CNT = (90 /* Z */ - 65 /* A */ + 1);\n  n = n % (2 * LETTERS_CNT);\n  if (n < LETTERS_CNT) {\n    return String.fromCharCode(97 /* a */ + n);\n  }\n  return String.fromCharCode(65 /* A */ + n - LETTERS_CNT);\n}\n//#region Unicode Grapheme Break\nexport function getGraphemeBreakType(codePoint) {\n  const graphemeBreakTree = GraphemeBreakTree.getInstance();\n  return graphemeBreakTree.getGraphemeBreakType(codePoint);\n}\nexport function breakBetweenGraphemeBreakType(breakTypeA, breakTypeB) {\n  // http://www.unicode.org/reports/tr29/#Grapheme_Cluster_Boundary_Rules\n  // !!! Let's make the common case a bit faster\n  if (breakTypeA === 0 /* Other */) {\n    // see https://www.unicode.org/Public/13.0.0/ucd/auxiliary/GraphemeBreakTest-13.0.0d10.html#table\n    return (breakTypeB !== 5 /* Extend */ && breakTypeB !== 7 /* SpacingMark */);\n  }\n  // Do not break between a CR and LF. Otherwise, break before and after controls.\n  // GB3                    CR × LF\n  // GB4            (Control | CR | LF) ÷\n  // GB5                      ÷ (Control | CR | LF)\n  if (breakTypeA === 2 /* CR */) {\n    if (breakTypeB === 3 /* LF */) {\n      return false; // GB3\n    }\n  }\n  if (breakTypeA === 4 /* Control */ || breakTypeA === 2 /* CR */ || breakTypeA === 3 /* LF */) {\n    return true; // GB4\n  }\n  if (breakTypeB === 4 /* Control */ || breakTypeB === 2 /* CR */ || breakTypeB === 3 /* LF */) {\n    return true; // GB5\n  }\n  // Do not break Hangul syllable sequences.\n  // GB6                     L × (L | V | LV | LVT)\n  // GB7                 (LV | V) × (V | T)\n  // GB8                 (LVT | T) × T\n  if (breakTypeA === 8 /* L */) {\n    if (breakTypeB === 8 /* L */ || breakTypeB === 9 /* V */ || breakTypeB === 11 /* LV */ || breakTypeB === 12 /* LVT */) {\n      return false; // GB6\n    }\n  }\n  if (breakTypeA === 11 /* LV */ || breakTypeA === 9 /* V */) {\n    if (breakTypeB === 9 /* V */ || breakTypeB === 10 /* T */) {\n      return false; // GB7\n    }\n  }\n  if (breakTypeA === 12 /* LVT */ || breakTypeA === 10 /* T */) {\n    if (breakTypeB === 10 /* T */) {\n      return false; // GB8\n    }\n  }\n  // Do not break before extending characters or ZWJ.\n  // GB9                      × (Extend | ZWJ)\n  if (breakTypeB === 5 /* Extend */ || breakTypeB === 13 /* ZWJ */) {\n    return false; // GB9\n  }\n  // The GB9a and GB9b rules only apply to extended grapheme clusters:\n  // Do not break before SpacingMarks, or after Prepend characters.\n  // GB9a                     × SpacingMark\n  // GB9b                 Prepend ×\n  if (breakTypeB === 7 /* SpacingMark */) {\n    return false; // GB9a\n  }\n  if (breakTypeA === 1 /* Prepend */) {\n    return false; // GB9b\n  }\n  // Do not break within emoji modifier sequences or emoji zwj sequences.\n  // GB11  \\p{Extended_Pictographic} Extend* ZWJ × \\p{Extended_Pictographic}\n  if (breakTypeA === 13 /* ZWJ */ && breakTypeB === 14 /* Extended_Pictographic */) {\n    // Note: we are not implementing the rule entirely here to avoid introducing states\n    return false; // GB11\n  }\n  // GB12             sot (RI RI)* RI × RI\n  // GB13            [^RI] (RI RI)* RI × RI\n  if (breakTypeA === 6 /* Regional_Indicator */ && breakTypeB === 6 /* Regional_Indicator */) {\n    // Note: we are not implementing the rule entirely here to avoid introducing states\n    return false; // GB12 & GB13\n  }\n  // GB999                   Any ÷ Any\n  return true;\n}\nclass GraphemeBreakTree {\n  constructor() {\n    this._data = getGraphemeBreakRawData();\n  }\n  static getInstance() {\n    if (!GraphemeBreakTree._INSTANCE) {\n      GraphemeBreakTree._INSTANCE = new GraphemeBreakTree();\n    }\n    return GraphemeBreakTree._INSTANCE;\n  }\n  getGraphemeBreakType(codePoint) {\n    // !!! Let's make 7bit ASCII a bit faster: 0..31\n    if (codePoint < 32) {\n      if (codePoint === 10 /* LineFeed */) {\n        return 3 /* LF */;\n      }\n      if (codePoint === 13 /* CarriageReturn */) {\n        return 2 /* CR */;\n      }\n      return 4 /* Control */;\n    }\n    // !!! Let's make 7bit ASCII a bit faster: 32..126\n    if (codePoint < 127) {\n      return 0 /* Other */;\n    }\n    const data = this._data;\n    const nodeCount = data.length / 3;\n    let nodeIndex = 1;\n    while (nodeIndex <= nodeCount) {\n      if (codePoint < data[3 * nodeIndex]) {\n        // go left\n        nodeIndex = 2 * nodeIndex;\n      }\n      else if (codePoint > data[3 * nodeIndex + 1]) {\n        // go right\n        nodeIndex = 2 * nodeIndex + 1;\n      }\n      else {\n        // hit\n        return data[3 * nodeIndex + 2];\n      }\n    }\n    return 0 /* Other */;\n  }\n}\nGraphemeBreakTree._INSTANCE = null;\nfunction getGraphemeBreakRawData() {\n  // generated using https://github.com/alexandrudima/unicode-utils/blob/master/generate-grapheme-break.js\n  return JSON.parse('[0,0,0,51592,51592,11,44424,44424,11,72251,72254,5,7150,7150,7,48008,48008,11,55176,55176,11,128420,128420,14,3276,3277,5,9979,9980,14,46216,46216,11,49800,49800,11,53384,53384,11,70726,70726,5,122915,122916,5,129320,129327,14,2558,2558,5,5906,5908,5,9762,9763,14,43360,43388,8,45320,45320,11,47112,47112,11,48904,48904,11,50696,50696,11,52488,52488,11,54280,54280,11,70082,70083,1,71350,71350,7,73111,73111,5,127892,127893,14,128726,128727,14,129473,129474,14,2027,2035,5,2901,2902,5,3784,3789,5,6754,6754,5,8418,8420,5,9877,9877,14,11088,11088,14,44008,44008,5,44872,44872,11,45768,45768,11,46664,46664,11,47560,47560,11,48456,48456,11,49352,49352,11,50248,50248,11,51144,51144,11,52040,52040,11,52936,52936,11,53832,53832,11,54728,54728,11,69811,69814,5,70459,70460,5,71096,71099,7,71998,71998,5,72874,72880,5,119149,119149,7,127374,127374,14,128335,128335,14,128482,128482,14,128765,128767,14,129399,129400,14,129680,129685,14,1476,1477,5,2377,2380,7,2759,2760,5,3137,3140,7,3458,3459,7,4153,4154,5,6432,6434,5,6978,6978,5,7675,7679,5,9723,9726,14,9823,9823,14,9919,9923,14,10035,10036,14,42736,42737,5,43596,43596,5,44200,44200,11,44648,44648,11,45096,45096,11,45544,45544,11,45992,45992,11,46440,46440,11,46888,46888,11,47336,47336,11,47784,47784,11,48232,48232,11,48680,48680,11,49128,49128,11,49576,49576,11,50024,50024,11,50472,50472,11,50920,50920,11,51368,51368,11,51816,51816,11,52264,52264,11,52712,52712,11,53160,53160,11,53608,53608,11,54056,54056,11,54504,54504,11,54952,54952,11,68108,68111,5,69933,69940,5,70197,70197,7,70498,70499,7,70845,70845,5,71229,71229,5,71727,71735,5,72154,72155,5,72344,72345,5,73023,73029,5,94095,94098,5,121403,121452,5,126981,127182,14,127538,127546,14,127990,127990,14,128391,128391,14,128445,128449,14,128500,128505,14,128752,128752,14,129160,129167,14,129356,129356,14,129432,129442,14,129648,129651,14,129751,131069,14,173,173,4,1757,1757,1,2274,2274,1,2494,2494,5,2641,2641,5,2876,2876,5,3014,3016,7,3262,3262,7,3393,3396,5,3570,3571,7,3968,3972,5,4228,4228,7,6086,6086,5,6679,6680,5,6912,6915,5,7080,7081,5,7380,7392,5,8252,8252,14,9096,9096,14,9748,9749,14,9784,9786,14,9833,9850,14,9890,9894,14,9938,9938,14,9999,9999,14,10085,10087,14,12349,12349,14,43136,43137,7,43454,43456,7,43755,43755,7,44088,44088,11,44312,44312,11,44536,44536,11,44760,44760,11,44984,44984,11,45208,45208,11,45432,45432,11,45656,45656,11,45880,45880,11,46104,46104,11,46328,46328,11,46552,46552,11,46776,46776,11,47000,47000,11,47224,47224,11,47448,47448,11,47672,47672,11,47896,47896,11,48120,48120,11,48344,48344,11,48568,48568,11,48792,48792,11,49016,49016,11,49240,49240,11,49464,49464,11,49688,49688,11,49912,49912,11,50136,50136,11,50360,50360,11,50584,50584,11,50808,50808,11,51032,51032,11,51256,51256,11,51480,51480,11,51704,51704,11,51928,51928,11,52152,52152,11,52376,52376,11,52600,52600,11,52824,52824,11,53048,53048,11,53272,53272,11,53496,53496,11,53720,53720,11,53944,53944,11,54168,54168,11,54392,54392,11,54616,54616,11,54840,54840,11,55064,55064,11,65438,65439,5,69633,69633,5,69837,69837,1,70018,70018,7,70188,70190,7,70368,70370,7,70465,70468,7,70712,70719,5,70835,70840,5,70850,70851,5,71132,71133,5,71340,71340,7,71458,71461,5,71985,71989,7,72002,72002,7,72193,72202,5,72281,72283,5,72766,72766,7,72885,72886,5,73104,73105,5,92912,92916,5,113824,113827,4,119173,119179,5,121505,121519,5,125136,125142,5,127279,127279,14,127489,127490,14,127570,127743,14,127900,127901,14,128254,128254,14,128369,128370,14,128400,128400,14,128425,128432,14,128468,128475,14,128489,128494,14,128715,128720,14,128745,128745,14,128759,128760,14,129004,129023,14,129296,129304,14,129340,129342,14,129388,129392,14,129404,129407,14,129454,129455,14,129485,129487,14,129659,129663,14,129719,129727,14,917536,917631,5,13,13,2,1160,1161,5,1564,1564,4,1807,1807,1,2085,2087,5,2363,2363,7,2402,2403,5,2507,2508,7,2622,2624,7,2691,2691,7,2786,2787,5,2881,2884,5,3006,3006,5,3072,3072,5,3170,3171,5,3267,3268,7,3330,3331,7,3406,3406,1,3538,3540,5,3655,3662,5,3897,3897,5,4038,4038,5,4184,4185,5,4352,4447,8,6068,6069,5,6155,6157,5,6448,6449,7,6742,6742,5,6783,6783,5,6966,6970,5,7042,7042,7,7143,7143,7,7212,7219,5,7412,7412,5,8206,8207,4,8294,8303,4,8596,8601,14,9410,9410,14,9742,9742,14,9757,9757,14,9770,9770,14,9794,9794,14,9828,9828,14,9855,9855,14,9882,9882,14,9900,9903,14,9929,9933,14,9963,9967,14,9987,9988,14,10006,10006,14,10062,10062,14,10175,10175,14,11744,11775,5,42607,42607,5,43043,43044,7,43263,43263,5,43444,43445,7,43569,43570,5,43698,43700,5,43766,43766,5,44032,44032,11,44144,44144,11,44256,44256,11,44368,44368,11,44480,44480,11,44592,44592,11,44704,44704,11,44816,44816,11,44928,44928,11,45040,45040,11,45152,45152,11,45264,45264,11,45376,45376,11,45488,45488,11,45600,45600,11,45712,45712,11,45824,45824,11,45936,45936,11,46048,46048,11,46160,46160,11,46272,46272,11,46384,46384,11,46496,46496,11,46608,46608,11,46720,46720,11,46832,46832,11,46944,46944,11,47056,47056,11,47168,47168,11,47280,47280,11,47392,47392,11,47504,47504,11,47616,47616,11,47728,47728,11,47840,47840,11,47952,47952,11,48064,48064,11,48176,48176,11,48288,48288,11,48400,48400,11,48512,48512,11,48624,48624,11,48736,48736,11,48848,48848,11,48960,48960,11,49072,49072,11,49184,49184,11,49296,49296,11,49408,49408,11,49520,49520,11,49632,49632,11,49744,49744,11,49856,49856,11,49968,49968,11,50080,50080,11,50192,50192,11,50304,50304,11,50416,50416,11,50528,50528,11,50640,50640,11,50752,50752,11,50864,50864,11,50976,50976,11,51088,51088,11,51200,51200,11,51312,51312,11,51424,51424,11,51536,51536,11,51648,51648,11,51760,51760,11,51872,51872,11,51984,51984,11,52096,52096,11,52208,52208,11,52320,52320,11,52432,52432,11,52544,52544,11,52656,52656,11,52768,52768,11,52880,52880,11,52992,52992,11,53104,53104,11,53216,53216,11,53328,53328,11,53440,53440,11,53552,53552,11,53664,53664,11,53776,53776,11,53888,53888,11,54000,54000,11,54112,54112,11,54224,54224,11,54336,54336,11,54448,54448,11,54560,54560,11,54672,54672,11,54784,54784,11,54896,54896,11,55008,55008,11,55120,55120,11,64286,64286,5,66272,66272,5,68900,68903,5,69762,69762,7,69817,69818,5,69927,69931,5,70003,70003,5,70070,70078,5,70094,70094,7,70194,70195,7,70206,70206,5,70400,70401,5,70463,70463,7,70475,70477,7,70512,70516,5,70722,70724,5,70832,70832,5,70842,70842,5,70847,70848,5,71088,71089,7,71102,71102,7,71219,71226,5,71231,71232,5,71342,71343,7,71453,71455,5,71463,71467,5,71737,71738,5,71995,71996,5,72000,72000,7,72145,72147,7,72160,72160,5,72249,72249,7,72273,72278,5,72330,72342,5,72752,72758,5,72850,72871,5,72882,72883,5,73018,73018,5,73031,73031,5,73109,73109,5,73461,73462,7,94031,94031,5,94192,94193,7,119142,119142,7,119155,119162,4,119362,119364,5,121476,121476,5,122888,122904,5,123184,123190,5,126976,126979,14,127184,127231,14,127344,127345,14,127405,127461,14,127514,127514,14,127561,127567,14,127778,127779,14,127896,127896,14,127985,127986,14,127995,127999,5,128326,128328,14,128360,128366,14,128378,128378,14,128394,128397,14,128405,128406,14,128422,128423,14,128435,128443,14,128453,128464,14,128479,128480,14,128484,128487,14,128496,128498,14,128640,128709,14,128723,128724,14,128736,128741,14,128747,128748,14,128755,128755,14,128762,128762,14,128981,128991,14,129096,129103,14,129292,129292,14,129311,129311,14,129329,129330,14,129344,129349,14,129360,129374,14,129394,129394,14,129402,129402,14,129413,129425,14,129445,129450,14,129466,129471,14,129483,129483,14,129511,129535,14,129653,129655,14,129667,129670,14,129705,129711,14,129731,129743,14,917505,917505,4,917760,917999,5,10,10,3,127,159,4,768,879,5,1471,1471,5,1536,1541,1,1648,1648,5,1767,1768,5,1840,1866,5,2070,2073,5,2137,2139,5,2307,2307,7,2366,2368,7,2382,2383,7,2434,2435,7,2497,2500,5,2519,2519,5,2563,2563,7,2631,2632,5,2677,2677,5,2750,2752,7,2763,2764,7,2817,2817,5,2879,2879,5,2891,2892,7,2914,2915,5,3008,3008,5,3021,3021,5,3076,3076,5,3146,3149,5,3202,3203,7,3264,3265,7,3271,3272,7,3298,3299,5,3390,3390,5,3402,3404,7,3426,3427,5,3535,3535,5,3544,3550,7,3635,3635,7,3763,3763,7,3893,3893,5,3953,3966,5,3981,3991,5,4145,4145,7,4157,4158,5,4209,4212,5,4237,4237,5,4520,4607,10,5970,5971,5,6071,6077,5,6089,6099,5,6277,6278,5,6439,6440,5,6451,6456,7,6683,6683,5,6744,6750,5,6765,6770,7,6846,6846,5,6964,6964,5,6972,6972,5,7019,7027,5,7074,7077,5,7083,7085,5,7146,7148,7,7154,7155,7,7222,7223,5,7394,7400,5,7416,7417,5,8204,8204,5,8233,8233,4,8288,8292,4,8413,8416,5,8482,8482,14,8986,8987,14,9193,9203,14,9654,9654,14,9733,9733,14,9745,9745,14,9752,9752,14,9760,9760,14,9766,9766,14,9774,9775,14,9792,9792,14,9800,9811,14,9825,9826,14,9831,9831,14,9852,9853,14,9872,9873,14,9880,9880,14,9885,9887,14,9896,9897,14,9906,9916,14,9926,9927,14,9936,9936,14,9941,9960,14,9974,9974,14,9982,9985,14,9992,9997,14,10002,10002,14,10017,10017,14,10055,10055,14,10071,10071,14,10145,10145,14,11013,11015,14,11503,11505,5,12334,12335,5,12951,12951,14,42612,42621,5,43014,43014,5,43047,43047,7,43204,43205,5,43335,43345,5,43395,43395,7,43450,43451,7,43561,43566,5,43573,43574,5,43644,43644,5,43710,43711,5,43758,43759,7,44005,44005,5,44012,44012,7,44060,44060,11,44116,44116,11,44172,44172,11,44228,44228,11,44284,44284,11,44340,44340,11,44396,44396,11,44452,44452,11,44508,44508,11,44564,44564,11,44620,44620,11,44676,44676,11,44732,44732,11,44788,44788,11,44844,44844,11,44900,44900,11,44956,44956,11,45012,45012,11,45068,45068,11,45124,45124,11,45180,45180,11,45236,45236,11,45292,45292,11,45348,45348,11,45404,45404,11,45460,45460,11,45516,45516,11,45572,45572,11,45628,45628,11,45684,45684,11,45740,45740,11,45796,45796,11,45852,45852,11,45908,45908,11,45964,45964,11,46020,46020,11,46076,46076,11,46132,46132,11,46188,46188,11,46244,46244,11,46300,46300,11,46356,46356,11,46412,46412,11,46468,46468,11,46524,46524,11,46580,46580,11,46636,46636,11,46692,46692,11,46748,46748,11,46804,46804,11,46860,46860,11,46916,46916,11,46972,46972,11,47028,47028,11,47084,47084,11,47140,47140,11,47196,47196,11,47252,47252,11,47308,47308,11,47364,47364,11,47420,47420,11,47476,47476,11,47532,47532,11,47588,47588,11,47644,47644,11,47700,47700,11,47756,47756,11,47812,47812,11,47868,47868,11,47924,47924,11,47980,47980,11,48036,48036,11,48092,48092,11,48148,48148,11,48204,48204,11,48260,48260,11,48316,48316,11,48372,48372,11,48428,48428,11,48484,48484,11,48540,48540,11,48596,48596,11,48652,48652,11,48708,48708,11,48764,48764,11,48820,48820,11,48876,48876,11,48932,48932,11,48988,48988,11,49044,49044,11,49100,49100,11,49156,49156,11,49212,49212,11,49268,49268,11,49324,49324,11,49380,49380,11,49436,49436,11,49492,49492,11,49548,49548,11,49604,49604,11,49660,49660,11,49716,49716,11,49772,49772,11,49828,49828,11,49884,49884,11,49940,49940,11,49996,49996,11,50052,50052,11,50108,50108,11,50164,50164,11,50220,50220,11,50276,50276,11,50332,50332,11,50388,50388,11,50444,50444,11,50500,50500,11,50556,50556,11,50612,50612,11,50668,50668,11,50724,50724,11,50780,50780,11,50836,50836,11,50892,50892,11,50948,50948,11,51004,51004,11,51060,51060,11,51116,51116,11,51172,51172,11,51228,51228,11,51284,51284,11,51340,51340,11,51396,51396,11,51452,51452,11,51508,51508,11,51564,51564,11,51620,51620,11,51676,51676,11,51732,51732,11,51788,51788,11,51844,51844,11,51900,51900,11,51956,51956,11,52012,52012,11,52068,52068,11,52124,52124,11,52180,52180,11,52236,52236,11,52292,52292,11,52348,52348,11,52404,52404,11,52460,52460,11,52516,52516,11,52572,52572,11,52628,52628,11,52684,52684,11,52740,52740,11,52796,52796,11,52852,52852,11,52908,52908,11,52964,52964,11,53020,53020,11,53076,53076,11,53132,53132,11,53188,53188,11,53244,53244,11,53300,53300,11,53356,53356,11,53412,53412,11,53468,53468,11,53524,53524,11,53580,53580,11,53636,53636,11,53692,53692,11,53748,53748,11,53804,53804,11,53860,53860,11,53916,53916,11,53972,53972,11,54028,54028,11,54084,54084,11,54140,54140,11,54196,54196,11,54252,54252,11,54308,54308,11,54364,54364,11,54420,54420,11,54476,54476,11,54532,54532,11,54588,54588,11,54644,54644,11,54700,54700,11,54756,54756,11,54812,54812,11,54868,54868,11,54924,54924,11,54980,54980,11,55036,55036,11,55092,55092,11,55148,55148,11,55216,55238,9,65056,65071,5,65529,65531,4,68097,68099,5,68159,68159,5,69446,69456,5,69688,69702,5,69808,69810,7,69815,69816,7,69821,69821,1,69888,69890,5,69932,69932,7,69957,69958,7,70016,70017,5,70067,70069,7,70079,70080,7,70089,70092,5,70095,70095,5,70191,70193,5,70196,70196,5,70198,70199,5,70367,70367,5,70371,70378,5,70402,70403,7,70462,70462,5,70464,70464,5,70471,70472,7,70487,70487,5,70502,70508,5,70709,70711,7,70720,70721,7,70725,70725,7,70750,70750,5,70833,70834,7,70841,70841,7,70843,70844,7,70846,70846,7,70849,70849,7,71087,71087,5,71090,71093,5,71100,71101,5,71103,71104,5,71216,71218,7,71227,71228,7,71230,71230,7,71339,71339,5,71341,71341,5,71344,71349,5,71351,71351,5,71456,71457,7,71462,71462,7,71724,71726,7,71736,71736,7,71984,71984,5,71991,71992,7,71997,71997,7,71999,71999,1,72001,72001,1,72003,72003,5,72148,72151,5,72156,72159,7,72164,72164,7,72243,72248,5,72250,72250,1,72263,72263,5,72279,72280,7,72324,72329,1,72343,72343,7,72751,72751,7,72760,72765,5,72767,72767,5,72873,72873,7,72881,72881,7,72884,72884,7,73009,73014,5,73020,73021,5,73030,73030,1,73098,73102,7,73107,73108,7,73110,73110,7,73459,73460,5,78896,78904,4,92976,92982,5,94033,94087,7,94180,94180,5,113821,113822,5,119141,119141,5,119143,119145,5,119150,119154,5,119163,119170,5,119210,119213,5,121344,121398,5,121461,121461,5,121499,121503,5,122880,122886,5,122907,122913,5,122918,122922,5,123628,123631,5,125252,125258,5,126980,126980,14,127183,127183,14,127245,127247,14,127340,127343,14,127358,127359,14,127377,127386,14,127462,127487,6,127491,127503,14,127535,127535,14,127548,127551,14,127568,127569,14,127744,127777,14,127780,127891,14,127894,127895,14,127897,127899,14,127902,127984,14,127987,127989,14,127991,127994,14,128000,128253,14,128255,128317,14,128329,128334,14,128336,128359,14,128367,128368,14,128371,128377,14,128379,128390,14,128392,128393,14,128398,128399,14,128401,128404,14,128407,128419,14,128421,128421,14,128424,128424,14,128433,128434,14,128444,128444,14,128450,128452,14,128465,128467,14,128476,128478,14,128481,128481,14,128483,128483,14,128488,128488,14,128495,128495,14,128499,128499,14,128506,128591,14,128710,128714,14,128721,128722,14,128725,128725,14,128728,128735,14,128742,128744,14,128746,128746,14,128749,128751,14,128753,128754,14,128756,128758,14,128761,128761,14,128763,128764,14,128884,128895,14,128992,129003,14,129036,129039,14,129114,129119,14,129198,129279,14,129293,129295,14,129305,129310,14,129312,129319,14,129328,129328,14,129331,129338,14,129343,129343,14,129351,129355,14,129357,129359,14,129375,129387,14,129393,129393,14,129395,129398,14,129401,129401,14,129403,129403,14,129408,129412,14,129426,129431,14,129443,129444,14,129451,129453,14,129456,129465,14,129472,129472,14,129475,129482,14,129484,129484,14,129488,129510,14,129536,129647,14,129652,129652,14,129656,129658,14,129664,129666,14,129671,129679,14,129686,129704,14,129712,129718,14,129728,129730,14,129744,129750,14,917504,917504,4,917506,917535,4,917632,917759,4,918000,921599,4,0,9,4,11,12,4,14,31,4,169,169,14,174,174,14,1155,1159,5,1425,1469,5,1473,1474,5,1479,1479,5,1552,1562,5,1611,1631,5,1750,1756,5,1759,1764,5,1770,1773,5,1809,1809,5,1958,1968,5,2045,2045,5,2075,2083,5,2089,2093,5,2259,2273,5,2275,2306,5,2362,2362,5,2364,2364,5,2369,2376,5,2381,2381,5,2385,2391,5,2433,2433,5,2492,2492,5,2495,2496,7,2503,2504,7,2509,2509,5,2530,2531,5,2561,2562,5,2620,2620,5,2625,2626,5,2635,2637,5,2672,2673,5,2689,2690,5,2748,2748,5,2753,2757,5,2761,2761,7,2765,2765,5,2810,2815,5,2818,2819,7,2878,2878,5,2880,2880,7,2887,2888,7,2893,2893,5,2903,2903,5,2946,2946,5,3007,3007,7,3009,3010,7,3018,3020,7,3031,3031,5,3073,3075,7,3134,3136,5,3142,3144,5,3157,3158,5,3201,3201,5,3260,3260,5,3263,3263,5,3266,3266,5,3270,3270,5,3274,3275,7,3285,3286,5,3328,3329,5,3387,3388,5,3391,3392,7,3398,3400,7,3405,3405,5,3415,3415,5,3457,3457,5,3530,3530,5,3536,3537,7,3542,3542,5,3551,3551,5,3633,3633,5,3636,3642,5,3761,3761,5,3764,3772,5,3864,3865,5,3895,3895,5,3902,3903,7,3967,3967,7,3974,3975,5,3993,4028,5,4141,4144,5,4146,4151,5,4155,4156,7,4182,4183,7,4190,4192,5,4226,4226,5,4229,4230,5,4253,4253,5,4448,4519,9,4957,4959,5,5938,5940,5,6002,6003,5,6070,6070,7,6078,6085,7,6087,6088,7,6109,6109,5,6158,6158,4,6313,6313,5,6435,6438,7,6441,6443,7,6450,6450,5,6457,6459,5,6681,6682,7,6741,6741,7,6743,6743,7,6752,6752,5,6757,6764,5,6771,6780,5,6832,6845,5,6847,6848,5,6916,6916,7,6965,6965,5,6971,6971,7,6973,6977,7,6979,6980,7,7040,7041,5,7073,7073,7,7078,7079,7,7082,7082,7,7142,7142,5,7144,7145,5,7149,7149,5,7151,7153,5,7204,7211,7,7220,7221,7,7376,7378,5,7393,7393,7,7405,7405,5,7415,7415,7,7616,7673,5,8203,8203,4,8205,8205,13,8232,8232,4,8234,8238,4,8265,8265,14,8293,8293,4,8400,8412,5,8417,8417,5,8421,8432,5,8505,8505,14,8617,8618,14,9000,9000,14,9167,9167,14,9208,9210,14,9642,9643,14,9664,9664,14,9728,9732,14,9735,9741,14,9743,9744,14,9746,9746,14,9750,9751,14,9753,9756,14,9758,9759,14,9761,9761,14,9764,9765,14,9767,9769,14,9771,9773,14,9776,9783,14,9787,9791,14,9793,9793,14,9795,9799,14,9812,9822,14,9824,9824,14,9827,9827,14,9829,9830,14,9832,9832,14,9851,9851,14,9854,9854,14,9856,9861,14,9874,9876,14,9878,9879,14,9881,9881,14,9883,9884,14,9888,9889,14,9895,9895,14,9898,9899,14,9904,9905,14,9917,9918,14,9924,9925,14,9928,9928,14,9934,9935,14,9937,9937,14,9939,9940,14,9961,9962,14,9968,9973,14,9975,9978,14,9981,9981,14,9986,9986,14,9989,9989,14,9998,9998,14,10000,10001,14,10004,10004,14,10013,10013,14,10024,10024,14,10052,10052,14,10060,10060,14,10067,10069,14,10083,10084,14,10133,10135,14,10160,10160,14,10548,10549,14,11035,11036,14,11093,11093,14,11647,11647,5,12330,12333,5,12336,12336,14,12441,12442,5,12953,12953,14,42608,42610,5,42654,42655,5,43010,43010,5,43019,43019,5,43045,43046,5,43052,43052,5,43188,43203,7,43232,43249,5,43302,43309,5,43346,43347,7,43392,43394,5,43443,43443,5,43446,43449,5,43452,43453,5,43493,43493,5,43567,43568,7,43571,43572,7,43587,43587,5,43597,43597,7,43696,43696,5,43703,43704,5,43713,43713,5,43756,43757,5,43765,43765,7,44003,44004,7,44006,44007,7,44009,44010,7,44013,44013,5,44033,44059,12,44061,44087,12,44089,44115,12,44117,44143,12,44145,44171,12,44173,44199,12,44201,44227,12,44229,44255,12,44257,44283,12,44285,44311,12,44313,44339,12,44341,44367,12,44369,44395,12,44397,44423,12,44425,44451,12,44453,44479,12,44481,44507,12,44509,44535,12,44537,44563,12,44565,44591,12,44593,44619,12,44621,44647,12,44649,44675,12,44677,44703,12,44705,44731,12,44733,44759,12,44761,44787,12,44789,44815,12,44817,44843,12,44845,44871,12,44873,44899,12,44901,44927,12,44929,44955,12,44957,44983,12,44985,45011,12,45013,45039,12,45041,45067,12,45069,45095,12,45097,45123,12,45125,45151,12,45153,45179,12,45181,45207,12,45209,45235,12,45237,45263,12,45265,45291,12,45293,45319,12,45321,45347,12,45349,45375,12,45377,45403,12,45405,45431,12,45433,45459,12,45461,45487,12,45489,45515,12,45517,45543,12,45545,45571,12,45573,45599,12,45601,45627,12,45629,45655,12,45657,45683,12,45685,45711,12,45713,45739,12,45741,45767,12,45769,45795,12,45797,45823,12,45825,45851,12,45853,45879,12,45881,45907,12,45909,45935,12,45937,45963,12,45965,45991,12,45993,46019,12,46021,46047,12,46049,46075,12,46077,46103,12,46105,46131,12,46133,46159,12,46161,46187,12,46189,46215,12,46217,46243,12,46245,46271,12,46273,46299,12,46301,46327,12,46329,46355,12,46357,46383,12,46385,46411,12,46413,46439,12,46441,46467,12,46469,46495,12,46497,46523,12,46525,46551,12,46553,46579,12,46581,46607,12,46609,46635,12,46637,46663,12,46665,46691,12,46693,46719,12,46721,46747,12,46749,46775,12,46777,46803,12,46805,46831,12,46833,46859,12,46861,46887,12,46889,46915,12,46917,46943,12,46945,46971,12,46973,46999,12,47001,47027,12,47029,47055,12,47057,47083,12,47085,47111,12,47113,47139,12,47141,47167,12,47169,47195,12,47197,47223,12,47225,47251,12,47253,47279,12,47281,47307,12,47309,47335,12,47337,47363,12,47365,47391,12,47393,47419,12,47421,47447,12,47449,47475,12,47477,47503,12,47505,47531,12,47533,47559,12,47561,47587,12,47589,47615,12,47617,47643,12,47645,47671,12,47673,47699,12,47701,47727,12,47729,47755,12,47757,47783,12,47785,47811,12,47813,47839,12,47841,47867,12,47869,47895,12,47897,47923,12,47925,47951,12,47953,47979,12,47981,48007,12,48009,48035,12,48037,48063,12,48065,48091,12,48093,48119,12,48121,48147,12,48149,48175,12,48177,48203,12,48205,48231,12,48233,48259,12,48261,48287,12,48289,48315,12,48317,48343,12,48345,48371,12,48373,48399,12,48401,48427,12,48429,48455,12,48457,48483,12,48485,48511,12,48513,48539,12,48541,48567,12,48569,48595,12,48597,48623,12,48625,48651,12,48653,48679,12,48681,48707,12,48709,48735,12,48737,48763,12,48765,48791,12,48793,48819,12,48821,48847,12,48849,48875,12,48877,48903,12,48905,48931,12,48933,48959,12,48961,48987,12,48989,49015,12,49017,49043,12,49045,49071,12,49073,49099,12,49101,49127,12,49129,49155,12,49157,49183,12,49185,49211,12,49213,49239,12,49241,49267,12,49269,49295,12,49297,49323,12,49325,49351,12,49353,49379,12,49381,49407,12,49409,49435,12,49437,49463,12,49465,49491,12,49493,49519,12,49521,49547,12,49549,49575,12,49577,49603,12,49605,49631,12,49633,49659,12,49661,49687,12,49689,49715,12,49717,49743,12,49745,49771,12,49773,49799,12,49801,49827,12,49829,49855,12,49857,49883,12,49885,49911,12,49913,49939,12,49941,49967,12,49969,49995,12,49997,50023,12,50025,50051,12,50053,50079,12,50081,50107,12,50109,50135,12,50137,50163,12,50165,50191,12,50193,50219,12,50221,50247,12,50249,50275,12,50277,50303,12,50305,50331,12,50333,50359,12,50361,50387,12,50389,50415,12,50417,50443,12,50445,50471,12,50473,50499,12,50501,50527,12,50529,50555,12,50557,50583,12,50585,50611,12,50613,50639,12,50641,50667,12,50669,50695,12,50697,50723,12,50725,50751,12,50753,50779,12,50781,50807,12,50809,50835,12,50837,50863,12,50865,50891,12,50893,50919,12,50921,50947,12,50949,50975,12,50977,51003,12,51005,51031,12,51033,51059,12,51061,51087,12,51089,51115,12,51117,51143,12,51145,51171,12,51173,51199,12,51201,51227,12,51229,51255,12,51257,51283,12,51285,51311,12,51313,51339,12,51341,51367,12,51369,51395,12,51397,51423,12,51425,51451,12,51453,51479,12,51481,51507,12,51509,51535,12,51537,51563,12,51565,51591,12,51593,51619,12,51621,51647,12,51649,51675,12,51677,51703,12,51705,51731,12,51733,51759,12,51761,51787,12,51789,51815,12,51817,51843,12,51845,51871,12,51873,51899,12,51901,51927,12,51929,51955,12,51957,51983,12,51985,52011,12,52013,52039,12,52041,52067,12,52069,52095,12,52097,52123,12,52125,52151,12,52153,52179,12,52181,52207,12,52209,52235,12,52237,52263,12,52265,52291,12,52293,52319,12,52321,52347,12,52349,52375,12,52377,52403,12,52405,52431,12,52433,52459,12,52461,52487,12,52489,52515,12,52517,52543,12,52545,52571,12,52573,52599,12,52601,52627,12,52629,52655,12,52657,52683,12,52685,52711,12,52713,52739,12,52741,52767,12,52769,52795,12,52797,52823,12,52825,52851,12,52853,52879,12,52881,52907,12,52909,52935,12,52937,52963,12,52965,52991,12,52993,53019,12,53021,53047,12,53049,53075,12,53077,53103,12,53105,53131,12,53133,53159,12,53161,53187,12,53189,53215,12,53217,53243,12,53245,53271,12,53273,53299,12,53301,53327,12,53329,53355,12,53357,53383,12,53385,53411,12,53413,53439,12,53441,53467,12,53469,53495,12,53497,53523,12,53525,53551,12,53553,53579,12,53581,53607,12,53609,53635,12,53637,53663,12,53665,53691,12,53693,53719,12,53721,53747,12,53749,53775,12,53777,53803,12,53805,53831,12,53833,53859,12,53861,53887,12,53889,53915,12,53917,53943,12,53945,53971,12,53973,53999,12,54001,54027,12,54029,54055,12,54057,54083,12,54085,54111,12,54113,54139,12,54141,54167,12,54169,54195,12,54197,54223,12,54225,54251,12,54253,54279,12,54281,54307,12,54309,54335,12,54337,54363,12,54365,54391,12,54393,54419,12,54421,54447,12,54449,54475,12,54477,54503,12,54505,54531,12,54533,54559,12,54561,54587,12,54589,54615,12,54617,54643,12,54645,54671,12,54673,54699,12,54701,54727,12,54729,54755,12,54757,54783,12,54785,54811,12,54813,54839,12,54841,54867,12,54869,54895,12,54897,54923,12,54925,54951,12,54953,54979,12,54981,55007,12,55009,55035,12,55037,55063,12,55065,55091,12,55093,55119,12,55121,55147,12,55149,55175,12,55177,55203,12,55243,55291,10,65024,65039,5,65279,65279,4,65520,65528,4,66045,66045,5,66422,66426,5,68101,68102,5,68152,68154,5,68325,68326,5,69291,69292,5,69632,69632,7,69634,69634,7,69759,69761,5]');\n}\n//#endregion\n","/**\n * @returns whether the provided parameter is a JavaScript Array or not.\n */\nexport function isArray(array) {\n  return Array.isArray(array);\n}\n/**\n * @returns whether the provided parameter is a JavaScript String or not.\n */\nexport function isString(str) {\n  return (typeof str === 'string');\n}\n/**\n *\n * @returns whether the provided parameter is of type `object` but **not**\n *\t`null`, an `array`, a `regexp`, nor a `date`.\n */\nexport function isObject(obj) {\n  // The method can't do a type cast since there are type (like strings) which\n  // are subclasses of any put not positvely matched by the function. Hence type\n  // narrowing results in wrong results.\n  return typeof obj === 'object'\n    && obj !== null\n    && !Array.isArray(obj)\n    && !(obj instanceof RegExp)\n    && !(obj instanceof Date);\n}\n/**\n * In **contrast** to just checking `typeof` this will return `false` for `NaN`.\n * @returns whether the provided parameter is a JavaScript Number or not.\n */\nexport function isNumber(obj) {\n  return (typeof obj === 'number' && !isNaN(obj));\n}\n/**\n * @returns whether the provided parameter is a JavaScript Boolean or not.\n */\nexport function isBoolean(obj) {\n  return (obj === true || obj === false);\n}\n/**\n * @returns whether the provided parameter is undefined.\n */\nexport function isUndefined(obj) {\n  return (typeof obj === 'undefined');\n}\n/**\n * @returns whether the provided parameter is undefined or null.\n */\nexport function isUndefinedOrNull(obj) {\n  return (isUndefined(obj) || obj === null);\n}\nexport function assertType(condition, type) {\n  if (!condition) {\n    throw new Error(type ? `Unexpected type, expected '${type}'` : 'Unexpected type');\n  }\n}\n/**\n * Asserts that the argument passed in is neither undefined nor null.\n */\nexport function assertIsDefined(arg) {\n  if (isUndefinedOrNull(arg)) {\n    throw new Error('Assertion Failed: argument is undefined or null');\n  }\n  return arg;\n}\n/**\n * @returns whether the provided parameter is a JavaScript Function or not.\n */\nexport function isFunction(obj) {\n  return (typeof obj === 'function');\n}\nexport function validateConstraints(args, constraints) {\n  const len = Math.min(args.length, constraints.length);\n  for (let i = 0; i < len; i++) {\n    validateConstraint(args[i], constraints[i]);\n  }\n}\nexport function validateConstraint(arg, constraint) {\n  if (isString(constraint)) {\n    if (typeof arg !== constraint) {\n      throw new Error(`argument does not match constraint: typeof ${constraint}`);\n    }\n  }\n  else if (isFunction(constraint)) {\n    try {\n      if (arg instanceof constraint) {\n        return;\n      }\n    }\n    catch (_a) {\n      // ignore\n    }\n    if (!isUndefinedOrNull(arg) && arg.constructor === constraint) {\n      return;\n    }\n    if (constraint.length === 1 && constraint.call(undefined, arg) === true) {\n      return;\n    }\n    throw new Error(`argument does not match one of these constraints: arg instanceof constraint, arg.constructor === constraint, nor constraint(arg) === true`);\n  }\n}\nexport function getAllPropertyNames(obj) {\n  let res = [];\n  let proto = Object.getPrototypeOf(obj);\n  while (Object.prototype !== proto) {\n    res = res.concat(Object.getOwnPropertyNames(proto));\n    proto = Object.getPrototypeOf(proto);\n  }\n  return res;\n}\nexport function getAllMethodNames(obj) {\n  const methods = [];\n  for (const prop of getAllPropertyNames(obj)) {\n    if (typeof obj[prop] === 'function') {\n      methods.push(prop);\n    }\n  }\n  return methods;\n}\nexport function createProxyObject(methodNames, invoke) {\n  const createProxyMethod = (method) => {\n    return function () {\n      const args = Array.prototype.slice.call(arguments, 0);\n      return invoke(method, args);\n    };\n  };\n  let result = {};\n  for (const methodName of methodNames) {\n    result[methodName] = createProxyMethod(methodName);\n  }\n  return result;\n}\n/**\n * Converts null to undefined, passes all other values through.\n */\nexport function withNullAsUndefined(x) {\n  return x === null ? undefined : x;\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport function toUint8(v) {\n  if (v < 0) {\n    return 0;\n  }\n  if (v > 255 /* MAX_UINT_8 */) {\n    return 255 /* MAX_UINT_8 */;\n  }\n  return v | 0;\n}\nexport function toUint32(v) {\n  if (v < 0) {\n    return 0;\n  }\n  if (v > 4294967295 /* MAX_UINT_32 */) {\n    return 4294967295 /* MAX_UINT_32 */;\n  }\n  return v | 0;\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { isWindows } from './platform.js';\nimport * as paths from './path.js';\nconst _schemePattern = /^\\w[\\w\\d+.-]*$/;\nconst _singleSlashStart = /^\\//;\nconst _doubleSlashStart = /^\\/\\//;\nfunction _validateUri(ret, _strict) {\n  // scheme, must be set\n  if (!ret.scheme && _strict) {\n    throw new Error(`[UriError]: Scheme is missing: {scheme: \"\", authority: \"${ret.authority}\", path: \"${ret.path}\", query: \"${ret.query}\", fragment: \"${ret.fragment}\"}`);\n  }\n  // scheme, https://tools.ietf.org/html/rfc3986#section-3.1\n  // ALPHA *( ALPHA / DIGIT / \"+\" / \"-\" / \".\" )\n  if (ret.scheme && !_schemePattern.test(ret.scheme)) {\n    throw new Error('[UriError]: Scheme contains illegal characters.');\n  }\n  // path, http://tools.ietf.org/html/rfc3986#section-3.3\n  // If a URI contains an authority component, then the path component\n  // must either be empty or begin with a slash (\"/\") character. If a URI\n  // does not contain an authority component, then the path cannot begin\n  // with two slash characters (\"//\").\n  if (ret.path) {\n    if (ret.authority) {\n      if (!_singleSlashStart.test(ret.path)) {\n        throw new Error('[UriError]: If a URI contains an authority component, then the path component must either be empty or begin with a slash (\"/\") character');\n      }\n    }\n    else {\n      if (_doubleSlashStart.test(ret.path)) {\n        throw new Error('[UriError]: If a URI does not contain an authority component, then the path cannot begin with two slash characters (\"//\")');\n      }\n    }\n  }\n}\n// for a while we allowed uris *without* schemes and this is the migration\n// for them, e.g. an uri without scheme and without strict-mode warns and falls\n// back to the file-scheme. that should cause the least carnage and still be a\n// clear warning\nfunction _schemeFix(scheme, _strict) {\n  if (!scheme && !_strict) {\n    return 'file';\n  }\n  return scheme;\n}\n// implements a bit of https://tools.ietf.org/html/rfc3986#section-5\nfunction _referenceResolution(scheme, path) {\n  // the slash-character is our 'default base' as we don't\n  // support constructing URIs relative to other URIs. This\n  // also means that we alter and potentially break paths.\n  // see https://tools.ietf.org/html/rfc3986#section-5.1.4\n  switch (scheme) {\n    case 'https':\n    case 'http':\n    case 'file':\n      if (!path) {\n        path = _slash;\n      }\n      else if (path[0] !== _slash) {\n        path = _slash + path;\n      }\n      break;\n  }\n  return path;\n}\nconst _empty = '';\nconst _slash = '/';\nconst _regexp = /^(([^:/?#]+?):)?(\\/\\/([^/?#]*))?([^?#]*)(\\?([^#]*))?(#(.*))?/;\n/**\n * Uniform Resource Identifier (URI) http://tools.ietf.org/html/rfc3986.\n * This class is a simple parser which creates the basic component parts\n * (http://tools.ietf.org/html/rfc3986#section-3) with minimal validation\n * and encoding.\n *\n * ```txt\n *    foo://example.com:8042/over/there?name=ferret#nose\n *    \\_/  \\______________/\\_________/ \\_________/ \\__/\n *    |      |      |      |    |\n *   scheme   authority    path    query  fragment\n *    |  _____________________|__\n *    / \\ /            \\\n *    urn:example:animal:ferret:nose\n * ```\n */\nexport class URI {\n  /**\n   * @internal\n   */\n  constructor(schemeOrData, authority, path, query, fragment, _strict = false) {\n    if (typeof schemeOrData === 'object') {\n      this.scheme = schemeOrData.scheme || _empty;\n      this.authority = schemeOrData.authority || _empty;\n      this.path = schemeOrData.path || _empty;\n      this.query = schemeOrData.query || _empty;\n      this.fragment = schemeOrData.fragment || _empty;\n      // no validation because it's this URI\n      // that creates uri components.\n      // _validateUri(this);\n    }\n    else {\n      this.scheme = _schemeFix(schemeOrData, _strict);\n      this.authority = authority || _empty;\n      this.path = _referenceResolution(this.scheme, path || _empty);\n      this.query = query || _empty;\n      this.fragment = fragment || _empty;\n      _validateUri(this, _strict);\n    }\n  }\n  static isUri(thing) {\n    if (thing instanceof URI) {\n      return true;\n    }\n    if (!thing) {\n      return false;\n    }\n    return typeof thing.authority === 'string'\n      && typeof thing.fragment === 'string'\n      && typeof thing.path === 'string'\n      && typeof thing.query === 'string'\n      && typeof thing.scheme === 'string'\n      && typeof thing.fsPath === 'function'\n      && typeof thing.with === 'function'\n      && typeof thing.toString === 'function';\n  }\n  // ---- filesystem path -----------------------\n  /**\n   * Returns a string representing the corresponding file system path of this URI.\n   * Will handle UNC paths, normalizes windows drive letters to lower-case, and uses the\n   * platform specific path separator.\n   *\n   * * Will *not* validate the path for invalid characters and semantics.\n   * * Will *not* look at the scheme of this URI.\n   * * The result shall *not* be used for display purposes but for accessing a file on disk.\n   *\n   *\n   * The *difference* to `URI#path` is the use of the platform specific separator and the handling\n   * of UNC paths. See the below sample of a file-uri with an authority (UNC path).\n   *\n   * ```ts\n    const u = URI.parse('file://server/c$/folder/file.txt')\n    u.authority === 'server'\n    u.path === '/shares/c$/file.txt'\n    u.fsPath === '\\\\server\\c$\\folder\\file.txt'\n  ```\n   *\n   * Using `URI#path` to read a file (using fs-apis) would not be enough because parts of the path,\n   * namely the server name, would be missing. Therefore `URI#fsPath` exists - it's sugar to ease working\n   * with URIs that represent files on disk (`file` scheme).\n   */\n  get fsPath() {\n    // if (this.scheme !== 'file') {\n    // \tconsole.warn(`[UriError] calling fsPath with scheme ${this.scheme}`);\n    // }\n    return uriToFsPath(this, false);\n  }\n  // ---- modify to new -------------------------\n  with(change) {\n    if (!change) {\n      return this;\n    }\n    let { scheme, authority, path, query, fragment } = change;\n    if (scheme === undefined) {\n      scheme = this.scheme;\n    }\n    else if (scheme === null) {\n      scheme = _empty;\n    }\n    if (authority === undefined) {\n      authority = this.authority;\n    }\n    else if (authority === null) {\n      authority = _empty;\n    }\n    if (path === undefined) {\n      path = this.path;\n    }\n    else if (path === null) {\n      path = _empty;\n    }\n    if (query === undefined) {\n      query = this.query;\n    }\n    else if (query === null) {\n      query = _empty;\n    }\n    if (fragment === undefined) {\n      fragment = this.fragment;\n    }\n    else if (fragment === null) {\n      fragment = _empty;\n    }\n    if (scheme === this.scheme\n      && authority === this.authority\n      && path === this.path\n      && query === this.query\n      && fragment === this.fragment) {\n      return this;\n    }\n    return new Uri(scheme, authority, path, query, fragment);\n  }\n  // ---- parse & validate ------------------------\n  /**\n   * Creates a new URI from a string, e.g. `http://www.msft.com/some/path`,\n   * `file:///usr/home`, or `scheme:with/path`.\n   *\n   * @param value A string which represents an URI (see `URI#toString`).\n   */\n  static parse(value, _strict = false) {\n    const match = _regexp.exec(value);\n    if (!match) {\n      return new Uri(_empty, _empty, _empty, _empty, _empty);\n    }\n    return new Uri(match[2] || _empty, percentDecode(match[4] || _empty), percentDecode(match[5] || _empty), percentDecode(match[7] || _empty), percentDecode(match[9] || _empty), _strict);\n  }\n  /**\n   * Creates a new URI from a file system path, e.g. `c:\\my\\files`,\n   * `/usr/home`, or `\\\\server\\share\\some\\path`.\n   *\n   * The *difference* between `URI#parse` and `URI#file` is that the latter treats the argument\n   * as path, not as stringified-uri. E.g. `URI.file(path)` is **not the same as**\n   * `URI.parse('file://' + path)` because the path might contain characters that are\n   * interpreted (# and ?). See the following sample:\n   * ```ts\n  const good = URI.file('/coding/c#/project1');\n  good.scheme === 'file';\n  good.path === '/coding/c#/project1';\n  good.fragment === '';\n  const bad = URI.parse('file://' + '/coding/c#/project1');\n  bad.scheme === 'file';\n  bad.path === '/coding/c'; // path is now broken\n  bad.fragment === '/project1';\n  ```\n   *\n   * @param path A file system path (see `URI#fsPath`)\n   */\n  static file(path) {\n    let authority = _empty;\n    // normalize to fwd-slashes on windows,\n    // on other systems bwd-slashes are valid\n    // filename character, eg /f\\oo/ba\\r.txt\n    if (isWindows) {\n      path = path.replace(/\\\\/g, _slash);\n    }\n    // check for authority as used in UNC shares\n    // or use the path as given\n    if (path[0] === _slash && path[1] === _slash) {\n      const idx = path.indexOf(_slash, 2);\n      if (idx === -1) {\n        authority = path.substring(2);\n        path = _slash;\n      }\n      else {\n        authority = path.substring(2, idx);\n        path = path.substring(idx) || _slash;\n      }\n    }\n    return new Uri('file', authority, path, _empty, _empty);\n  }\n  static from(components) {\n    return new Uri(components.scheme, components.authority, components.path, components.query, components.fragment);\n  }\n  /**\n   * Join a URI path with path fragments and normalizes the resulting path.\n   *\n   * @param uri The input URI.\n   * @param pathFragment The path fragment to add to the URI path.\n   * @returns The resulting URI.\n   */\n  static joinPath(uri, ...pathFragment) {\n    if (!uri.path) {\n      throw new Error(`[UriError]: cannot call joinPaths on URI without path`);\n    }\n    let newPath;\n    if (isWindows && uri.scheme === 'file') {\n      newPath = URI.file(paths.win32.join(uriToFsPath(uri, true), ...pathFragment)).path;\n    }\n    else {\n      newPath = paths.posix.join(uri.path, ...pathFragment);\n    }\n    return uri.with({ path: newPath });\n  }\n  // ---- printing/externalize ---------------------------\n  /**\n   * Creates a string representation for this URI. It's guaranteed that calling\n   * `URI.parse` with the result of this function creates an URI which is equal\n   * to this URI.\n   *\n   * * The result shall *not* be used for display purposes but for externalization or transport.\n   * * The result will be encoded using the percentage encoding and encoding happens mostly\n   * ignore the scheme-specific encoding rules.\n   *\n   * @param skipEncoding Do not encode the result, default is `false`\n   */\n  toString(skipEncoding = false) {\n    return _asFormatted(this, skipEncoding);\n  }\n  toJSON() {\n    return this;\n  }\n  static revive(data) {\n    if (!data) {\n      return data;\n    }\n    else if (data instanceof URI) {\n      return data;\n    }\n    else {\n      const result = new Uri(data);\n      result._formatted = data.external;\n      result._fsPath = data._sep === _pathSepMarker ? data.fsPath : null;\n      return result;\n    }\n  }\n}\nconst _pathSepMarker = isWindows ? 1 : undefined;\n// This class exists so that URI is compatibile with vscode.Uri (API).\nclass Uri extends URI {\n  constructor() {\n    super(...arguments);\n    this._formatted = null;\n    this._fsPath = null;\n  }\n  get fsPath() {\n    if (!this._fsPath) {\n      this._fsPath = uriToFsPath(this, false);\n    }\n    return this._fsPath;\n  }\n  toString(skipEncoding = false) {\n    if (!skipEncoding) {\n      if (!this._formatted) {\n        this._formatted = _asFormatted(this, false);\n      }\n      return this._formatted;\n    }\n    else {\n      // we don't cache that\n      return _asFormatted(this, true);\n    }\n  }\n  toJSON() {\n    const res = {\n      $mid: 1\n    };\n    // cached state\n    if (this._fsPath) {\n      res.fsPath = this._fsPath;\n      res._sep = _pathSepMarker;\n    }\n    if (this._formatted) {\n      res.external = this._formatted;\n    }\n    // uri components\n    if (this.path) {\n      res.path = this.path;\n    }\n    if (this.scheme) {\n      res.scheme = this.scheme;\n    }\n    if (this.authority) {\n      res.authority = this.authority;\n    }\n    if (this.query) {\n      res.query = this.query;\n    }\n    if (this.fragment) {\n      res.fragment = this.fragment;\n    }\n    return res;\n  }\n}\n// reserved characters: https://tools.ietf.org/html/rfc3986#section-2.2\nconst encodeTable = {\n  [58 /* Colon */]: '%3A',\n  [47 /* Slash */]: '%2F',\n  [63 /* QuestionMark */]: '%3F',\n  [35 /* Hash */]: '%23',\n  [91 /* OpenSquareBracket */]: '%5B',\n  [93 /* CloseSquareBracket */]: '%5D',\n  [64 /* AtSign */]: '%40',\n  [33 /* ExclamationMark */]: '%21',\n  [36 /* DollarSign */]: '%24',\n  [38 /* Ampersand */]: '%26',\n  [39 /* SingleQuote */]: '%27',\n  [40 /* OpenParen */]: '%28',\n  [41 /* CloseParen */]: '%29',\n  [42 /* Asterisk */]: '%2A',\n  [43 /* Plus */]: '%2B',\n  [44 /* Comma */]: '%2C',\n  [59 /* Semicolon */]: '%3B',\n  [61 /* Equals */]: '%3D',\n  [32 /* Space */]: '%20',\n};\nfunction encodeURIComponentFast(uriComponent, allowSlash) {\n  let res = undefined;\n  let nativeEncodePos = -1;\n  for (let pos = 0; pos < uriComponent.length; pos++) {\n    const code = uriComponent.charCodeAt(pos);\n    // unreserved characters: https://tools.ietf.org/html/rfc3986#section-2.3\n    if ((code >= 97 /* a */ && code <= 122 /* z */)\n      || (code >= 65 /* A */ && code <= 90 /* Z */)\n      || (code >= 48 /* Digit0 */ && code <= 57 /* Digit9 */)\n      || code === 45 /* Dash */\n      || code === 46 /* Period */\n      || code === 95 /* Underline */\n      || code === 126 /* Tilde */\n      || (allowSlash && code === 47 /* Slash */)) {\n      // check if we are delaying native encode\n      if (nativeEncodePos !== -1) {\n        res += encodeURIComponent(uriComponent.substring(nativeEncodePos, pos));\n        nativeEncodePos = -1;\n      }\n      // check if we write into a new string (by default we try to return the param)\n      if (res !== undefined) {\n        res += uriComponent.charAt(pos);\n      }\n    }\n    else {\n      // encoding needed, we need to allocate a new string\n      if (res === undefined) {\n        res = uriComponent.substr(0, pos);\n      }\n      // check with default table first\n      const escaped = encodeTable[code];\n      if (escaped !== undefined) {\n        // check if we are delaying native encode\n        if (nativeEncodePos !== -1) {\n          res += encodeURIComponent(uriComponent.substring(nativeEncodePos, pos));\n          nativeEncodePos = -1;\n        }\n        // append escaped variant to result\n        res += escaped;\n      }\n      else if (nativeEncodePos === -1) {\n        // use native encode only when needed\n        nativeEncodePos = pos;\n      }\n    }\n  }\n  if (nativeEncodePos !== -1) {\n    res += encodeURIComponent(uriComponent.substring(nativeEncodePos));\n  }\n  return res !== undefined ? res : uriComponent;\n}\nfunction encodeURIComponentMinimal(path) {\n  let res = undefined;\n  for (let pos = 0; pos < path.length; pos++) {\n    const code = path.charCodeAt(pos);\n    if (code === 35 /* Hash */ || code === 63 /* QuestionMark */) {\n      if (res === undefined) {\n        res = path.substr(0, pos);\n      }\n      res += encodeTable[code];\n    }\n    else {\n      if (res !== undefined) {\n        res += path[pos];\n      }\n    }\n  }\n  return res !== undefined ? res : path;\n}\n/**\n * Compute `fsPath` for the given uri\n */\nexport function uriToFsPath(uri, keepDriveLetterCasing) {\n  let value;\n  if (uri.authority && uri.path.length > 1 && uri.scheme === 'file') {\n    // unc path: file://shares/c$/far/boo\n    value = `//${uri.authority}${uri.path}`;\n  }\n  else if (uri.path.charCodeAt(0) === 47 /* Slash */\n    && (uri.path.charCodeAt(1) >= 65 /* A */ && uri.path.charCodeAt(1) <= 90 /* Z */ || uri.path.charCodeAt(1) >= 97 /* a */ && uri.path.charCodeAt(1) <= 122 /* z */)\n    && uri.path.charCodeAt(2) === 58 /* Colon */) {\n    if (!keepDriveLetterCasing) {\n      // windows drive letter: file:///c:/far/boo\n      value = uri.path[1].toLowerCase() + uri.path.substr(2);\n    }\n    else {\n      value = uri.path.substr(1);\n    }\n  }\n  else {\n    // other path\n    value = uri.path;\n  }\n  if (isWindows) {\n    value = value.replace(/\\//g, '\\\\');\n  }\n  return value;\n}\n/**\n * Create the external version of a uri\n */\nfunction _asFormatted(uri, skipEncoding) {\n  const encoder = !skipEncoding\n    ? encodeURIComponentFast\n    : encodeURIComponentMinimal;\n  let res = '';\n  let { scheme, authority, path, query, fragment } = uri;\n  if (scheme) {\n    res += scheme;\n    res += ':';\n  }\n  if (authority || scheme === 'file') {\n    res += _slash;\n    res += _slash;\n  }\n  if (authority) {\n    let idx = authority.indexOf('@');\n    if (idx !== -1) {\n      // <user>@<auth>\n      const userinfo = authority.substr(0, idx);\n      authority = authority.substr(idx + 1);\n      idx = userinfo.indexOf(':');\n      if (idx === -1) {\n        res += encoder(userinfo, false);\n      }\n      else {\n        // <user>:<pass>@<auth>\n        res += encoder(userinfo.substr(0, idx), false);\n        res += ':';\n        res += encoder(userinfo.substr(idx + 1), false);\n      }\n      res += '@';\n    }\n    authority = authority.toLowerCase();\n    idx = authority.indexOf(':');\n    if (idx === -1) {\n      res += encoder(authority, false);\n    }\n    else {\n      // <auth>:<port>\n      res += encoder(authority.substr(0, idx), false);\n      res += authority.substr(idx);\n    }\n  }\n  if (path) {\n    // lower-case windows drive letters in /C:/fff or C:/fff\n    if (path.length >= 3 && path.charCodeAt(0) === 47 /* Slash */ && path.charCodeAt(2) === 58 /* Colon */) {\n      const code = path.charCodeAt(1);\n      if (code >= 65 /* A */ && code <= 90 /* Z */) {\n        path = `/${String.fromCharCode(code + 32)}:${path.substr(3)}`; // \"/c:\".length === 3\n      }\n    }\n    else if (path.length >= 2 && path.charCodeAt(1) === 58 /* Colon */) {\n      const code = path.charCodeAt(0);\n      if (code >= 65 /* A */ && code <= 90 /* Z */) {\n        path = `${String.fromCharCode(code + 32)}:${path.substr(2)}`; // \"/c:\".length === 3\n      }\n    }\n    // encode the rest of the path\n    res += encoder(path, true);\n  }\n  if (query) {\n    res += '?';\n    res += encoder(query, false);\n  }\n  if (fragment) {\n    res += '#';\n    res += !skipEncoding ? encodeURIComponentFast(fragment, false) : fragment;\n  }\n  return res;\n}\n// --- decode\nfunction decodeURIComponentGraceful(str) {\n  try {\n    return decodeURIComponent(str);\n  }\n  catch (_a) {\n    if (str.length > 3) {\n      return str.substr(0, 3) + decodeURIComponentGraceful(str.substr(3));\n    }\n    else {\n      return str;\n    }\n  }\n}\nconst _rEncodedAsHex = /(%[0-9A-Za-z][0-9A-Za-z])+/g;\nfunction percentDecode(str) {\n  if (!str.match(_rEncodedAsHex)) {\n    return str;\n  }\n  return str.replace(_rEncodedAsHex, (match) => decodeURIComponentGraceful(match));\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { transformErrorForSerialization } from '../errors.js';\nimport { Disposable } from '../lifecycle.js';\nimport { isWeb } from '../platform.js';\nimport * as types from '../types.js';\nconst INITIALIZE = '$initialize';\nlet webWorkerWarningLogged = false;\nexport function logOnceWebWorkerWarning(err) {\n  if (!isWeb) {\n    // running tests\n    return;\n  }\n  if (!webWorkerWarningLogged) {\n    webWorkerWarningLogged = true;\n    console.warn('Could not create web worker(s). Falling back to loading web worker code in main thread, which might cause UI freezes. Please see https://github.com/Microsoft/monaco-editor#faq');\n  }\n  console.warn(err.message);\n}\nclass SimpleWorkerProtocol {\n  constructor(handler) {\n    this._workerId = -1;\n    this._handler = handler;\n    this._lastSentReq = 0;\n    this._pendingReplies = Object.create(null);\n  }\n  setWorkerId(workerId) {\n    this._workerId = workerId;\n  }\n  sendMessage(method, args) {\n    let req = String(++this._lastSentReq);\n    return new Promise((resolve, reject) => {\n      this._pendingReplies[req] = {\n        resolve: resolve,\n        reject: reject\n      };\n      this._send({\n        vsWorker: this._workerId,\n        req: req,\n        method: method,\n        args: args\n      });\n    });\n  }\n  handleMessage(message) {\n    if (!message || !message.vsWorker) {\n      return;\n    }\n    if (this._workerId !== -1 && message.vsWorker !== this._workerId) {\n      return;\n    }\n    this._handleMessage(message);\n  }\n  _handleMessage(msg) {\n    if (msg.seq) {\n      let replyMessage = msg;\n      if (!this._pendingReplies[replyMessage.seq]) {\n        console.warn('Got reply to unknown seq');\n        return;\n      }\n      let reply = this._pendingReplies[replyMessage.seq];\n      delete this._pendingReplies[replyMessage.seq];\n      if (replyMessage.err) {\n        let err = replyMessage.err;\n        if (replyMessage.err.$isError) {\n          err = new Error();\n          err.name = replyMessage.err.name;\n          err.message = replyMessage.err.message;\n          err.stack = replyMessage.err.stack;\n        }\n        reply.reject(err);\n        return;\n      }\n      reply.resolve(replyMessage.res);\n      return;\n    }\n    let requestMessage = msg;\n    let req = requestMessage.req;\n    let result = this._handler.handleMessage(requestMessage.method, requestMessage.args);\n    result.then((r) => {\n      this._send({\n        vsWorker: this._workerId,\n        seq: req,\n        res: r,\n        err: undefined\n      });\n    }, (e) => {\n      if (e.detail instanceof Error) {\n        // Loading errors have a detail property that points to the actual error\n        e.detail = transformErrorForSerialization(e.detail);\n      }\n      this._send({\n        vsWorker: this._workerId,\n        seq: req,\n        res: undefined,\n        err: transformErrorForSerialization(e)\n      });\n    });\n  }\n  _send(msg) {\n    let transfer = [];\n    if (msg.req) {\n      const m = msg;\n      for (let i = 0; i < m.args.length; i++) {\n        if (m.args[i] instanceof ArrayBuffer) {\n          transfer.push(m.args[i]);\n        }\n      }\n    }\n    else {\n      const m = msg;\n      if (m.res instanceof ArrayBuffer) {\n        transfer.push(m.res);\n      }\n    }\n    this._handler.sendMessage(msg, transfer);\n  }\n}\n/**\n * Main thread side\n */\nexport class SimpleWorkerClient extends Disposable {\n  constructor(workerFactory, moduleId, host) {\n    super();\n    let lazyProxyReject = null;\n    this._worker = this._register(workerFactory.create('vs/base/common/worker/simpleWorker', (msg) => {\n      this._protocol.handleMessage(msg);\n    }, (err) => {\n      // in Firefox, web workers fail lazily :(\n      // we will reject the proxy\n      if (lazyProxyReject) {\n        lazyProxyReject(err);\n      }\n    }));\n    this._protocol = new SimpleWorkerProtocol({\n      sendMessage: (msg, transfer) => {\n        this._worker.postMessage(msg, transfer);\n      },\n      handleMessage: (method, args) => {\n        if (typeof host[method] !== 'function') {\n          return Promise.reject(new Error('Missing method ' + method + ' on main thread host.'));\n        }\n        try {\n          return Promise.resolve(host[method].apply(host, args));\n        }\n        catch (e) {\n          return Promise.reject(e);\n        }\n      }\n    });\n    this._protocol.setWorkerId(this._worker.getId());\n    // Gather loader configuration\n    let loaderConfiguration = null;\n    if (typeof self.require !== 'undefined' && typeof self.require.getConfig === 'function') {\n      // Get the configuration from the Monaco AMD Loader\n      loaderConfiguration = self.require.getConfig();\n    }\n    else if (typeof self.requirejs !== 'undefined') {\n      // Get the configuration from requirejs\n      loaderConfiguration = self.requirejs.s.contexts._.config;\n    }\n    const hostMethods = types.getAllMethodNames(host);\n    // Send initialize message\n    this._onModuleLoaded = this._protocol.sendMessage(INITIALIZE, [\n      this._worker.getId(),\n      JSON.parse(JSON.stringify(loaderConfiguration)),\n      moduleId,\n      hostMethods,\n    ]);\n    // Create proxy to loaded code\n    const proxyMethodRequest = (method, args) => {\n      return this._request(method, args);\n    };\n    this._lazyProxy = new Promise((resolve, reject) => {\n      lazyProxyReject = reject;\n      this._onModuleLoaded.then((availableMethods) => {\n        resolve(types.createProxyObject(availableMethods, proxyMethodRequest));\n      }, (e) => {\n        reject(e);\n        this._onError('Worker failed to load ' + moduleId, e);\n      });\n    });\n  }\n  getProxyObject() {\n    return this._lazyProxy;\n  }\n  _request(method, args) {\n    return new Promise((resolve, reject) => {\n      this._onModuleLoaded.then(() => {\n        this._protocol.sendMessage(method, args).then(resolve, reject);\n      }, reject);\n    });\n  }\n  _onError(message, error) {\n    console.error(message);\n    console.info(error);\n  }\n}\n/**\n * Worker side\n */\nexport class SimpleWorkerServer {\n  constructor(postMessage, requestHandlerFactory) {\n    this._requestHandlerFactory = requestHandlerFactory;\n    this._requestHandler = null;\n    this._protocol = new SimpleWorkerProtocol({\n      sendMessage: (msg, transfer) => {\n        postMessage(msg, transfer);\n      },\n      handleMessage: (method, args) => this._handleMessage(method, args)\n    });\n  }\n  onmessage(msg) {\n    this._protocol.handleMessage(msg);\n  }\n  _handleMessage(method, args) {\n    if (method === INITIALIZE) {\n      return this.initialize(args[0], args[1], args[2], args[3]);\n    }\n    if (!this._requestHandler || typeof this._requestHandler[method] !== 'function') {\n      return Promise.reject(new Error('Missing requestHandler or method: ' + method));\n    }\n    try {\n      return Promise.resolve(this._requestHandler[method].apply(this._requestHandler, args));\n    }\n    catch (e) {\n      return Promise.reject(e);\n    }\n  }\n  initialize(workerId, loaderConfig, moduleId, hostMethods) {\n    this._protocol.setWorkerId(workerId);\n    const proxyMethodRequest = (method, args) => {\n      return this._protocol.sendMessage(method, args);\n    };\n    const hostProxy = types.createProxyObject(hostMethods, proxyMethodRequest);\n    if (this._requestHandlerFactory) {\n      // static request handler\n      this._requestHandler = this._requestHandlerFactory(hostProxy);\n      return Promise.resolve(types.getAllMethodNames(this._requestHandler));\n    }\n    if (loaderConfig) {\n      // Remove 'baseUrl', handling it is beyond scope for now\n      if (typeof loaderConfig.baseUrl !== 'undefined') {\n        delete loaderConfig['baseUrl'];\n      }\n      if (typeof loaderConfig.paths !== 'undefined') {\n        if (typeof loaderConfig.paths.vs !== 'undefined') {\n          delete loaderConfig.paths['vs'];\n        }\n      }\n      // Since this is in a web worker, enable catching errors\n      loaderConfig.catchError = true;\n      self.require.config(loaderConfig);\n    }\n    return new Promise((resolve, reject) => {\n      // Use the global require to be sure to get the global config\n      self.require([moduleId], (module) => {\n        this._requestHandler = module.create(hostProxy);\n        if (!this._requestHandler) {\n          reject(new Error(`No RequestHandler!`));\n          return;\n        }\n        resolve(types.getAllMethodNames(this._requestHandler));\n      }, reject);\n    });\n  }\n}\n/**\n * Called on the worker side\n */\nexport function create(postMessage) {\n  return new SimpleWorkerServer(postMessage, null);\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { toUint8 } from '../../../base/common/uint.js';\n/**\n * A fast character classifier that uses a compact array for ASCII values.\n */\nexport class CharacterClassifier {\n  constructor(_defaultValue) {\n    let defaultValue = toUint8(_defaultValue);\n    this._defaultValue = defaultValue;\n    this._asciiMap = CharacterClassifier._createAsciiMap(defaultValue);\n    this._map = new Map();\n  }\n  static _createAsciiMap(defaultValue) {\n    let asciiMap = new Uint8Array(256);\n    for (let i = 0; i < 256; i++) {\n      asciiMap[i] = defaultValue;\n    }\n    return asciiMap;\n  }\n  set(charCode, _value) {\n    let value = toUint8(_value);\n    if (charCode >= 0 && charCode < 256) {\n      this._asciiMap[charCode] = value;\n    }\n    else {\n      this._map.set(charCode, value);\n    }\n  }\n  get(charCode) {\n    if (charCode >= 0 && charCode < 256) {\n      return this._asciiMap[charCode];\n    }\n    else {\n      return (this._map.get(charCode) || this._defaultValue);\n    }\n  }\n}\nexport class CharacterSet {\n  constructor() {\n    this._actual = new CharacterClassifier(0 /* False */);\n  }\n  add(charCode) {\n    this._actual.set(charCode, 1 /* True */);\n  }\n  has(charCode) {\n    return (this._actual.get(charCode) === 1 /* True */);\n  }\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\n/**\n * A position in the editor.\n */\nexport class Position {\n  constructor(lineNumber, column) {\n    this.lineNumber = lineNumber;\n    this.column = column;\n  }\n  /**\n   * Create a new position from this position.\n   *\n   * @param newLineNumber new line number\n   * @param newColumn new column\n   */\n  with(newLineNumber = this.lineNumber, newColumn = this.column) {\n    if (newLineNumber === this.lineNumber && newColumn === this.column) {\n      return this;\n    }\n    else {\n      return new Position(newLineNumber, newColumn);\n    }\n  }\n  /**\n   * Derive a new position from this position.\n   *\n   * @param deltaLineNumber line number delta\n   * @param deltaColumn column delta\n   */\n  delta(deltaLineNumber = 0, deltaColumn = 0) {\n    return this.with(this.lineNumber + deltaLineNumber, this.column + deltaColumn);\n  }\n  /**\n   * Test if this position equals other position\n   */\n  equals(other) {\n    return Position.equals(this, other);\n  }\n  /**\n   * Test if position `a` equals position `b`\n   */\n  static equals(a, b) {\n    if (!a && !b) {\n      return true;\n    }\n    return (!!a &&\n      !!b &&\n      a.lineNumber === b.lineNumber &&\n      a.column === b.column);\n  }\n  /**\n   * Test if this position is before other position.\n   * If the two positions are equal, the result will be false.\n   */\n  isBefore(other) {\n    return Position.isBefore(this, other);\n  }\n  /**\n   * Test if position `a` is before position `b`.\n   * If the two positions are equal, the result will be false.\n   */\n  static isBefore(a, b) {\n    if (a.lineNumber < b.lineNumber) {\n      return true;\n    }\n    if (b.lineNumber < a.lineNumber) {\n      return false;\n    }\n    return a.column < b.column;\n  }\n  /**\n   * Test if this position is before other position.\n   * If the two positions are equal, the result will be true.\n   */\n  isBeforeOrEqual(other) {\n    return Position.isBeforeOrEqual(this, other);\n  }\n  /**\n   * Test if position `a` is before position `b`.\n   * If the two positions are equal, the result will be true.\n   */\n  static isBeforeOrEqual(a, b) {\n    if (a.lineNumber < b.lineNumber) {\n      return true;\n    }\n    if (b.lineNumber < a.lineNumber) {\n      return false;\n    }\n    return a.column <= b.column;\n  }\n  /**\n   * A function that compares positions, useful for sorting\n   */\n  static compare(a, b) {\n    let aLineNumber = a.lineNumber | 0;\n    let bLineNumber = b.lineNumber | 0;\n    if (aLineNumber === bLineNumber) {\n      let aColumn = a.column | 0;\n      let bColumn = b.column | 0;\n      return aColumn - bColumn;\n    }\n    return aLineNumber - bLineNumber;\n  }\n  /**\n   * Clone this position.\n   */\n  clone() {\n    return new Position(this.lineNumber, this.column);\n  }\n  /**\n   * Convert to a human-readable representation.\n   */\n  toString() {\n    return '(' + this.lineNumber + ',' + this.column + ')';\n  }\n  // ---\n  /**\n   * Create a `Position` from an `IPosition`.\n   */\n  static lift(pos) {\n    return new Position(pos.lineNumber, pos.column);\n  }\n  /**\n   * Test if `obj` is an `IPosition`.\n   */\n  static isIPosition(obj) {\n    return (obj\n      && (typeof obj.lineNumber === 'number')\n      && (typeof obj.column === 'number'));\n  }\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { Position } from './position.js';\n/**\n * A range in the editor. (startLineNumber,startColumn) is <= (endLineNumber,endColumn)\n */\nexport class Range {\n  constructor(startLineNumber, startColumn, endLineNumber, endColumn) {\n    if ((startLineNumber > endLineNumber) || (startLineNumber === endLineNumber && startColumn > endColumn)) {\n      this.startLineNumber = endLineNumber;\n      this.startColumn = endColumn;\n      this.endLineNumber = startLineNumber;\n      this.endColumn = startColumn;\n    }\n    else {\n      this.startLineNumber = startLineNumber;\n      this.startColumn = startColumn;\n      this.endLineNumber = endLineNumber;\n      this.endColumn = endColumn;\n    }\n  }\n  /**\n   * Test if this range is empty.\n   */\n  isEmpty() {\n    return Range.isEmpty(this);\n  }\n  /**\n   * Test if `range` is empty.\n   */\n  static isEmpty(range) {\n    return (range.startLineNumber === range.endLineNumber && range.startColumn === range.endColumn);\n  }\n  /**\n   * Test if position is in this range. If the position is at the edges, will return true.\n   */\n  containsPosition(position) {\n    return Range.containsPosition(this, position);\n  }\n  /**\n   * Test if `position` is in `range`. If the position is at the edges, will return true.\n   */\n  static containsPosition(range, position) {\n    if (position.lineNumber < range.startLineNumber || position.lineNumber > range.endLineNumber) {\n      return false;\n    }\n    if (position.lineNumber === range.startLineNumber && position.column < range.startColumn) {\n      return false;\n    }\n    if (position.lineNumber === range.endLineNumber && position.column > range.endColumn) {\n      return false;\n    }\n    return true;\n  }\n  /**\n   * Test if range is in this range. If the range is equal to this range, will return true.\n   */\n  containsRange(range) {\n    return Range.containsRange(this, range);\n  }\n  /**\n   * Test if `otherRange` is in `range`. If the ranges are equal, will return true.\n   */\n  static containsRange(range, otherRange) {\n    if (otherRange.startLineNumber < range.startLineNumber || otherRange.endLineNumber < range.startLineNumber) {\n      return false;\n    }\n    if (otherRange.startLineNumber > range.endLineNumber || otherRange.endLineNumber > range.endLineNumber) {\n      return false;\n    }\n    if (otherRange.startLineNumber === range.startLineNumber && otherRange.startColumn < range.startColumn) {\n      return false;\n    }\n    if (otherRange.endLineNumber === range.endLineNumber && otherRange.endColumn > range.endColumn) {\n      return false;\n    }\n    return true;\n  }\n  /**\n   * Test if `range` is strictly in this range. `range` must start after and end before this range for the result to be true.\n   */\n  strictContainsRange(range) {\n    return Range.strictContainsRange(this, range);\n  }\n  /**\n   * Test if `otherRange` is strinctly in `range` (must start after, and end before). If the ranges are equal, will return false.\n   */\n  static strictContainsRange(range, otherRange) {\n    if (otherRange.startLineNumber < range.startLineNumber || otherRange.endLineNumber < range.startLineNumber) {\n      return false;\n    }\n    if (otherRange.startLineNumber > range.endLineNumber || otherRange.endLineNumber > range.endLineNumber) {\n      return false;\n    }\n    if (otherRange.startLineNumber === range.startLineNumber && otherRange.startColumn <= range.startColumn) {\n      return false;\n    }\n    if (otherRange.endLineNumber === range.endLineNumber && otherRange.endColumn >= range.endColumn) {\n      return false;\n    }\n    return true;\n  }\n  /**\n   * A reunion of the two ranges.\n   * The smallest position will be used as the start point, and the largest one as the end point.\n   */\n  plusRange(range) {\n    return Range.plusRange(this, range);\n  }\n  /**\n   * A reunion of the two ranges.\n   * The smallest position will be used as the start point, and the largest one as the end point.\n   */\n  static plusRange(a, b) {\n    let startLineNumber;\n    let startColumn;\n    let endLineNumber;\n    let endColumn;\n    if (b.startLineNumber < a.startLineNumber) {\n      startLineNumber = b.startLineNumber;\n      startColumn = b.startColumn;\n    }\n    else if (b.startLineNumber === a.startLineNumber) {\n      startLineNumber = b.startLineNumber;\n      startColumn = Math.min(b.startColumn, a.startColumn);\n    }\n    else {\n      startLineNumber = a.startLineNumber;\n      startColumn = a.startColumn;\n    }\n    if (b.endLineNumber > a.endLineNumber) {\n      endLineNumber = b.endLineNumber;\n      endColumn = b.endColumn;\n    }\n    else if (b.endLineNumber === a.endLineNumber) {\n      endLineNumber = b.endLineNumber;\n      endColumn = Math.max(b.endColumn, a.endColumn);\n    }\n    else {\n      endLineNumber = a.endLineNumber;\n      endColumn = a.endColumn;\n    }\n    return new Range(startLineNumber, startColumn, endLineNumber, endColumn);\n  }\n  /**\n   * A intersection of the two ranges.\n   */\n  intersectRanges(range) {\n    return Range.intersectRanges(this, range);\n  }\n  /**\n   * A intersection of the two ranges.\n   */\n  static intersectRanges(a, b) {\n    let resultStartLineNumber = a.startLineNumber;\n    let resultStartColumn = a.startColumn;\n    let resultEndLineNumber = a.endLineNumber;\n    let resultEndColumn = a.endColumn;\n    let otherStartLineNumber = b.startLineNumber;\n    let otherStartColumn = b.startColumn;\n    let otherEndLineNumber = b.endLineNumber;\n    let otherEndColumn = b.endColumn;\n    if (resultStartLineNumber < otherStartLineNumber) {\n      resultStartLineNumber = otherStartLineNumber;\n      resultStartColumn = otherStartColumn;\n    }\n    else if (resultStartLineNumber === otherStartLineNumber) {\n      resultStartColumn = Math.max(resultStartColumn, otherStartColumn);\n    }\n    if (resultEndLineNumber > otherEndLineNumber) {\n      resultEndLineNumber = otherEndLineNumber;\n      resultEndColumn = otherEndColumn;\n    }\n    else if (resultEndLineNumber === otherEndLineNumber) {\n      resultEndColumn = Math.min(resultEndColumn, otherEndColumn);\n    }\n    // Check if selection is now empty\n    if (resultStartLineNumber > resultEndLineNumber) {\n      return null;\n    }\n    if (resultStartLineNumber === resultEndLineNumber && resultStartColumn > resultEndColumn) {\n      return null;\n    }\n    return new Range(resultStartLineNumber, resultStartColumn, resultEndLineNumber, resultEndColumn);\n  }\n  /**\n   * Test if this range equals other.\n   */\n  equalsRange(other) {\n    return Range.equalsRange(this, other);\n  }\n  /**\n   * Test if range `a` equals `b`.\n   */\n  static equalsRange(a, b) {\n    return (!!a &&\n      !!b &&\n      a.startLineNumber === b.startLineNumber &&\n      a.startColumn === b.startColumn &&\n      a.endLineNumber === b.endLineNumber &&\n      a.endColumn === b.endColumn);\n  }\n  /**\n   * Return the end position (which will be after or equal to the start position)\n   */\n  getEndPosition() {\n    return Range.getEndPosition(this);\n  }\n  /**\n   * Return the end position (which will be after or equal to the start position)\n   */\n  static getEndPosition(range) {\n    return new Position(range.endLineNumber, range.endColumn);\n  }\n  /**\n   * Return the start position (which will be before or equal to the end position)\n   */\n  getStartPosition() {\n    return Range.getStartPosition(this);\n  }\n  /**\n   * Return the start position (which will be before or equal to the end position)\n   */\n  static getStartPosition(range) {\n    return new Position(range.startLineNumber, range.startColumn);\n  }\n  /**\n   * Transform to a user presentable string representation.\n   */\n  toString() {\n    return '[' + this.startLineNumber + ',' + this.startColumn + ' -> ' + this.endLineNumber + ',' + this.endColumn + ']';\n  }\n  /**\n   * Create a new range using this range's start position, and using endLineNumber and endColumn as the end position.\n   */\n  setEndPosition(endLineNumber, endColumn) {\n    return new Range(this.startLineNumber, this.startColumn, endLineNumber, endColumn);\n  }\n  /**\n   * Create a new range using this range's end position, and using startLineNumber and startColumn as the start position.\n   */\n  setStartPosition(startLineNumber, startColumn) {\n    return new Range(startLineNumber, startColumn, this.endLineNumber, this.endColumn);\n  }\n  /**\n   * Create a new empty range using this range's start position.\n   */\n  collapseToStart() {\n    return Range.collapseToStart(this);\n  }\n  /**\n   * Create a new empty range using this range's start position.\n   */\n  static collapseToStart(range) {\n    return new Range(range.startLineNumber, range.startColumn, range.startLineNumber, range.startColumn);\n  }\n  // ---\n  static fromPositions(start, end = start) {\n    return new Range(start.lineNumber, start.column, end.lineNumber, end.column);\n  }\n  static lift(range) {\n    if (!range) {\n      return null;\n    }\n    return new Range(range.startLineNumber, range.startColumn, range.endLineNumber, range.endColumn);\n  }\n  /**\n   * Test if `obj` is an `IRange`.\n   */\n  static isIRange(obj) {\n    return (obj\n      && (typeof obj.startLineNumber === 'number')\n      && (typeof obj.startColumn === 'number')\n      && (typeof obj.endLineNumber === 'number')\n      && (typeof obj.endColumn === 'number'));\n  }\n  /**\n   * Test if the two ranges are touching in any way.\n   */\n  static areIntersectingOrTouching(a, b) {\n    // Check if `a` is before `b`\n    if (a.endLineNumber < b.startLineNumber || (a.endLineNumber === b.startLineNumber && a.endColumn < b.startColumn)) {\n      return false;\n    }\n    // Check if `b` is before `a`\n    if (b.endLineNumber < a.startLineNumber || (b.endLineNumber === a.startLineNumber && b.endColumn < a.startColumn)) {\n      return false;\n    }\n    // These ranges must intersect\n    return true;\n  }\n  /**\n   * Test if the two ranges are intersecting. If the ranges are touching it returns true.\n   */\n  static areIntersecting(a, b) {\n    // Check if `a` is before `b`\n    if (a.endLineNumber < b.startLineNumber || (a.endLineNumber === b.startLineNumber && a.endColumn <= b.startColumn)) {\n      return false;\n    }\n    // Check if `b` is before `a`\n    if (b.endLineNumber < a.startLineNumber || (b.endLineNumber === a.startLineNumber && b.endColumn <= a.startColumn)) {\n      return false;\n    }\n    // These ranges must intersect\n    return true;\n  }\n  /**\n   * A function that compares ranges, useful for sorting ranges\n   * It will first compare ranges on the startPosition and then on the endPosition\n   */\n  static compareRangesUsingStarts(a, b) {\n    if (a && b) {\n      const aStartLineNumber = a.startLineNumber | 0;\n      const bStartLineNumber = b.startLineNumber | 0;\n      if (aStartLineNumber === bStartLineNumber) {\n        const aStartColumn = a.startColumn | 0;\n        const bStartColumn = b.startColumn | 0;\n        if (aStartColumn === bStartColumn) {\n          const aEndLineNumber = a.endLineNumber | 0;\n          const bEndLineNumber = b.endLineNumber | 0;\n          if (aEndLineNumber === bEndLineNumber) {\n            const aEndColumn = a.endColumn | 0;\n            const bEndColumn = b.endColumn | 0;\n            return aEndColumn - bEndColumn;\n          }\n          return aEndLineNumber - bEndLineNumber;\n        }\n        return aStartColumn - bStartColumn;\n      }\n      return aStartLineNumber - bStartLineNumber;\n    }\n    const aExists = (a ? 1 : 0);\n    const bExists = (b ? 1 : 0);\n    return aExists - bExists;\n  }\n  /**\n   * A function that compares ranges, useful for sorting ranges\n   * It will first compare ranges on the endPosition and then on the startPosition\n   */\n  static compareRangesUsingEnds(a, b) {\n    if (a.endLineNumber === b.endLineNumber) {\n      if (a.endColumn === b.endColumn) {\n        if (a.startLineNumber === b.startLineNumber) {\n          return a.startColumn - b.startColumn;\n        }\n        return a.startLineNumber - b.startLineNumber;\n      }\n      return a.endColumn - b.endColumn;\n    }\n    return a.endLineNumber - b.endLineNumber;\n  }\n  /**\n   * Test if the range spans multiple lines.\n   */\n  static spansMultipleLines(range) {\n    return range.endLineNumber > range.startLineNumber;\n  }\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { Position } from './position.js';\nimport { Range } from './range.js';\n/**\n * A selection in the editor.\n * The selection is a range that has an orientation.\n */\nexport class Selection extends Range {\n  constructor(selectionStartLineNumber, selectionStartColumn, positionLineNumber, positionColumn) {\n    super(selectionStartLineNumber, selectionStartColumn, positionLineNumber, positionColumn);\n    this.selectionStartLineNumber = selectionStartLineNumber;\n    this.selectionStartColumn = selectionStartColumn;\n    this.positionLineNumber = positionLineNumber;\n    this.positionColumn = positionColumn;\n  }\n  /**\n   * Transform to a human-readable representation.\n   */\n  toString() {\n    return '[' + this.selectionStartLineNumber + ',' + this.selectionStartColumn + ' -> ' + this.positionLineNumber + ',' + this.positionColumn + ']';\n  }\n  /**\n   * Test if equals other selection.\n   */\n  equalsSelection(other) {\n    return (Selection.selectionsEqual(this, other));\n  }\n  /**\n   * Test if the two selections are equal.\n   */\n  static selectionsEqual(a, b) {\n    return (a.selectionStartLineNumber === b.selectionStartLineNumber &&\n      a.selectionStartColumn === b.selectionStartColumn &&\n      a.positionLineNumber === b.positionLineNumber &&\n      a.positionColumn === b.positionColumn);\n  }\n  /**\n   * Get directions (LTR or RTL).\n   */\n  getDirection() {\n    if (this.selectionStartLineNumber === this.startLineNumber && this.selectionStartColumn === this.startColumn) {\n      return 0 /* LTR */;\n    }\n    return 1 /* RTL */;\n  }\n  /**\n   * Create a new selection with a different `positionLineNumber` and `positionColumn`.\n   */\n  setEndPosition(endLineNumber, endColumn) {\n    if (this.getDirection() === 0 /* LTR */) {\n      return new Selection(this.startLineNumber, this.startColumn, endLineNumber, endColumn);\n    }\n    return new Selection(endLineNumber, endColumn, this.startLineNumber, this.startColumn);\n  }\n  /**\n   * Get the position at `positionLineNumber` and `positionColumn`.\n   */\n  getPosition() {\n    return new Position(this.positionLineNumber, this.positionColumn);\n  }\n  /**\n   * Create a new selection with a different `selectionStartLineNumber` and `selectionStartColumn`.\n   */\n  setStartPosition(startLineNumber, startColumn) {\n    if (this.getDirection() === 0 /* LTR */) {\n      return new Selection(startLineNumber, startColumn, this.endLineNumber, this.endColumn);\n    }\n    return new Selection(this.endLineNumber, this.endColumn, startLineNumber, startColumn);\n  }\n  // ----\n  /**\n   * Create a `Selection` from one or two positions\n   */\n  static fromPositions(start, end = start) {\n    return new Selection(start.lineNumber, start.column, end.lineNumber, end.column);\n  }\n  /**\n   * Create a `Selection` from an `ISelection`.\n   */\n  static liftSelection(sel) {\n    return new Selection(sel.selectionStartLineNumber, sel.selectionStartColumn, sel.positionLineNumber, sel.positionColumn);\n  }\n  /**\n   * `a` equals `b`.\n   */\n  static selectionsArrEqual(a, b) {\n    if (a && !b || !a && b) {\n      return false;\n    }\n    if (!a && !b) {\n      return true;\n    }\n    if (a.length !== b.length) {\n      return false;\n    }\n    for (let i = 0, len = a.length; i < len; i++) {\n      if (!this.selectionsEqual(a[i], b[i])) {\n        return false;\n      }\n    }\n    return true;\n  }\n  /**\n   * Test if `obj` is an `ISelection`.\n   */\n  static isISelection(obj) {\n    return (obj\n      && (typeof obj.selectionStartLineNumber === 'number')\n      && (typeof obj.selectionStartColumn === 'number')\n      && (typeof obj.positionLineNumber === 'number')\n      && (typeof obj.positionColumn === 'number'));\n  }\n  /**\n   * Create with a direction.\n   */\n  static createWithDirection(startLineNumber, startColumn, endLineNumber, endColumn, direction) {\n    if (direction === 0 /* LTR */) {\n      return new Selection(startLineNumber, startColumn, endLineNumber, endColumn);\n    }\n    return new Selection(endLineNumber, endColumn, startLineNumber, startColumn);\n  }\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport class Token {\n  constructor(offset, type, language) {\n    this.offset = offset | 0; // @perf\n    this.type = type;\n    this.language = language;\n  }\n  toString() {\n    return '(' + this.offset + ', ' + this.type + ')';\n  }\n}\nexport class TokenizationResult {\n  constructor(tokens, endState) {\n    this.tokens = tokens;\n    this.endState = endState;\n  }\n}\nexport class TokenizationResult2 {\n  constructor(tokens, endState) {\n    this.tokens = tokens;\n    this.endState = endState;\n  }\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { LcsDiff } from '../../../base/common/diff/diff.js';\nimport * as strings from '../../../base/common/strings.js';\nconst MINIMUM_MATCHING_CHARACTER_LENGTH = 3;\nfunction computeDiff(originalSequence, modifiedSequence, continueProcessingPredicate, pretty) {\n  const diffAlgo = new LcsDiff(originalSequence, modifiedSequence, continueProcessingPredicate);\n  return diffAlgo.ComputeDiff(pretty);\n}\nclass LineSequence {\n  constructor(lines) {\n    const startColumns = [];\n    const endColumns = [];\n    for (let i = 0, length = lines.length; i < length; i++) {\n      startColumns[i] = getFirstNonBlankColumn(lines[i], 1);\n      endColumns[i] = getLastNonBlankColumn(lines[i], 1);\n    }\n    this.lines = lines;\n    this._startColumns = startColumns;\n    this._endColumns = endColumns;\n  }\n  getElements() {\n    const elements = [];\n    for (let i = 0, len = this.lines.length; i < len; i++) {\n      elements[i] = this.lines[i].substring(this._startColumns[i] - 1, this._endColumns[i] - 1);\n    }\n    return elements;\n  }\n  getStartLineNumber(i) {\n    return i + 1;\n  }\n  getEndLineNumber(i) {\n    return i + 1;\n  }\n  createCharSequence(shouldIgnoreTrimWhitespace, startIndex, endIndex) {\n    const charCodes = [];\n    const lineNumbers = [];\n    const columns = [];\n    let len = 0;\n    for (let index = startIndex; index <= endIndex; index++) {\n      const lineContent = this.lines[index];\n      const startColumn = (shouldIgnoreTrimWhitespace ? this._startColumns[index] : 1);\n      const endColumn = (shouldIgnoreTrimWhitespace ? this._endColumns[index] : lineContent.length + 1);\n      for (let col = startColumn; col < endColumn; col++) {\n        charCodes[len] = lineContent.charCodeAt(col - 1);\n        lineNumbers[len] = index + 1;\n        columns[len] = col;\n        len++;\n      }\n    }\n    return new CharSequence(charCodes, lineNumbers, columns);\n  }\n}\nclass CharSequence {\n  constructor(charCodes, lineNumbers, columns) {\n    this._charCodes = charCodes;\n    this._lineNumbers = lineNumbers;\n    this._columns = columns;\n  }\n  getElements() {\n    return this._charCodes;\n  }\n  getStartLineNumber(i) {\n    return this._lineNumbers[i];\n  }\n  getStartColumn(i) {\n    return this._columns[i];\n  }\n  getEndLineNumber(i) {\n    return this._lineNumbers[i];\n  }\n  getEndColumn(i) {\n    return this._columns[i] + 1;\n  }\n}\nclass CharChange {\n  constructor(originalStartLineNumber, originalStartColumn, originalEndLineNumber, originalEndColumn, modifiedStartLineNumber, modifiedStartColumn, modifiedEndLineNumber, modifiedEndColumn) {\n    this.originalStartLineNumber = originalStartLineNumber;\n    this.originalStartColumn = originalStartColumn;\n    this.originalEndLineNumber = originalEndLineNumber;\n    this.originalEndColumn = originalEndColumn;\n    this.modifiedStartLineNumber = modifiedStartLineNumber;\n    this.modifiedStartColumn = modifiedStartColumn;\n    this.modifiedEndLineNumber = modifiedEndLineNumber;\n    this.modifiedEndColumn = modifiedEndColumn;\n  }\n  static createFromDiffChange(diffChange, originalCharSequence, modifiedCharSequence) {\n    let originalStartLineNumber;\n    let originalStartColumn;\n    let originalEndLineNumber;\n    let originalEndColumn;\n    let modifiedStartLineNumber;\n    let modifiedStartColumn;\n    let modifiedEndLineNumber;\n    let modifiedEndColumn;\n    if (diffChange.originalLength === 0) {\n      originalStartLineNumber = 0;\n      originalStartColumn = 0;\n      originalEndLineNumber = 0;\n      originalEndColumn = 0;\n    }\n    else {\n      originalStartLineNumber = originalCharSequence.getStartLineNumber(diffChange.originalStart);\n      originalStartColumn = originalCharSequence.getStartColumn(diffChange.originalStart);\n      originalEndLineNumber = originalCharSequence.getEndLineNumber(diffChange.originalStart + diffChange.originalLength - 1);\n      originalEndColumn = originalCharSequence.getEndColumn(diffChange.originalStart + diffChange.originalLength - 1);\n    }\n    if (diffChange.modifiedLength === 0) {\n      modifiedStartLineNumber = 0;\n      modifiedStartColumn = 0;\n      modifiedEndLineNumber = 0;\n      modifiedEndColumn = 0;\n    }\n    else {\n      modifiedStartLineNumber = modifiedCharSequence.getStartLineNumber(diffChange.modifiedStart);\n      modifiedStartColumn = modifiedCharSequence.getStartColumn(diffChange.modifiedStart);\n      modifiedEndLineNumber = modifiedCharSequence.getEndLineNumber(diffChange.modifiedStart + diffChange.modifiedLength - 1);\n      modifiedEndColumn = modifiedCharSequence.getEndColumn(diffChange.modifiedStart + diffChange.modifiedLength - 1);\n    }\n    return new CharChange(originalStartLineNumber, originalStartColumn, originalEndLineNumber, originalEndColumn, modifiedStartLineNumber, modifiedStartColumn, modifiedEndLineNumber, modifiedEndColumn);\n  }\n}\nfunction postProcessCharChanges(rawChanges) {\n  if (rawChanges.length <= 1) {\n    return rawChanges;\n  }\n  const result = [rawChanges[0]];\n  let prevChange = result[0];\n  for (let i = 1, len = rawChanges.length; i < len; i++) {\n    const currChange = rawChanges[i];\n    const originalMatchingLength = currChange.originalStart - (prevChange.originalStart + prevChange.originalLength);\n    const modifiedMatchingLength = currChange.modifiedStart - (prevChange.modifiedStart + prevChange.modifiedLength);\n    // Both of the above should be equal, but the continueProcessingPredicate may prevent this from being true\n    const matchingLength = Math.min(originalMatchingLength, modifiedMatchingLength);\n    if (matchingLength < MINIMUM_MATCHING_CHARACTER_LENGTH) {\n      // Merge the current change into the previous one\n      prevChange.originalLength = (currChange.originalStart + currChange.originalLength) - prevChange.originalStart;\n      prevChange.modifiedLength = (currChange.modifiedStart + currChange.modifiedLength) - prevChange.modifiedStart;\n    }\n    else {\n      // Add the current change\n      result.push(currChange);\n      prevChange = currChange;\n    }\n  }\n  return result;\n}\nclass LineChange {\n  constructor(originalStartLineNumber, originalEndLineNumber, modifiedStartLineNumber, modifiedEndLineNumber, charChanges) {\n    this.originalStartLineNumber = originalStartLineNumber;\n    this.originalEndLineNumber = originalEndLineNumber;\n    this.modifiedStartLineNumber = modifiedStartLineNumber;\n    this.modifiedEndLineNumber = modifiedEndLineNumber;\n    this.charChanges = charChanges;\n  }\n  static createFromDiffResult(shouldIgnoreTrimWhitespace, diffChange, originalLineSequence, modifiedLineSequence, continueCharDiff, shouldComputeCharChanges, shouldPostProcessCharChanges) {\n    let originalStartLineNumber;\n    let originalEndLineNumber;\n    let modifiedStartLineNumber;\n    let modifiedEndLineNumber;\n    let charChanges = undefined;\n    if (diffChange.originalLength === 0) {\n      originalStartLineNumber = originalLineSequence.getStartLineNumber(diffChange.originalStart) - 1;\n      originalEndLineNumber = 0;\n    }\n    else {\n      originalStartLineNumber = originalLineSequence.getStartLineNumber(diffChange.originalStart);\n      originalEndLineNumber = originalLineSequence.getEndLineNumber(diffChange.originalStart + diffChange.originalLength - 1);\n    }\n    if (diffChange.modifiedLength === 0) {\n      modifiedStartLineNumber = modifiedLineSequence.getStartLineNumber(diffChange.modifiedStart) - 1;\n      modifiedEndLineNumber = 0;\n    }\n    else {\n      modifiedStartLineNumber = modifiedLineSequence.getStartLineNumber(diffChange.modifiedStart);\n      modifiedEndLineNumber = modifiedLineSequence.getEndLineNumber(diffChange.modifiedStart + diffChange.modifiedLength - 1);\n    }\n    if (shouldComputeCharChanges && diffChange.originalLength > 0 && diffChange.originalLength < 20 && diffChange.modifiedLength > 0 && diffChange.modifiedLength < 20 && continueCharDiff()) {\n      // Compute character changes for diff chunks of at most 20 lines...\n      const originalCharSequence = originalLineSequence.createCharSequence(shouldIgnoreTrimWhitespace, diffChange.originalStart, diffChange.originalStart + diffChange.originalLength - 1);\n      const modifiedCharSequence = modifiedLineSequence.createCharSequence(shouldIgnoreTrimWhitespace, diffChange.modifiedStart, diffChange.modifiedStart + diffChange.modifiedLength - 1);\n      let rawChanges = computeDiff(originalCharSequence, modifiedCharSequence, continueCharDiff, true).changes;\n      if (shouldPostProcessCharChanges) {\n        rawChanges = postProcessCharChanges(rawChanges);\n      }\n      charChanges = [];\n      for (let i = 0, length = rawChanges.length; i < length; i++) {\n        charChanges.push(CharChange.createFromDiffChange(rawChanges[i], originalCharSequence, modifiedCharSequence));\n      }\n    }\n    return new LineChange(originalStartLineNumber, originalEndLineNumber, modifiedStartLineNumber, modifiedEndLineNumber, charChanges);\n  }\n}\nexport class DiffComputer {\n  constructor(originalLines, modifiedLines, opts) {\n    this.shouldComputeCharChanges = opts.shouldComputeCharChanges;\n    this.shouldPostProcessCharChanges = opts.shouldPostProcessCharChanges;\n    this.shouldIgnoreTrimWhitespace = opts.shouldIgnoreTrimWhitespace;\n    this.shouldMakePrettyDiff = opts.shouldMakePrettyDiff;\n    this.originalLines = originalLines;\n    this.modifiedLines = modifiedLines;\n    this.original = new LineSequence(originalLines);\n    this.modified = new LineSequence(modifiedLines);\n    this.continueLineDiff = createContinueProcessingPredicate(opts.maxComputationTime);\n    this.continueCharDiff = createContinueProcessingPredicate(opts.maxComputationTime === 0 ? 0 : Math.min(opts.maxComputationTime, 5000)); // never run after 5s for character changes...\n  }\n  computeDiff() {\n    if (this.original.lines.length === 1 && this.original.lines[0].length === 0) {\n      // empty original => fast path\n      return {\n        quitEarly: false,\n        changes: [{\n            originalStartLineNumber: 1,\n            originalEndLineNumber: 1,\n            modifiedStartLineNumber: 1,\n            modifiedEndLineNumber: this.modified.lines.length,\n            charChanges: [{\n                modifiedEndColumn: 0,\n                modifiedEndLineNumber: 0,\n                modifiedStartColumn: 0,\n                modifiedStartLineNumber: 0,\n                originalEndColumn: 0,\n                originalEndLineNumber: 0,\n                originalStartColumn: 0,\n                originalStartLineNumber: 0\n              }]\n          }]\n      };\n    }\n    if (this.modified.lines.length === 1 && this.modified.lines[0].length === 0) {\n      // empty modified => fast path\n      return {\n        quitEarly: false,\n        changes: [{\n            originalStartLineNumber: 1,\n            originalEndLineNumber: this.original.lines.length,\n            modifiedStartLineNumber: 1,\n            modifiedEndLineNumber: 1,\n            charChanges: [{\n                modifiedEndColumn: 0,\n                modifiedEndLineNumber: 0,\n                modifiedStartColumn: 0,\n                modifiedStartLineNumber: 0,\n                originalEndColumn: 0,\n                originalEndLineNumber: 0,\n                originalStartColumn: 0,\n                originalStartLineNumber: 0\n              }]\n          }]\n      };\n    }\n    const diffResult = computeDiff(this.original, this.modified, this.continueLineDiff, this.shouldMakePrettyDiff);\n    const rawChanges = diffResult.changes;\n    const quitEarly = diffResult.quitEarly;\n    // The diff is always computed with ignoring trim whitespace\n    // This ensures we get the prettiest diff\n    if (this.shouldIgnoreTrimWhitespace) {\n      const lineChanges = [];\n      for (let i = 0, length = rawChanges.length; i < length; i++) {\n        lineChanges.push(LineChange.createFromDiffResult(this.shouldIgnoreTrimWhitespace, rawChanges[i], this.original, this.modified, this.continueCharDiff, this.shouldComputeCharChanges, this.shouldPostProcessCharChanges));\n      }\n      return {\n        quitEarly: quitEarly,\n        changes: lineChanges\n      };\n    }\n    // Need to post-process and introduce changes where the trim whitespace is different\n    // Note that we are looping starting at -1 to also cover the lines before the first change\n    const result = [];\n    let originalLineIndex = 0;\n    let modifiedLineIndex = 0;\n    for (let i = -1 /* !!!! */, len = rawChanges.length; i < len; i++) {\n      const nextChange = (i + 1 < len ? rawChanges[i + 1] : null);\n      const originalStop = (nextChange ? nextChange.originalStart : this.originalLines.length);\n      const modifiedStop = (nextChange ? nextChange.modifiedStart : this.modifiedLines.length);\n      while (originalLineIndex < originalStop && modifiedLineIndex < modifiedStop) {\n        const originalLine = this.originalLines[originalLineIndex];\n        const modifiedLine = this.modifiedLines[modifiedLineIndex];\n        if (originalLine !== modifiedLine) {\n          // These lines differ only in trim whitespace\n          // Check the leading whitespace\n          {\n            let originalStartColumn = getFirstNonBlankColumn(originalLine, 1);\n            let modifiedStartColumn = getFirstNonBlankColumn(modifiedLine, 1);\n            while (originalStartColumn > 1 && modifiedStartColumn > 1) {\n              const originalChar = originalLine.charCodeAt(originalStartColumn - 2);\n              const modifiedChar = modifiedLine.charCodeAt(modifiedStartColumn - 2);\n              if (originalChar !== modifiedChar) {\n                break;\n              }\n              originalStartColumn--;\n              modifiedStartColumn--;\n            }\n            if (originalStartColumn > 1 || modifiedStartColumn > 1) {\n              this._pushTrimWhitespaceCharChange(result, originalLineIndex + 1, 1, originalStartColumn, modifiedLineIndex + 1, 1, modifiedStartColumn);\n            }\n          }\n          // Check the trailing whitespace\n          {\n            let originalEndColumn = getLastNonBlankColumn(originalLine, 1);\n            let modifiedEndColumn = getLastNonBlankColumn(modifiedLine, 1);\n            const originalMaxColumn = originalLine.length + 1;\n            const modifiedMaxColumn = modifiedLine.length + 1;\n            while (originalEndColumn < originalMaxColumn && modifiedEndColumn < modifiedMaxColumn) {\n              const originalChar = originalLine.charCodeAt(originalEndColumn - 1);\n              const modifiedChar = originalLine.charCodeAt(modifiedEndColumn - 1);\n              if (originalChar !== modifiedChar) {\n                break;\n              }\n              originalEndColumn++;\n              modifiedEndColumn++;\n            }\n            if (originalEndColumn < originalMaxColumn || modifiedEndColumn < modifiedMaxColumn) {\n              this._pushTrimWhitespaceCharChange(result, originalLineIndex + 1, originalEndColumn, originalMaxColumn, modifiedLineIndex + 1, modifiedEndColumn, modifiedMaxColumn);\n            }\n          }\n        }\n        originalLineIndex++;\n        modifiedLineIndex++;\n      }\n      if (nextChange) {\n        // Emit the actual change\n        result.push(LineChange.createFromDiffResult(this.shouldIgnoreTrimWhitespace, nextChange, this.original, this.modified, this.continueCharDiff, this.shouldComputeCharChanges, this.shouldPostProcessCharChanges));\n        originalLineIndex += nextChange.originalLength;\n        modifiedLineIndex += nextChange.modifiedLength;\n      }\n    }\n    return {\n      quitEarly: quitEarly,\n      changes: result\n    };\n  }\n  _pushTrimWhitespaceCharChange(result, originalLineNumber, originalStartColumn, originalEndColumn, modifiedLineNumber, modifiedStartColumn, modifiedEndColumn) {\n    if (this._mergeTrimWhitespaceCharChange(result, originalLineNumber, originalStartColumn, originalEndColumn, modifiedLineNumber, modifiedStartColumn, modifiedEndColumn)) {\n      // Merged into previous\n      return;\n    }\n    let charChanges = undefined;\n    if (this.shouldComputeCharChanges) {\n      charChanges = [new CharChange(originalLineNumber, originalStartColumn, originalLineNumber, originalEndColumn, modifiedLineNumber, modifiedStartColumn, modifiedLineNumber, modifiedEndColumn)];\n    }\n    result.push(new LineChange(originalLineNumber, originalLineNumber, modifiedLineNumber, modifiedLineNumber, charChanges));\n  }\n  _mergeTrimWhitespaceCharChange(result, originalLineNumber, originalStartColumn, originalEndColumn, modifiedLineNumber, modifiedStartColumn, modifiedEndColumn) {\n    const len = result.length;\n    if (len === 0) {\n      return false;\n    }\n    const prevChange = result[len - 1];\n    if (prevChange.originalEndLineNumber === 0 || prevChange.modifiedEndLineNumber === 0) {\n      // Don't merge with inserts/deletes\n      return false;\n    }\n    if (prevChange.originalEndLineNumber + 1 === originalLineNumber && prevChange.modifiedEndLineNumber + 1 === modifiedLineNumber) {\n      prevChange.originalEndLineNumber = originalLineNumber;\n      prevChange.modifiedEndLineNumber = modifiedLineNumber;\n      if (this.shouldComputeCharChanges && prevChange.charChanges) {\n        prevChange.charChanges.push(new CharChange(originalLineNumber, originalStartColumn, originalLineNumber, originalEndColumn, modifiedLineNumber, modifiedStartColumn, modifiedLineNumber, modifiedEndColumn));\n      }\n      return true;\n    }\n    return false;\n  }\n}\nfunction getFirstNonBlankColumn(txt, defaultValue) {\n  const r = strings.firstNonWhitespaceIndex(txt);\n  if (r === -1) {\n    return defaultValue;\n  }\n  return r + 1;\n}\nfunction getLastNonBlankColumn(txt, defaultValue) {\n  const r = strings.lastNonWhitespaceIndex(txt);\n  if (r === -1) {\n    return defaultValue;\n  }\n  return r + 2;\n}\nfunction createContinueProcessingPredicate(maximumRuntime) {\n  if (maximumRuntime === 0) {\n    return () => true;\n  }\n  const startTime = Date.now();\n  return () => {\n    return Date.now() - startTime < maximumRuntime;\n  };\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { Position } from '../core/position.js';\nimport { PrefixSumComputer } from '../viewModel/prefixSumComputer.js';\nexport class MirrorTextModel {\n  constructor(uri, lines, eol, versionId) {\n    this._uri = uri;\n    this._lines = lines;\n    this._eol = eol;\n    this._versionId = versionId;\n    this._lineStarts = null;\n    this._cachedTextValue = null;\n  }\n  dispose() {\n    this._lines.length = 0;\n  }\n  getText() {\n    if (this._cachedTextValue === null) {\n      this._cachedTextValue = this._lines.join(this._eol);\n    }\n    return this._cachedTextValue;\n  }\n  onEvents(e) {\n    if (e.eol && e.eol !== this._eol) {\n      this._eol = e.eol;\n      this._lineStarts = null;\n    }\n    // Update my lines\n    const changes = e.changes;\n    for (const change of changes) {\n      this._acceptDeleteRange(change.range);\n      this._acceptInsertText(new Position(change.range.startLineNumber, change.range.startColumn), change.text);\n    }\n    this._versionId = e.versionId;\n    this._cachedTextValue = null;\n  }\n  _ensureLineStarts() {\n    if (!this._lineStarts) {\n      const eolLength = this._eol.length;\n      const linesLength = this._lines.length;\n      const lineStartValues = new Uint32Array(linesLength);\n      for (let i = 0; i < linesLength; i++) {\n        lineStartValues[i] = this._lines[i].length + eolLength;\n      }\n      this._lineStarts = new PrefixSumComputer(lineStartValues);\n    }\n  }\n  /**\n   * All changes to a line's text go through this method\n   */\n  _setLineText(lineIndex, newValue) {\n    this._lines[lineIndex] = newValue;\n    if (this._lineStarts) {\n      // update prefix sum\n      this._lineStarts.changeValue(lineIndex, this._lines[lineIndex].length + this._eol.length);\n    }\n  }\n  _acceptDeleteRange(range) {\n    if (range.startLineNumber === range.endLineNumber) {\n      if (range.startColumn === range.endColumn) {\n        // Nothing to delete\n        return;\n      }\n      // Delete text on the affected line\n      this._setLineText(range.startLineNumber - 1, this._lines[range.startLineNumber - 1].substring(0, range.startColumn - 1)\n        + this._lines[range.startLineNumber - 1].substring(range.endColumn - 1));\n      return;\n    }\n    // Take remaining text on last line and append it to remaining text on first line\n    this._setLineText(range.startLineNumber - 1, this._lines[range.startLineNumber - 1].substring(0, range.startColumn - 1)\n      + this._lines[range.endLineNumber - 1].substring(range.endColumn - 1));\n    // Delete middle lines\n    this._lines.splice(range.startLineNumber, range.endLineNumber - range.startLineNumber);\n    if (this._lineStarts) {\n      // update prefix sum\n      this._lineStarts.removeValues(range.startLineNumber, range.endLineNumber - range.startLineNumber);\n    }\n  }\n  _acceptInsertText(position, insertText) {\n    if (insertText.length === 0) {\n      // Nothing to insert\n      return;\n    }\n    let insertLines = insertText.split(/\\r\\n|\\r|\\n/);\n    if (insertLines.length === 1) {\n      // Inserting text on one line\n      this._setLineText(position.lineNumber - 1, this._lines[position.lineNumber - 1].substring(0, position.column - 1)\n        + insertLines[0]\n        + this._lines[position.lineNumber - 1].substring(position.column - 1));\n      return;\n    }\n    // Append overflowing text from first line to the end of text to insert\n    insertLines[insertLines.length - 1] += this._lines[position.lineNumber - 1].substring(position.column - 1);\n    // Delete overflowing text from first line and insert text on first line\n    this._setLineText(position.lineNumber - 1, this._lines[position.lineNumber - 1].substring(0, position.column - 1)\n      + insertLines[0]);\n    // Insert new lines & store lengths\n    let newLengths = new Uint32Array(insertLines.length - 1);\n    for (let i = 1; i < insertLines.length; i++) {\n      this._lines.splice(position.lineNumber + i - 1, 0, insertLines[i]);\n      newLengths[i - 1] = insertLines[i].length + this._eol.length;\n    }\n    if (this._lineStarts) {\n      // update prefix sum\n      this._lineStarts.insertValues(position.lineNumber, newLengths);\n    }\n  }\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport const USUAL_WORD_SEPARATORS = '`~!@#$%^&*()-=+[{]}\\\\|;:\\'\",.<>/?';\n/**\n * Create a word definition regular expression based on default word separators.\n * Optionally provide allowed separators that should be included in words.\n *\n * The default would look like this:\n * /(-?\\d*\\.\\d\\w*)|([^\\`\\~\\!\\@\\#\\$\\%\\^\\&\\*\\(\\)\\-\\=\\+\\[\\{\\]\\}\\\\\\|\\;\\:\\'\\\"\\,\\.\\<\\>\\/\\?\\s]+)/g\n */\nfunction createWordRegExp(allowInWords = '') {\n  let source = '(-?\\\\d*\\\\.\\\\d\\\\w*)|([^';\n  for (const sep of USUAL_WORD_SEPARATORS) {\n    if (allowInWords.indexOf(sep) >= 0) {\n      continue;\n    }\n    source += '\\\\' + sep;\n  }\n  source += '\\\\s]+)';\n  return new RegExp(source, 'g');\n}\n// catches numbers (including floating numbers) in the first group, and alphanum in the second\nexport const DEFAULT_WORD_REGEXP = createWordRegExp();\nexport function ensureValidWordDefinition(wordDefinition) {\n  let result = DEFAULT_WORD_REGEXP;\n  if (wordDefinition && (wordDefinition instanceof RegExp)) {\n    if (!wordDefinition.global) {\n      let flags = 'g';\n      if (wordDefinition.ignoreCase) {\n        flags += 'i';\n      }\n      if (wordDefinition.multiline) {\n        flags += 'm';\n      }\n      if (wordDefinition.unicode) {\n        flags += 'u';\n      }\n      result = new RegExp(wordDefinition.source, flags);\n    }\n    else {\n      result = wordDefinition;\n    }\n  }\n  result.lastIndex = 0;\n  return result;\n}\nconst _defaultConfig = {\n  maxLen: 1000,\n  windowSize: 15,\n  timeBudget: 150\n};\nexport function getWordAtText(column, wordDefinition, text, textOffset, config = _defaultConfig) {\n  if (text.length > config.maxLen) {\n    // don't throw strings that long at the regexp\n    // but use a sub-string in which a word must occur\n    let start = column - config.maxLen / 2;\n    if (start < 0) {\n      textOffset += column;\n      start = 0;\n    }\n    else {\n      textOffset += start;\n    }\n    text = text.substring(start, column + config.maxLen / 2);\n    return getWordAtText(column, wordDefinition, text, textOffset, config);\n  }\n  const t1 = Date.now();\n  const pos = column - 1 - textOffset;\n  let prevRegexIndex = -1;\n  let match = null;\n  for (let i = 1;; i++) {\n    // check time budget\n    if (Date.now() - t1 >= config.timeBudget) {\n      // break;\n    }\n    // reset the index at which the regexp should start matching, also know where it\n    // should stop so that subsequent search don't repeat previous searches\n    const regexIndex = pos - config.windowSize * i;\n    wordDefinition.lastIndex = Math.max(0, regexIndex);\n    const thisMatch = _findRegexMatchEnclosingPosition(wordDefinition, text, pos, prevRegexIndex);\n    if (!thisMatch && match) {\n      // stop: we have something\n      break;\n    }\n    match = thisMatch;\n    // stop: searched at start\n    if (regexIndex <= 0) {\n      break;\n    }\n    prevRegexIndex = regexIndex;\n  }\n  if (match) {\n    let result = {\n      word: match[0],\n      startColumn: textOffset + 1 + match.index,\n      endColumn: textOffset + 1 + match.index + match[0].length\n    };\n    wordDefinition.lastIndex = 0;\n    return result;\n  }\n  return null;\n}\nfunction _findRegexMatchEnclosingPosition(wordDefinition, text, pos, stopPos) {\n  let match;\n  while (match = wordDefinition.exec(text)) {\n    const matchIndex = match.index || 0;\n    if (matchIndex <= pos && wordDefinition.lastIndex >= pos) {\n      return match;\n    }\n    else if (stopPos > 0 && matchIndex > stopPos) {\n      return null;\n    }\n  }\n  return null;\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { CharacterClassifier } from '../core/characterClassifier.js';\nexport class Uint8Matrix {\n  constructor(rows, cols, defaultValue) {\n    const data = new Uint8Array(rows * cols);\n    for (let i = 0, len = rows * cols; i < len; i++) {\n      data[i] = defaultValue;\n    }\n    this._data = data;\n    this.rows = rows;\n    this.cols = cols;\n  }\n  get(row, col) {\n    return this._data[row * this.cols + col];\n  }\n  set(row, col, value) {\n    this._data[row * this.cols + col] = value;\n  }\n}\nexport class StateMachine {\n  constructor(edges) {\n    let maxCharCode = 0;\n    let maxState = 0 /* Invalid */;\n    for (let i = 0, len = edges.length; i < len; i++) {\n      let [from, chCode, to] = edges[i];\n      if (chCode > maxCharCode) {\n        maxCharCode = chCode;\n      }\n      if (from > maxState) {\n        maxState = from;\n      }\n      if (to > maxState) {\n        maxState = to;\n      }\n    }\n    maxCharCode++;\n    maxState++;\n    let states = new Uint8Matrix(maxState, maxCharCode, 0 /* Invalid */);\n    for (let i = 0, len = edges.length; i < len; i++) {\n      let [from, chCode, to] = edges[i];\n      states.set(from, chCode, to);\n    }\n    this._states = states;\n    this._maxCharCode = maxCharCode;\n  }\n  nextState(currentState, chCode) {\n    if (chCode < 0 || chCode >= this._maxCharCode) {\n      return 0 /* Invalid */;\n    }\n    return this._states.get(currentState, chCode);\n  }\n}\n// State machine for http:// or https:// or file://\nlet _stateMachine = null;\nfunction getStateMachine() {\n  if (_stateMachine === null) {\n    _stateMachine = new StateMachine([\n      [1 /* Start */, 104 /* h */, 2 /* H */],\n      [1 /* Start */, 72 /* H */, 2 /* H */],\n      [1 /* Start */, 102 /* f */, 6 /* F */],\n      [1 /* Start */, 70 /* F */, 6 /* F */],\n      [2 /* H */, 116 /* t */, 3 /* HT */],\n      [2 /* H */, 84 /* T */, 3 /* HT */],\n      [3 /* HT */, 116 /* t */, 4 /* HTT */],\n      [3 /* HT */, 84 /* T */, 4 /* HTT */],\n      [4 /* HTT */, 112 /* p */, 5 /* HTTP */],\n      [4 /* HTT */, 80 /* P */, 5 /* HTTP */],\n      [5 /* HTTP */, 115 /* s */, 9 /* BeforeColon */],\n      [5 /* HTTP */, 83 /* S */, 9 /* BeforeColon */],\n      [5 /* HTTP */, 58 /* Colon */, 10 /* AfterColon */],\n      [6 /* F */, 105 /* i */, 7 /* FI */],\n      [6 /* F */, 73 /* I */, 7 /* FI */],\n      [7 /* FI */, 108 /* l */, 8 /* FIL */],\n      [7 /* FI */, 76 /* L */, 8 /* FIL */],\n      [8 /* FIL */, 101 /* e */, 9 /* BeforeColon */],\n      [8 /* FIL */, 69 /* E */, 9 /* BeforeColon */],\n      [9 /* BeforeColon */, 58 /* Colon */, 10 /* AfterColon */],\n      [10 /* AfterColon */, 47 /* Slash */, 11 /* AlmostThere */],\n      [11 /* AlmostThere */, 47 /* Slash */, 12 /* End */],\n    ]);\n  }\n  return _stateMachine;\n}\nlet _classifier = null;\nfunction getClassifier() {\n  if (_classifier === null) {\n    _classifier = new CharacterClassifier(0 /* None */);\n    const FORCE_TERMINATION_CHARACTERS = ' \\t<>\\'\\\"、。。、,.:;‘“〈《「『【〔([{「」}])〕】』」》〉”’`~…';\n    for (let i = 0; i < FORCE_TERMINATION_CHARACTERS.length; i++) {\n      _classifier.set(FORCE_TERMINATION_CHARACTERS.charCodeAt(i), 1 /* ForceTermination */);\n    }\n    const CANNOT_END_WITH_CHARACTERS = '.,;';\n    for (let i = 0; i < CANNOT_END_WITH_CHARACTERS.length; i++) {\n      _classifier.set(CANNOT_END_WITH_CHARACTERS.charCodeAt(i), 2 /* CannotEndIn */);\n    }\n  }\n  return _classifier;\n}\nexport class LinkComputer {\n  static _createLink(classifier, line, lineNumber, linkBeginIndex, linkEndIndex) {\n    // Do not allow to end link in certain characters...\n    let lastIncludedCharIndex = linkEndIndex - 1;\n    do {\n      const chCode = line.charCodeAt(lastIncludedCharIndex);\n      const chClass = classifier.get(chCode);\n      if (chClass !== 2 /* CannotEndIn */) {\n        break;\n      }\n      lastIncludedCharIndex--;\n    } while (lastIncludedCharIndex > linkBeginIndex);\n    // Handle links enclosed in parens, square brackets and curlys.\n    if (linkBeginIndex > 0) {\n      const charCodeBeforeLink = line.charCodeAt(linkBeginIndex - 1);\n      const lastCharCodeInLink = line.charCodeAt(lastIncludedCharIndex);\n      if ((charCodeBeforeLink === 40 /* OpenParen */ && lastCharCodeInLink === 41 /* CloseParen */)\n        || (charCodeBeforeLink === 91 /* OpenSquareBracket */ && lastCharCodeInLink === 93 /* CloseSquareBracket */)\n        || (charCodeBeforeLink === 123 /* OpenCurlyBrace */ && lastCharCodeInLink === 125 /* CloseCurlyBrace */)) {\n        // Do not end in ) if ( is before the link start\n        // Do not end in ] if [ is before the link start\n        // Do not end in } if { is before the link start\n        lastIncludedCharIndex--;\n      }\n    }\n    return {\n      range: {\n        startLineNumber: lineNumber,\n        startColumn: linkBeginIndex + 1,\n        endLineNumber: lineNumber,\n        endColumn: lastIncludedCharIndex + 2\n      },\n      url: line.substring(linkBeginIndex, lastIncludedCharIndex + 1)\n    };\n  }\n  static computeLinks(model, stateMachine = getStateMachine()) {\n    const classifier = getClassifier();\n    let result = [];\n    for (let i = 1, lineCount = model.getLineCount(); i <= lineCount; i++) {\n      const line = model.getLineContent(i);\n      const len = line.length;\n      let j = 0;\n      let linkBeginIndex = 0;\n      let linkBeginChCode = 0;\n      let state = 1 /* Start */;\n      let hasOpenParens = false;\n      let hasOpenSquareBracket = false;\n      let inSquareBrackets = false;\n      let hasOpenCurlyBracket = false;\n      while (j < len) {\n        let resetStateMachine = false;\n        const chCode = line.charCodeAt(j);\n        if (state === 13 /* Accept */) {\n          let chClass;\n          switch (chCode) {\n            case 40 /* OpenParen */:\n              hasOpenParens = true;\n              chClass = 0 /* None */;\n              break;\n            case 41 /* CloseParen */:\n              chClass = (hasOpenParens ? 0 /* None */ : 1 /* ForceTermination */);\n              break;\n            case 91 /* OpenSquareBracket */:\n              inSquareBrackets = true;\n              hasOpenSquareBracket = true;\n              chClass = 0 /* None */;\n              break;\n            case 93 /* CloseSquareBracket */:\n              inSquareBrackets = false;\n              chClass = (hasOpenSquareBracket ? 0 /* None */ : 1 /* ForceTermination */);\n              break;\n            case 123 /* OpenCurlyBrace */:\n              hasOpenCurlyBracket = true;\n              chClass = 0 /* None */;\n              break;\n            case 125 /* CloseCurlyBrace */:\n              chClass = (hasOpenCurlyBracket ? 0 /* None */ : 1 /* ForceTermination */);\n              break;\n            /* The following three rules make it that ' or \" or ` are allowed inside links if the link began with a different one */\n            case 39 /* SingleQuote */:\n              chClass = (linkBeginChCode === 34 /* DoubleQuote */ || linkBeginChCode === 96 /* BackTick */) ? 0 /* None */ : 1 /* ForceTermination */;\n              break;\n            case 34 /* DoubleQuote */:\n              chClass = (linkBeginChCode === 39 /* SingleQuote */ || linkBeginChCode === 96 /* BackTick */) ? 0 /* None */ : 1 /* ForceTermination */;\n              break;\n            case 96 /* BackTick */:\n              chClass = (linkBeginChCode === 39 /* SingleQuote */ || linkBeginChCode === 34 /* DoubleQuote */) ? 0 /* None */ : 1 /* ForceTermination */;\n              break;\n            case 42 /* Asterisk */:\n              // `*` terminates a link if the link began with `*`\n              chClass = (linkBeginChCode === 42 /* Asterisk */) ? 1 /* ForceTermination */ : 0 /* None */;\n              break;\n            case 124 /* Pipe */:\n              // `|` terminates a link if the link began with `|`\n              chClass = (linkBeginChCode === 124 /* Pipe */) ? 1 /* ForceTermination */ : 0 /* None */;\n              break;\n            case 32 /* Space */:\n              // ` ` allow space in between [ and ]\n              chClass = (inSquareBrackets ? 0 /* None */ : 1 /* ForceTermination */);\n              break;\n            default:\n              chClass = classifier.get(chCode);\n          }\n          // Check if character terminates link\n          if (chClass === 1 /* ForceTermination */) {\n            result.push(LinkComputer._createLink(classifier, line, i, linkBeginIndex, j));\n            resetStateMachine = true;\n          }\n        }\n        else if (state === 12 /* End */) {\n          let chClass;\n          if (chCode === 91 /* OpenSquareBracket */) {\n            // Allow for the authority part to contain ipv6 addresses which contain [ and ]\n            hasOpenSquareBracket = true;\n            chClass = 0 /* None */;\n          }\n          else {\n            chClass = classifier.get(chCode);\n          }\n          // Check if character terminates link\n          if (chClass === 1 /* ForceTermination */) {\n            resetStateMachine = true;\n          }\n          else {\n            state = 13 /* Accept */;\n          }\n        }\n        else {\n          state = stateMachine.nextState(state, chCode);\n          if (state === 0 /* Invalid */) {\n            resetStateMachine = true;\n          }\n        }\n        if (resetStateMachine) {\n          state = 1 /* Start */;\n          hasOpenParens = false;\n          hasOpenSquareBracket = false;\n          hasOpenCurlyBracket = false;\n          // Record where the link started\n          linkBeginIndex = j + 1;\n          linkBeginChCode = chCode;\n        }\n        j++;\n      }\n      if (state === 13 /* Accept */) {\n        result.push(LinkComputer._createLink(classifier, line, i, linkBeginIndex, len));\n      }\n    }\n    return result;\n  }\n}\n/**\n * Returns an array of all links contains in the provided\n * document. *Note* that this operation is computational\n * expensive and should not run in the UI thread.\n */\nexport function computeLinks(model) {\n  if (!model || typeof model.getLineCount !== 'function' || typeof model.getLineContent !== 'function') {\n    // Unknown caller!\n    return [];\n  }\n  return LinkComputer.computeLinks(model);\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport class BasicInplaceReplace {\n  constructor() {\n    this._defaultValueSet = [\n      ['true', 'false'],\n      ['True', 'False'],\n      ['Private', 'Public', 'Friend', 'ReadOnly', 'Partial', 'Protected', 'WriteOnly'],\n      ['public', 'protected', 'private'],\n    ];\n  }\n  navigateValueSet(range1, text1, range2, text2, up) {\n    if (range1 && text1) {\n      let result = this.doNavigateValueSet(text1, up);\n      if (result) {\n        return {\n          range: range1,\n          value: result\n        };\n      }\n    }\n    if (range2 && text2) {\n      let result = this.doNavigateValueSet(text2, up);\n      if (result) {\n        return {\n          range: range2,\n          value: result\n        };\n      }\n    }\n    return null;\n  }\n  doNavigateValueSet(text, up) {\n    let numberResult = this.numberReplace(text, up);\n    if (numberResult !== null) {\n      return numberResult;\n    }\n    return this.textReplace(text, up);\n  }\n  numberReplace(value, up) {\n    let precision = Math.pow(10, value.length - (value.lastIndexOf('.') + 1));\n    let n1 = Number(value);\n    let n2 = parseFloat(value);\n    if (!isNaN(n1) && !isNaN(n2) && n1 === n2) {\n      if (n1 === 0 && !up) {\n        return null; // don't do negative\n        //\t\t\t} else if(n1 === 9 && up) {\n        //\t\t\t\treturn null; // don't insert 10 into a number\n      }\n      else {\n        n1 = Math.floor(n1 * precision);\n        n1 += up ? precision : -precision;\n        return String(n1 / precision);\n      }\n    }\n    return null;\n  }\n  textReplace(value, up) {\n    return this.valueSetsReplace(this._defaultValueSet, value, up);\n  }\n  valueSetsReplace(valueSets, value, up) {\n    let result = null;\n    for (let i = 0, len = valueSets.length; result === null && i < len; i++) {\n      result = this.valueSetReplace(valueSets[i], value, up);\n    }\n    return result;\n  }\n  valueSetReplace(valueSet, value, up) {\n    let idx = valueSet.indexOf(value);\n    if (idx >= 0) {\n      idx += up ? +1 : -1;\n      if (idx < 0) {\n        idx = valueSet.length - 1;\n      }\n      else {\n        idx %= valueSet.length;\n      }\n      return valueSet[idx];\n    }\n    return null;\n  }\n}\nBasicInplaceReplace.INSTANCE = new BasicInplaceReplace();\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nvar __awaiter = (this && this.__awaiter) || function (thisArg, _arguments, P, generator) {\n  function adopt(value) { return value instanceof P ? value : new P(function (resolve) { resolve(value); }); }\n  return new (P || (P = Promise))(function (resolve, reject) {\n    function fulfilled(value) { try { step(generator.next(value)); } catch (e) { reject(e); } }\n    function rejected(value) { try { step(generator[\"throw\"](value)); } catch (e) { reject(e); } }\n    function step(result) { result.done ? resolve(result.value) : adopt(result.value).then(fulfilled, rejected); }\n    step((generator = generator.apply(thisArg, _arguments || [])).next());\n  });\n};\nimport { mergeSort } from '../../../base/common/arrays.js';\nimport { stringDiff } from '../../../base/common/diff/diff.js';\nimport { globals } from '../../../base/common/platform.js';\nimport { URI } from '../../../base/common/uri.js';\nimport { Position } from '../core/position.js';\nimport { Range } from '../core/range.js';\nimport { DiffComputer } from '../diff/diffComputer.js';\nimport { MirrorTextModel as BaseMirrorModel } from '../model/mirrorTextModel.js';\nimport { ensureValidWordDefinition, getWordAtText } from '../model/wordHelper.js';\nimport { computeLinks } from '../modes/linkComputer.js';\nimport { BasicInplaceReplace } from '../modes/supports/inplaceReplaceSupport.js';\nimport { createMonacoBaseAPI } from '../standalone/standaloneBase.js';\nimport * as types from '../../../base/common/types.js';\n/**\n * @internal\n */\nclass MirrorModel extends BaseMirrorModel {\n  get uri() {\n    return this._uri;\n  }\n  get version() {\n    return this._versionId;\n  }\n  get eol() {\n    return this._eol;\n  }\n  getValue() {\n    return this.getText();\n  }\n  getLinesContent() {\n    return this._lines.slice(0);\n  }\n  getLineCount() {\n    return this._lines.length;\n  }\n  getLineContent(lineNumber) {\n    return this._lines[lineNumber - 1];\n  }\n  getWordAtPosition(position, wordDefinition) {\n    let wordAtText = getWordAtText(position.column, ensureValidWordDefinition(wordDefinition), this._lines[position.lineNumber - 1], 0);\n    if (wordAtText) {\n      return new Range(position.lineNumber, wordAtText.startColumn, position.lineNumber, wordAtText.endColumn);\n    }\n    return null;\n  }\n  words(wordDefinition) {\n    const lines = this._lines;\n    const wordenize = this._wordenize.bind(this);\n    let lineNumber = 0;\n    let lineText = '';\n    let wordRangesIdx = 0;\n    let wordRanges = [];\n    return {\n      *[Symbol.iterator]() {\n        while (true) {\n          if (wordRangesIdx < wordRanges.length) {\n            const value = lineText.substring(wordRanges[wordRangesIdx].start, wordRanges[wordRangesIdx].end);\n            wordRangesIdx += 1;\n            yield value;\n          }\n          else {\n            if (lineNumber < lines.length) {\n              lineText = lines[lineNumber];\n              wordRanges = wordenize(lineText, wordDefinition);\n              wordRangesIdx = 0;\n              lineNumber += 1;\n            }\n            else {\n              break;\n            }\n          }\n        }\n      }\n    };\n  }\n  getLineWords(lineNumber, wordDefinition) {\n    let content = this._lines[lineNumber - 1];\n    let ranges = this._wordenize(content, wordDefinition);\n    let words = [];\n    for (const range of ranges) {\n      words.push({\n        word: content.substring(range.start, range.end),\n        startColumn: range.start + 1,\n        endColumn: range.end + 1\n      });\n    }\n    return words;\n  }\n  _wordenize(content, wordDefinition) {\n    const result = [];\n    let match;\n    wordDefinition.lastIndex = 0; // reset lastIndex just to be sure\n    while (match = wordDefinition.exec(content)) {\n      if (match[0].length === 0) {\n        // it did match the empty string\n        break;\n      }\n      result.push({ start: match.index, end: match.index + match[0].length });\n    }\n    return result;\n  }\n  getValueInRange(range) {\n    range = this._validateRange(range);\n    if (range.startLineNumber === range.endLineNumber) {\n      return this._lines[range.startLineNumber - 1].substring(range.startColumn - 1, range.endColumn - 1);\n    }\n    let lineEnding = this._eol;\n    let startLineIndex = range.startLineNumber - 1;\n    let endLineIndex = range.endLineNumber - 1;\n    let resultLines = [];\n    resultLines.push(this._lines[startLineIndex].substring(range.startColumn - 1));\n    for (let i = startLineIndex + 1; i < endLineIndex; i++) {\n      resultLines.push(this._lines[i]);\n    }\n    resultLines.push(this._lines[endLineIndex].substring(0, range.endColumn - 1));\n    return resultLines.join(lineEnding);\n  }\n  offsetAt(position) {\n    position = this._validatePosition(position);\n    this._ensureLineStarts();\n    return this._lineStarts.getAccumulatedValue(position.lineNumber - 2) + (position.column - 1);\n  }\n  positionAt(offset) {\n    offset = Math.floor(offset);\n    offset = Math.max(0, offset);\n    this._ensureLineStarts();\n    let out = this._lineStarts.getIndexOf(offset);\n    let lineLength = this._lines[out.index].length;\n    // Ensure we return a valid position\n    return {\n      lineNumber: 1 + out.index,\n      column: 1 + Math.min(out.remainder, lineLength)\n    };\n  }\n  _validateRange(range) {\n    const start = this._validatePosition({ lineNumber: range.startLineNumber, column: range.startColumn });\n    const end = this._validatePosition({ lineNumber: range.endLineNumber, column: range.endColumn });\n    if (start.lineNumber !== range.startLineNumber\n      || start.column !== range.startColumn\n      || end.lineNumber !== range.endLineNumber\n      || end.column !== range.endColumn) {\n      return {\n        startLineNumber: start.lineNumber,\n        startColumn: start.column,\n        endLineNumber: end.lineNumber,\n        endColumn: end.column\n      };\n    }\n    return range;\n  }\n  _validatePosition(position) {\n    if (!Position.isIPosition(position)) {\n      throw new Error('bad position');\n    }\n    let { lineNumber, column } = position;\n    let hasChanged = false;\n    if (lineNumber < 1) {\n      lineNumber = 1;\n      column = 1;\n      hasChanged = true;\n    }\n    else if (lineNumber > this._lines.length) {\n      lineNumber = this._lines.length;\n      column = this._lines[lineNumber - 1].length + 1;\n      hasChanged = true;\n    }\n    else {\n      let maxCharacter = this._lines[lineNumber - 1].length + 1;\n      if (column < 1) {\n        column = 1;\n        hasChanged = true;\n      }\n      else if (column > maxCharacter) {\n        column = maxCharacter;\n        hasChanged = true;\n      }\n    }\n    if (!hasChanged) {\n      return position;\n    }\n    else {\n      return { lineNumber, column };\n    }\n  }\n}\n/**\n * @internal\n */\nexport class EditorSimpleWorker {\n  constructor(host, foreignModuleFactory) {\n    this._host = host;\n    this._models = Object.create(null);\n    this._foreignModuleFactory = foreignModuleFactory;\n    this._foreignModule = null;\n  }\n  dispose() {\n    this._models = Object.create(null);\n  }\n  _getModel(uri) {\n    return this._models[uri];\n  }\n  _getModels() {\n    let all = [];\n    Object.keys(this._models).forEach((key) => all.push(this._models[key]));\n    return all;\n  }\n  acceptNewModel(data) {\n    this._models[data.url] = new MirrorModel(URI.parse(data.url), data.lines, data.EOL, data.versionId);\n  }\n  acceptModelChanged(strURL, e) {\n    if (!this._models[strURL]) {\n      return;\n    }\n    let model = this._models[strURL];\n    model.onEvents(e);\n  }\n  acceptRemovedModel(strURL) {\n    if (!this._models[strURL]) {\n      return;\n    }\n    delete this._models[strURL];\n  }\n  // ---- BEGIN diff --------------------------------------------------------------------------\n  computeDiff(originalUrl, modifiedUrl, ignoreTrimWhitespace, maxComputationTime) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function* () {\n      const original = this._getModel(originalUrl);\n      const modified = this._getModel(modifiedUrl);\n      if (!original || !modified) {\n        return null;\n      }\n      const originalLines = original.getLinesContent();\n      const modifiedLines = modified.getLinesContent();\n      const diffComputer = new DiffComputer(originalLines, modifiedLines, {\n        shouldComputeCharChanges: true,\n        shouldPostProcessCharChanges: true,\n        shouldIgnoreTrimWhitespace: ignoreTrimWhitespace,\n        shouldMakePrettyDiff: true,\n        maxComputationTime: maxComputationTime\n      });\n      const diffResult = diffComputer.computeDiff();\n      const identical = (diffResult.changes.length > 0 ? false : this._modelsAreIdentical(original, modified));\n      return {\n        quitEarly: diffResult.quitEarly,\n        identical: identical,\n        changes: diffResult.changes\n      };\n    });\n  }\n  _modelsAreIdentical(original, modified) {\n    const originalLineCount = original.getLineCount();\n    const modifiedLineCount = modified.getLineCount();\n    if (originalLineCount !== modifiedLineCount) {\n      return false;\n    }\n    for (let line = 1; line <= originalLineCount; line++) {\n      const originalLine = original.getLineContent(line);\n      const modifiedLine = modified.getLineContent(line);\n      if (originalLine !== modifiedLine) {\n        return false;\n      }\n    }\n    return true;\n  }\n  computeMoreMinimalEdits(modelUrl, edits) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function* () {\n      const model = this._getModel(modelUrl);\n      if (!model) {\n        return edits;\n      }\n      const result = [];\n      let lastEol = undefined;\n      edits = mergeSort(edits, (a, b) => {\n        if (a.range && b.range) {\n          return Range.compareRangesUsingStarts(a.range, b.range);\n        }\n        // eol only changes should go to the end\n        let aRng = a.range ? 0 : 1;\n        let bRng = b.range ? 0 : 1;\n        return aRng - bRng;\n      });\n      for (let { range, text, eol } of edits) {\n        if (typeof eol === 'number') {\n          lastEol = eol;\n        }\n        if (Range.isEmpty(range) && !text) {\n          // empty change\n          continue;\n        }\n        const original = model.getValueInRange(range);\n        text = text.replace(/\\r\\n|\\n|\\r/g, model.eol);\n        if (original === text) {\n          // noop\n          continue;\n        }\n        // make sure diff won't take too long\n        if (Math.max(text.length, original.length) > EditorSimpleWorker._diffLimit) {\n          result.push({ range, text });\n          continue;\n        }\n        // compute diff between original and edit.text\n        const changes = stringDiff(original, text, false);\n        const editOffset = model.offsetAt(Range.lift(range).getStartPosition());\n        for (const change of changes) {\n          const start = model.positionAt(editOffset + change.originalStart);\n          const end = model.positionAt(editOffset + change.originalStart + change.originalLength);\n          const newEdit = {\n            text: text.substr(change.modifiedStart, change.modifiedLength),\n            range: { startLineNumber: start.lineNumber, startColumn: start.column, endLineNumber: end.lineNumber, endColumn: end.column }\n          };\n          if (model.getValueInRange(newEdit.range) !== newEdit.text) {\n            result.push(newEdit);\n          }\n        }\n      }\n      if (typeof lastEol === 'number') {\n        result.push({ eol: lastEol, text: '', range: { startLineNumber: 0, startColumn: 0, endLineNumber: 0, endColumn: 0 } });\n      }\n      return result;\n    });\n  }\n  // ---- END minimal edits ---------------------------------------------------------------\n  computeLinks(modelUrl) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function* () {\n      let model = this._getModel(modelUrl);\n      if (!model) {\n        return null;\n      }\n      return computeLinks(model);\n    });\n  }\n  textualSuggest(modelUrl, position, wordDef, wordDefFlags) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function* () {\n      const model = this._getModel(modelUrl);\n      if (!model) {\n        return null;\n      }\n      const words = [];\n      const seen = new Set();\n      const wordDefRegExp = new RegExp(wordDef, wordDefFlags);\n      const wordAt = model.getWordAtPosition(position, wordDefRegExp);\n      if (wordAt) {\n        seen.add(model.getValueInRange(wordAt));\n      }\n      for (let word of model.words(wordDefRegExp)) {\n        if (seen.has(word)) {\n          continue;\n        }\n        seen.add(word);\n        if (!isNaN(Number(word))) {\n          continue;\n        }\n        words.push(word);\n        if (seen.size > EditorSimpleWorker._suggestionsLimit) {\n          break;\n        }\n      }\n      return words;\n    });\n  }\n  // ---- END suggest --------------------------------------------------------------------------\n  //#region -- word ranges --\n  computeWordRanges(modelUrl, range, wordDef, wordDefFlags) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function* () {\n      let model = this._getModel(modelUrl);\n      if (!model) {\n        return Object.create(null);\n      }\n      const wordDefRegExp = new RegExp(wordDef, wordDefFlags);\n      const result = Object.create(null);\n      for (let line = range.startLineNumber; line < range.endLineNumber; line++) {\n        let words = model.getLineWords(line, wordDefRegExp);\n        for (const word of words) {\n          if (!isNaN(Number(word.word))) {\n            continue;\n          }\n          let array = result[word.word];\n          if (!array) {\n            array = [];\n            result[word.word] = array;\n          }\n          array.push({\n            startLineNumber: line,\n            startColumn: word.startColumn,\n            endLineNumber: line,\n            endColumn: word.endColumn\n          });\n        }\n      }\n      return result;\n    });\n  }\n  //#endregion\n  navigateValueSet(modelUrl, range, up, wordDef, wordDefFlags) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function* () {\n      let model = this._getModel(modelUrl);\n      if (!model) {\n        return null;\n      }\n      let wordDefRegExp = new RegExp(wordDef, wordDefFlags);\n      if (range.startColumn === range.endColumn) {\n        range = {\n          startLineNumber: range.startLineNumber,\n          startColumn: range.startColumn,\n          endLineNumber: range.endLineNumber,\n          endColumn: range.endColumn + 1\n        };\n      }\n      let selectionText = model.getValueInRange(range);\n      let wordRange = model.getWordAtPosition({ lineNumber: range.startLineNumber, column: range.startColumn }, wordDefRegExp);\n      if (!wordRange) {\n        return null;\n      }\n      let word = model.getValueInRange(wordRange);\n      let result = BasicInplaceReplace.INSTANCE.navigateValueSet(range, selectionText, wordRange, word, up);\n      return result;\n    });\n  }\n  // ---- BEGIN foreign module support --------------------------------------------------------------------------\n  loadForeignModule(moduleId, createData, foreignHostMethods) {\n    const proxyMethodRequest = (method, args) => {\n      return this._host.fhr(method, args);\n    };\n    const foreignHost = types.createProxyObject(foreignHostMethods, proxyMethodRequest);\n    let ctx = {\n      host: foreignHost,\n      getMirrorModels: () => {\n        return this._getModels();\n      }\n    };\n    if (this._foreignModuleFactory) {\n      this._foreignModule = this._foreignModuleFactory(ctx, createData);\n      // static foreing module\n      return Promise.resolve(types.getAllMethodNames(this._foreignModule));\n    }\n    // ESM-comment-begin\n    // \t\treturn new Promise<any>((resolve, reject) => {\n    // \t\t\trequire([moduleId], (foreignModule: { create: IForeignModuleFactory }) => {\n    // \t\t\t\tthis._foreignModule = foreignModule.create(ctx, createData);\n    // \n    // \t\t\t\tresolve(types.getAllMethodNames(this._foreignModule));\n    // \n    // \t\t\t}, reject);\n    // \t\t});\n    // ESM-comment-end\n    // ESM-uncomment-begin\n    return Promise.reject(new Error(`Unexpected usage`));\n    // ESM-uncomment-end\n  }\n  // foreign method request\n  fmr(method, args) {\n    if (!this._foreignModule || typeof this._foreignModule[method] !== 'function') {\n      return Promise.reject(new Error('Missing requestHandler or method: ' + method));\n    }\n    try {\n      return Promise.resolve(this._foreignModule[method].apply(this._foreignModule, args));\n    }\n    catch (e) {\n      return Promise.reject(e);\n    }\n  }\n}\n// ---- END diff --------------------------------------------------------------------------\n// ---- BEGIN minimal edits ---------------------------------------------------------------\nEditorSimpleWorker._diffLimit = 100000;\n// ---- BEGIN suggest --------------------------------------------------------------------------\nEditorSimpleWorker._suggestionsLimit = 10000;\n/**\n * Called on the worker side\n * @internal\n */\nexport function create(host) {\n  return new EditorSimpleWorker(host, null);\n}\nif (typeof importScripts === 'function') {\n  // Running in a web worker\n  globals.monaco = createMonacoBaseAPI();\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { CancellationTokenSource } from '../../../base/common/cancellation.js';\nimport { Emitter } from '../../../base/common/event.js';\nimport { KeyChord } from '../../../base/common/keyCodes.js';\nimport { URI } from '../../../base/common/uri.js';\nimport { Position } from '../core/position.js';\nimport { Range } from '../core/range.js';\nimport { Selection } from '../core/selection.js';\nimport { Token } from '../core/token.js';\nimport * as standaloneEnums from './standaloneEnums.js';\nexport class KeyMod {\n  static chord(firstPart, secondPart) {\n    return KeyChord(firstPart, secondPart);\n  }\n}\nKeyMod.CtrlCmd = 2048 /* CtrlCmd */;\nKeyMod.Shift = 1024 /* Shift */;\nKeyMod.Alt = 512 /* Alt */;\nKeyMod.WinCtrl = 256 /* WinCtrl */;\nexport function createMonacoBaseAPI() {\n  return {\n    editor: undefined,\n    languages: undefined,\n    CancellationTokenSource: CancellationTokenSource,\n    Emitter: Emitter,\n    KeyCode: standaloneEnums.KeyCode,\n    KeyMod: KeyMod,\n    Position: Position,\n    Range: Range,\n    Selection: Selection,\n    SelectionDirection: standaloneEnums.SelectionDirection,\n    MarkerSeverity: standaloneEnums.MarkerSeverity,\n    MarkerTag: standaloneEnums.MarkerTag,\n    Uri: URI,\n    Token: Token\n  };\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\n// THIS IS A GENERATED FILE. DO NOT EDIT DIRECTLY.\nexport var AccessibilitySupport;\n(function (AccessibilitySupport) {\n  /**\n   * This should be the browser case where it is not known if a screen reader is attached or no.\n   */\n  AccessibilitySupport[AccessibilitySupport[\"Unknown\"] = 0] = \"Unknown\";\n  AccessibilitySupport[AccessibilitySupport[\"Disabled\"] = 1] = \"Disabled\";\n  AccessibilitySupport[AccessibilitySupport[\"Enabled\"] = 2] = \"Enabled\";\n})(AccessibilitySupport || (AccessibilitySupport = {}));\nexport var CompletionItemInsertTextRule;\n(function (CompletionItemInsertTextRule) {\n  /**\n   * Adjust whitespace/indentation of multiline insert texts to\n   * match the current line indentation.\n   */\n  CompletionItemInsertTextRule[CompletionItemInsertTextRule[\"KeepWhitespace\"] = 1] = \"KeepWhitespace\";\n  /**\n   * `insertText` is a snippet.\n   */\n  CompletionItemInsertTextRule[CompletionItemInsertTextRule[\"InsertAsSnippet\"] = 4] = \"InsertAsSnippet\";\n})(CompletionItemInsertTextRule || (CompletionItemInsertTextRule = {}));\nexport var CompletionItemKind;\n(function (CompletionItemKind) {\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Method\"] = 0] = \"Method\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Function\"] = 1] = \"Function\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Constructor\"] = 2] = \"Constructor\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Field\"] = 3] = \"Field\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Variable\"] = 4] = \"Variable\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Class\"] = 5] = \"Class\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Struct\"] = 6] = \"Struct\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Interface\"] = 7] = \"Interface\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Module\"] = 8] = \"Module\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Property\"] = 9] = \"Property\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Event\"] = 10] = \"Event\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Operator\"] = 11] = \"Operator\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Unit\"] = 12] = \"Unit\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Value\"] = 13] = \"Value\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Constant\"] = 14] = \"Constant\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Enum\"] = 15] = \"Enum\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"EnumMember\"] = 16] = \"EnumMember\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Keyword\"] = 17] = \"Keyword\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Text\"] = 18] = \"Text\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Color\"] = 19] = \"Color\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"File\"] = 20] = \"File\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Reference\"] = 21] = \"Reference\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Customcolor\"] = 22] = \"Customcolor\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Folder\"] = 23] = \"Folder\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"TypeParameter\"] = 24] = \"TypeParameter\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"User\"] = 25] = \"User\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Issue\"] = 26] = \"Issue\";\n  CompletionItemKind[CompletionItemKind[\"Snippet\"] = 27] = \"Snippet\";\n})(CompletionItemKind || (CompletionItemKind = {}));\nexport var CompletionItemTag;\n(function (CompletionItemTag) {\n  CompletionItemTag[CompletionItemTag[\"Deprecated\"] = 1] = \"Deprecated\";\n})(CompletionItemTag || (CompletionItemTag = {}));\n/**\n * How a suggest provider was triggered.\n */\nexport var CompletionTriggerKind;\n(function (CompletionTriggerKind) {\n  CompletionTriggerKind[CompletionTriggerKind[\"Invoke\"] = 0] = \"Invoke\";\n  CompletionTriggerKind[CompletionTriggerKind[\"TriggerCharacter\"] = 1] = \"TriggerCharacter\";\n  CompletionTriggerKind[CompletionTriggerKind[\"TriggerForIncompleteCompletions\"] = 2] = \"TriggerForIncompleteCompletions\";\n})(CompletionTriggerKind || (CompletionTriggerKind = {}));\n/**\n * A positioning preference for rendering content widgets.\n */\nexport var ContentWidgetPositionPreference;\n(function (ContentWidgetPositionPreference) {\n  /**\n   * Place the content widget exactly at a position\n   */\n  ContentWidgetPositionPreference[ContentWidgetPositionPreference[\"EXACT\"] = 0] = \"EXACT\";\n  /**\n   * Place the content widget above a position\n   */\n  ContentWidgetPositionPreference[ContentWidgetPositionPreference[\"ABOVE\"] = 1] = \"ABOVE\";\n  /**\n   * Place the content widget below a position\n   */\n  ContentWidgetPositionPreference[ContentWidgetPositionPreference[\"BELOW\"] = 2] = \"BELOW\";\n})(ContentWidgetPositionPreference || (ContentWidgetPositionPreference = {}));\n/**\n * Describes the reason the cursor has changed its position.\n */\nexport var CursorChangeReason;\n(function (CursorChangeReason) {\n  /**\n   * Unknown or not set.\n   */\n  CursorChangeReason[CursorChangeReason[\"NotSet\"] = 0] = \"NotSet\";\n  /**\n   * A `model.setValue()` was called.\n   */\n  CursorChangeReason[CursorChangeReason[\"ContentFlush\"] = 1] = \"ContentFlush\";\n  /**\n   * The `model` has been changed outside of this cursor and the cursor recovers its position from associated markers.\n   */\n  CursorChangeReason[CursorChangeReason[\"RecoverFromMarkers\"] = 2] = \"RecoverFromMarkers\";\n  /**\n   * There was an explicit user gesture.\n   */\n  CursorChangeReason[CursorChangeReason[\"Explicit\"] = 3] = \"Explicit\";\n  /**\n   * There was a Paste.\n   */\n  CursorChangeReason[CursorChangeReason[\"Paste\"] = 4] = \"Paste\";\n  /**\n   * There was an Undo.\n   */\n  CursorChangeReason[CursorChangeReason[\"Undo\"] = 5] = \"Undo\";\n  /**\n   * There was a Redo.\n   */\n  CursorChangeReason[CursorChangeReason[\"Redo\"] = 6] = \"Redo\";\n})(CursorChangeReason || (CursorChangeReason = {}));\n/**\n * The default end of line to use when instantiating models.\n */\nexport var DefaultEndOfLine;\n(function (DefaultEndOfLine) {\n  /**\n   * Use line feed (\\n) as the end of line character.\n   */\n  DefaultEndOfLine[DefaultEndOfLine[\"LF\"] = 1] = \"LF\";\n  /**\n   * Use carriage return and line feed (\\r\\n) as the end of line character.\n   */\n  DefaultEndOfLine[DefaultEndOfLine[\"CRLF\"] = 2] = \"CRLF\";\n})(DefaultEndOfLine || (DefaultEndOfLine = {}));\n/**\n * A document highlight kind.\n */\nexport var DocumentHighlightKind;\n(function (DocumentHighlightKind) {\n  /**\n   * A textual occurrence.\n   */\n  DocumentHighlightKind[DocumentHighlightKind[\"Text\"] = 0] = \"Text\";\n  /**\n   * Read-access of a symbol, like reading a variable.\n   */\n  DocumentHighlightKind[DocumentHighlightKind[\"Read\"] = 1] = \"Read\";\n  /**\n   * Write-access of a symbol, like writing to a variable.\n   */\n  DocumentHighlightKind[DocumentHighlightKind[\"Write\"] = 2] = \"Write\";\n})(DocumentHighlightKind || (DocumentHighlightKind = {}));\n/**\n * Configuration options for auto indentation in the editor\n */\nexport var EditorAutoIndentStrategy;\n(function (EditorAutoIndentStrategy) {\n  EditorAutoIndentStrategy[EditorAutoIndentStrategy[\"None\"] = 0] = \"None\";\n  EditorAutoIndentStrategy[EditorAutoIndentStrategy[\"Keep\"] = 1] = \"Keep\";\n  EditorAutoIndentStrategy[EditorAutoIndentStrategy[\"Brackets\"] = 2] = \"Brackets\";\n  EditorAutoIndentStrategy[EditorAutoIndentStrategy[\"Advanced\"] = 3] = \"Advanced\";\n  EditorAutoIndentStrategy[EditorAutoIndentStrategy[\"Full\"] = 4] = \"Full\";\n})(EditorAutoIndentStrategy || (EditorAutoIndentStrategy = {}));\nexport var EditorOption;\n(function (EditorOption) {\n  EditorOption[EditorOption[\"acceptSuggestionOnCommitCharacter\"] = 0] = \"acceptSuggestionOnCommitCharacter\";\n  EditorOption[EditorOption[\"acceptSuggestionOnEnter\"] = 1] = \"acceptSuggestionOnEnter\";\n  EditorOption[EditorOption[\"accessibilitySupport\"] = 2] = \"accessibilitySupport\";\n  EditorOption[EditorOption[\"accessibilityPageSize\"] = 3] = \"accessibilityPageSize\";\n  EditorOption[EditorOption[\"ariaLabel\"] = 4] = \"ariaLabel\";\n  EditorOption[EditorOption[\"autoClosingBrackets\"] = 5] = \"autoClosingBrackets\";\n  EditorOption[EditorOption[\"autoClosingOvertype\"] = 6] = \"autoClosingOvertype\";\n  EditorOption[EditorOption[\"autoClosingQuotes\"] = 7] = \"autoClosingQuotes\";\n  EditorOption[EditorOption[\"autoIndent\"] = 8] = \"autoIndent\";\n  EditorOption[EditorOption[\"automaticLayout\"] = 9] = \"automaticLayout\";\n  EditorOption[EditorOption[\"autoSurround\"] = 10] = \"autoSurround\";\n  EditorOption[EditorOption[\"codeLens\"] = 11] = \"codeLens\";\n  EditorOption[EditorOption[\"colorDecorators\"] = 12] = \"colorDecorators\";\n  EditorOption[EditorOption[\"columnSelection\"] = 13] = \"columnSelection\";\n  EditorOption[EditorOption[\"comments\"] = 14] = \"comments\";\n  EditorOption[EditorOption[\"contextmenu\"] = 15] = \"contextmenu\";\n  EditorOption[EditorOption[\"copyWithSyntaxHighlighting\"] = 16] = \"copyWithSyntaxHighlighting\";\n  EditorOption[EditorOption[\"cursorBlinking\"] = 17] = \"cursorBlinking\";\n  EditorOption[EditorOption[\"cursorSmoothCaretAnimation\"] = 18] = \"cursorSmoothCaretAnimation\";\n  EditorOption[EditorOption[\"cursorStyle\"] = 19] = \"cursorStyle\";\n  EditorOption[EditorOption[\"cursorSurroundingLines\"] = 20] = \"cursorSurroundingLines\";\n  EditorOption[EditorOption[\"cursorSurroundingLinesStyle\"] = 21] = \"cursorSurroundingLinesStyle\";\n  EditorOption[EditorOption[\"cursorWidth\"] = 22] = \"cursorWidth\";\n  EditorOption[EditorOption[\"disableLayerHinting\"] = 23] = \"disableLayerHinting\";\n  EditorOption[EditorOption[\"disableMonospaceOptimizations\"] = 24] = \"disableMonospaceOptimizations\";\n  EditorOption[EditorOption[\"dragAndDrop\"] = 25] = \"dragAndDrop\";\n  EditorOption[EditorOption[\"emptySelectionClipboard\"] = 26] = \"emptySelectionClipboard\";\n  EditorOption[EditorOption[\"extraEditorClassName\"] = 27] = \"extraEditorClassName\";\n  EditorOption[EditorOption[\"fastScrollSensitivity\"] = 28] = \"fastScrollSensitivity\";\n  EditorOption[EditorOption[\"find\"] = 29] = \"find\";\n  EditorOption[EditorOption[\"fixedOverflowWidgets\"] = 30] = \"fixedOverflowWidgets\";\n  EditorOption[EditorOption[\"folding\"] = 31] = \"folding\";\n  EditorOption[EditorOption[\"foldingStrategy\"] = 32] = \"foldingStrategy\";\n  EditorOption[EditorOption[\"foldingHighlight\"] = 33] = \"foldingHighlight\";\n  EditorOption[EditorOption[\"unfoldOnClickAfterEndOfLine\"] = 34] = \"unfoldOnClickAfterEndOfLine\";\n  EditorOption[EditorOption[\"fontFamily\"] = 35] = \"fontFamily\";\n  EditorOption[EditorOption[\"fontInfo\"] = 36] = \"fontInfo\";\n  EditorOption[EditorOption[\"fontLigatures\"] = 37] = \"fontLigatures\";\n  EditorOption[EditorOption[\"fontSize\"] = 38] = \"fontSize\";\n  EditorOption[EditorOption[\"fontWeight\"] = 39] = \"fontWeight\";\n  EditorOption[EditorOption[\"formatOnPaste\"] = 40] = \"formatOnPaste\";\n  EditorOption[EditorOption[\"formatOnType\"] = 41] = \"formatOnType\";\n  EditorOption[EditorOption[\"glyphMargin\"] = 42] = \"glyphMargin\";\n  EditorOption[EditorOption[\"gotoLocation\"] = 43] = \"gotoLocation\";\n  EditorOption[EditorOption[\"hideCursorInOverviewRuler\"] = 44] = \"hideCursorInOverviewRuler\";\n  EditorOption[EditorOption[\"highlightActiveIndentGuide\"] = 45] = \"highlightActiveIndentGuide\";\n  EditorOption[EditorOption[\"hover\"] = 46] = \"hover\";\n  EditorOption[EditorOption[\"inDiffEditor\"] = 47] = \"inDiffEditor\";\n  EditorOption[EditorOption[\"letterSpacing\"] = 48] = \"letterSpacing\";\n  EditorOption[EditorOption[\"lightbulb\"] = 49] = \"lightbulb\";\n  EditorOption[EditorOption[\"lineDecorationsWidth\"] = 50] = \"lineDecorationsWidth\";\n  EditorOption[EditorOption[\"lineHeight\"] = 51] = \"lineHeight\";\n  EditorOption[EditorOption[\"lineNumbers\"] = 52] = \"lineNumbers\";\n  EditorOption[EditorOption[\"lineNumbersMinChars\"] = 53] = \"lineNumbersMinChars\";\n  EditorOption[EditorOption[\"links\"] = 54] = \"links\";\n  EditorOption[EditorOption[\"matchBrackets\"] = 55] = \"matchBrackets\";\n  EditorOption[EditorOption[\"minimap\"] = 56] = \"minimap\";\n  EditorOption[EditorOption[\"mouseStyle\"] = 57] = \"mouseStyle\";\n  EditorOption[EditorOption[\"mouseWheelScrollSensitivity\"] = 58] = \"mouseWheelScrollSensitivity\";\n  EditorOption[EditorOption[\"mouseWheelZoom\"] = 59] = \"mouseWheelZoom\";\n  EditorOption[EditorOption[\"multiCursorMergeOverlapping\"] = 60] = \"multiCursorMergeOverlapping\";\n  EditorOption[EditorOption[\"multiCursorModifier\"] = 61] = \"multiCursorModifier\";\n  EditorOption[EditorOption[\"multiCursorPaste\"] = 62] = \"multiCursorPaste\";\n  EditorOption[EditorOption[\"occurrencesHighlight\"] = 63] = \"occurrencesHighlight\";\n  EditorOption[EditorOption[\"overviewRulerBorder\"] = 64] = \"overviewRulerBorder\";\n  EditorOption[EditorOption[\"overviewRulerLanes\"] = 65] = \"overviewRulerLanes\";\n  EditorOption[EditorOption[\"padding\"] = 66] = \"padding\";\n  EditorOption[EditorOption[\"parameterHints\"] = 67] = \"parameterHints\";\n  EditorOption[EditorOption[\"peekWidgetDefaultFocus\"] = 68] = \"peekWidgetDefaultFocus\";\n  EditorOption[EditorOption[\"definitionLinkOpensInPeek\"] = 69] = \"definitionLinkOpensInPeek\";\n  EditorOption[EditorOption[\"quickSuggestions\"] = 70] = \"quickSuggestions\";\n  EditorOption[EditorOption[\"quickSuggestionsDelay\"] = 71] = \"quickSuggestionsDelay\";\n  EditorOption[EditorOption[\"readOnly\"] = 72] = \"readOnly\";\n  EditorOption[EditorOption[\"renameOnType\"] = 73] = \"renameOnType\";\n  EditorOption[EditorOption[\"renderControlCharacters\"] = 74] = \"renderControlCharacters\";\n  EditorOption[EditorOption[\"renderIndentGuides\"] = 75] = \"renderIndentGuides\";\n  EditorOption[EditorOption[\"renderFinalNewline\"] = 76] = \"renderFinalNewline\";\n  EditorOption[EditorOption[\"renderLineHighlight\"] = 77] = \"renderLineHighlight\";\n  EditorOption[EditorOption[\"renderLineHighlightOnlyWhenFocus\"] = 78] = \"renderLineHighlightOnlyWhenFocus\";\n  EditorOption[EditorOption[\"renderValidationDecorations\"] = 79] = \"renderValidationDecorations\";\n  EditorOption[EditorOption[\"renderWhitespace\"] = 80] = \"renderWhitespace\";\n  EditorOption[EditorOption[\"revealHorizontalRightPadding\"] = 81] = \"revealHorizontalRightPadding\";\n  EditorOption[EditorOption[\"roundedSelection\"] = 82] = \"roundedSelection\";\n  EditorOption[EditorOption[\"rulers\"] = 83] = \"rulers\";\n  EditorOption[EditorOption[\"scrollbar\"] = 84] = \"scrollbar\";\n  EditorOption[EditorOption[\"scrollBeyondLastColumn\"] = 85] = \"scrollBeyondLastColumn\";\n  EditorOption[EditorOption[\"scrollBeyondLastLine\"] = 86] = \"scrollBeyondLastLine\";\n  EditorOption[EditorOption[\"scrollPredominantAxis\"] = 87] = \"scrollPredominantAxis\";\n  EditorOption[EditorOption[\"selectionClipboard\"] = 88] = \"selectionClipboard\";\n  EditorOption[EditorOption[\"selectionHighlight\"] = 89] = \"selectionHighlight\";\n  EditorOption[EditorOption[\"selectOnLineNumbers\"] = 90] = \"selectOnLineNumbers\";\n  EditorOption[EditorOption[\"showFoldingControls\"] = 91] = \"showFoldingControls\";\n  EditorOption[EditorOption[\"showUnused\"] = 92] = \"showUnused\";\n  EditorOption[EditorOption[\"snippetSuggestions\"] = 93] = \"snippetSuggestions\";\n  EditorOption[EditorOption[\"smoothScrolling\"] = 94] = \"smoothScrolling\";\n  EditorOption[EditorOption[\"stopRenderingLineAfter\"] = 95] = \"stopRenderingLineAfter\";\n  EditorOption[EditorOption[\"suggest\"] = 96] = \"suggest\";\n  EditorOption[EditorOption[\"suggestFontSize\"] = 97] = \"suggestFontSize\";\n  EditorOption[EditorOption[\"suggestLineHeight\"] = 98] = \"suggestLineHeight\";\n  EditorOption[EditorOption[\"suggestOnTriggerCharacters\"] = 99] = \"suggestOnTriggerCharacters\";\n  EditorOption[EditorOption[\"suggestSelection\"] = 100] = \"suggestSelection\";\n  EditorOption[EditorOption[\"tabCompletion\"] = 101] = \"tabCompletion\";\n  EditorOption[EditorOption[\"tabIndex\"] = 102] = \"tabIndex\";\n  EditorOption[EditorOption[\"unusualLineTerminators\"] = 103] = \"unusualLineTerminators\";\n  EditorOption[EditorOption[\"useTabStops\"] = 104] = \"useTabStops\";\n  EditorOption[EditorOption[\"wordSeparators\"] = 105] = \"wordSeparators\";\n  EditorOption[EditorOption[\"wordWrap\"] = 106] = \"wordWrap\";\n  EditorOption[EditorOption[\"wordWrapBreakAfterCharacters\"] = 107] = \"wordWrapBreakAfterCharacters\";\n  EditorOption[EditorOption[\"wordWrapBreakBeforeCharacters\"] = 108] = \"wordWrapBreakBeforeCharacters\";\n  EditorOption[EditorOption[\"wordWrapColumn\"] = 109] = \"wordWrapColumn\";\n  EditorOption[EditorOption[\"wordWrapMinified\"] = 110] = \"wordWrapMinified\";\n  EditorOption[EditorOption[\"wrappingIndent\"] = 111] = \"wrappingIndent\";\n  EditorOption[EditorOption[\"wrappingStrategy\"] = 112] = \"wrappingStrategy\";\n  EditorOption[EditorOption[\"showDeprecated\"] = 113] = \"showDeprecated\";\n  EditorOption[EditorOption[\"editorClassName\"] = 114] = \"editorClassName\";\n  EditorOption[EditorOption[\"pixelRatio\"] = 115] = \"pixelRatio\";\n  EditorOption[EditorOption[\"tabFocusMode\"] = 116] = \"tabFocusMode\";\n  EditorOption[EditorOption[\"layoutInfo\"] = 117] = \"layoutInfo\";\n  EditorOption[EditorOption[\"wrappingInfo\"] = 118] = \"wrappingInfo\";\n})(EditorOption || (EditorOption = {}));\n/**\n * End of line character preference.\n */\nexport var EndOfLinePreference;\n(function (EndOfLinePreference) {\n  /**\n   * Use the end of line character identified in the text buffer.\n   */\n  EndOfLinePreference[EndOfLinePreference[\"TextDefined\"] = 0] = \"TextDefined\";\n  /**\n   * Use line feed (\\n) as the end of line character.\n   */\n  EndOfLinePreference[EndOfLinePreference[\"LF\"] = 1] = \"LF\";\n  /**\n   * Use carriage return and line feed (\\r\\n) as the end of line character.\n   */\n  EndOfLinePreference[EndOfLinePreference[\"CRLF\"] = 2] = \"CRLF\";\n})(EndOfLinePreference || (EndOfLinePreference = {}));\n/**\n * End of line character preference.\n */\nexport var EndOfLineSequence;\n(function (EndOfLineSequence) {\n  /**\n   * Use line feed (\\n) as the end of line character.\n   */\n  EndOfLineSequence[EndOfLineSequence[\"LF\"] = 0] = \"LF\";\n  /**\n   * Use carriage return and line feed (\\r\\n) as the end of line character.\n   */\n  EndOfLineSequence[EndOfLineSequence[\"CRLF\"] = 1] = \"CRLF\";\n})(EndOfLineSequence || (EndOfLineSequence = {}));\n/**\n * Describes what to do with the indentation when pressing Enter.\n */\nexport var IndentAction;\n(function (IndentAction) {\n  /**\n   * Insert new line and copy the previous line's indentation.\n   */\n  IndentAction[IndentAction[\"None\"] = 0] = \"None\";\n  /**\n   * Insert new line and indent once (relative to the previous line's indentation).\n   */\n  IndentAction[IndentAction[\"Indent\"] = 1] = \"Indent\";\n  /**\n   * Insert two new lines:\n   * - the first one indented which will hold the cursor\n   * - the second one at the same indentation level\n   */\n  IndentAction[IndentAction[\"IndentOutdent\"] = 2] = \"IndentOutdent\";\n  /**\n   * Insert new line and outdent once (relative to the previous line's indentation).\n   */\n  IndentAction[IndentAction[\"Outdent\"] = 3] = \"Outdent\";\n})(IndentAction || (IndentAction = {}));\n/**\n * Virtual Key Codes, the value does not hold any inherent meaning.\n * Inspired somewhat from https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd375731(v=vs.85).aspx\n * But these are \"more general\", as they should work across browsers & OS`s.\n */\nexport var KeyCode;\n(function (KeyCode) {\n  /**\n   * Placed first to cover the 0 value of the enum.\n   */\n  KeyCode[KeyCode[\"Unknown\"] = 0] = \"Unknown\";\n  KeyCode[KeyCode[\"Backspace\"] = 1] = \"Backspace\";\n  KeyCode[KeyCode[\"Tab\"] = 2] = \"Tab\";\n  KeyCode[KeyCode[\"Enter\"] = 3] = \"Enter\";\n  KeyCode[KeyCode[\"Shift\"] = 4] = \"Shift\";\n  KeyCode[KeyCode[\"Ctrl\"] = 5] = \"Ctrl\";\n  KeyCode[KeyCode[\"Alt\"] = 6] = \"Alt\";\n  KeyCode[KeyCode[\"PauseBreak\"] = 7] = \"PauseBreak\";\n  KeyCode[KeyCode[\"CapsLock\"] = 8] = \"CapsLock\";\n  KeyCode[KeyCode[\"Escape\"] = 9] = \"Escape\";\n  KeyCode[KeyCode[\"Space\"] = 10] = \"Space\";\n  KeyCode[KeyCode[\"PageUp\"] = 11] = \"PageUp\";\n  KeyCode[KeyCode[\"PageDown\"] = 12] = \"PageDown\";\n  KeyCode[KeyCode[\"End\"] = 13] = \"End\";\n  KeyCode[KeyCode[\"Home\"] = 14] = \"Home\";\n  KeyCode[KeyCode[\"LeftArrow\"] = 15] = \"LeftArrow\";\n  KeyCode[KeyCode[\"UpArrow\"] = 16] = \"UpArrow\";\n  KeyCode[KeyCode[\"RightArrow\"] = 17] = \"RightArrow\";\n  KeyCode[KeyCode[\"DownArrow\"] = 18] = \"DownArrow\";\n  KeyCode[KeyCode[\"Insert\"] = 19] = \"Insert\";\n  KeyCode[KeyCode[\"Delete\"] = 20] = \"Delete\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_0\"] = 21] = \"KEY_0\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_1\"] = 22] = \"KEY_1\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_2\"] = 23] = \"KEY_2\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_3\"] = 24] = \"KEY_3\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_4\"] = 25] = \"KEY_4\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_5\"] = 26] = \"KEY_5\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_6\"] = 27] = \"KEY_6\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_7\"] = 28] = \"KEY_7\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_8\"] = 29] = \"KEY_8\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_9\"] = 30] = \"KEY_9\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_A\"] = 31] = \"KEY_A\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_B\"] = 32] = \"KEY_B\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_C\"] = 33] = \"KEY_C\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_D\"] = 34] = \"KEY_D\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_E\"] = 35] = \"KEY_E\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_F\"] = 36] = \"KEY_F\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_G\"] = 37] = \"KEY_G\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_H\"] = 38] = \"KEY_H\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_I\"] = 39] = \"KEY_I\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_J\"] = 40] = \"KEY_J\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_K\"] = 41] = \"KEY_K\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_L\"] = 42] = \"KEY_L\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_M\"] = 43] = \"KEY_M\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_N\"] = 44] = \"KEY_N\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_O\"] = 45] = \"KEY_O\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_P\"] = 46] = \"KEY_P\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_Q\"] = 47] = \"KEY_Q\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_R\"] = 48] = \"KEY_R\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_S\"] = 49] = \"KEY_S\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_T\"] = 50] = \"KEY_T\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_U\"] = 51] = \"KEY_U\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_V\"] = 52] = \"KEY_V\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_W\"] = 53] = \"KEY_W\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_X\"] = 54] = \"KEY_X\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_Y\"] = 55] = \"KEY_Y\";\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_Z\"] = 56] = \"KEY_Z\";\n  KeyCode[KeyCode[\"Meta\"] = 57] = \"Meta\";\n  KeyCode[KeyCode[\"ContextMenu\"] = 58] = \"ContextMenu\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F1\"] = 59] = \"F1\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F2\"] = 60] = \"F2\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F3\"] = 61] = \"F3\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F4\"] = 62] = \"F4\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F5\"] = 63] = \"F5\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F6\"] = 64] = \"F6\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F7\"] = 65] = \"F7\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F8\"] = 66] = \"F8\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F9\"] = 67] = \"F9\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F10\"] = 68] = \"F10\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F11\"] = 69] = \"F11\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F12\"] = 70] = \"F12\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F13\"] = 71] = \"F13\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F14\"] = 72] = \"F14\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F15\"] = 73] = \"F15\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F16\"] = 74] = \"F16\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F17\"] = 75] = \"F17\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F18\"] = 76] = \"F18\";\n  KeyCode[KeyCode[\"F19\"] = 77] = \"F19\";\n  KeyCode[KeyCode[\"NumLock\"] = 78] = \"NumLock\";\n  KeyCode[KeyCode[\"ScrollLock\"] = 79] = \"ScrollLock\";\n  /**\n   * Used for miscellaneous characters; it can vary by keyboard.\n   * For the US standard keyboard, the ';:' key\n   */\n  KeyCode[KeyCode[\"US_SEMICOLON\"] = 80] = \"US_SEMICOLON\";\n  /**\n   * For any country/region, the '+' key\n   * For the US standard keyboard, the '=+' key\n   */\n  KeyCode[KeyCode[\"US_EQUAL\"] = 81] = \"US_EQUAL\";\n  /**\n   * For any country/region, the ',' key\n   * For the US standard keyboard, the ',<' key\n   */\n  KeyCode[KeyCode[\"US_COMMA\"] = 82] = \"US_COMMA\";\n  /**\n   * For any country/region, the '-' key\n   * For the US standard keyboard, the '-_' key\n   */\n  KeyCode[KeyCode[\"US_MINUS\"] = 83] = \"US_MINUS\";\n  /**\n   * For any country/region, the '.' key\n   * For the US standard keyboard, the '.>' key\n   */\n  KeyCode[KeyCode[\"US_DOT\"] = 84] = \"US_DOT\";\n  /**\n   * Used for miscellaneous characters; it can vary by keyboard.\n   * For the US standard keyboard, the '/?' key\n   */\n  KeyCode[KeyCode[\"US_SLASH\"] = 85] = \"US_SLASH\";\n  /**\n   * Used for miscellaneous characters; it can vary by keyboard.\n   * For the US standard keyboard, the '`~' key\n   */\n  KeyCode[KeyCode[\"US_BACKTICK\"] = 86] = \"US_BACKTICK\";\n  /**\n   * Used for miscellaneous characters; it can vary by keyboard.\n   * For the US standard keyboard, the '[{' key\n   */\n  KeyCode[KeyCode[\"US_OPEN_SQUARE_BRACKET\"] = 87] = \"US_OPEN_SQUARE_BRACKET\";\n  /**\n   * Used for miscellaneous characters; it can vary by keyboard.\n   * For the US standard keyboard, the '\\|' key\n   */\n  KeyCode[KeyCode[\"US_BACKSLASH\"] = 88] = \"US_BACKSLASH\";\n  /**\n   * Used for miscellaneous characters; it can vary by keyboard.\n   * For the US standard keyboard, the ']}' key\n   */\n  KeyCode[KeyCode[\"US_CLOSE_SQUARE_BRACKET\"] = 89] = \"US_CLOSE_SQUARE_BRACKET\";\n  /**\n   * Used for miscellaneous characters; it can vary by keyboard.\n   * For the US standard keyboard, the ''\"' key\n   */\n  KeyCode[KeyCode[\"US_QUOTE\"] = 90] = \"US_QUOTE\";\n  /**\n   * Used for miscellaneous characters; it can vary by keyboard.\n   */\n  KeyCode[KeyCode[\"OEM_8\"] = 91] = \"OEM_8\";\n  /**\n   * Either the angle bracket key or the backslash key on the RT 102-key keyboard.\n   */\n  KeyCode[KeyCode[\"OEM_102\"] = 92] = \"OEM_102\";\n  KeyCode[KeyCode[\"NUMPAD_0\"] = 93] = \"NUMPAD_0\";\n  KeyCode[KeyCode[\"NUMPAD_1\"] = 94] = \"NUMPAD_1\";\n  KeyCode[KeyCode[\"NUMPAD_2\"] = 95] = \"NUMPAD_2\";\n  KeyCode[KeyCode[\"NUMPAD_3\"] = 96] = \"NUMPAD_3\";\n  KeyCode[KeyCode[\"NUMPAD_4\"] = 97] = \"NUMPAD_4\";\n  KeyCode[KeyCode[\"NUMPAD_5\"] = 98] = \"NUMPAD_5\";\n  KeyCode[KeyCode[\"NUMPAD_6\"] = 99] = \"NUMPAD_6\";\n  KeyCode[KeyCode[\"NUMPAD_7\"] = 100] = \"NUMPAD_7\";\n  KeyCode[KeyCode[\"NUMPAD_8\"] = 101] = \"NUMPAD_8\";\n  KeyCode[KeyCode[\"NUMPAD_9\"] = 102] = \"NUMPAD_9\";\n  KeyCode[KeyCode[\"NUMPAD_MULTIPLY\"] = 103] = \"NUMPAD_MULTIPLY\";\n  KeyCode[KeyCode[\"NUMPAD_ADD\"] = 104] = \"NUMPAD_ADD\";\n  KeyCode[KeyCode[\"NUMPAD_SEPARATOR\"] = 105] = \"NUMPAD_SEPARATOR\";\n  KeyCode[KeyCode[\"NUMPAD_SUBTRACT\"] = 106] = \"NUMPAD_SUBTRACT\";\n  KeyCode[KeyCode[\"NUMPAD_DECIMAL\"] = 107] = \"NUMPAD_DECIMAL\";\n  KeyCode[KeyCode[\"NUMPAD_DIVIDE\"] = 108] = \"NUMPAD_DIVIDE\";\n  /**\n   * Cover all key codes when IME is processing input.\n   */\n  KeyCode[KeyCode[\"KEY_IN_COMPOSITION\"] = 109] = \"KEY_IN_COMPOSITION\";\n  KeyCode[KeyCode[\"ABNT_C1\"] = 110] = \"ABNT_C1\";\n  KeyCode[KeyCode[\"ABNT_C2\"] = 111] = \"ABNT_C2\";\n  /**\n   * Placed last to cover the length of the enum.\n   * Please do not depend on this value!\n   */\n  KeyCode[KeyCode[\"MAX_VALUE\"] = 112] = \"MAX_VALUE\";\n})(KeyCode || (KeyCode = {}));\nexport var MarkerSeverity;\n(function (MarkerSeverity) {\n  MarkerSeverity[MarkerSeverity[\"Hint\"] = 1] = \"Hint\";\n  MarkerSeverity[MarkerSeverity[\"Info\"] = 2] = \"Info\";\n  MarkerSeverity[MarkerSeverity[\"Warning\"] = 4] = \"Warning\";\n  MarkerSeverity[MarkerSeverity[\"Error\"] = 8] = \"Error\";\n})(MarkerSeverity || (MarkerSeverity = {}));\nexport var MarkerTag;\n(function (MarkerTag) {\n  MarkerTag[MarkerTag[\"Unnecessary\"] = 1] = \"Unnecessary\";\n  MarkerTag[MarkerTag[\"Deprecated\"] = 2] = \"Deprecated\";\n})(MarkerTag || (MarkerTag = {}));\n/**\n * Position in the minimap to render the decoration.\n */\nexport var MinimapPosition;\n(function (MinimapPosition) {\n  MinimapPosition[MinimapPosition[\"Inline\"] = 1] = \"Inline\";\n  MinimapPosition[MinimapPosition[\"Gutter\"] = 2] = \"Gutter\";\n})(MinimapPosition || (MinimapPosition = {}));\n/**\n * Type of hit element with the mouse in the editor.\n */\nexport var MouseTargetType;\n(function (MouseTargetType) {\n  /**\n   * Mouse is on top of an unknown element.\n   */\n  MouseTargetType[MouseTargetType[\"UNKNOWN\"] = 0] = \"UNKNOWN\";\n  /**\n   * Mouse is on top of the textarea used for input.\n   */\n  MouseTargetType[MouseTargetType[\"TEXTAREA\"] = 1] = \"TEXTAREA\";\n  /**\n   * Mouse is on top of the glyph margin\n   */\n  MouseTargetType[MouseTargetType[\"GUTTER_GLYPH_MARGIN\"] = 2] = \"GUTTER_GLYPH_MARGIN\";\n  /**\n   * Mouse is on top of the line numbers\n   */\n  MouseTargetType[MouseTargetType[\"GUTTER_LINE_NUMBERS\"] = 3] = \"GUTTER_LINE_NUMBERS\";\n  /**\n   * Mouse is on top of the line decorations\n   */\n  MouseTargetType[MouseTargetType[\"GUTTER_LINE_DECORATIONS\"] = 4] = \"GUTTER_LINE_DECORATIONS\";\n  /**\n   * Mouse is on top of the whitespace left in the gutter by a view zone.\n   */\n  MouseTargetType[MouseTargetType[\"GUTTER_VIEW_ZONE\"] = 5] = \"GUTTER_VIEW_ZONE\";\n  /**\n   * Mouse is on top of text in the content.\n   */\n  MouseTargetType[MouseTargetType[\"CONTENT_TEXT\"] = 6] = \"CONTENT_TEXT\";\n  /**\n   * Mouse is on top of empty space in the content (e.g. after line text or below last line)\n   */\n  MouseTargetType[MouseTargetType[\"CONTENT_EMPTY\"] = 7] = \"CONTENT_EMPTY\";\n  /**\n   * Mouse is on top of a view zone in the content.\n   */\n  MouseTargetType[MouseTargetType[\"CONTENT_VIEW_ZONE\"] = 8] = \"CONTENT_VIEW_ZONE\";\n  /**\n   * Mouse is on top of a content widget.\n   */\n  MouseTargetType[MouseTargetType[\"CONTENT_WIDGET\"] = 9] = \"CONTENT_WIDGET\";\n  /**\n   * Mouse is on top of the decorations overview ruler.\n   */\n  MouseTargetType[MouseTargetType[\"OVERVIEW_RULER\"] = 10] = \"OVERVIEW_RULER\";\n  /**\n   * Mouse is on top of a scrollbar.\n   */\n  MouseTargetType[MouseTargetType[\"SCROLLBAR\"] = 11] = \"SCROLLBAR\";\n  /**\n   * Mouse is on top of an overlay widget.\n   */\n  MouseTargetType[MouseTargetType[\"OVERLAY_WIDGET\"] = 12] = \"OVERLAY_WIDGET\";\n  /**\n   * Mouse is outside of the editor.\n   */\n  MouseTargetType[MouseTargetType[\"OUTSIDE_EDITOR\"] = 13] = \"OUTSIDE_EDITOR\";\n})(MouseTargetType || (MouseTargetType = {}));\n/**\n * A positioning preference for rendering overlay widgets.\n */\nexport var OverlayWidgetPositionPreference;\n(function (OverlayWidgetPositionPreference) {\n  /**\n   * Position the overlay widget in the top right corner\n   */\n  OverlayWidgetPositionPreference[OverlayWidgetPositionPreference[\"TOP_RIGHT_CORNER\"] = 0] = \"TOP_RIGHT_CORNER\";\n  /**\n   * Position the overlay widget in the bottom right corner\n   */\n  OverlayWidgetPositionPreference[OverlayWidgetPositionPreference[\"BOTTOM_RIGHT_CORNER\"] = 1] = \"BOTTOM_RIGHT_CORNER\";\n  /**\n   * Position the overlay widget in the top center\n   */\n  OverlayWidgetPositionPreference[OverlayWidgetPositionPreference[\"TOP_CENTER\"] = 2] = \"TOP_CENTER\";\n})(OverlayWidgetPositionPreference || (OverlayWidgetPositionPreference = {}));\n/**\n * Vertical Lane in the overview ruler of the editor.\n */\nexport var OverviewRulerLane;\n(function (OverviewRulerLane) {\n  OverviewRulerLane[OverviewRulerLane[\"Left\"] = 1] = \"Left\";\n  OverviewRulerLane[OverviewRulerLane[\"Center\"] = 2] = \"Center\";\n  OverviewRulerLane[OverviewRulerLane[\"Right\"] = 4] = \"Right\";\n  OverviewRulerLane[OverviewRulerLane[\"Full\"] = 7] = \"Full\";\n})(OverviewRulerLane || (OverviewRulerLane = {}));\nexport var RenderLineNumbersType;\n(function (RenderLineNumbersType) {\n  RenderLineNumbersType[RenderLineNumbersType[\"Off\"] = 0] = \"Off\";\n  RenderLineNumbersType[RenderLineNumbersType[\"On\"] = 1] = \"On\";\n  RenderLineNumbersType[RenderLineNumbersType[\"Relative\"] = 2] = \"Relative\";\n  RenderLineNumbersType[RenderLineNumbersType[\"Interval\"] = 3] = \"Interval\";\n  RenderLineNumbersType[RenderLineNumbersType[\"Custom\"] = 4] = \"Custom\";\n})(RenderLineNumbersType || (RenderLineNumbersType = {}));\nexport var RenderMinimap;\n(function (RenderMinimap) {\n  RenderMinimap[RenderMinimap[\"None\"] = 0] = \"None\";\n  RenderMinimap[RenderMinimap[\"Text\"] = 1] = \"Text\";\n  RenderMinimap[RenderMinimap[\"Blocks\"] = 2] = \"Blocks\";\n})(RenderMinimap || (RenderMinimap = {}));\nexport var ScrollType;\n(function (ScrollType) {\n  ScrollType[ScrollType[\"Smooth\"] = 0] = \"Smooth\";\n  ScrollType[ScrollType[\"Immediate\"] = 1] = \"Immediate\";\n})(ScrollType || (ScrollType = {}));\nexport var ScrollbarVisibility;\n(function (ScrollbarVisibility) {\n  ScrollbarVisibility[ScrollbarVisibility[\"Auto\"] = 1] = \"Auto\";\n  ScrollbarVisibility[ScrollbarVisibility[\"Hidden\"] = 2] = \"Hidden\";\n  ScrollbarVisibility[ScrollbarVisibility[\"Visible\"] = 3] = \"Visible\";\n})(ScrollbarVisibility || (ScrollbarVisibility = {}));\n/**\n * The direction of a selection.\n */\nexport var SelectionDirection;\n(function (SelectionDirection) {\n  /**\n   * The selection starts above where it ends.\n   */\n  SelectionDirection[SelectionDirection[\"LTR\"] = 0] = \"LTR\";\n  /**\n   * The selection starts below where it ends.\n   */\n  SelectionDirection[SelectionDirection[\"RTL\"] = 1] = \"RTL\";\n})(SelectionDirection || (SelectionDirection = {}));\nexport var SignatureHelpTriggerKind;\n(function (SignatureHelpTriggerKind) {\n  SignatureHelpTriggerKind[SignatureHelpTriggerKind[\"Invoke\"] = 1] = \"Invoke\";\n  SignatureHelpTriggerKind[SignatureHelpTriggerKind[\"TriggerCharacter\"] = 2] = \"TriggerCharacter\";\n  SignatureHelpTriggerKind[SignatureHelpTriggerKind[\"ContentChange\"] = 3] = \"ContentChange\";\n})(SignatureHelpTriggerKind || (SignatureHelpTriggerKind = {}));\n/**\n * A symbol kind.\n */\nexport var SymbolKind;\n(function (SymbolKind) {\n  SymbolKind[SymbolKind[\"File\"] = 0] = \"File\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Module\"] = 1] = \"Module\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Namespace\"] = 2] = \"Namespace\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Package\"] = 3] = \"Package\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Class\"] = 4] = \"Class\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Method\"] = 5] = \"Method\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Property\"] = 6] = \"Property\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Field\"] = 7] = \"Field\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Constructor\"] = 8] = \"Constructor\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Enum\"] = 9] = \"Enum\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Interface\"] = 10] = \"Interface\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Function\"] = 11] = \"Function\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Variable\"] = 12] = \"Variable\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Constant\"] = 13] = \"Constant\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"String\"] = 14] = \"String\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Number\"] = 15] = \"Number\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Boolean\"] = 16] = \"Boolean\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Array\"] = 17] = \"Array\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Object\"] = 18] = \"Object\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Key\"] = 19] = \"Key\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Null\"] = 20] = \"Null\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"EnumMember\"] = 21] = \"EnumMember\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Struct\"] = 22] = \"Struct\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Event\"] = 23] = \"Event\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"Operator\"] = 24] = \"Operator\";\n  SymbolKind[SymbolKind[\"TypeParameter\"] = 25] = \"TypeParameter\";\n})(SymbolKind || (SymbolKind = {}));\nexport var SymbolTag;\n(function (SymbolTag) {\n  SymbolTag[SymbolTag[\"Deprecated\"] = 1] = \"Deprecated\";\n})(SymbolTag || (SymbolTag = {}));\n/**\n * The kind of animation in which the editor's cursor should be rendered.\n */\nexport var TextEditorCursorBlinkingStyle;\n(function (TextEditorCursorBlinkingStyle) {\n  /**\n   * Hidden\n   */\n  TextEditorCursorBlinkingStyle[TextEditorCursorBlinkingStyle[\"Hidden\"] = 0] = \"Hidden\";\n  /**\n   * Blinking\n   */\n  TextEditorCursorBlinkingStyle[TextEditorCursorBlinkingStyle[\"Blink\"] = 1] = \"Blink\";\n  /**\n   * Blinking with smooth fading\n   */\n  TextEditorCursorBlinkingStyle[TextEditorCursorBlinkingStyle[\"Smooth\"] = 2] = \"Smooth\";\n  /**\n   * Blinking with prolonged filled state and smooth fading\n   */\n  TextEditorCursorBlinkingStyle[TextEditorCursorBlinkingStyle[\"Phase\"] = 3] = \"Phase\";\n  /**\n   * Expand collapse animation on the y axis\n   */\n  TextEditorCursorBlinkingStyle[TextEditorCursorBlinkingStyle[\"Expand\"] = 4] = \"Expand\";\n  /**\n   * No-Blinking\n   */\n  TextEditorCursorBlinkingStyle[TextEditorCursorBlinkingStyle[\"Solid\"] = 5] = \"Solid\";\n})(TextEditorCursorBlinkingStyle || (TextEditorCursorBlinkingStyle = {}));\n/**\n * The style in which the editor's cursor should be rendered.\n */\nexport var TextEditorCursorStyle;\n(function (TextEditorCursorStyle) {\n  /**\n   * As a vertical line (sitting between two characters).\n   */\n  TextEditorCursorStyle[TextEditorCursorStyle[\"Line\"] = 1] = \"Line\";\n  /**\n   * As a block (sitting on top of a character).\n   */\n  TextEditorCursorStyle[TextEditorCursorStyle[\"Block\"] = 2] = \"Block\";\n  /**\n   * As a horizontal line (sitting under a character).\n   */\n  TextEditorCursorStyle[TextEditorCursorStyle[\"Underline\"] = 3] = \"Underline\";\n  /**\n   * As a thin vertical line (sitting between two characters).\n   */\n  TextEditorCursorStyle[TextEditorCursorStyle[\"LineThin\"] = 4] = \"LineThin\";\n  /**\n   * As an outlined block (sitting on top of a character).\n   */\n  TextEditorCursorStyle[TextEditorCursorStyle[\"BlockOutline\"] = 5] = \"BlockOutline\";\n  /**\n   * As a thin horizontal line (sitting under a character).\n   */\n  TextEditorCursorStyle[TextEditorCursorStyle[\"UnderlineThin\"] = 6] = \"UnderlineThin\";\n})(TextEditorCursorStyle || (TextEditorCursorStyle = {}));\n/**\n * Describes the behavior of decorations when typing/editing near their edges.\n * Note: Please do not edit the values, as they very carefully match `DecorationRangeBehavior`\n */\nexport var TrackedRangeStickiness;\n(function (TrackedRangeStickiness) {\n  TrackedRangeStickiness[TrackedRangeStickiness[\"AlwaysGrowsWhenTypingAtEdges\"] = 0] = \"AlwaysGrowsWhenTypingAtEdges\";\n  TrackedRangeStickiness[TrackedRangeStickiness[\"NeverGrowsWhenTypingAtEdges\"] = 1] = \"NeverGrowsWhenTypingAtEdges\";\n  TrackedRangeStickiness[TrackedRangeStickiness[\"GrowsOnlyWhenTypingBefore\"] = 2] = \"GrowsOnlyWhenTypingBefore\";\n  TrackedRangeStickiness[TrackedRangeStickiness[\"GrowsOnlyWhenTypingAfter\"] = 3] = \"GrowsOnlyWhenTypingAfter\";\n})(TrackedRangeStickiness || (TrackedRangeStickiness = {}));\n/**\n * Describes how to indent wrapped lines.\n */\nexport var WrappingIndent;\n(function (WrappingIndent) {\n  /**\n   * No indentation => wrapped lines begin at column 1.\n   */\n  WrappingIndent[WrappingIndent[\"None\"] = 0] = \"None\";\n  /**\n   * Same => wrapped lines get the same indentation as the parent.\n   */\n  WrappingIndent[WrappingIndent[\"Same\"] = 1] = \"Same\";\n  /**\n   * Indent => wrapped lines get +1 indentation toward the parent.\n   */\n  WrappingIndent[WrappingIndent[\"Indent\"] = 2] = \"Indent\";\n  /**\n   * DeepIndent => wrapped lines get +2 indentation toward the parent.\n   */\n  WrappingIndent[WrappingIndent[\"DeepIndent\"] = 3] = \"DeepIndent\";\n})(WrappingIndent || (WrappingIndent = {}));\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { toUint32 } from '../../../base/common/uint.js';\nexport class PrefixSumIndexOfResult {\n  constructor(index, remainder) {\n    this.index = index;\n    this.remainder = remainder;\n  }\n}\nexport class PrefixSumComputer {\n  constructor(values) {\n    this.values = values;\n    this.prefixSum = new Uint32Array(values.length);\n    this.prefixSumValidIndex = new Int32Array(1);\n    this.prefixSumValidIndex[0] = -1;\n  }\n  insertValues(insertIndex, insertValues) {\n    insertIndex = toUint32(insertIndex);\n    const oldValues = this.values;\n    const oldPrefixSum = this.prefixSum;\n    const insertValuesLen = insertValues.length;\n    if (insertValuesLen === 0) {\n      return false;\n    }\n    this.values = new Uint32Array(oldValues.length + insertValuesLen);\n    this.values.set(oldValues.subarray(0, insertIndex), 0);\n    this.values.set(oldValues.subarray(insertIndex), insertIndex + insertValuesLen);\n    this.values.set(insertValues, insertIndex);\n    if (insertIndex - 1 < this.prefixSumValidIndex[0]) {\n      this.prefixSumValidIndex[0] = insertIndex - 1;\n    }\n    this.prefixSum = new Uint32Array(this.values.length);\n    if (this.prefixSumValidIndex[0] >= 0) {\n      this.prefixSum.set(oldPrefixSum.subarray(0, this.prefixSumValidIndex[0] + 1));\n    }\n    return true;\n  }\n  changeValue(index, value) {\n    index = toUint32(index);\n    value = toUint32(value);\n    if (this.values[index] === value) {\n      return false;\n    }\n    this.values[index] = value;\n    if (index - 1 < this.prefixSumValidIndex[0]) {\n      this.prefixSumValidIndex[0] = index - 1;\n    }\n    return true;\n  }\n  removeValues(startIndex, cnt) {\n    startIndex = toUint32(startIndex);\n    cnt = toUint32(cnt);\n    const oldValues = this.values;\n    const oldPrefixSum = this.prefixSum;\n    if (startIndex >= oldValues.length) {\n      return false;\n    }\n    let maxCnt = oldValues.length - startIndex;\n    if (cnt >= maxCnt) {\n      cnt = maxCnt;\n    }\n    if (cnt === 0) {\n      return false;\n    }\n    this.values = new Uint32Array(oldValues.length - cnt);\n    this.values.set(oldValues.subarray(0, startIndex), 0);\n    this.values.set(oldValues.subarray(startIndex + cnt), startIndex);\n    this.prefixSum = new Uint32Array(this.values.length);\n    if (startIndex - 1 < this.prefixSumValidIndex[0]) {\n      this.prefixSumValidIndex[0] = startIndex - 1;\n    }\n    if (this.prefixSumValidIndex[0] >= 0) {\n      this.prefixSum.set(oldPrefixSum.subarray(0, this.prefixSumValidIndex[0] + 1));\n    }\n    return true;\n  }\n  getTotalValue() {\n    if (this.values.length === 0) {\n      return 0;\n    }\n    return this._getAccumulatedValue(this.values.length - 1);\n  }\n  getAccumulatedValue(index) {\n    if (index < 0) {\n      return 0;\n    }\n    index = toUint32(index);\n    return this._getAccumulatedValue(index);\n  }\n  _getAccumulatedValue(index) {\n    if (index <= this.prefixSumValidIndex[0]) {\n      return this.prefixSum[index];\n    }\n    let startIndex = this.prefixSumValidIndex[0] + 1;\n    if (startIndex === 0) {\n      this.prefixSum[0] = this.values[0];\n      startIndex++;\n    }\n    if (index >= this.values.length) {\n      index = this.values.length - 1;\n    }\n    for (let i = startIndex; i <= index; i++) {\n      this.prefixSum[i] = this.prefixSum[i - 1] + this.values[i];\n    }\n    this.prefixSumValidIndex[0] = Math.max(this.prefixSumValidIndex[0], index);\n    return this.prefixSum[index];\n  }\n  getIndexOf(accumulatedValue) {\n    accumulatedValue = Math.floor(accumulatedValue); //@perf\n    // Compute all sums (to get a fully valid prefixSum)\n    this.getTotalValue();\n    let low = 0;\n    let high = this.values.length - 1;\n    let mid = 0;\n    let midStop = 0;\n    let midStart = 0;\n    while (low <= high) {\n      mid = low + ((high - low) / 2) | 0;\n      midStop = this.prefixSum[mid];\n      midStart = midStop - this.values[mid];\n      if (accumulatedValue < midStart) {\n        high = mid - 1;\n      }\n      else if (accumulatedValue >= midStop) {\n        low = mid + 1;\n      }\n      else {\n        break;\n      }\n    }\n    return new PrefixSumIndexOfResult(mid, accumulatedValue - midStart);\n  }\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { SimpleWorkerServer } from '../base/common/worker/simpleWorker.js';\nimport { EditorSimpleWorker } from './common/services/editorSimpleWorker.js';\nlet initialized = false;\nexport function initialize(foreignModule) {\n  if (initialized) {\n    return;\n  }\n  initialized = true;\n  const simpleWorker = new SimpleWorkerServer((msg) => {\n    self.postMessage(msg);\n  }, (host) => new EditorSimpleWorker(host, foreignModule));\n  self.onmessage = (e) => {\n    simpleWorker.onmessage(e.data);\n  };\n}\nself.onmessage = (e) => {\n  // Ignore first message in this case and initialize if not yet initialized\n  if (!initialized) {\n    initialize(null);\n  }\n};\n","// shim for using process in browser\nvar process = module.exports = {};\n\n// cached from whatever global is present so that test runners that stub it\n// don't break things. But we need to wrap it in a try catch in case it is\n// wrapped in strict mode code which doesn't define any globals. It's inside a\n// function because try/catches deoptimize in certain engines.\n\nvar cachedSetTimeout;\nvar cachedClearTimeout;\n\nfunction defaultSetTimout() {\n  throw new Error('setTimeout has not been defined');\n}\nfunction defaultClearTimeout () {\n  throw new Error('clearTimeout has not been defined');\n}\n(function () {\n  try {\n    if (typeof setTimeout === 'function') {\n      cachedSetTimeout = setTimeout;\n    } else {\n      cachedSetTimeout = defaultSetTimout;\n    }\n  } catch (e) {\n    cachedSetTimeout = defaultSetTimout;\n  }\n  try {\n    if (typeof clearTimeout === 'function') {\n      cachedClearTimeout = clearTimeout;\n    } else {\n      cachedClearTimeout = defaultClearTimeout;\n    }\n  } catch (e) {\n    cachedClearTimeout = defaultClearTimeout;\n  }\n} ())\nfunction runTimeout(fun) {\n  if (cachedSetTimeout === setTimeout) {\n    //normal enviroments in sane situations\n    return setTimeout(fun, 0);\n  }\n  // if setTimeout wasn't available but was latter defined\n  if ((cachedSetTimeout === defaultSetTimout || !cachedSetTimeout) && setTimeout) {\n    cachedSetTimeout = setTimeout;\n    return setTimeout(fun, 0);\n  }\n  try {\n    // when when somebody has screwed with setTimeout but no I.E. maddness\n    return cachedSetTimeout(fun, 0);\n  } catch(e){\n    try {\n      // When we are in I.E. but the script has been evaled so I.E. doesn't trust the global object when called normally\n      return cachedSetTimeout.call(null, fun, 0);\n    } catch(e){\n      // same as above but when it's a version of I.E. that must have the global object for 'this', hopfully our context correct otherwise it will throw a global error\n      return cachedSetTimeout.call(this, fun, 0);\n    }\n  }\n\n\n}\nfunction runClearTimeout(marker) {\n  if (cachedClearTimeout === clearTimeout) {\n    //normal enviroments in sane situations\n    return clearTimeout(marker);\n  }\n  // if clearTimeout wasn't available but was latter defined\n  if ((cachedClearTimeout === defaultClearTimeout || !cachedClearTimeout) && clearTimeout) {\n    cachedClearTimeout = clearTimeout;\n    return clearTimeout(marker);\n  }\n  try {\n    // when when somebody has screwed with setTimeout but no I.E. maddness\n    return cachedClearTimeout(marker);\n  } catch (e){\n    try {\n      // When we are in I.E. but the script has been evaled so I.E. doesn't trust the global object when called normally\n      return cachedClearTimeout.call(null, marker);\n    } catch (e){\n      // same as above but when it's a version of I.E. that must have the global object for 'this', hopfully our context correct otherwise it will throw a global error.\n      // Some versions of I.E. have different rules for clearTimeout vs setTimeout\n      return cachedClearTimeout.call(this, marker);\n    }\n  }\n\n\n\n}\nvar queue = [];\nvar draining = false;\nvar currentQueue;\nvar queueIndex = -1;\n\nfunction cleanUpNextTick() {\n  if (!draining || !currentQueue) {\n    return;\n  }\n  draining = false;\n  if (currentQueue.length) {\n    queue = currentQueue.concat(queue);\n  } else {\n    queueIndex = -1;\n  }\n  if (queue.length) {\n    drainQueue();\n  }\n}\n\nfunction drainQueue() {\n  if (draining) {\n    return;\n  }\n  var timeout = runTimeout(cleanUpNextTick);\n  draining = true;\n\n  var len = queue.length;\n  while(len) {\n    currentQueue = queue;\n    queue = [];\n    while (++queueIndex < len) {\n      if (currentQueue) {\n        currentQueue[queueIndex].run();\n      }\n    }\n    queueIndex = -1;\n    len = queue.length;\n  }\n  currentQueue = null;\n  draining = false;\n  runClearTimeout(timeout);\n}\n\nprocess.nextTick = function (fun) {\n  var args = new Array(arguments.length - 1);\n  if (arguments.length > 1) {\n    for (var i = 1; i < arguments.length; i++) {\n      args[i - 1] = arguments[i];\n    }\n  }\n  queue.push(new Item(fun, args));\n  if (queue.length === 1 && !draining) {\n    runTimeout(drainQueue);\n  }\n};\n\n// v8 likes predictible objects\nfunction Item(fun, array) {\n  this.fun = fun;\n  this.array = array;\n}\nItem.prototype.run = function () {\n  this.fun.apply(null, this.array);\n};\nprocess.title = 'browser';\nprocess.browser = true;\nprocess.env = {};\nprocess.argv = [];\nprocess.version = ''; // empty string to avoid regexp issues\nprocess.versions = {};\n\nfunction noop() {}\n\nprocess.on = noop;\nprocess.addListener = noop;\nprocess.once = noop;\nprocess.off = noop;\nprocess.removeListener = noop;\nprocess.removeAllListeners = noop;\nprocess.emit = noop;\nprocess.prependListener = noop;\nprocess.prependOnceListener = noop;\n\nprocess.listeners = function (name) { return [] }\n\nprocess.binding = function (name) {\n  throw new Error('process.binding is not supported');\n};\n\nprocess.cwd = function () { return '/' };\nprocess.chdir = function (dir) {\n  throw new Error('process.chdir is not supported');\n};\nprocess.umask = function() { return 0; };\n","var g;\n\n// This works in non-strict mode\ng = (function() {\n\treturn this;\n})();\n\ntry {\n\t// This works if eval is allowed (see CSP)\n\tg = g || new Function(\"return this\")();\n} catch (e) {\n\t// This works if the window reference is available\n\tif (typeof window === \"object\") g = window;\n}\n\n// g can still be undefined, but nothing to do about it...\n// We return undefined, instead of nothing here, so it's\n// easier to handle this case. if(!global) { ...}\n\nmodule.exports = g;\n"],"sourceRoot":""}