1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/yaml/yaml.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAO;AACP;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA,SAAS,qCAAqC,YAAY,GAAG;AAC7D,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,EAAE;AACtB,sDAAsD,EAAE;AACxD;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC,aAAa,sBAAsB;AACnC;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB,EAAE;AACnB;AACA;AACA,aAAa,qBAAqB;AAClC,aAAa,wBAAwB;AACrC,aAAa,8BAA8B;AAC3C,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,0BAA0B;AACvC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC,aAAa,sBAAsB;AACnC;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kCAAkC;AAClC;AACA,aAAa,8BAA8B;AAC3C,aAAa,0BAA0B;AACvC;AACA,aAAa,wBAAwB;AACrC,aAAa,qBAAqB;AAClC,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA;AACA,qBAAqB;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC,aAAa,sBAAsB;AACnC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,8BAA8B;AAC3C,aAAa,0BAA0B;AACvC;AACA,aAAa,wBAAwB;AACrC,aAAa,qBAAqB;AAClC,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qCAAqC;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0DAA0D;AAC1D;AACA,2CAA2C;AAC3C,yCAAyC;AACzC,yCAAyC;AACzC,uCAAuC;AACvC,4CAA4C;AAC5C,uCAAuC;AACvC,wCAAwC;AACxC;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"69.69.js","sourcesContent":["export var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: '#'\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  folding: {\n    offSide: true\n  }\n};\nexport var language = {\n  tokenPostfix: '.yaml',\n  brackets: [\n    { token: 'delimiter.bracket', open: '{', close: '}' },\n    { token: 'delimiter.square', open: '[', close: ']' }\n  ],\n  keywords: ['true', 'True', 'TRUE', 'false', 'False', 'FALSE', 'null', 'Null', 'Null', '~'],\n  numberInteger: /(?:0|[+-]?[0-9]+)/,\n  numberFloat: /(?:0|[+-]?[0-9]+)(?:\\.[0-9]+)?(?:e[-+][1-9][0-9]*)?/,\n  numberOctal: /0o[0-7]+/,\n  numberHex: /0x[0-9a-fA-F]+/,\n  numberInfinity: /[+-]?\\.(?:inf|Inf|INF)/,\n  numberNaN: /\\.(?:nan|Nan|NAN)/,\n  numberDate: /\\d{4}-\\d\\d-\\d\\d([Tt ]\\d\\d:\\d\\d:\\d\\d(\\.\\d+)?(( ?[+-]\\d\\d?(:\\d\\d)?)|Z)?)?/,\n  escapes: /\\\\(?:[btnfr\\\\\"']|[0-7][0-7]?|[0-3][0-7]{2})/,\n  tokenizer: {\n    root: [\n      { include: '@whitespace' },\n      { include: '@comment' },\n      // Directive\n      [/%[^ ]+.*$/, 'meta.directive'],\n      // Document Markers\n      [/---/, 'operators.directivesEnd'],\n      [/\\.{3}/, 'operators.documentEnd'],\n      // Block Structure Indicators\n      [/[-?:](?= )/, 'operators'],\n      { include: '@anchor' },\n      { include: '@tagHandle' },\n      { include: '@flowCollections' },\n      { include: '@blockStyle' },\n      // Numbers\n      [/@numberInteger(?![ \\t]*\\S+)/, 'number'],\n      [/@numberFloat(?![ \\t]*\\S+)/, 'number.float'],\n      [/@numberOctal(?![ \\t]*\\S+)/, 'number.octal'],\n      [/@numberHex(?![ \\t]*\\S+)/, 'number.hex'],\n      [/@numberInfinity(?![ \\t]*\\S+)/, 'number.infinity'],\n      [/@numberNaN(?![ \\t]*\\S+)/, 'number.nan'],\n      [/@numberDate(?![ \\t]*\\S+)/, 'number.date'],\n      // Key:Value pair\n      [/(\".*?\"|'.*?'|.*?)([ \\t]*)(:)( |$)/, ['type', 'white', 'operators', 'white']],\n      { include: '@flowScalars' },\n      // String nodes\n      [\n        /.+$/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@default': 'string'\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    // Flow Collection: Flow Mapping\n    object: [\n      { include: '@whitespace' },\n      { include: '@comment' },\n      // Flow Mapping termination\n      [/\\}/, '@brackets', '@pop'],\n      // Flow Mapping delimiter\n      [/,/, 'delimiter.comma'],\n      // Flow Mapping Key:Value delimiter\n      [/:(?= )/, 'operators'],\n      // Flow Mapping Key:Value key\n      [/(?:\".*?\"|'.*?'|[^,\\{\\[]+?)(?=: )/, 'type'],\n      // Start Flow Style\n      { include: '@flowCollections' },\n      { include: '@flowScalars' },\n      // Scalar Data types\n      { include: '@tagHandle' },\n      { include: '@anchor' },\n      { include: '@flowNumber' },\n      // Other value (keyword or string)\n      [\n        /[^\\},]+/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@default': 'string'\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    // Flow Collection: Flow Sequence\n    array: [\n      { include: '@whitespace' },\n      { include: '@comment' },\n      // Flow Sequence termination\n      [/\\]/, '@brackets', '@pop'],\n      // Flow Sequence delimiter\n      [/,/, 'delimiter.comma'],\n      // Start Flow Style\n      { include: '@flowCollections' },\n      { include: '@flowScalars' },\n      // Scalar Data types\n      { include: '@tagHandle' },\n      { include: '@anchor' },\n      { include: '@flowNumber' },\n      // Other value (keyword or string)\n      [\n        /[^\\],]+/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@default': 'string'\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    // First line of a Block Style\n    multiString: [[/^( +).+$/, 'string', '@multiStringContinued.$1']],\n    // Further lines of a Block Style\n    //  Workaround for indentation detection\n    multiStringContinued: [\n      [\n        /^( *).+$/,\n        {\n          cases: {\n            '$1==$S2': 'string',\n            '@default': { token: '@rematch', next: '@popall' }\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    whitespace: [[/[ \\t\\r\\n]+/, 'white']],\n    // Only line comments\n    comment: [[/#.*$/, 'comment']],\n    // Start Flow Collections\n    flowCollections: [\n      [/\\[/, '@brackets', '@array'],\n      [/\\{/, '@brackets', '@object']\n    ],\n    // Start Flow Scalars (quoted strings)\n    flowScalars: [\n      [/\"([^\"\\\\]|\\\\.)*$/, 'string.invalid'],\n      [/'([^'\\\\]|\\\\.)*$/, 'string.invalid'],\n      [/'[^']*'/, 'string'],\n      [/\"/, 'string', '@doubleQuotedString']\n    ],\n    doubleQuotedString: [\n      [/[^\\\\\"]+/, 'string'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [/\"/, 'string', '@pop']\n    ],\n    // Start Block Scalar\n    blockStyle: [[/[>|][0-9]*[+-]?$/, 'operators', '@multiString']],\n    // Numbers in Flow Collections (terminate with ,]})\n    flowNumber: [\n      [/@numberInteger(?=[ \\t]*[,\\]\\}])/, 'number'],\n      [/@numberFloat(?=[ \\t]*[,\\]\\}])/, 'number.float'],\n      [/@numberOctal(?=[ \\t]*[,\\]\\}])/, 'number.octal'],\n      [/@numberHex(?=[ \\t]*[,\\]\\}])/, 'number.hex'],\n      [/@numberInfinity(?=[ \\t]*[,\\]\\}])/, 'number.infinity'],\n      [/@numberNaN(?=[ \\t]*[,\\]\\}])/, 'number.nan'],\n      [/@numberDate(?=[ \\t]*[,\\]\\}])/, 'number.date']\n    ],\n    tagHandle: [[/\\![^ ]*/, 'tag']],\n    anchor: [[/[&*][^ ]+/, 'namespace']]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}