1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/twig/twig.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP,gEAAgE,IAAI,MAAM;AAC1E;AACA,yBAAyB,OAAO;AAChC,KAAK;AACL;AACA,WAAW,OAAO;AAClB,WAAW,OAAO;AAClB,YAAY,MAAM;AAClB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,gBAAgB,GAAG;AACrC,SAAS,SAAS,gBAAgB,GAAG;AACrC,SAAS,UAAU,eAAe,GAAG;AACrC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,eAAe;AACf,eAAe;AACf,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gDAAgD,qCAAqC;AACrF,+CAA+C,oCAAoC;AACnF;AACA;AACA,oCAAoC,uCAAuC;AAC3E;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,uCAAuC;AAC3E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wCAAwC;AACxC,sCAAsC,iDAAiD;AACvF;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,sCAAsC;AACzD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,+BAA+B,wBAAwB;AACxF;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA,sCAAsC;AACtC;AACA;AACA;AACA,eAAe;AACf,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sBAAsB,IAAI,MAAM,IAAI;AACpC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,IAAI,IAAI,IAAI;AACpC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,2BAA2B,EAAE;AAC7B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gDAAgD,wCAAwC;AACxF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,kCAAkC;AACjE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,kCAAkC;AACjE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,kCAAkC;AACjE;AACA;AACA,2BAA2B,wDAAwD;AACnF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gDAAgD,wCAAwC;AACxF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,kCAAkC;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,kCAAkC;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,kCAAkC;AAChE;AACA;AACA,0BAA0B,wDAAwD;AAClF;AACA;AACA;AACA","file":"65.65.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  wordPattern: /(-?\\d*\\.\\d\\w*)|([^\\`\\~\\!\\@\\$\\^\\&\\*\\(\\)\\=\\+\\[\\{\\]\\}\\\\\\|\\;\\:\\'\\\"\\,\\.\\<\\>\\/\\s]+)/g,\n  comments: {\n    blockComment: ['{#', '#}']\n  },\n  brackets: [\n    ['{#', '#}'],\n    ['{%', '%}'],\n    ['{{', '}}'],\n    ['(', ')'],\n    ['[', ']'],\n    // HTML\n    ['<!--', '-->'],\n    ['<', '>']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{# ', close: ' #}' },\n    { open: '{% ', close: ' %}' },\n    { open: '{{ ', close: ' }}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" },\n    // HTML\n    { open: '<', close: '>' }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '',\n  ignoreCase: true,\n  keywords: [\n    // (opening) tags\n    'apply',\n    'autoescape',\n    'block',\n    'deprecated',\n    'do',\n    'embed',\n    'extends',\n    'flush',\n    'for',\n    'from',\n    'if',\n    'import',\n    'include',\n    'macro',\n    'sandbox',\n    'set',\n    'use',\n    'verbatim',\n    'with',\n    // closing tags\n    'endapply',\n    'endautoescape',\n    'endblock',\n    'endembed',\n    'endfor',\n    'endif',\n    'endmacro',\n    'endsandbox',\n    'endset',\n    'endwith',\n    // literals\n    'true',\n    'false'\n  ],\n  tokenizer: {\n    root: [\n      // whitespace\n      [/\\s+/],\n      // Twig Tag Delimiters\n      [/{#/, 'comment.twig', '@commentState'],\n      [/{%[-~]?/, 'delimiter.twig', '@blockState'],\n      [/{{[-~]?/, 'delimiter.twig', '@variableState'],\n      // HTML\n      [/<!DOCTYPE/, 'metatag.html', '@doctype'],\n      [/<!--/, 'comment.html', '@comment'],\n      [\n        /(<)((?:[\\w\\-]+:)?[\\w\\-]+)(\\s*)(\\/>)/,\n        ['delimiter.html', 'tag.html', '', 'delimiter.html']\n      ],\n      [/(<)(script)/, ['delimiter.html', { token: 'tag.html', next: '@script' }]],\n      [/(<)(style)/, ['delimiter.html', { token: 'tag.html', next: '@style' }]],\n      [\n        /(<)((?:[\\w\\-]+:)?[\\w\\-]+)/,\n        ['delimiter.html', { token: 'tag.html', next: '@otherTag' }]\n      ],\n      [\n        /(<\\/)((?:[\\w\\-]+:)?[\\w\\-]+)/,\n        ['delimiter.html', { token: 'tag.html', next: '@otherTag' }]\n      ],\n      [/</, 'delimiter.html'],\n      [/[^<]+/] // text\n    ],\n    /**\n     * Comment Tag Handling\n     */\n    commentState: [\n      [/#}/, 'comment.twig', '@pop'],\n      [/./, 'comment.twig']\n    ],\n    /**\n     * Block Tag Handling\n     */\n    blockState: [\n      [/[-~]?%}/, 'delimiter.twig', '@pop'],\n      // whitespace\n      [/\\s+/],\n      // verbatim\n      // Unlike other blocks, verbatim ehas its own state\n      // transition to ensure we mark its contents as strings.\n      [\n        /(verbatim)(\\s*)([-~]?%})/,\n        ['keyword.twig', '', { token: 'delimiter.twig', next: '@rawDataState' }]\n      ],\n      { include: 'expression' }\n    ],\n    rawDataState: [\n      // endverbatim\n      [\n        /({%[-~]?)(\\s*)(endverbatim)(\\s*)([-~]?%})/,\n        [\n          'delimiter.twig',\n          '',\n          'keyword.twig',\n          '',\n          { token: 'delimiter.twig', next: '@popall' }\n        ]\n      ],\n      [/./, 'string.twig']\n    ],\n    /**\n     * Variable Tag Handling\n     */\n    variableState: [[/[-~]?}}/, 'delimiter.twig', '@pop'], { include: 'expression' }],\n    stringState: [\n      // closing double quoted string\n      [/\"/, 'string.twig', '@pop'],\n      // interpolation start\n      [/#{\\s*/, 'string.twig', '@interpolationState'],\n      // string part\n      [/[^#\"\\\\]*(?:(?:\\\\.|#(?!\\{))[^#\"\\\\]*)*/, 'string.twig']\n    ],\n    interpolationState: [\n      // interpolation end\n      [/}/, 'string.twig', '@pop'],\n      { include: 'expression' }\n    ],\n    /**\n     * Expression Handling\n     */\n    expression: [\n      // whitespace\n      [/\\s+/],\n      // operators - math\n      [/\\+|-|\\/{1,2}|%|\\*{1,2}/, 'operators.twig'],\n      // operators - logic\n      [/(and|or|not|b-and|b-xor|b-or)(\\s+)/, ['operators.twig', '']],\n      // operators - comparison (symbols)\n      [/==|!=|<|>|>=|<=/, 'operators.twig'],\n      // operators - comparison (words)\n      [/(starts with|ends with|matches)(\\s+)/, ['operators.twig', '']],\n      // operators - containment\n      [/(in)(\\s+)/, ['operators.twig', '']],\n      // operators - test\n      [/(is)(\\s+)/, ['operators.twig', '']],\n      // operators - misc\n      [/\\||~|:|\\.{1,2}|\\?{1,2}/, 'operators.twig'],\n      // names\n      [\n        /[^\\W\\d][\\w]*/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': 'keyword.twig',\n            '@default': 'variable.twig'\n          }\n        }\n      ],\n      // numbers\n      [/\\d+(\\.\\d+)?/, 'number.twig'],\n      // punctuation\n      [/\\(|\\)|\\[|\\]|{|}|,/, 'delimiter.twig'],\n      // strings\n      [/\"([^#\"\\\\]*(?:\\\\.[^#\"\\\\]*)*)\"|\\'([^\\'\\\\]*(?:\\\\.[^\\'\\\\]*)*)\\'/, 'string.twig'],\n      // opening double quoted string\n      [/\"/, 'string.twig', '@stringState'],\n      // misc syntactic constructs\n      // These are not operators per se, but for the purposes of lexical analysis we\n      // can treat them as such.\n      // arrow functions\n      [/=>/, 'operators.twig'],\n      // assignment\n      [/=/, 'operators.twig']\n    ],\n    /**\n     * HTML\n     */\n    doctype: [\n      [/[^>]+/, 'metatag.content.html'],\n      [/>/, 'metatag.html', '@pop']\n    ],\n    comment: [\n      [/-->/, 'comment.html', '@pop'],\n      [/[^-]+/, 'comment.content.html'],\n      [/./, 'comment.content.html']\n    ],\n    otherTag: [\n      [/\\/?>/, 'delimiter.html', '@pop'],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value.html'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value.html'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name.html'],\n      [/=/, 'delimiter.html'],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/] // whitespace\n    ],\n    // -- BEGIN <script> tags handling\n    // After <script\n    script: [\n      [/type/, 'attribute.name.html', '@scriptAfterType'],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value.html'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value.html'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name.html'],\n      [/=/, 'delimiter.html'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@scriptEmbedded',\n          nextEmbedded: 'text/javascript'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [\n        /(<\\/)(script\\s*)(>)/,\n        ['delimiter.html', 'tag.html', { token: 'delimiter.html', next: '@pop' }]\n      ]\n    ],\n    // After <script ... type\n    scriptAfterType: [\n      [/=/, 'delimiter.html', '@scriptAfterTypeEquals'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@scriptEmbedded',\n          nextEmbedded: 'text/javascript'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/script\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <script ... type =\n    scriptAfterTypeEquals: [\n      [\n        /\"([^\"]*)\"/,\n        {\n          token: 'attribute.value.html',\n          switchTo: '@scriptWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        /'([^']*)'/,\n        {\n          token: 'attribute.value.html',\n          switchTo: '@scriptWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@scriptEmbedded',\n          nextEmbedded: 'text/javascript'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/script\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <script ... type = $S2\n    scriptWithCustomType: [\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@scriptEmbedded.$S2',\n          nextEmbedded: '$S2'\n        }\n      ],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value.html'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value.html'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name.html'],\n      [/=/, 'delimiter.html'],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/script\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    scriptEmbedded: [\n      [/<\\/script/, { token: '@rematch', next: '@pop', nextEmbedded: '@pop' }],\n      [/[^<]+/, '']\n    ],\n    // -- END <script> tags handling\n    // -- BEGIN <style> tags handling\n    // After <style\n    style: [\n      [/type/, 'attribute.name.html', '@styleAfterType'],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value.html'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value.html'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name.html'],\n      [/=/, 'delimiter.html'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@styleEmbedded',\n          nextEmbedded: 'text/css'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [\n        /(<\\/)(style\\s*)(>)/,\n        ['delimiter.html', 'tag.html', { token: 'delimiter.html', next: '@pop' }]\n      ]\n    ],\n    // After <style ... type\n    styleAfterType: [\n      [/=/, 'delimiter.html', '@styleAfterTypeEquals'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@styleEmbedded',\n          nextEmbedded: 'text/css'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/style\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <style ... type =\n    styleAfterTypeEquals: [\n      [\n        /\"([^\"]*)\"/,\n        {\n          token: 'attribute.value.html',\n          switchTo: '@styleWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        /'([^']*)'/,\n        {\n          token: 'attribute.value.html',\n          switchTo: '@styleWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@styleEmbedded',\n          nextEmbedded: 'text/css'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/style\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <style ... type = $S2\n    styleWithCustomType: [\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@styleEmbedded.$S2',\n          nextEmbedded: '$S2'\n        }\n      ],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value.html'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value.html'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name.html'],\n      [/=/, 'delimiter.html'],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/style\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    styleEmbedded: [\n      [/<\\/style/, { token: '@rematch', next: '@pop', nextEmbedded: '@pop' }],\n      [/[^<]+/, '']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}