1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/scss/scss.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,iCAAiC;AAC/D,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,kDAAkD,IAAI,mDAAmD,IAAI;AAC7G;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,6BAA6B;AAC3D,SAAS,oDAAoD;AAC7D,SAAS,wDAAwD;AACjE,SAAS;AACT;AACA;AACA,gBAAgB,uBAAuB;AACvC;AACA,aAAa,uBAAuB;AACpC,aAAa,qBAAqB;AAClC,aAAa,kCAAkC;AAC/C,aAAa,wBAAwB;AACrC,8BAA8B,gDAAgD;AAC9E;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA,2DAA2D,mBAAmB;AAC9E,wCAAwC,6CAA6C;AACrF,+BAA+B,iDAAiD;AAChF,4BAA4B,8CAA8C;AAC1E,oCAAoC,yCAAyC;AAC7E,aAAa,+BAA+B;AAC5C,aAAa,2BAA2B;AACxC;AACA;AACA,qBAAqB,yDAAyD;AAC9E,eAAe,IAAI,kDAAkD;AACrE;AACA;AACA,mDAAmD,KAAK;AACxD,aAAa,uBAAuB;AACpC,6BAA6B,wCAAwC;AACrE,6BAA6B,6CAA6C;AAC1E,eAAe,IAAI,yCAAyC;AAC5D;AACA;AACA,gBAAgB,IAAI,gDAAgD;AACpE,0BAA0B;AAC1B;AACA;AACA,aAAa,mBAAmB;AAChC,mBAAmB,2CAA2C;AAC9D;AACA;AACA,aAAa,uBAAuB;AACpC,oCAAoC,yCAAyC;AAC7E,aAAa,iCAAiC;AAC9C,aAAa,sBAAsB;AACnC,aAAa,sBAAsB;AACnC,aAAa,gCAAgC;AAC7C;AACA,aAAa,mBAAmB;AAChC;AACA;AACA;AACA,qBAAqB,2DAA2D;AAChF;AACA;AACA,aAAa,mBAAmB;AAChC;AACA,eAAe;AACf,eAAe,IAAI,wDAAwD;AAC3E,kBAAkB,KAAK,0BAA0B;AACjD;AACA;AACA;AACA,aAAa,uBAAuB;AACpC,eAAe,IAAI,yCAAyC;AAC5D;AACA,yCAAyC,6CAA6C;AACtF,kCAAkC,6CAA6C;AAC/E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,sBAAsB;AACnC;AACA,qBAAqB,8BAA8B;AACnD;AACA;AACA,aAAa,mBAAmB;AAChC,qBAAqB,+CAA+C;AACpE;AACA;AACA,aAAa,mBAAmB;AAChC,eAAe;AACf,kBAAkB,KAAK,0BAA0B;AACjD;AACA;AACA,aAAa,2BAA2B;AACxC;AACA,eAAe;AACf,kBAAkB,KAAK,0BAA0B;AACjD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB,IAAI,gDAAgD;AACpE;AACA;AACA,aAAa,gCAAgC;AAC7C,eAAe,IAAI,8BAA8B;AACjD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kDAAkD,kCAAkC;AACpF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mCAAmC,+CAA+C;AAClF,eAAe,IAAI,sDAAsD;AACzE;AACA;AACA;AACA,mCAAmC,+CAA+C;AAClF;AACA;AACA,eAAe,IAAI,sDAAsD;AACzE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,mBAAmB;AAChC,qBAAqB,8BAA8B;AACnD;AACA;AACA,aAAa,iCAAiC;AAC9C;AACA,eAAe;AACf,kBAAkB,KAAK,0BAA0B;AACjD,eAAe,IAAI,sDAAsD;AACzE;AACA;AACA;AACA,eAAe,IAAI,sDAAsD;AACzE;AACA;AACA,aAAa,mBAAmB;AAChC,eAAe,IAAI,kDAAkD;AACrE,eAAe,IAAI,yCAAyC;AAC5D;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA,4CAA4C,wBAAwB;AACpE,aAAa,mBAAmB;AAChC,eAAe,IAAI,sDAAsD;AACzE;AACA;AACA,6BAA6B,mBAAmB;AAChD,aAAa,kCAAkC;AAC/C,aAAa,mBAAmB;AAChC,aAAa,+BAA+B;AAC5C,eAAe;AACf,eAAe,IAAI,yCAAyC;AAC5D;AACA,iDAAiD,4CAA4C;AAC7F;AACA;AACA;AACA,aAAa,mBAAmB;AAChC,qBAAqB,8BAA8B;AACnD;AACA;AACA,qBAAqB,2DAA2D;AAChF,qBAAqB,qDAAqD;AAC1E;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,0CAA0C;AAC7D;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,0CAA0C;AAC7D;AACA;AACA;AACA","file":"57.57.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  wordPattern: /(#?-?\\d*\\.\\d\\w*%?)|([@$#!.:]?[\\w-?]+%?)|[@#!.]/g,\n  comments: {\n    blockComment: ['/*', '*/'],\n    lineComment: '//'\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}', notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: '[', close: ']', notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: '(', close: ')', notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: '\"', close: '\"', notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: \"'\", close: \"'\", notIn: ['string', 'comment'] }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  folding: {\n    markers: {\n      start: new RegExp('^\\\\s*\\\\/\\\\*\\\\s*#region\\\\b\\\\s*(.*?)\\\\s*\\\\*\\\\/'),\n      end: new RegExp('^\\\\s*\\\\/\\\\*\\\\s*#endregion\\\\b.*\\\\*\\\\/')\n    }\n  }\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.scss',\n  ws: '[ \\t\\n\\r\\f]*',\n  identifier: '-?-?([a-zA-Z]|(\\\\\\\\(([0-9a-fA-F]{1,6}\\\\s?)|[^[0-9a-fA-F])))([\\\\w\\\\-]|(\\\\\\\\(([0-9a-fA-F]{1,6}\\\\s?)|[^[0-9a-fA-F])))*',\n  brackets: [\n    { open: '{', close: '}', token: 'delimiter.curly' },\n    { open: '[', close: ']', token: 'delimiter.bracket' },\n    { open: '(', close: ')', token: 'delimiter.parenthesis' },\n    { open: '<', close: '>', token: 'delimiter.angle' }\n  ],\n  tokenizer: {\n    root: [{ include: '@selector' }],\n    selector: [\n      { include: '@comments' },\n      { include: '@import' },\n      { include: '@variabledeclaration' },\n      { include: '@warndebug' },\n      ['[@](include)', { token: 'keyword', next: '@includedeclaration' }],\n      [\n        '[@](keyframes|-webkit-keyframes|-moz-keyframes|-o-keyframes)',\n        { token: 'keyword', next: '@keyframedeclaration' }\n      ],\n      ['[@](page|content|font-face|-moz-document)', { token: 'keyword' }],\n      ['[@](charset|namespace)', { token: 'keyword', next: '@declarationbody' }],\n      ['[@](function)', { token: 'keyword', next: '@functiondeclaration' }],\n      ['[@](mixin)', { token: 'keyword', next: '@mixindeclaration' }],\n      ['url(\\\\-prefix)?\\\\(', { token: 'meta', next: '@urldeclaration' }],\n      { include: '@controlstatement' },\n      { include: '@selectorname' },\n      ['[&\\\\*]', 'tag'],\n      ['[>\\\\+,]', 'delimiter'],\n      ['\\\\[', { token: 'delimiter.bracket', next: '@selectorattribute' }],\n      ['{', { token: 'delimiter.curly', next: '@selectorbody' }]\n    ],\n    selectorbody: [\n      ['[*_]?@identifier@ws:(?=(\\\\s|\\\\d|[^{;}]*[;}]))', 'attribute.name', '@rulevalue'],\n      { include: '@selector' },\n      ['[@](extend)', { token: 'keyword', next: '@extendbody' }],\n      ['[@](return)', { token: 'keyword', next: '@declarationbody' }],\n      ['}', { token: 'delimiter.curly', next: '@pop' }]\n    ],\n    selectorname: [\n      ['#{', { token: 'meta', next: '@variableinterpolation' }],\n      ['(\\\\.|#(?=[^{])|%|(@identifier)|:)+', 'tag'] // selector (.foo, div, ...)\n    ],\n    selectorattribute: [\n      { include: '@term' },\n      [']', { token: 'delimiter.bracket', next: '@pop' }]\n    ],\n    term: [\n      { include: '@comments' },\n      ['url(\\\\-prefix)?\\\\(', { token: 'meta', next: '@urldeclaration' }],\n      { include: '@functioninvocation' },\n      { include: '@numbers' },\n      { include: '@strings' },\n      { include: '@variablereference' },\n      ['(and\\\\b|or\\\\b|not\\\\b)', 'operator'],\n      { include: '@name' },\n      ['([<>=\\\\+\\\\-\\\\*\\\\/\\\\^\\\\|\\\\~,])', 'operator'],\n      [',', 'delimiter'],\n      ['!default', 'literal'],\n      ['\\\\(', { token: 'delimiter.parenthesis', next: '@parenthizedterm' }]\n    ],\n    rulevalue: [\n      { include: '@term' },\n      ['!important', 'literal'],\n      [';', 'delimiter', '@pop'],\n      ['{', { token: 'delimiter.curly', switchTo: '@nestedproperty' }],\n      ['(?=})', { token: '', next: '@pop' }] // missing semicolon\n    ],\n    nestedproperty: [\n      ['[*_]?@identifier@ws:', 'attribute.name', '@rulevalue'],\n      { include: '@comments' },\n      ['}', { token: 'delimiter.curly', next: '@pop' }]\n    ],\n    warndebug: [['[@](warn|debug)', { token: 'keyword', next: '@declarationbody' }]],\n    import: [['[@](import)', { token: 'keyword', next: '@declarationbody' }]],\n    variabledeclaration: [\n      // sass variables\n      ['\\\\$@identifier@ws:', 'variable.decl', '@declarationbody']\n    ],\n    urldeclaration: [\n      { include: '@strings' },\n      ['[^)\\r\\n]+', 'string'],\n      ['\\\\)', { token: 'meta', next: '@pop' }]\n    ],\n    parenthizedterm: [\n      { include: '@term' },\n      ['\\\\)', { token: 'delimiter.parenthesis', next: '@pop' }]\n    ],\n    declarationbody: [\n      { include: '@term' },\n      [';', 'delimiter', '@pop'],\n      ['(?=})', { token: '', next: '@pop' }] // missing semicolon\n    ],\n    extendbody: [\n      { include: '@selectorname' },\n      ['!optional', 'literal'],\n      [';', 'delimiter', '@pop'],\n      ['(?=})', { token: '', next: '@pop' }] // missing semicolon\n    ],\n    variablereference: [\n      // sass variable reference\n      ['\\\\$@identifier', 'variable.ref'],\n      ['\\\\.\\\\.\\\\.', 'operator'],\n      ['#{', { token: 'meta', next: '@variableinterpolation' }] // sass var resolve\n    ],\n    variableinterpolation: [\n      { include: '@variablereference' },\n      ['}', { token: 'meta', next: '@pop' }]\n    ],\n    comments: [\n      ['\\\\/\\\\*', 'comment', '@comment'],\n      ['\\\\/\\\\/+.*', 'comment']\n    ],\n    comment: [\n      ['\\\\*\\\\/', 'comment', '@pop'],\n      ['.', 'comment']\n    ],\n    name: [['@identifier', 'attribute.value']],\n    numbers: [\n      ['(\\\\d*\\\\.)?\\\\d+([eE][\\\\-+]?\\\\d+)?', { token: 'number', next: '@units' }],\n      ['#[0-9a-fA-F_]+(?!\\\\w)', 'number.hex']\n    ],\n    units: [\n      [\n        '(em|ex|ch|rem|vmin|vmax|vw|vh|vm|cm|mm|in|px|pt|pc|deg|grad|rad|turn|s|ms|Hz|kHz|%)?',\n        'number',\n        '@pop'\n      ]\n    ],\n    functiondeclaration: [\n      ['@identifier@ws\\\\(', { token: 'meta', next: '@parameterdeclaration' }],\n      ['{', { token: 'delimiter.curly', switchTo: '@functionbody' }]\n    ],\n    mixindeclaration: [\n      // mixin with parameters\n      ['@identifier@ws\\\\(', { token: 'meta', next: '@parameterdeclaration' }],\n      // mixin without parameters\n      ['@identifier', 'meta'],\n      ['{', { token: 'delimiter.curly', switchTo: '@selectorbody' }]\n    ],\n    parameterdeclaration: [\n      ['\\\\$@identifier@ws:', 'variable.decl'],\n      ['\\\\.\\\\.\\\\.', 'operator'],\n      [',', 'delimiter'],\n      { include: '@term' },\n      ['\\\\)', { token: 'meta', next: '@pop' }]\n    ],\n    includedeclaration: [\n      { include: '@functioninvocation' },\n      ['@identifier', 'meta'],\n      [';', 'delimiter', '@pop'],\n      ['(?=})', { token: '', next: '@pop' }],\n      ['{', { token: 'delimiter.curly', switchTo: '@selectorbody' }]\n    ],\n    keyframedeclaration: [\n      ['@identifier', 'meta'],\n      ['{', { token: 'delimiter.curly', switchTo: '@keyframebody' }]\n    ],\n    keyframebody: [\n      { include: '@term' },\n      ['{', { token: 'delimiter.curly', next: '@selectorbody' }],\n      ['}', { token: 'delimiter.curly', next: '@pop' }]\n    ],\n    controlstatement: [\n      [\n        '[@](if|else|for|while|each|media)',\n        { token: 'keyword.flow', next: '@controlstatementdeclaration' }\n      ]\n    ],\n    controlstatementdeclaration: [\n      ['(in|from|through|if|to)\\\\b', { token: 'keyword.flow' }],\n      { include: '@term' },\n      ['{', { token: 'delimiter.curly', switchTo: '@selectorbody' }]\n    ],\n    functionbody: [\n      ['[@](return)', { token: 'keyword' }],\n      { include: '@variabledeclaration' },\n      { include: '@term' },\n      { include: '@controlstatement' },\n      [';', 'delimiter'],\n      ['}', { token: 'delimiter.curly', next: '@pop' }]\n    ],\n    functioninvocation: [['@identifier\\\\(', { token: 'meta', next: '@functionarguments' }]],\n    functionarguments: [\n      ['\\\\$@identifier@ws:', 'attribute.name'],\n      ['[,]', 'delimiter'],\n      { include: '@term' },\n      ['\\\\)', { token: 'meta', next: '@pop' }]\n    ],\n    strings: [\n      ['~?\"', { token: 'string.delimiter', next: '@stringenddoublequote' }],\n      [\"~?'\", { token: 'string.delimiter', next: '@stringendquote' }]\n    ],\n    stringenddoublequote: [\n      ['\\\\\\\\.', 'string'],\n      ['\"', { token: 'string.delimiter', next: '@pop' }],\n      ['.', 'string']\n    ],\n    stringendquote: [\n      ['\\\\\\\\.', 'string'],\n      [\"'\", { token: 'string.delimiter', next: '@pop' }],\n      ['.', 'string']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}