1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/scheme/scheme.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA,uBAAuB;AACvB;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,wDAAwD;AACjE,SAAS,SAAS,YAAY,6BAA6B;AAC3D,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC,aAAa,sBAAsB;AACnC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,eAAe;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"56.56.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: ';',\n    blockComment: ['#|', '|#']\n  },\n  brackets: [\n    ['(', ')'],\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  ignoreCase: true,\n  tokenPostfix: '.scheme',\n  brackets: [\n    { open: '(', close: ')', token: 'delimiter.parenthesis' },\n    { open: '{', close: '}', token: 'delimiter.curly' },\n    { open: '[', close: ']', token: 'delimiter.square' }\n  ],\n  keywords: [\n    'case',\n    'do',\n    'let',\n    'loop',\n    'if',\n    'else',\n    'when',\n    'cons',\n    'car',\n    'cdr',\n    'cond',\n    'lambda',\n    'lambda*',\n    'syntax-rules',\n    'format',\n    'set!',\n    'quote',\n    'eval',\n    'append',\n    'list',\n    'list?',\n    'member?',\n    'load'\n  ],\n  constants: ['#t', '#f'],\n  operators: ['eq?', 'eqv?', 'equal?', 'and', 'or', 'not', 'null?'],\n  tokenizer: {\n    root: [\n      [/#[xXoObB][0-9a-fA-F]+/, 'number.hex'],\n      [/[+-]?\\d+(?:(?:\\.\\d*)?(?:[eE][+-]?\\d+)?)?/, 'number.float'],\n      [\n        /(?:\\b(?:(define|define-syntax|define-macro))\\b)(\\s+)((?:\\w|\\-|\\!|\\?)*)/,\n        ['keyword', 'white', 'variable']\n      ],\n      { include: '@whitespace' },\n      { include: '@strings' },\n      [\n        /[a-zA-Z_#][a-zA-Z0-9_\\-\\?\\!\\*]*/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@constants': 'constant',\n            '@operators': 'operators',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    comment: [\n      [/[^\\|#]+/, 'comment'],\n      [/#\\|/, 'comment', '@push'],\n      [/\\|#/, 'comment', '@pop'],\n      [/[\\|#]/, 'comment']\n    ],\n    whitespace: [\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, 'white'],\n      [/#\\|/, 'comment', '@comment'],\n      [/;.*$/, 'comment']\n    ],\n    strings: [\n      [/\"$/, 'string', '@popall'],\n      [/\"(?=.)/, 'string', '@multiLineString']\n    ],\n    multiLineString: [\n      [/[^\\\\\"]+$/, 'string', '@popall'],\n      [/[^\\\\\"]+/, 'string'],\n      [/\\\\./, 'string.escape'],\n      [/\"/, 'string', '@popall'],\n      [/\\\\$/, 'string']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}