1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/language/typescript/languageFeatures.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/language/typescript/lib/lib.index.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/language/typescript/tsMode.js","webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/language/typescript/workerManager.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACa;AACb,iBAAiB,SAAI,IAAI,SAAI;AAC7B;AACA;AACA,cAAc,gBAAgB,sCAAsC,iBAAiB,EAAE;AACvF,6BAA6B,8EAA8E;AAC3G;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,sBAAsB;AAC7C;AACA;AACA,CAAC;AACD,iBAAiB,SAAI,IAAI,SAAI;AAC7B,2BAA2B,+DAA+D,gBAAgB,EAAE,EAAE;AAC9G;AACA,mCAAmC,MAAM,6BAA6B,EAAE,YAAY,WAAW,EAAE;AACjG,kCAAkC,MAAM,iCAAiC,EAAE,YAAY,WAAW,EAAE;AACpG,+BAA+B,qFAAqF;AACpH;AACA,KAAK;AACL;AACA,mBAAmB,SAAI,IAAI,SAAI;AAC/B,aAAa,6BAA6B,0BAA0B,aAAa,EAAE,qBAAqB;AACxG,gBAAgB,qDAAqD,oEAAoE,aAAa,EAAE;AACxJ,sBAAsB,sBAAsB,qBAAqB,GAAG;AACpE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uCAAuC;AACvC,kCAAkC,SAAS;AAC3C,kCAAkC,WAAW,UAAU;AACvD,yCAAyC,cAAc;AACvD;AACA,6GAA6G,OAAO,UAAU;AAC9H,gFAAgF,iBAAiB,OAAO;AACxG,wDAAwD,gBAAgB,QAAQ,OAAO;AACvF,8CAA8C,gBAAgB,gBAAgB,OAAO;AACrF;AACA,iCAAiC;AACjC;AACA;AACA,SAAS,YAAY,aAAa,OAAO,EAAE,UAAU,WAAW;AAChE,mCAAmC,SAAS;AAC5C;AACA;AACgD;AAC2D;AAC3G;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,kCAAkC;AAC5B;AACP,4BAA4B,YAAY;AACxC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,YAAY;AACnC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wCAAwC,gBAAgB;AACxD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wDAAwD,yBAAyB,EAAE;AACnF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA,CAAC;AACkB;AACnB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB,4DAAU;AAC/B;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,qEAAM;AAC1B;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,qEAAM;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA,uCAAuC,oBAAoB;AAC3D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,wBAAwB,EAAE;AAC9D;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC;AACmB;AACpB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,gDAAgD;AACjD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iDAAiD,iCAAiC,EAAE;AACpF,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,YAAY,qEAAM;AAClB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gCAAgC,qEAAM;AACtC,gCAAgC,qEAAM;AACtC,gCAAgC,qEAAM;AACtC;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA,sCAAsC,qEAAM,aAAa,gBAAgB;AACzE;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA,kCAAkC,qEAAM,aAAa,gBAAgB;AACrE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,QAAQ,qEAAM;AACd;AACA;AACA;AACA,gDAAgD,yBAAyB,EAAE;AAC3E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qDAAqD,oBAAoB,EAAE;AAC3E;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA,+CAA+C,mCAAmC,EAAE;AACpF,qDAAqD,oBAAoB,EAAE;AAC3E;AACA,6DAA6D,kEAAG;AAChE,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,qEAAM,sEAAsE,4CAA4C,EAAE;AAClJ;AACA;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sBAAsB,wEAAS;AAC/B;AACA;AACA,sBAAsB,wEAAS;AAC/B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yCAAyC,kEAAG;AAC5C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,6EAAc;AACrC;AACA,uBAAuB,6EAAc;AACrC;AACA,uBAAuB,6EAAc;AACrC;AACA,uBAAuB,6EAAc;AACrC;AACA,eAAe,6EAAc;AAC7B;AACA;AACA,CAAC;AAC6B;AAC9B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wCAAwC,oEAAK;AAC7C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,4CAA4C,oEAAK;AACjD;AACA;AACA;AACA,0CAA0C,wEAAS;AACnD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA,6BAA6B;AAC7B;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B;AAC7B;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,wEAAS;AAChC;AACA;AACA,uBAAuB,wEAAS;AAChC;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,wEAAS;AAChC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,wEAAS;AAChC;AACA,uBAAuB,wEAAS;AAChC;AACA,uBAAuB,wEAAS;AAChC;AACA,uBAAuB,wEAAS;AAChC;AACA,uBAAuB,wEAAS;AAChC;AACA,uBAAuB,wEAAS;AAChC;AACA,eAAe,wEAAS;AACxB;AACA;AACA;AACA;AACA,+CAA+C,gBAAgB;AAC/D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC;AACyB;AAC1B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B;AAC7B;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA,sDAAsD;AACtD,6BAA6B;AAC7B;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA,CAAC;AAC+B;AAChC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yEAAyE,yBAAyB,EAAE;AACpG;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qCAAqC;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B;AAC7B;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA,CAAC;AAC2B;AAC5B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0CAA0C,wEAAS;AACnD,0CAA0C,wEAAS;AACnD;AACA,6BAA6B;AAC7B;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA,CAAC;AAC6B;AAC9B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mHAAmH,QAAQ,kEAAG,uBAAuB,EAAE;AACvJ;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yDAAyD,uBAAuB;AAChF;AACA,kCAAkC,kEAAG;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC;AACjC;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA,CAAC;AAC4B;AAC7B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mHAAmH,QAAQ,kEAAG,uBAAuB,EAAE;AACvJ;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yDAAyD,uBAAuB;AAChF;AACA,kCAAkC,kEAAG;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC;AACjC;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA,CAAC;AAC2B;AAC5B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sEAAsE,wEAAS;AAC/E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sEAAsE,gBAAgB;AACtF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uDAAuD,8BAA8B,EAAE;AACvF;AACA;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA,CAAC;AACyB;AAC1B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC;AACe;AAChB;AACA,gCAAgC,wEAAS;AACzC,+BAA+B,wEAAS;AACxC,8BAA8B,wEAAS;AACvC,mCAAmC,wEAAS;AAC5C,wCAAwC,wEAAS;AACjD,wCAAwC,wEAAS;AACjD,2CAA2C,wEAAS;AACpD,2CAA2C,wEAAS;AACpD,kCAAkC,wEAAS;AAC3C,+BAA+B,wEAAS;AACxC,uCAAuC,wEAAS;AAChD,kCAAkC,wEAAS;AAC3C,kCAAkC,wEAAS;AAC3C,uCAAuC,wEAAS;AAChD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC;AACuB;AACxB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yEAAyE,+CAA+C,EAAE;AAC1H;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA,CAAC;AACwB;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sBAAsB,KAAK;AAC3B,SAAS;AACT;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yEAAyE,+CAA+C,EAAE;AAC1H;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA,CAAC;AAC8B;AAC/B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA,kDAAkD,eAAe,EAAE;AACnE,+CAA+C,eAAe,EAAE;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mDAAmD,oCAAoC,EAAE,EAAE;AAC3F;AACA;AACA;AACA;AACA,yEAAyE,yBAAyB,EAAE;AACpG,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA,sDAAsD;AACtD,6BAA6B;AAC7B;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA,8CAA8C,gBAAgB;AAC9D;AACA,qDAAqD,gBAAgB;AACrE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,eAAe;AAClC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC;AAC4B;AAC7B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B;AAC7B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC;AACjC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yEAAyE,+BAA+B;AACxG;AACA;AACA,0CAA0C,kEAAG;AAC7C;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B;AAC7B;AACA,+CAA+C,eAAe;AAC9D;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA,CAAC;AACwB;;;;;;;;;;;;;ACjnCzB;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;;;;;;;;;;;AC7DA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACa;AACsC;AACO;AACE;AAC5D;AACA;AACO;AACP;AACA;AACO;AACP;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA,qBAAqB,+DAAa;AAClC;AACA;AACA,wBAAwB,uBAAuB;AAC/C;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,6DAAyB;AAChD,IAAI,wEAAS,4CAA4C,mEAA+B;AACxF,IAAI,wEAAS,2CAA2C,yEAAqC;AAC7F,IAAI,wEAAS,mCAAmC,qEAAiC;AACjF,IAAI,wEAAS,+CAA+C,uEAAmC;AAC/F,IAAI,wEAAS,wCAAwC,sEAAkC;AACvF,IAAI,wEAAS,uCAAuC,qEAAiC;AACrF,IAAI,wEAAS,4CAA4C,mEAA+B;AACxF,IAAI,wEAAS,yDAAyD,kEAA8B;AACpG,IAAI,wEAAS,kDAAkD,wEAAoC;AACnG,IAAI,wEAAS,wCAAwC,sEAAkC;AACvF,IAAI,wEAAS,oCAAoC,kEAA8B;AAC/E,QAAQ,uEAAmC;AAC3C;AACA;;;;;;;;;;;;;ACvDA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACa;AACb,iBAAiB,SAAI,IAAI,SAAI;AAC7B,2BAA2B,+DAA+D,gBAAgB,EAAE,EAAE;AAC9G;AACA,mCAAmC,MAAM,6BAA6B,EAAE,YAAY,WAAW,EAAE;AACjG,kCAAkC,MAAM,iCAAiC,EAAE,YAAY,WAAW,EAAE;AACpG,+BAA+B,qFAAqF;AACpH;AACA,KAAK;AACL;AACA,mBAAmB,SAAI,IAAI,SAAI;AAC/B,aAAa,6BAA6B,0BAA0B,aAAa,EAAE,qBAAqB;AACxG,gBAAgB,qDAAqD,oEAAoE,aAAa,EAAE;AACxJ,sBAAsB,sBAAsB,qBAAqB,GAAG;AACpE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uCAAuC;AACvC,kCAAkC,SAAS;AAC3C,kCAAkC,WAAW,UAAU;AACvD,yCAAyC,cAAc;AACvD;AACA,6GAA6G,OAAO,UAAU;AAC9H,gFAAgF,iBAAiB,OAAO;AACxG,wDAAwD,gBAAgB,QAAQ,OAAO;AACvF,8CAA8C,gBAAgB,gBAAgB,OAAO;AACrF;AACA,iCAAiC;AACjC;AACA;AACA,SAAS,YAAY,aAAa,OAAO,EAAE,UAAU,WAAW;AAChE,mCAAmC,SAAS;AAC5C;AACA;AACyD;AACzD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6EAA6E,4BAA4B,EAAE;AAC3G;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA,2BAA2B,qEAAM;AACjC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA,iEAAiE,qEAAM;AACvE;AACA,sDAAsD,4CAA4C,EAAE;AACpG,mDAAmD,kBAAkB,EAAE;AACvE;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,uBAAuB;AAC/C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT,gCAAgC,gBAAgB,EAAE;AAClD;AACA;AACA,CAAC;AACwB","file":"5.5.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\n'use strict';\nvar __extends = (this && this.__extends) || (function () {\n  var extendStatics = function (d, b) {\n    extendStatics = Object.setPrototypeOf ||\n      ({ __proto__: [] } instanceof Array && function (d, b) { d.__proto__ = b; }) ||\n      function (d, b) { for (var p in b) if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(b, p)) d[p] = b[p]; };\n    return extendStatics(d, b);\n  };\n  return function (d, b) {\n    extendStatics(d, b);\n    function __() { this.constructor = d; }\n    d.prototype = b === null ? Object.create(b) : (__.prototype = b.prototype, new __());\n  };\n})();\nvar __awaiter = (this && this.__awaiter) || function (thisArg, _arguments, P, generator) {\n  function adopt(value) { return value instanceof P ? value : new P(function (resolve) { resolve(value); }); }\n  return new (P || (P = Promise))(function (resolve, reject) {\n    function fulfilled(value) { try { step(generator.next(value)); } catch (e) { reject(e); } }\n    function rejected(value) { try { step(generator[\"throw\"](value)); } catch (e) { reject(e); } }\n    function step(result) { result.done ? resolve(result.value) : adopt(result.value).then(fulfilled, rejected); }\n    step((generator = generator.apply(thisArg, _arguments || [])).next());\n  });\n};\nvar __generator = (this && this.__generator) || function (thisArg, body) {\n  var _ = { label: 0, sent: function() { if (t[0] & 1) throw t[1]; return t[1]; }, trys: [], ops: [] }, f, y, t, g;\n  return g = { next: verb(0), \"throw\": verb(1), \"return\": verb(2) }, typeof Symbol === \"function\" && (g[Symbol.iterator] = function() { return this; }), g;\n  function verb(n) { return function (v) { return step([n, v]); }; }\n  function step(op) {\n    if (f) throw new TypeError(\"Generator is already executing.\");\n    while (_) try {\n      if (f = 1, y && (t = op[0] & 2 ? y[\"return\"] : op[0] ? y[\"throw\"] || ((t = y[\"return\"]) && t.call(y), 0) : y.next) && !(t = t.call(y, op[1])).done) return t;\n      if (y = 0, t) op = [op[0] & 2, t.value];\n      switch (op[0]) {\n        case 0: case 1: t = op; break;\n        case 4: _.label++; return { value: op[1], done: false };\n        case 5: _.label++; y = op[1]; op = [0]; continue;\n        case 7: op = _.ops.pop(); _.trys.pop(); continue;\n        default:\n          if (!(t = _.trys, t = t.length > 0 && t[t.length - 1]) && (op[0] === 6 || op[0] === 2)) { _ = 0; continue; }\n          if (op[0] === 3 && (!t || (op[1] > t[0] && op[1] < t[3]))) { _.label = op[1]; break; }\n          if (op[0] === 6 && _.label < t[1]) { _.label = t[1]; t = op; break; }\n          if (t && _.label < t[2]) { _.label = t[2]; _.ops.push(op); break; }\n          if (t[2]) _.ops.pop();\n          _.trys.pop(); continue;\n      }\n      op = body.call(thisArg, _);\n    } catch (e) { op = [6, e]; y = 0; } finally { f = t = 0; }\n    if (op[0] & 5) throw op[1]; return { value: op[0] ? op[1] : void 0, done: true };\n  }\n};\nimport { libFileSet } from './lib/lib.index.js';\nimport { editor, languages, Uri, Range, MarkerTag, MarkerSeverity } from './fillers/monaco-editor-core.js';\n//#region utils copied from typescript to prevent loading the entire typescriptServices ---\nvar IndentStyle;\n(function (IndentStyle) {\n  IndentStyle[IndentStyle[\"None\"] = 0] = \"None\";\n  IndentStyle[IndentStyle[\"Block\"] = 1] = \"Block\";\n  IndentStyle[IndentStyle[\"Smart\"] = 2] = \"Smart\";\n})(IndentStyle || (IndentStyle = {}));\nexport function flattenDiagnosticMessageText(diag, newLine, indent) {\n  if (indent === void 0) { indent = 0; }\n  if (typeof diag === 'string') {\n    return diag;\n  }\n  else if (diag === undefined) {\n    return '';\n  }\n  var result = '';\n  if (indent) {\n    result += newLine;\n    for (var i = 0; i < indent; i++) {\n      result += ' ';\n    }\n  }\n  result += diag.messageText;\n  indent++;\n  if (diag.next) {\n    for (var _i = 0, _a = diag.next; _i < _a.length; _i++) {\n      var kid = _a[_i];\n      result += flattenDiagnosticMessageText(kid, newLine, indent);\n    }\n  }\n  return result;\n}\nfunction displayPartsToString(displayParts) {\n  if (displayParts) {\n    return displayParts.map(function (displayPart) { return displayPart.text; }).join('');\n  }\n  return '';\n}\n//#endregion\nvar Adapter = /** @class */ (function () {\n  function Adapter(_worker) {\n    this._worker = _worker;\n  }\n  // protected _positionToOffset(model: editor.ITextModel, position: monaco.IPosition): number {\n  // \treturn model.getOffsetAt(position);\n  // }\n  // protected _offsetToPosition(model: editor.ITextModel, offset: number): monaco.IPosition {\n  // \treturn model.getPositionAt(offset);\n  // }\n  Adapter.prototype._textSpanToRange = function (model, span) {\n    var p1 = model.getPositionAt(span.start);\n    var p2 = model.getPositionAt(span.start + span.length);\n    var startLineNumber = p1.lineNumber, startColumn = p1.column;\n    var endLineNumber = p2.lineNumber, endColumn = p2.column;\n    return { startLineNumber: startLineNumber, startColumn: startColumn, endLineNumber: endLineNumber, endColumn: endColumn };\n  };\n  return Adapter;\n}());\nexport { Adapter };\n// --- lib files\nvar LibFiles = /** @class */ (function () {\n  function LibFiles(_worker) {\n    this._worker = _worker;\n    this._libFiles = {};\n    this._hasFetchedLibFiles = false;\n    this._fetchLibFilesPromise = null;\n  }\n  LibFiles.prototype.isLibFile = function (uri) {\n    if (!uri) {\n      return false;\n    }\n    if (uri.path.indexOf('/lib.') === 0) {\n      return !!libFileSet[uri.path.slice(1)];\n    }\n    return false;\n  };\n  LibFiles.prototype.getOrCreateModel = function (uri) {\n    var model = editor.getModel(uri);\n    if (model) {\n      return model;\n    }\n    if (this.isLibFile(uri) && this._hasFetchedLibFiles) {\n      return editor.createModel(this._libFiles[uri.path.slice(1)], 'javascript', uri);\n    }\n    return null;\n  };\n  LibFiles.prototype._containsLibFile = function (uris) {\n    for (var _i = 0, uris_1 = uris; _i < uris_1.length; _i++) {\n      var uri = uris_1[_i];\n      if (this.isLibFile(uri)) {\n        return true;\n      }\n    }\n    return false;\n  };\n  LibFiles.prototype.fetchLibFilesIfNecessary = function (uris) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function () {\n      return __generator(this, function (_a) {\n        switch (_a.label) {\n          case 0:\n            if (!this._containsLibFile(uris)) {\n              // no lib files necessary\n              return [2 /*return*/];\n            }\n            return [4 /*yield*/, this._fetchLibFiles()];\n          case 1:\n            _a.sent();\n            return [2 /*return*/];\n        }\n      });\n    });\n  };\n  LibFiles.prototype._fetchLibFiles = function () {\n    var _this = this;\n    if (!this._fetchLibFilesPromise) {\n      this._fetchLibFilesPromise = this._worker()\n        .then(function (w) { return w.getLibFiles(); })\n        .then(function (libFiles) {\n        _this._hasFetchedLibFiles = true;\n        _this._libFiles = libFiles;\n      });\n    }\n    return this._fetchLibFilesPromise;\n  };\n  return LibFiles;\n}());\nexport { LibFiles };\n// --- diagnostics --- ---\nvar DiagnosticCategory;\n(function (DiagnosticCategory) {\n  DiagnosticCategory[DiagnosticCategory[\"Warning\"] = 0] = \"Warning\";\n  DiagnosticCategory[DiagnosticCategory[\"Error\"] = 1] = \"Error\";\n  DiagnosticCategory[DiagnosticCategory[\"Suggestion\"] = 2] = \"Suggestion\";\n  DiagnosticCategory[DiagnosticCategory[\"Message\"] = 3] = \"Message\";\n})(DiagnosticCategory || (DiagnosticCategory = {}));\nvar DiagnosticsAdapter = /** @class */ (function (_super) {\n  __extends(DiagnosticsAdapter, _super);\n  function DiagnosticsAdapter(_libFiles, _defaults, _selector, worker) {\n    var _this = _super.call(this, worker) || this;\n    _this._libFiles = _libFiles;\n    _this._defaults = _defaults;\n    _this._selector = _selector;\n    _this._disposables = [];\n    _this._listener = Object.create(null);\n    var onModelAdd = function (model) {\n      if (model.getModeId() !== _selector) {\n        return;\n      }\n      var handle;\n      var changeSubscription = model.onDidChangeContent(function () {\n        clearTimeout(handle);\n        handle = setTimeout(function () { return _this._doValidate(model); }, 500);\n      });\n      _this._listener[model.uri.toString()] = {\n        dispose: function () {\n          changeSubscription.dispose();\n          clearTimeout(handle);\n        }\n      };\n      _this._doValidate(model);\n    };\n    var onModelRemoved = function (model) {\n      editor.setModelMarkers(model, _this._selector, []);\n      var key = model.uri.toString();\n      if (_this._listener[key]) {\n        _this._listener[key].dispose();\n        delete _this._listener[key];\n      }\n    };\n    _this._disposables.push(editor.onDidCreateModel(onModelAdd));\n    _this._disposables.push(editor.onWillDisposeModel(onModelRemoved));\n    _this._disposables.push(editor.onDidChangeModelLanguage(function (event) {\n      onModelRemoved(event.model);\n      onModelAdd(event.model);\n    }));\n    _this._disposables.push({\n      dispose: function () {\n        for (var _i = 0, _a = editor.getModels(); _i < _a.length; _i++) {\n          var model = _a[_i];\n          onModelRemoved(model);\n        }\n      }\n    });\n    var recomputeDiagostics = function () {\n      // redo diagnostics when options change\n      for (var _i = 0, _a = editor.getModels(); _i < _a.length; _i++) {\n        var model = _a[_i];\n        onModelRemoved(model);\n        onModelAdd(model);\n      }\n    };\n    _this._disposables.push(_this._defaults.onDidChange(recomputeDiagostics));\n    _this._disposables.push(_this._defaults.onDidExtraLibsChange(recomputeDiagostics));\n    editor.getModels().forEach(onModelAdd);\n    return _this;\n  }\n  DiagnosticsAdapter.prototype.dispose = function () {\n    this._disposables.forEach(function (d) { return d && d.dispose(); });\n    this._disposables = [];\n  };\n  DiagnosticsAdapter.prototype._doValidate = function (model) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function () {\n      var worker, promises, _a, noSyntaxValidation, noSemanticValidation, noSuggestionDiagnostics, allDiagnostics, diagnostics, relatedUris;\n      var _this = this;\n      return __generator(this, function (_b) {\n        switch (_b.label) {\n          case 0: return [4 /*yield*/, this._worker(model.uri)];\n          case 1:\n            worker = _b.sent();\n            if (model.isDisposed()) {\n              // model was disposed in the meantime\n              return [2 /*return*/];\n            }\n            promises = [];\n            _a = this._defaults.getDiagnosticsOptions(), noSyntaxValidation = _a.noSyntaxValidation, noSemanticValidation = _a.noSemanticValidation, noSuggestionDiagnostics = _a.noSuggestionDiagnostics;\n            if (!noSyntaxValidation) {\n              promises.push(worker.getSyntacticDiagnostics(model.uri.toString()));\n            }\n            if (!noSemanticValidation) {\n              promises.push(worker.getSemanticDiagnostics(model.uri.toString()));\n            }\n            if (!noSuggestionDiagnostics) {\n              promises.push(worker.getSuggestionDiagnostics(model.uri.toString()));\n            }\n            return [4 /*yield*/, Promise.all(promises)];\n          case 2:\n            allDiagnostics = _b.sent();\n            if (!allDiagnostics || model.isDisposed()) {\n              // model was disposed in the meantime\n              return [2 /*return*/];\n            }\n            diagnostics = allDiagnostics\n              .reduce(function (p, c) { return c.concat(p); }, [])\n              .filter(function (d) {\n              return (_this._defaults.getDiagnosticsOptions().diagnosticCodesToIgnore || []).indexOf(d.code) ===\n                -1;\n            });\n            relatedUris = diagnostics\n              .map(function (d) { return d.relatedInformation || []; })\n              .reduce(function (p, c) { return c.concat(p); }, [])\n              .map(function (relatedInformation) {\n              return relatedInformation.file ? Uri.parse(relatedInformation.file.fileName) : null;\n            });\n            return [4 /*yield*/, this._libFiles.fetchLibFilesIfNecessary(relatedUris)];\n          case 3:\n            _b.sent();\n            if (model.isDisposed()) {\n              // model was disposed in the meantime\n              return [2 /*return*/];\n            }\n            editor.setModelMarkers(model, this._selector, diagnostics.map(function (d) { return _this._convertDiagnostics(model, d); }));\n            return [2 /*return*/];\n        }\n      });\n    });\n  };\n  DiagnosticsAdapter.prototype._convertDiagnostics = function (model, diag) {\n    var diagStart = diag.start || 0;\n    var diagLength = diag.length || 1;\n    var _a = model.getPositionAt(diagStart), startLineNumber = _a.lineNumber, startColumn = _a.column;\n    var _b = model.getPositionAt(diagStart + diagLength), endLineNumber = _b.lineNumber, endColumn = _b.column;\n    var tags = [];\n    if (diag.reportsUnnecessary) {\n      tags.push(MarkerTag.Unnecessary);\n    }\n    if (diag.reportsDeprecated) {\n      tags.push(MarkerTag.Deprecated);\n    }\n    return {\n      severity: this._tsDiagnosticCategoryToMarkerSeverity(diag.category),\n      startLineNumber: startLineNumber,\n      startColumn: startColumn,\n      endLineNumber: endLineNumber,\n      endColumn: endColumn,\n      message: flattenDiagnosticMessageText(diag.messageText, '\\n'),\n      code: diag.code.toString(),\n      tags: tags,\n      relatedInformation: this._convertRelatedInformation(model, diag.relatedInformation)\n    };\n  };\n  DiagnosticsAdapter.prototype._convertRelatedInformation = function (model, relatedInformation) {\n    var _this = this;\n    if (!relatedInformation) {\n      return;\n    }\n    var result = [];\n    relatedInformation.forEach(function (info) {\n      var relatedResource = model;\n      if (info.file) {\n        var relatedResourceUri = Uri.parse(info.file.fileName);\n        relatedResource = _this._libFiles.getOrCreateModel(relatedResourceUri);\n      }\n      if (!relatedResource) {\n        return;\n      }\n      var infoStart = info.start || 0;\n      var infoLength = info.length || 1;\n      var _a = relatedResource.getPositionAt(infoStart), startLineNumber = _a.lineNumber, startColumn = _a.column;\n      var _b = relatedResource.getPositionAt(infoStart + infoLength), endLineNumber = _b.lineNumber, endColumn = _b.column;\n      result.push({\n        resource: relatedResource.uri,\n        startLineNumber: startLineNumber,\n        startColumn: startColumn,\n        endLineNumber: endLineNumber,\n        endColumn: endColumn,\n        message: flattenDiagnosticMessageText(info.messageText, '\\n')\n      });\n    });\n    return result;\n  };\n  DiagnosticsAdapter.prototype._tsDiagnosticCategoryToMarkerSeverity = function (category) {\n    switch (category) {\n      case DiagnosticCategory.Error:\n        return MarkerSeverity.Error;\n      case DiagnosticCategory.Message:\n        return MarkerSeverity.Info;\n      case DiagnosticCategory.Warning:\n        return MarkerSeverity.Warning;\n      case DiagnosticCategory.Suggestion:\n        return MarkerSeverity.Hint;\n    }\n    return MarkerSeverity.Info;\n  };\n  return DiagnosticsAdapter;\n}(Adapter));\nexport { DiagnosticsAdapter };\nvar SuggestAdapter = /** @class */ (function (_super) {\n  __extends(SuggestAdapter, _super);\n  function SuggestAdapter() {\n    return _super !== null && _super.apply(this, arguments) || this;\n  }\n  Object.defineProperty(SuggestAdapter.prototype, \"triggerCharacters\", {\n    get: function () {\n      return ['.'];\n    },\n    enumerable: false,\n    configurable: true\n  });\n  SuggestAdapter.prototype.provideCompletionItems = function (model, position, _context, token) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function () {\n      var wordInfo, wordRange, resource, offset, worker, info, suggestions;\n      return __generator(this, function (_a) {\n        switch (_a.label) {\n          case 0:\n            wordInfo = model.getWordUntilPosition(position);\n            wordRange = new Range(position.lineNumber, wordInfo.startColumn, position.lineNumber, wordInfo.endColumn);\n            resource = model.uri;\n            offset = model.getOffsetAt(position);\n            return [4 /*yield*/, this._worker(resource)];\n          case 1:\n            worker = _a.sent();\n            return [4 /*yield*/, worker.getCompletionsAtPosition(resource.toString(), offset)];\n          case 2:\n            info = _a.sent();\n            if (!info || model.isDisposed()) {\n              return [2 /*return*/];\n            }\n            suggestions = info.entries.map(function (entry) {\n              var _a;\n              var range = wordRange;\n              if (entry.replacementSpan) {\n                var p1 = model.getPositionAt(entry.replacementSpan.start);\n                var p2 = model.getPositionAt(entry.replacementSpan.start + entry.replacementSpan.length);\n                range = new Range(p1.lineNumber, p1.column, p2.lineNumber, p2.column);\n              }\n              var tags = [];\n              if (((_a = entry.kindModifiers) === null || _a === void 0 ? void 0 : _a.indexOf('deprecated')) !== -1) {\n                tags.push(languages.CompletionItemTag.Deprecated);\n              }\n              return {\n                uri: resource,\n                position: position,\n                offset: offset,\n                range: range,\n                label: entry.name,\n                insertText: entry.name,\n                sortText: entry.sortText,\n                kind: SuggestAdapter.convertKind(entry.kind),\n                tags: tags\n              };\n            });\n            return [2 /*return*/, {\n                suggestions: suggestions\n              }];\n        }\n      });\n    });\n  };\n  SuggestAdapter.prototype.resolveCompletionItem = function (item, token) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function () {\n      var myItem, resource, position, offset, worker, details;\n      return __generator(this, function (_a) {\n        switch (_a.label) {\n          case 0:\n            myItem = item;\n            resource = myItem.uri;\n            position = myItem.position;\n            offset = myItem.offset;\n            return [4 /*yield*/, this._worker(resource)];\n          case 1:\n            worker = _a.sent();\n            return [4 /*yield*/, worker.getCompletionEntryDetails(resource.toString(), offset, myItem.label)];\n          case 2:\n            details = _a.sent();\n            if (!details) {\n              return [2 /*return*/, myItem];\n            }\n            return [2 /*return*/, {\n                uri: resource,\n                position: position,\n                label: details.name,\n                kind: SuggestAdapter.convertKind(details.kind),\n                detail: displayPartsToString(details.displayParts),\n                documentation: {\n                  value: SuggestAdapter.createDocumentationString(details)\n                }\n              }];\n        }\n      });\n    });\n  };\n  SuggestAdapter.convertKind = function (kind) {\n    switch (kind) {\n      case Kind.primitiveType:\n      case Kind.keyword:\n        return languages.CompletionItemKind.Keyword;\n      case Kind.variable:\n      case Kind.localVariable:\n        return languages.CompletionItemKind.Variable;\n      case Kind.memberVariable:\n      case Kind.memberGetAccessor:\n      case Kind.memberSetAccessor:\n        return languages.CompletionItemKind.Field;\n      case Kind.function:\n      case Kind.memberFunction:\n      case Kind.constructSignature:\n      case Kind.callSignature:\n      case Kind.indexSignature:\n        return languages.CompletionItemKind.Function;\n      case Kind.enum:\n        return languages.CompletionItemKind.Enum;\n      case Kind.module:\n        return languages.CompletionItemKind.Module;\n      case Kind.class:\n        return languages.CompletionItemKind.Class;\n      case Kind.interface:\n        return languages.CompletionItemKind.Interface;\n      case Kind.warning:\n        return languages.CompletionItemKind.File;\n    }\n    return languages.CompletionItemKind.Property;\n  };\n  SuggestAdapter.createDocumentationString = function (details) {\n    var documentationString = displayPartsToString(details.documentation);\n    if (details.tags) {\n      for (var _i = 0, _a = details.tags; _i < _a.length; _i++) {\n        var tag = _a[_i];\n        documentationString += \"\\n\\n\" + tagToString(tag);\n      }\n    }\n    return documentationString;\n  };\n  return SuggestAdapter;\n}(Adapter));\nexport { SuggestAdapter };\nfunction tagToString(tag) {\n  var tagLabel = \"*@\" + tag.name + \"*\";\n  if (tag.name === 'param' && tag.text) {\n    var _a = tag.text.split(' '), paramName = _a[0], rest = _a.slice(1);\n    tagLabel += \"`\" + paramName + \"`\";\n    if (rest.length > 0)\n      tagLabel += \" \\u2014 \" + rest.join(' ');\n  }\n  else if (tag.text) {\n    tagLabel += \" \\u2014 \" + tag.text;\n  }\n  return tagLabel;\n}\nvar SignatureHelpAdapter = /** @class */ (function (_super) {\n  __extends(SignatureHelpAdapter, _super);\n  function SignatureHelpAdapter() {\n    var _this = _super !== null && _super.apply(this, arguments) || this;\n    _this.signatureHelpTriggerCharacters = ['(', ','];\n    return _this;\n  }\n  SignatureHelpAdapter.prototype.provideSignatureHelp = function (model, position, token) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function () {\n      var resource, offset, worker, info, ret;\n      return __generator(this, function (_a) {\n        switch (_a.label) {\n          case 0:\n            resource = model.uri;\n            offset = model.getOffsetAt(position);\n            return [4 /*yield*/, this._worker(resource)];\n          case 1:\n            worker = _a.sent();\n            return [4 /*yield*/, worker.getSignatureHelpItems(resource.toString(), offset)];\n          case 2:\n            info = _a.sent();\n            if (!info || model.isDisposed()) {\n              return [2 /*return*/];\n            }\n            ret = {\n              activeSignature: info.selectedItemIndex,\n              activeParameter: info.argumentIndex,\n              signatures: []\n            };\n            info.items.forEach(function (item) {\n              var signature = {\n                label: '',\n                parameters: []\n              };\n              signature.documentation = {\n                value: displayPartsToString(item.documentation)\n              };\n              signature.label += displayPartsToString(item.prefixDisplayParts);\n              item.parameters.forEach(function (p, i, a) {\n                var label = displayPartsToString(p.displayParts);\n                var parameter = {\n                  label: label,\n                  documentation: {\n                    value: displayPartsToString(p.documentation)\n                  }\n                };\n                signature.label += label;\n                signature.parameters.push(parameter);\n                if (i < a.length - 1) {\n                  signature.label += displayPartsToString(item.separatorDisplayParts);\n                }\n              });\n              signature.label += displayPartsToString(item.suffixDisplayParts);\n              ret.signatures.push(signature);\n            });\n            return [2 /*return*/, {\n                value: ret,\n                dispose: function () { }\n              }];\n        }\n      });\n    });\n  };\n  return SignatureHelpAdapter;\n}(Adapter));\nexport { SignatureHelpAdapter };\n// --- hover ------\nvar QuickInfoAdapter = /** @class */ (function (_super) {\n  __extends(QuickInfoAdapter, _super);\n  function QuickInfoAdapter() {\n    return _super !== null && _super.apply(this, arguments) || this;\n  }\n  QuickInfoAdapter.prototype.provideHover = function (model, position, token) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function () {\n      var resource, offset, worker, info, documentation, tags, contents;\n      return __generator(this, function (_a) {\n        switch (_a.label) {\n          case 0:\n            resource = model.uri;\n            offset = model.getOffsetAt(position);\n            return [4 /*yield*/, this._worker(resource)];\n          case 1:\n            worker = _a.sent();\n            return [4 /*yield*/, worker.getQuickInfoAtPosition(resource.toString(), offset)];\n          case 2:\n            info = _a.sent();\n            if (!info || model.isDisposed()) {\n              return [2 /*return*/];\n            }\n            documentation = displayPartsToString(info.documentation);\n            tags = info.tags ? info.tags.map(function (tag) { return tagToString(tag); }).join(' \\n\\n') : '';\n            contents = displayPartsToString(info.displayParts);\n            return [2 /*return*/, {\n                range: this._textSpanToRange(model, info.textSpan),\n                contents: [\n                  {\n                    value: '```typescript\\n' + contents + '\\n```\\n'\n                  },\n                  {\n                    value: documentation + (tags ? '\\n\\n' + tags : '')\n                  }\n                ]\n              }];\n        }\n      });\n    });\n  };\n  return QuickInfoAdapter;\n}(Adapter));\nexport { QuickInfoAdapter };\n// --- occurrences ------\nvar OccurrencesAdapter = /** @class */ (function (_super) {\n  __extends(OccurrencesAdapter, _super);\n  function OccurrencesAdapter() {\n    return _super !== null && _super.apply(this, arguments) || this;\n  }\n  OccurrencesAdapter.prototype.provideDocumentHighlights = function (model, position, token) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function () {\n      var resource, offset, worker, entries;\n      var _this = this;\n      return __generator(this, function (_a) {\n        switch (_a.label) {\n          case 0:\n            resource = model.uri;\n            offset = model.getOffsetAt(position);\n            return [4 /*yield*/, this._worker(resource)];\n          case 1:\n            worker = _a.sent();\n            return [4 /*yield*/, worker.getOccurrencesAtPosition(resource.toString(), offset)];\n          case 2:\n            entries = _a.sent();\n            if (!entries || model.isDisposed()) {\n              return [2 /*return*/];\n            }\n            return [2 /*return*/, entries.map(function (entry) {\n                return {\n                  range: _this._textSpanToRange(model, entry.textSpan),\n                  kind: entry.isWriteAccess\n                    ? languages.DocumentHighlightKind.Write\n                    : languages.DocumentHighlightKind.Text\n                };\n              })];\n        }\n      });\n    });\n  };\n  return OccurrencesAdapter;\n}(Adapter));\nexport { OccurrencesAdapter };\n// --- definition ------\nvar DefinitionAdapter = /** @class */ (function (_super) {\n  __extends(DefinitionAdapter, _super);\n  function DefinitionAdapter(_libFiles, worker) {\n    var _this = _super.call(this, worker) || this;\n    _this._libFiles = _libFiles;\n    return _this;\n  }\n  DefinitionAdapter.prototype.provideDefinition = function (model, position, token) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function () {\n      var resource, offset, worker, entries, result, _i, entries_1, entry, uri, refModel;\n      return __generator(this, function (_a) {\n        switch (_a.label) {\n          case 0:\n            resource = model.uri;\n            offset = model.getOffsetAt(position);\n            return [4 /*yield*/, this._worker(resource)];\n          case 1:\n            worker = _a.sent();\n            return [4 /*yield*/, worker.getDefinitionAtPosition(resource.toString(), offset)];\n          case 2:\n            entries = _a.sent();\n            if (!entries || model.isDisposed()) {\n              return [2 /*return*/];\n            }\n            // Fetch lib files if necessary\n            return [4 /*yield*/, this._libFiles.fetchLibFilesIfNecessary(entries.map(function (entry) { return Uri.parse(entry.fileName); }))];\n          case 3:\n            // Fetch lib files if necessary\n            _a.sent();\n            if (model.isDisposed()) {\n              return [2 /*return*/];\n            }\n            result = [];\n            for (_i = 0, entries_1 = entries; _i < entries_1.length; _i++) {\n              entry = entries_1[_i];\n              uri = Uri.parse(entry.fileName);\n              refModel = this._libFiles.getOrCreateModel(uri);\n              if (refModel) {\n                result.push({\n                  uri: uri,\n                  range: this._textSpanToRange(refModel, entry.textSpan)\n                });\n              }\n            }\n            return [2 /*return*/, result];\n        }\n      });\n    });\n  };\n  return DefinitionAdapter;\n}(Adapter));\nexport { DefinitionAdapter };\n// --- references ------\nvar ReferenceAdapter = /** @class */ (function (_super) {\n  __extends(ReferenceAdapter, _super);\n  function ReferenceAdapter(_libFiles, worker) {\n    var _this = _super.call(this, worker) || this;\n    _this._libFiles = _libFiles;\n    return _this;\n  }\n  ReferenceAdapter.prototype.provideReferences = function (model, position, context, token) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function () {\n      var resource, offset, worker, entries, result, _i, entries_2, entry, uri, refModel;\n      return __generator(this, function (_a) {\n        switch (_a.label) {\n          case 0:\n            resource = model.uri;\n            offset = model.getOffsetAt(position);\n            return [4 /*yield*/, this._worker(resource)];\n          case 1:\n            worker = _a.sent();\n            return [4 /*yield*/, worker.getReferencesAtPosition(resource.toString(), offset)];\n          case 2:\n            entries = _a.sent();\n            if (!entries || model.isDisposed()) {\n              return [2 /*return*/];\n            }\n            // Fetch lib files if necessary\n            return [4 /*yield*/, this._libFiles.fetchLibFilesIfNecessary(entries.map(function (entry) { return Uri.parse(entry.fileName); }))];\n          case 3:\n            // Fetch lib files if necessary\n            _a.sent();\n            if (model.isDisposed()) {\n              return [2 /*return*/];\n            }\n            result = [];\n            for (_i = 0, entries_2 = entries; _i < entries_2.length; _i++) {\n              entry = entries_2[_i];\n              uri = Uri.parse(entry.fileName);\n              refModel = this._libFiles.getOrCreateModel(uri);\n              if (refModel) {\n                result.push({\n                  uri: uri,\n                  range: this._textSpanToRange(refModel, entry.textSpan)\n                });\n              }\n            }\n            return [2 /*return*/, result];\n        }\n      });\n    });\n  };\n  return ReferenceAdapter;\n}(Adapter));\nexport { ReferenceAdapter };\n// --- outline ------\nvar OutlineAdapter = /** @class */ (function (_super) {\n  __extends(OutlineAdapter, _super);\n  function OutlineAdapter() {\n    return _super !== null && _super.apply(this, arguments) || this;\n  }\n  OutlineAdapter.prototype.provideDocumentSymbols = function (model, token) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function () {\n      var resource, worker, items, convert, result;\n      var _this = this;\n      return __generator(this, function (_a) {\n        switch (_a.label) {\n          case 0:\n            resource = model.uri;\n            return [4 /*yield*/, this._worker(resource)];\n          case 1:\n            worker = _a.sent();\n            return [4 /*yield*/, worker.getNavigationBarItems(resource.toString())];\n          case 2:\n            items = _a.sent();\n            if (!items || model.isDisposed()) {\n              return [2 /*return*/];\n            }\n            convert = function (bucket, item, containerLabel) {\n              var result = {\n                name: item.text,\n                detail: '',\n                kind: (outlineTypeTable[item.kind] || languages.SymbolKind.Variable),\n                range: _this._textSpanToRange(model, item.spans[0]),\n                selectionRange: _this._textSpanToRange(model, item.spans[0]),\n                tags: [],\n                containerName: containerLabel\n              };\n              if (item.childItems && item.childItems.length > 0) {\n                for (var _i = 0, _a = item.childItems; _i < _a.length; _i++) {\n                  var child = _a[_i];\n                  convert(bucket, child, result.name);\n                }\n              }\n              bucket.push(result);\n            };\n            result = [];\n            items.forEach(function (item) { return convert(result, item); });\n            return [2 /*return*/, result];\n        }\n      });\n    });\n  };\n  return OutlineAdapter;\n}(Adapter));\nexport { OutlineAdapter };\nvar Kind = /** @class */ (function () {\n  function Kind() {\n  }\n  Kind.unknown = '';\n  Kind.keyword = 'keyword';\n  Kind.script = 'script';\n  Kind.module = 'module';\n  Kind.class = 'class';\n  Kind.interface = 'interface';\n  Kind.type = 'type';\n  Kind.enum = 'enum';\n  Kind.variable = 'var';\n  Kind.localVariable = 'local var';\n  Kind.function = 'function';\n  Kind.localFunction = 'local function';\n  Kind.memberFunction = 'method';\n  Kind.memberGetAccessor = 'getter';\n  Kind.memberSetAccessor = 'setter';\n  Kind.memberVariable = 'property';\n  Kind.constructorImplementation = 'constructor';\n  Kind.callSignature = 'call';\n  Kind.indexSignature = 'index';\n  Kind.constructSignature = 'construct';\n  Kind.parameter = 'parameter';\n  Kind.typeParameter = 'type parameter';\n  Kind.primitiveType = 'primitive type';\n  Kind.label = 'label';\n  Kind.alias = 'alias';\n  Kind.const = 'const';\n  Kind.let = 'let';\n  Kind.warning = 'warning';\n  return Kind;\n}());\nexport { Kind };\nvar outlineTypeTable = Object.create(null);\noutlineTypeTable[Kind.module] = languages.SymbolKind.Module;\noutlineTypeTable[Kind.class] = languages.SymbolKind.Class;\noutlineTypeTable[Kind.enum] = languages.SymbolKind.Enum;\noutlineTypeTable[Kind.interface] = languages.SymbolKind.Interface;\noutlineTypeTable[Kind.memberFunction] = languages.SymbolKind.Method;\noutlineTypeTable[Kind.memberVariable] = languages.SymbolKind.Property;\noutlineTypeTable[Kind.memberGetAccessor] = languages.SymbolKind.Property;\noutlineTypeTable[Kind.memberSetAccessor] = languages.SymbolKind.Property;\noutlineTypeTable[Kind.variable] = languages.SymbolKind.Variable;\noutlineTypeTable[Kind.const] = languages.SymbolKind.Variable;\noutlineTypeTable[Kind.localVariable] = languages.SymbolKind.Variable;\noutlineTypeTable[Kind.variable] = languages.SymbolKind.Variable;\noutlineTypeTable[Kind.function] = languages.SymbolKind.Function;\noutlineTypeTable[Kind.localFunction] = languages.SymbolKind.Function;\n// --- formatting ----\nvar FormatHelper = /** @class */ (function (_super) {\n  __extends(FormatHelper, _super);\n  function FormatHelper() {\n    return _super !== null && _super.apply(this, arguments) || this;\n  }\n  FormatHelper._convertOptions = function (options) {\n    return {\n      ConvertTabsToSpaces: options.insertSpaces,\n      TabSize: options.tabSize,\n      IndentSize: options.tabSize,\n      IndentStyle: IndentStyle.Smart,\n      NewLineCharacter: '\\n',\n      InsertSpaceAfterCommaDelimiter: true,\n      InsertSpaceAfterSemicolonInForStatements: true,\n      InsertSpaceBeforeAndAfterBinaryOperators: true,\n      InsertSpaceAfterKeywordsInControlFlowStatements: true,\n      InsertSpaceAfterFunctionKeywordForAnonymousFunctions: true,\n      InsertSpaceAfterOpeningAndBeforeClosingNonemptyParenthesis: false,\n      InsertSpaceAfterOpeningAndBeforeClosingNonemptyBrackets: false,\n      InsertSpaceAfterOpeningAndBeforeClosingTemplateStringBraces: false,\n      PlaceOpenBraceOnNewLineForControlBlocks: false,\n      PlaceOpenBraceOnNewLineForFunctions: false\n    };\n  };\n  FormatHelper.prototype._convertTextChanges = function (model, change) {\n    return {\n      text: change.newText,\n      range: this._textSpanToRange(model, change.span)\n    };\n  };\n  return FormatHelper;\n}(Adapter));\nexport { FormatHelper };\nvar FormatAdapter = /** @class */ (function (_super) {\n  __extends(FormatAdapter, _super);\n  function FormatAdapter() {\n    return _super !== null && _super.apply(this, arguments) || this;\n  }\n  FormatAdapter.prototype.provideDocumentRangeFormattingEdits = function (model, range, options, token) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function () {\n      var resource, startOffset, endOffset, worker, edits;\n      var _this = this;\n      return __generator(this, function (_a) {\n        switch (_a.label) {\n          case 0:\n            resource = model.uri;\n            startOffset = model.getOffsetAt({\n              lineNumber: range.startLineNumber,\n              column: range.startColumn\n            });\n            endOffset = model.getOffsetAt({\n              lineNumber: range.endLineNumber,\n              column: range.endColumn\n            });\n            return [4 /*yield*/, this._worker(resource)];\n          case 1:\n            worker = _a.sent();\n            return [4 /*yield*/, worker.getFormattingEditsForRange(resource.toString(), startOffset, endOffset, FormatHelper._convertOptions(options))];\n          case 2:\n            edits = _a.sent();\n            if (!edits || model.isDisposed()) {\n              return [2 /*return*/];\n            }\n            return [2 /*return*/, edits.map(function (edit) { return _this._convertTextChanges(model, edit); })];\n        }\n      });\n    });\n  };\n  return FormatAdapter;\n}(FormatHelper));\nexport { FormatAdapter };\nvar FormatOnTypeAdapter = /** @class */ (function (_super) {\n  __extends(FormatOnTypeAdapter, _super);\n  function FormatOnTypeAdapter() {\n    return _super !== null && _super.apply(this, arguments) || this;\n  }\n  Object.defineProperty(FormatOnTypeAdapter.prototype, \"autoFormatTriggerCharacters\", {\n    get: function () {\n      return [';', '}', '\\n'];\n    },\n    enumerable: false,\n    configurable: true\n  });\n  FormatOnTypeAdapter.prototype.provideOnTypeFormattingEdits = function (model, position, ch, options, token) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function () {\n      var resource, offset, worker, edits;\n      var _this = this;\n      return __generator(this, function (_a) {\n        switch (_a.label) {\n          case 0:\n            resource = model.uri;\n            offset = model.getOffsetAt(position);\n            return [4 /*yield*/, this._worker(resource)];\n          case 1:\n            worker = _a.sent();\n            return [4 /*yield*/, worker.getFormattingEditsAfterKeystroke(resource.toString(), offset, ch, FormatHelper._convertOptions(options))];\n          case 2:\n            edits = _a.sent();\n            if (!edits || model.isDisposed()) {\n              return [2 /*return*/];\n            }\n            return [2 /*return*/, edits.map(function (edit) { return _this._convertTextChanges(model, edit); })];\n        }\n      });\n    });\n  };\n  return FormatOnTypeAdapter;\n}(FormatHelper));\nexport { FormatOnTypeAdapter };\n// --- code actions ------\nvar CodeActionAdaptor = /** @class */ (function (_super) {\n  __extends(CodeActionAdaptor, _super);\n  function CodeActionAdaptor() {\n    return _super !== null && _super.apply(this, arguments) || this;\n  }\n  CodeActionAdaptor.prototype.provideCodeActions = function (model, range, context, token) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function () {\n      var resource, start, end, formatOptions, errorCodes, worker, codeFixes, actions;\n      var _this = this;\n      return __generator(this, function (_a) {\n        switch (_a.label) {\n          case 0:\n            resource = model.uri;\n            start = model.getOffsetAt({\n              lineNumber: range.startLineNumber,\n              column: range.startColumn\n            });\n            end = model.getOffsetAt({\n              lineNumber: range.endLineNumber,\n              column: range.endColumn\n            });\n            formatOptions = FormatHelper._convertOptions(model.getOptions());\n            errorCodes = context.markers\n              .filter(function (m) { return m.code; })\n              .map(function (m) { return m.code; })\n              .map(Number);\n            return [4 /*yield*/, this._worker(resource)];\n          case 1:\n            worker = _a.sent();\n            return [4 /*yield*/, worker.getCodeFixesAtPosition(resource.toString(), start, end, errorCodes, formatOptions)];\n          case 2:\n            codeFixes = _a.sent();\n            if (!codeFixes || model.isDisposed()) {\n              return [2 /*return*/, { actions: [], dispose: function () { } }];\n            }\n            actions = codeFixes\n              .filter(function (fix) {\n              // Removes any 'make a new file'-type code fix\n              return fix.changes.filter(function (change) { return change.isNewFile; }).length === 0;\n            })\n              .map(function (fix) {\n              return _this._tsCodeFixActionToMonacoCodeAction(model, context, fix);\n            });\n            return [2 /*return*/, {\n                actions: actions,\n                dispose: function () { }\n              }];\n        }\n      });\n    });\n  };\n  CodeActionAdaptor.prototype._tsCodeFixActionToMonacoCodeAction = function (model, context, codeFix) {\n    var edits = [];\n    for (var _i = 0, _a = codeFix.changes; _i < _a.length; _i++) {\n      var change = _a[_i];\n      for (var _b = 0, _c = change.textChanges; _b < _c.length; _b++) {\n        var textChange = _c[_b];\n        edits.push({\n          resource: model.uri,\n          edit: {\n            range: this._textSpanToRange(model, textChange.span),\n            text: textChange.newText\n          }\n        });\n      }\n    }\n    var action = {\n      title: codeFix.description,\n      edit: { edits: edits },\n      diagnostics: context.markers,\n      kind: 'quickfix'\n    };\n    return action;\n  };\n  return CodeActionAdaptor;\n}(FormatHelper));\nexport { CodeActionAdaptor };\n// --- rename ----\nvar RenameAdapter = /** @class */ (function (_super) {\n  __extends(RenameAdapter, _super);\n  function RenameAdapter() {\n    return _super !== null && _super.apply(this, arguments) || this;\n  }\n  RenameAdapter.prototype.provideRenameEdits = function (model, position, newName, token) {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function () {\n      var resource, fileName, offset, worker, renameInfo, renameLocations, edits, _i, renameLocations_1, renameLocation;\n      return __generator(this, function (_a) {\n        switch (_a.label) {\n          case 0:\n            resource = model.uri;\n            fileName = resource.toString();\n            offset = model.getOffsetAt(position);\n            return [4 /*yield*/, this._worker(resource)];\n          case 1:\n            worker = _a.sent();\n            return [4 /*yield*/, worker.getRenameInfo(fileName, offset, {\n                allowRenameOfImportPath: false\n              })];\n          case 2:\n            renameInfo = _a.sent();\n            if (renameInfo.canRename === false) {\n              // use explicit comparison so that the discriminated union gets resolved properly\n              return [2 /*return*/, {\n                  edits: [],\n                  rejectReason: renameInfo.localizedErrorMessage\n                }];\n            }\n            if (renameInfo.fileToRename !== undefined) {\n              throw new Error('Renaming files is not supported.');\n            }\n            return [4 /*yield*/, worker.findRenameLocations(fileName, offset, \n              /*strings*/ false, \n              /*comments*/ false, \n              /*prefixAndSuffix*/ false)];\n          case 3:\n            renameLocations = _a.sent();\n            if (!renameLocations || model.isDisposed()) {\n              return [2 /*return*/];\n            }\n            edits = [];\n            for (_i = 0, renameLocations_1 = renameLocations; _i < renameLocations_1.length; _i++) {\n              renameLocation = renameLocations_1[_i];\n              edits.push({\n                resource: Uri.parse(renameLocation.fileName),\n                edit: {\n                  range: this._textSpanToRange(model, renameLocation.textSpan),\n                  text: newName\n                }\n              });\n            }\n            return [2 /*return*/, { edits: edits }];\n        }\n      });\n    });\n  };\n  return RenameAdapter;\n}(Adapter));\nexport { RenameAdapter };\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\n//\n// **NOTE**: Do not edit directly! This file is generated using `npm run import-typescript`\n//\n/** Contains all the lib files */\nexport var libFileSet = {};\nlibFileSet['lib.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.dom.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.dom.iterable.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2015.collection.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2015.core.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2015.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2015.generator.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2015.iterable.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2015.promise.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2015.proxy.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2015.reflect.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2015.symbol.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2015.symbol.wellknown.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2016.array.include.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2016.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2016.full.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2017.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2017.full.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2017.intl.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2017.object.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2017.sharedmemory.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2017.string.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2017.typedarrays.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2018.asyncgenerator.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2018.asynciterable.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2018.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2018.full.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2018.intl.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2018.promise.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2018.regexp.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2019.array.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2019.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2019.full.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2019.object.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2019.string.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2019.symbol.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2020.bigint.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2020.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2020.full.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2020.intl.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2020.promise.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2020.string.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es2020.symbol.wellknown.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es5.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.es6.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.esnext.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.esnext.full.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.esnext.intl.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.esnext.promise.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.esnext.string.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.scripthost.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.webworker.d.ts'] = true;\nlibFileSet['lib.webworker.importscripts.d.ts'] = true;\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\n'use strict';\nimport { WorkerManager } from './workerManager.js';\nimport * as languageFeatures from './languageFeatures.js';\nimport { languages } from './fillers/monaco-editor-core.js';\nvar javaScriptWorker;\nvar typeScriptWorker;\nexport function setupTypeScript(defaults) {\n  typeScriptWorker = setupMode(defaults, 'typescript');\n}\nexport function setupJavaScript(defaults) {\n  javaScriptWorker = setupMode(defaults, 'javascript');\n}\nexport function getJavaScriptWorker() {\n  return new Promise(function (resolve, reject) {\n    if (!javaScriptWorker) {\n      return reject('JavaScript not registered!');\n    }\n    resolve(javaScriptWorker);\n  });\n}\nexport function getTypeScriptWorker() {\n  return new Promise(function (resolve, reject) {\n    if (!typeScriptWorker) {\n      return reject('TypeScript not registered!');\n    }\n    resolve(typeScriptWorker);\n  });\n}\nfunction setupMode(defaults, modeId) {\n  var client = new WorkerManager(modeId, defaults);\n  var worker = function () {\n    var uris = [];\n    for (var _i = 0; _i < arguments.length; _i++) {\n      uris[_i] = arguments[_i];\n    }\n    return client.getLanguageServiceWorker.apply(client, uris);\n  };\n  var libFiles = new languageFeatures.LibFiles(worker);\n  languages.registerCompletionItemProvider(modeId, new languageFeatures.SuggestAdapter(worker));\n  languages.registerSignatureHelpProvider(modeId, new languageFeatures.SignatureHelpAdapter(worker));\n  languages.registerHoverProvider(modeId, new languageFeatures.QuickInfoAdapter(worker));\n  languages.registerDocumentHighlightProvider(modeId, new languageFeatures.OccurrencesAdapter(worker));\n  languages.registerDefinitionProvider(modeId, new languageFeatures.DefinitionAdapter(libFiles, worker));\n  languages.registerReferenceProvider(modeId, new languageFeatures.ReferenceAdapter(libFiles, worker));\n  languages.registerDocumentSymbolProvider(modeId, new languageFeatures.OutlineAdapter(worker));\n  languages.registerDocumentRangeFormattingEditProvider(modeId, new languageFeatures.FormatAdapter(worker));\n  languages.registerOnTypeFormattingEditProvider(modeId, new languageFeatures.FormatOnTypeAdapter(worker));\n  languages.registerCodeActionProvider(modeId, new languageFeatures.CodeActionAdaptor(worker));\n  languages.registerRenameProvider(modeId, new languageFeatures.RenameAdapter(worker));\n  new languageFeatures.DiagnosticsAdapter(libFiles, defaults, modeId, worker);\n  return worker;\n}\n","/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\n'use strict';\nvar __awaiter = (this && this.__awaiter) || function (thisArg, _arguments, P, generator) {\n  function adopt(value) { return value instanceof P ? value : new P(function (resolve) { resolve(value); }); }\n  return new (P || (P = Promise))(function (resolve, reject) {\n    function fulfilled(value) { try { step(generator.next(value)); } catch (e) { reject(e); } }\n    function rejected(value) { try { step(generator[\"throw\"](value)); } catch (e) { reject(e); } }\n    function step(result) { result.done ? resolve(result.value) : adopt(result.value).then(fulfilled, rejected); }\n    step((generator = generator.apply(thisArg, _arguments || [])).next());\n  });\n};\nvar __generator = (this && this.__generator) || function (thisArg, body) {\n  var _ = { label: 0, sent: function() { if (t[0] & 1) throw t[1]; return t[1]; }, trys: [], ops: [] }, f, y, t, g;\n  return g = { next: verb(0), \"throw\": verb(1), \"return\": verb(2) }, typeof Symbol === \"function\" && (g[Symbol.iterator] = function() { return this; }), g;\n  function verb(n) { return function (v) { return step([n, v]); }; }\n  function step(op) {\n    if (f) throw new TypeError(\"Generator is already executing.\");\n    while (_) try {\n      if (f = 1, y && (t = op[0] & 2 ? y[\"return\"] : op[0] ? y[\"throw\"] || ((t = y[\"return\"]) && t.call(y), 0) : y.next) && !(t = t.call(y, op[1])).done) return t;\n      if (y = 0, t) op = [op[0] & 2, t.value];\n      switch (op[0]) {\n        case 0: case 1: t = op; break;\n        case 4: _.label++; return { value: op[1], done: false };\n        case 5: _.label++; y = op[1]; op = [0]; continue;\n        case 7: op = _.ops.pop(); _.trys.pop(); continue;\n        default:\n          if (!(t = _.trys, t = t.length > 0 && t[t.length - 1]) && (op[0] === 6 || op[0] === 2)) { _ = 0; continue; }\n          if (op[0] === 3 && (!t || (op[1] > t[0] && op[1] < t[3]))) { _.label = op[1]; break; }\n          if (op[0] === 6 && _.label < t[1]) { _.label = t[1]; t = op; break; }\n          if (t && _.label < t[2]) { _.label = t[2]; _.ops.push(op); break; }\n          if (t[2]) _.ops.pop();\n          _.trys.pop(); continue;\n      }\n      op = body.call(thisArg, _);\n    } catch (e) { op = [6, e]; y = 0; } finally { f = t = 0; }\n    if (op[0] & 5) throw op[1]; return { value: op[0] ? op[1] : void 0, done: true };\n  }\n};\nimport { editor } from './fillers/monaco-editor-core.js';\nvar WorkerManager = /** @class */ (function () {\n  function WorkerManager(modeId, defaults) {\n    var _this = this;\n    this._modeId = modeId;\n    this._defaults = defaults;\n    this._worker = null;\n    this._client = null;\n    this._configChangeListener = this._defaults.onDidChange(function () { return _this._stopWorker(); });\n    this._updateExtraLibsToken = 0;\n    this._extraLibsChangeListener = this._defaults.onDidExtraLibsChange(function () {\n      return _this._updateExtraLibs();\n    });\n  }\n  WorkerManager.prototype._stopWorker = function () {\n    if (this._worker) {\n      this._worker.dispose();\n      this._worker = null;\n    }\n    this._client = null;\n  };\n  WorkerManager.prototype.dispose = function () {\n    this._configChangeListener.dispose();\n    this._extraLibsChangeListener.dispose();\n    this._stopWorker();\n  };\n  WorkerManager.prototype._updateExtraLibs = function () {\n    return __awaiter(this, void 0, void 0, function () {\n      var myToken, proxy;\n      return __generator(this, function (_a) {\n        switch (_a.label) {\n          case 0:\n            if (!this._worker) {\n              return [2 /*return*/];\n            }\n            myToken = ++this._updateExtraLibsToken;\n            return [4 /*yield*/, this._worker.getProxy()];\n          case 1:\n            proxy = _a.sent();\n            if (this._updateExtraLibsToken !== myToken) {\n              // avoid multiple calls\n              return [2 /*return*/];\n            }\n            proxy.updateExtraLibs(this._defaults.getExtraLibs());\n            return [2 /*return*/];\n        }\n      });\n    });\n  };\n  WorkerManager.prototype._getClient = function () {\n    var _this = this;\n    if (!this._client) {\n      this._worker = editor.createWebWorker({\n        // module that exports the create() method and returns a `TypeScriptWorker` instance\n        moduleId: 'vs/language/typescript/tsWorker',\n        label: this._modeId,\n        keepIdleModels: true,\n        // passed in to the create() method\n        createData: {\n          compilerOptions: this._defaults.getCompilerOptions(),\n          extraLibs: this._defaults.getExtraLibs(),\n          customWorkerPath: this._defaults.workerOptions.customWorkerPath\n        }\n      });\n      var p = this._worker.getProxy();\n      if (this._defaults.getEagerModelSync()) {\n        p = p.then(function (worker) {\n          if (_this._worker) {\n            return _this._worker.withSyncedResources(editor\n              .getModels()\n              .filter(function (model) { return model.getModeId() === _this._modeId; })\n              .map(function (model) { return model.uri; }));\n          }\n          return worker;\n        });\n      }\n      this._client = p;\n    }\n    return this._client;\n  };\n  WorkerManager.prototype.getLanguageServiceWorker = function () {\n    var _this = this;\n    var resources = [];\n    for (var _i = 0; _i < arguments.length; _i++) {\n      resources[_i] = arguments[_i];\n    }\n    var _client;\n    return this._getClient()\n      .then(function (client) {\n      _client = client;\n    })\n      .then(function (_) {\n      if (_this._worker) {\n        return _this._worker.withSyncedResources(resources);\n      }\n    })\n      .then(function (_) { return _client; });\n  };\n  return WorkerManager;\n}());\nexport { WorkerManager };\n"],"sourceRoot":""}