1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/redis/redis.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,mDAAmD;AAC5D,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC,aAAa,4BAA4B;AACzC,aAAa,sBAAsB;AACnC,aAAa,sBAAsB;AACnC,aAAa,qBAAqB;AAClC,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,mCAAmC;AACtD,mBAAmB,gDAAgD;AACnE;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,gCAAgC;AACnD;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,uCAAuC;AAC1D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"49.49.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.redis',\n  ignoreCase: true,\n  brackets: [\n    { open: '[', close: ']', token: 'delimiter.square' },\n    { open: '(', close: ')', token: 'delimiter.parenthesis' }\n  ],\n  keywords: [\n    'APPEND',\n    'AUTH',\n    'BGREWRITEAOF',\n    'BGSAVE',\n    'BITCOUNT',\n    'BITFIELD',\n    'BITOP',\n    'BITPOS',\n    'BLPOP',\n    'BRPOP',\n    'BRPOPLPUSH',\n    'CLIENT',\n    'KILL',\n    'LIST',\n    'GETNAME',\n    'PAUSE',\n    'REPLY',\n    'SETNAME',\n    'CLUSTER',\n    'ADDSLOTS',\n    'COUNT-FAILURE-REPORTS',\n    'COUNTKEYSINSLOT',\n    'DELSLOTS',\n    'FAILOVER',\n    'FORGET',\n    'GETKEYSINSLOT',\n    'INFO',\n    'KEYSLOT',\n    'MEET',\n    'NODES',\n    'REPLICATE',\n    'RESET',\n    'SAVECONFIG',\n    'SET-CONFIG-EPOCH',\n    'SETSLOT',\n    'SLAVES',\n    'SLOTS',\n    'COMMAND',\n    'COUNT',\n    'GETKEYS',\n    'CONFIG',\n    'GET',\n    'REWRITE',\n    'SET',\n    'RESETSTAT',\n    'DBSIZE',\n    'DEBUG',\n    'OBJECT',\n    'SEGFAULT',\n    'DECR',\n    'DECRBY',\n    'DEL',\n    'DISCARD',\n    'DUMP',\n    'ECHO',\n    'EVAL',\n    'EVALSHA',\n    'EXEC',\n    'EXISTS',\n    'EXPIRE',\n    'EXPIREAT',\n    'FLUSHALL',\n    'FLUSHDB',\n    'GEOADD',\n    'GEOHASH',\n    'GEOPOS',\n    'GEODIST',\n    'GEORADIUS',\n    'GEORADIUSBYMEMBER',\n    'GETBIT',\n    'GETRANGE',\n    'GETSET',\n    'HDEL',\n    'HEXISTS',\n    'HGET',\n    'HGETALL',\n    'HINCRBY',\n    'HINCRBYFLOAT',\n    'HKEYS',\n    'HLEN',\n    'HMGET',\n    'HMSET',\n    'HSET',\n    'HSETNX',\n    'HSTRLEN',\n    'HVALS',\n    'INCR',\n    'INCRBY',\n    'INCRBYFLOAT',\n    'KEYS',\n    'LASTSAVE',\n    'LINDEX',\n    'LINSERT',\n    'LLEN',\n    'LPOP',\n    'LPUSH',\n    'LPUSHX',\n    'LRANGE',\n    'LREM',\n    'LSET',\n    'LTRIM',\n    'MGET',\n    'MIGRATE',\n    'MONITOR',\n    'MOVE',\n    'MSET',\n    'MSETNX',\n    'MULTI',\n    'PERSIST',\n    'PEXPIRE',\n    'PEXPIREAT',\n    'PFADD',\n    'PFCOUNT',\n    'PFMERGE',\n    'PING',\n    'PSETEX',\n    'PSUBSCRIBE',\n    'PUBSUB',\n    'PTTL',\n    'PUBLISH',\n    'PUNSUBSCRIBE',\n    'QUIT',\n    'RANDOMKEY',\n    'READONLY',\n    'READWRITE',\n    'RENAME',\n    'RENAMENX',\n    'RESTORE',\n    'ROLE',\n    'RPOP',\n    'RPOPLPUSH',\n    'RPUSH',\n    'RPUSHX',\n    'SADD',\n    'SAVE',\n    'SCARD',\n    'SCRIPT',\n    'FLUSH',\n    'LOAD',\n    'SDIFF',\n    'SDIFFSTORE',\n    'SELECT',\n    'SETBIT',\n    'SETEX',\n    'SETNX',\n    'SETRANGE',\n    'SHUTDOWN',\n    'SINTER',\n    'SINTERSTORE',\n    'SISMEMBER',\n    'SLAVEOF',\n    'SLOWLOG',\n    'SMEMBERS',\n    'SMOVE',\n    'SORT',\n    'SPOP',\n    'SRANDMEMBER',\n    'SREM',\n    'STRLEN',\n    'SUBSCRIBE',\n    'SUNION',\n    'SUNIONSTORE',\n    'SWAPDB',\n    'SYNC',\n    'TIME',\n    'TOUCH',\n    'TTL',\n    'TYPE',\n    'UNSUBSCRIBE',\n    'UNLINK',\n    'UNWATCH',\n    'WAIT',\n    'WATCH',\n    'ZADD',\n    'ZCARD',\n    'ZCOUNT',\n    'ZINCRBY',\n    'ZINTERSTORE',\n    'ZLEXCOUNT',\n    'ZRANGE',\n    'ZRANGEBYLEX',\n    'ZREVRANGEBYLEX',\n    'ZRANGEBYSCORE',\n    'ZRANK',\n    'ZREM',\n    'ZREMRANGEBYLEX',\n    'ZREMRANGEBYRANK',\n    'ZREMRANGEBYSCORE',\n    'ZREVRANGE',\n    'ZREVRANGEBYSCORE',\n    'ZREVRANK',\n    'ZSCORE',\n    'ZUNIONSTORE',\n    'SCAN',\n    'SSCAN',\n    'HSCAN',\n    'ZSCAN'\n  ],\n  operators: [\n  // NOT SUPPORTED\n  ],\n  builtinFunctions: [\n  // NOT SUPPORTED\n  ],\n  builtinVariables: [\n  // NOT SUPPORTED\n  ],\n  pseudoColumns: [\n  // NOT SUPPORTED\n  ],\n  tokenizer: {\n    root: [\n      { include: '@whitespace' },\n      { include: '@pseudoColumns' },\n      { include: '@numbers' },\n      { include: '@strings' },\n      { include: '@scopes' },\n      [/[;,.]/, 'delimiter'],\n      [/[()]/, '@brackets'],\n      [\n        /[\\w@#$]+/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@operators': 'operator',\n            '@builtinVariables': 'predefined',\n            '@builtinFunctions': 'predefined',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      [/[<>=!%&+\\-*/|~^]/, 'operator']\n    ],\n    whitespace: [[/\\s+/, 'white']],\n    pseudoColumns: [\n      [\n        /[$][A-Za-z_][\\w@#$]*/,\n        {\n          cases: {\n            '@pseudoColumns': 'predefined',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    numbers: [\n      [/0[xX][0-9a-fA-F]*/, 'number'],\n      [/[$][+-]*\\d*(\\.\\d*)?/, 'number'],\n      [/((\\d+(\\.\\d*)?)|(\\.\\d+))([eE][\\-+]?\\d+)?/, 'number']\n    ],\n    strings: [\n      [/'/, { token: 'string', next: '@string' }],\n      [/\"/, { token: 'string.double', next: '@stringDouble' }]\n    ],\n    string: [\n      [/[^']+/, 'string'],\n      [/''/, 'string'],\n      [/'/, { token: 'string', next: '@pop' }]\n    ],\n    stringDouble: [\n      [/[^\"]+/, 'string.double'],\n      [/\"\"/, 'string.double'],\n      [/\"/, { token: 'string.double', next: '@pop' }]\n    ],\n    scopes: [\n    // NOT SUPPORTED\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}