1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/java/java.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA,kEAAkE,IAAI,MAAM;AAC5E;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8CAA8C,IAAI,cAAc,EAAE,cAAc,EAAE;AAClF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sCAAsC,sBAAsB;AAC5D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"26.26.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  // the default separators except `@$`\n  wordPattern: /(-?\\d*\\.\\d\\w*)|([^\\`\\~\\!\\#\\%\\^\\&\\*\\(\\)\\-\\=\\+\\[\\{\\]\\}\\\\\\|\\;\\:\\'\\\"\\,\\.\\<\\>\\/\\?\\s]+)/g,\n  comments: {\n    lineComment: '//',\n    blockComment: ['/*', '*/']\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" },\n    { open: '<', close: '>' }\n  ],\n  folding: {\n    markers: {\n      start: new RegExp('^\\\\s*//\\\\s*(?:(?:#?region\\\\b)|(?:<editor-fold\\\\b))'),\n      end: new RegExp('^\\\\s*//\\\\s*(?:(?:#?endregion\\\\b)|(?:</editor-fold>))')\n    }\n  }\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.java',\n  keywords: [\n    'abstract',\n    'continue',\n    'for',\n    'new',\n    'switch',\n    'assert',\n    'default',\n    'goto',\n    'package',\n    'synchronized',\n    'boolean',\n    'do',\n    'if',\n    'private',\n    'this',\n    'break',\n    'double',\n    'implements',\n    'protected',\n    'throw',\n    'byte',\n    'else',\n    'import',\n    'public',\n    'throws',\n    'case',\n    'enum',\n    'instanceof',\n    'return',\n    'transient',\n    'catch',\n    'extends',\n    'int',\n    'short',\n    'try',\n    'char',\n    'final',\n    'interface',\n    'static',\n    'void',\n    'class',\n    'finally',\n    'long',\n    'strictfp',\n    'volatile',\n    'const',\n    'float',\n    'native',\n    'super',\n    'while',\n    'true',\n    'false'\n  ],\n  operators: [\n    '=',\n    '>',\n    '<',\n    '!',\n    '~',\n    '?',\n    ':',\n    '==',\n    '<=',\n    '>=',\n    '!=',\n    '&&',\n    '||',\n    '++',\n    '--',\n    '+',\n    '-',\n    '*',\n    '/',\n    '&',\n    '|',\n    '^',\n    '%',\n    '<<',\n    '>>',\n    '>>>',\n    '+=',\n    '-=',\n    '*=',\n    '/=',\n    '&=',\n    '|=',\n    '^=',\n    '%=',\n    '<<=',\n    '>>=',\n    '>>>='\n  ],\n  // we include these common regular expressions\n  symbols: /[=><!~?:&|+\\-*\\/\\^%]+/,\n  escapes: /\\\\(?:[abfnrtv\\\\\"']|x[0-9A-Fa-f]{1,4}|u[0-9A-Fa-f]{4}|U[0-9A-Fa-f]{8})/,\n  digits: /\\d+(_+\\d+)*/,\n  octaldigits: /[0-7]+(_+[0-7]+)*/,\n  binarydigits: /[0-1]+(_+[0-1]+)*/,\n  hexdigits: /[[0-9a-fA-F]+(_+[0-9a-fA-F]+)*/,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [\n      // identifiers and keywords\n      [\n        /[a-zA-Z_$][\\w$]*/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': { token: 'keyword.$0' },\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      // whitespace\n      { include: '@whitespace' },\n      // delimiters and operators\n      [/[{}()\\[\\]]/, '@brackets'],\n      [/[<>](?!@symbols)/, '@brackets'],\n      [\n        /@symbols/,\n        {\n          cases: {\n            '@operators': 'delimiter',\n            '@default': ''\n          }\n        }\n      ],\n      // @ annotations.\n      [/@\\s*[a-zA-Z_\\$][\\w\\$]*/, 'annotation'],\n      // numbers\n      [/(@digits)[eE]([\\-+]?(@digits))?[fFdD]?/, 'number.float'],\n      [/(@digits)\\.(@digits)([eE][\\-+]?(@digits))?[fFdD]?/, 'number.float'],\n      [/0[xX](@hexdigits)[Ll]?/, 'number.hex'],\n      [/0(@octaldigits)[Ll]?/, 'number.octal'],\n      [/0[bB](@binarydigits)[Ll]?/, 'number.binary'],\n      [/(@digits)[fFdD]/, 'number.float'],\n      [/(@digits)[lL]?/, 'number'],\n      // delimiter: after number because of .\\d floats\n      [/[;,.]/, 'delimiter'],\n      // strings\n      [/\"([^\"\\\\]|\\\\.)*$/, 'string.invalid'],\n      [/\"/, 'string', '@string'],\n      // characters\n      [/'[^\\\\']'/, 'string'],\n      [/(')(@escapes)(')/, ['string', 'string.escape', 'string']],\n      [/'/, 'string.invalid']\n    ],\n    whitespace: [\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, ''],\n      [/\\/\\*\\*(?!\\/)/, 'comment.doc', '@javadoc'],\n      [/\\/\\*/, 'comment', '@comment'],\n      [/\\/\\/.*$/, 'comment']\n    ],\n    comment: [\n      [/[^\\/*]+/, 'comment'],\n      // [/\\/\\*/, 'comment', '@push' ],  // nested comment not allowed :-(\n      // [/\\/\\*/,  'comment.invalid' ],  // this breaks block comments in the shape of /* //*/\n      [/\\*\\//, 'comment', '@pop'],\n      [/[\\/*]/, 'comment']\n    ],\n    //Identical copy of comment above, except for the addition of .doc\n    javadoc: [\n      [/[^\\/*]+/, 'comment.doc'],\n      // [/\\/\\*/, 'comment.doc', '@push' ],  // nested comment not allowed :-(\n      [/\\/\\*/, 'comment.doc.invalid'],\n      [/\\*\\//, 'comment.doc', '@pop'],\n      [/[\\/*]/, 'comment.doc']\n    ],\n    string: [\n      [/[^\\\\\"]+/, 'string'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [/\"/, 'string', '@pop']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}