1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/html/html.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AAC6D;AAC7D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP,gEAAgE,IAAI,MAAM;AAC1E;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,wEAAS;AACvC;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA,qBAAqB,eAAe,wEAAS;AAC7C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,2CAA2C,gCAAgC;AAC3E,0CAA0C,+BAA+B;AACzE,yDAAyD,kCAAkC;AAC3F,2DAA2D,kCAAkC;AAC7F;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0DAA0D,mCAAmC;AAC7F;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,kCAAkC;AACjE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,kCAAkC;AACjE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,kCAAkC;AACjE;AACA;AACA,2BAA2B,wDAAwD;AACnF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yDAAyD,mCAAmC;AAC5F;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,kCAAkC;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,kCAAkC;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,kCAAkC;AAChE;AACA;AACA,0BAA0B,wDAAwD;AAClF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,uBAAuB,EAAE;AACtC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kCAAkC;AAClC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW,4BAA4B;AACvC;AACA;AACA;AACA","file":"24.24.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { languages } from '../fillers/monaco-editor-core.js';\nvar EMPTY_ELEMENTS = [\n  'area',\n  'base',\n  'br',\n  'col',\n  'embed',\n  'hr',\n  'img',\n  'input',\n  'keygen',\n  'link',\n  'menuitem',\n  'meta',\n  'param',\n  'source',\n  'track',\n  'wbr'\n];\nexport var conf = {\n  wordPattern: /(-?\\d*\\.\\d\\w*)|([^\\`\\~\\!\\@\\$\\^\\&\\*\\(\\)\\=\\+\\[\\{\\]\\}\\\\\\|\\;\\:\\'\\\"\\,\\.\\<\\>\\/\\s]+)/g,\n  comments: {\n    blockComment: ['<!--', '-->']\n  },\n  brackets: [\n    ['<!--', '-->'],\n    ['<', '>'],\n    ['{', '}'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" },\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '<', close: '>' }\n  ],\n  onEnterRules: [\n    {\n      beforeText: new RegExp(\"<(?!(?:\" + EMPTY_ELEMENTS.join('|') + \"))([_:\\\\w][_:\\\\w-.\\\\d]*)([^/>]*(?!/)>)[^<]*$\", 'i'),\n      afterText: /^<\\/([_:\\w][_:\\w-.\\d]*)\\s*>$/i,\n      action: {\n        indentAction: languages.IndentAction.IndentOutdent\n      }\n    },\n    {\n      beforeText: new RegExp(\"<(?!(?:\" + EMPTY_ELEMENTS.join('|') + \"))(\\\\w[\\\\w\\\\d]*)([^/>]*(?!/)>)[^<]*$\", 'i'),\n      action: { indentAction: languages.IndentAction.Indent }\n    }\n  ],\n  folding: {\n    markers: {\n      start: new RegExp('^\\\\s*<!--\\\\s*#region\\\\b.*-->'),\n      end: new RegExp('^\\\\s*<!--\\\\s*#endregion\\\\b.*-->')\n    }\n  }\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.html',\n  ignoreCase: true,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [\n      [/<!DOCTYPE/, 'metatag', '@doctype'],\n      [/<!--/, 'comment', '@comment'],\n      [/(<)((?:[\\w\\-]+:)?[\\w\\-]+)(\\s*)(\\/>)/, ['delimiter', 'tag', '', 'delimiter']],\n      [/(<)(script)/, ['delimiter', { token: 'tag', next: '@script' }]],\n      [/(<)(style)/, ['delimiter', { token: 'tag', next: '@style' }]],\n      [/(<)((?:[\\w\\-]+:)?[\\w\\-]+)/, ['delimiter', { token: 'tag', next: '@otherTag' }]],\n      [/(<\\/)((?:[\\w\\-]+:)?[\\w\\-]+)/, ['delimiter', { token: 'tag', next: '@otherTag' }]],\n      [/</, 'delimiter'],\n      [/[^<]+/] // text\n    ],\n    doctype: [\n      [/[^>]+/, 'metatag.content'],\n      [/>/, 'metatag', '@pop']\n    ],\n    comment: [\n      [/-->/, 'comment', '@pop'],\n      [/[^-]+/, 'comment.content'],\n      [/./, 'comment.content']\n    ],\n    otherTag: [\n      [/\\/?>/, 'delimiter', '@pop'],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/] // whitespace\n    ],\n    // -- BEGIN <script> tags handling\n    // After <script\n    script: [\n      [/type/, 'attribute.name', '@scriptAfterType'],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter',\n          next: '@scriptEmbedded',\n          nextEmbedded: 'text/javascript'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/(<\\/)(script\\s*)(>)/, ['delimiter', 'tag', { token: 'delimiter', next: '@pop' }]]\n    ],\n    // After <script ... type\n    scriptAfterType: [\n      [/=/, 'delimiter', '@scriptAfterTypeEquals'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter',\n          next: '@scriptEmbedded',\n          nextEmbedded: 'text/javascript'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/script\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <script ... type =\n    scriptAfterTypeEquals: [\n      [\n        /\"([^\"]*)\"/,\n        {\n          token: 'attribute.value',\n          switchTo: '@scriptWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        /'([^']*)'/,\n        {\n          token: 'attribute.value',\n          switchTo: '@scriptWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter',\n          next: '@scriptEmbedded',\n          nextEmbedded: 'text/javascript'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/script\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <script ... type = $S2\n    scriptWithCustomType: [\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter',\n          next: '@scriptEmbedded.$S2',\n          nextEmbedded: '$S2'\n        }\n      ],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/script\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    scriptEmbedded: [\n      [/<\\/script/, { token: '@rematch', next: '@pop', nextEmbedded: '@pop' }],\n      [/[^<]+/, '']\n    ],\n    // -- END <script> tags handling\n    // -- BEGIN <style> tags handling\n    // After <style\n    style: [\n      [/type/, 'attribute.name', '@styleAfterType'],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter',\n          next: '@styleEmbedded',\n          nextEmbedded: 'text/css'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/(<\\/)(style\\s*)(>)/, ['delimiter', 'tag', { token: 'delimiter', next: '@pop' }]]\n    ],\n    // After <style ... type\n    styleAfterType: [\n      [/=/, 'delimiter', '@styleAfterTypeEquals'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter',\n          next: '@styleEmbedded',\n          nextEmbedded: 'text/css'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/style\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <style ... type =\n    styleAfterTypeEquals: [\n      [\n        /\"([^\"]*)\"/,\n        {\n          token: 'attribute.value',\n          switchTo: '@styleWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        /'([^']*)'/,\n        {\n          token: 'attribute.value',\n          switchTo: '@styleWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter',\n          next: '@styleEmbedded',\n          nextEmbedded: 'text/css'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/style\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <style ... type = $S2\n    styleWithCustomType: [\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter',\n          next: '@styleEmbedded.$S2',\n          nextEmbedded: '$S2'\n        }\n      ],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/style\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    styleEmbedded: [\n      [/<\\/style/, { token: '@rematch', next: '@pop', nextEmbedded: '@pop' }],\n      [/[^<]+/, '']\n    ]\n    // -- END <style> tags handling\n  }\n};\n// TESTED WITH:\n// <!DOCTYPE html>\n// <html>\n// <head>\n//  <title>Monarch Workbench</title>\n//  <meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\" />\n//  <!----\n//  -- -- -- a comment -- -- --\n//  ---->\n//  <style bah=\"bah\">\n//   body { font-family: Consolas; } /* nice */\n//  </style>\n// </head\n// >\n// a = \"asd\"\n// <body>\n//  <br/>\n//  <div\n//  class\n//  =\n//  \"test\"\n//  >\n//   <script>\n//    function() {\n//     alert(\"hi </ script>\"); // javascript\n//    };\n//   </script>\n//   <script\n// \tbah=\"asdfg\"\n// \ttype=\"text/css\"\n// \t>\n//  .bar { text-decoration: underline; }\n//   </script>\n//  </div>\n// </body>\n// </html>\n"],"sourceRoot":""}