1# *DO NOT DIRECTLY EDIT THIS FILE, IT IS AUTOMATICALLY GENERATED AND IT IS BASED ON:*
2# https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmQEO36liL4FdDJLWVNMaVV2UmRKSnpXU09MYkdGbEE
3about=Giới thiệu về
4aboutDrawio=Giới thiệu về draw.io
5accessDenied=Truy cập bị từ chối
6action=Action
7actualSize=Kích thước thực tế
8add=Thêm
9addAccount=Add account
10addedFile=Đã thêm {1}
11addImages=Thêm hình ảnh
12addImageUrl=Thêm đường dẫn hình ảnh
13addLayer=Thêm lớp
14addProperty=Thêm thuộc tính
15address=Địa chỉ
16addToExistingDrawing=Thêm vào bản vẽ có sẵn
17addWaypoint=Thêm điểm tham chiếu
18adjustTo=Điều chỉnh đến
19advanced=Nâng cao
20align=Căn lề
21alignment=Sự căn lề
22allChangesLost=Tất cả mọi thay đổi sẽ mất!
23allPages=Tất cả các Trang
24allProjects=Tất cả Dự án
25allSpaces=Toàn bộ chuyên mục
26allTags=Tất cả Tags
27anchor=Neo
28android=Android
29angle=Góc
30arc=Arc
31areYouSure=Bạn chắc chắn chứ?
32ensureDataSaved=Hãy chắc chắn rằng dữ liệu đã được lưu trước khi đóng.
33allChangesSaved=Đã lưu tất cả thay đổi
34allChangesSavedInDrive=Đã lưu tất cả thay đổi vào Google Drive
35allowPopups=Cho phép hiển thị pop-up để tránh hộp thoại này.
36allowRelativeUrl=Allow relative URL
37alreadyConnected=Đã kết nối các giao điểm
38apply=Áp dụng
39archiMate21=ArchiMate 2.1
40arrange=Sắp xếp
41arrow=Mũi tên
42arrows=Các mũi tên
43asNew=Như mới
44atlas=Thiên thanh
45author=Tác giả
46authorizationRequired=Yêu cầu ủy quyền
47authorizeThisAppIn=Ủy quyền ứng dụng này trong {1}:
48authorize=Ủy quyền
49authorizing=Đang ủy quyền
50automatic=Tự động
51autosave=Tự động lưu
52autosize=Tự động chọn kích thước
53attachments=Đính kèm
54aws=AWS
55aws3d=AWS 3D
56azure=Azure
57back=Back
58background=Nền
59backgroundColor=Màu nền
60backgroundImage=Ảnh nền
61basic=Cơ bản
62blankDrawing=Bản vẽ trống
63blankDiagram=Biểu đồ trống
64block=Khối
65blockquote=Khối trích dẫn
66blog=Blog
67bold=Đậm
68bootstrap=Bootstrap
69border=Border
70borderColor=Màu viền
71borderWidth=Kích thước viền
72bottom=Đáy
73bottomAlign=Căn lề đáy
74bottomLeft=Dưới cùng bên trái
75bottomRight=Dưới cùng bên phải
76bpmn=BPMN
77bringForward=Bring Forward
78browser=Trình duyệt
79bulletedList=Danh sách chấm đầu dòng
80business=Kinh doanh
81busy=Đang xử lí
82cabinets=Tủ chứa
83cancel=Hủy
84center=Đưa vào giữa
85cannotLoad=Tải thất bại. Vui lòng thử lại sau.
86cannotLogin=Đăng nhập thất bại. Vui lòng thử lại sau.
87cannotOpenFile=Không thể mở tập tin
88change=Thay đổi
89changeOrientation=Đổi hướng
90changeUser=Đổi người dùng
91changeStorage=Change storage
92changesNotSaved=Thay đổi chưa được lưu
93classDiagram=Class Diagram
94userJoined={1} đã tham gia
95userLeft={1} đã thoát
96chatWindowTitle=Chat
97chooseAnOption=Chọn một tùy chọn
98chromeApp=Ứng dụng Chrome
99collaborativeEditingNotice=Important Notice for Collaborative Editing
100compare=Compare
101compressed=Đã nén
102commitMessage=Nội dung thay đổi
103configLinkWarn=This link configures draw.io. Only click OK if you trust whoever gave you it!
104configLinkConfirm=Click OK to configure and restart draw.io.
105container=Container
106csv=CSV
107dark=Dark
108diagramXmlDesc=XML File
109diagramHtmlDesc=HTML File
110diagramPngDesc=Editable Bitmap Image
111diagramSvgDesc=Editable Vector Image
112didYouMeanToExportToPdf=Did you mean to export to PDF?
113draftFound=Tìm thấy một bản nháp cho '{1}'. Tải lại bản nháp này hoặc loại bỏ bản nháp để tiếp tục
114draftRevisionMismatch=There is a different version of this diagram on a shared draft of this page. Please edit the diagram from the draft to ensure you are working with the latest version.
115selectDraft=Select a draft to continue editing:
116dragAndDropNotSupported=Kéo và thả không hỗ trợ cho hình ảnh. Thay vào đó, bạn có muốn nhập hình ảnh vào không?
117dropboxCharsNotAllowed=Những kí tự sau không được chấp nhận: \ / : ? * " |
118check=Kiểm tra
119checksum=Checksum
120circle=Vòng tròn
121cisco=Cisco
122classic=Cổ điển
123clearDefaultStyle=Xóa phong cách mặc định
124clearWaypoints=Xóa điểm tham chiếu
125clipart=Ảnh nghệ thuật
126close=Đóng
127closingFile=Closing file
128collaborator=Người cộng tác
129collaborators=Người cộng tác
130collapse=Thu gọn
131collapseExpand=Thu gọn/Mở rộng
132collapse-expand=Nhấp chuột để thu gọn/mở rộng\nShift - nhấp chuột để di chuyển những thành phần lân cận \nAtl - nhấp chuột để bảo vệ kích thước nhóm
133collapsible=Có thể thu gọn
134comic=Viết tay
135comment=Bình luận
136commentsNotes=Bình luận/Ghi chú
137compress=Compress
138configuration=Configuration
139connect=Kết nối
140connecting=Đang kết nối
141connectWithDrive=Kết nối với Google Drive
142connection=Liên kết
143connectionArrows=Mũi tên liên kết
144connectionPoints=Điểm liên kết
145constrainProportions=Hạn chế tỉ lệ
146containsValidationErrors=Có lỗi xác thực
147copiedToClipboard=Đã sao chép vào clipboard
148copy=Sao chép
149copyConnect=Sao chép trên liên kết
150copyCreated=A copy of the file was created.
151copyData=Copy Data
152copyOf=Bản sao của {1}
153copyOfDrawing=Bản sao của bản vẽ
154copySize=Copy Size
155copyStyle=Sao chép phong cách
156create=Tạo
157createNewDiagram=Tạo biểu đồ mới
158createRevision=Tạo sửa đổi
159createShape=Tạo hình
160crop=Cắt
161curved=Đường cong
162custom=Tùy chỉnh
163current=Hiện tại
164currentPage=Current page
165cut=Cắt
166dashed=Gạch ngang
167decideLater=Quyết định sau
168default=Mặc định
169delete=Xóa
170deleteColumn=Xóa cột
171deleteLibrary401=Không có quyền xóa thư viện này
172deleteLibrary404=Không tìm thấy thư viện đã chọn
173deleteLibrary500=Có lỗi khi xóa thư viện
174deleteLibraryConfirm=Bạn đang muốn xóa vĩnh viễn thư viện này. Bạn có chắc về việc này?
175deleteRow=Xóa dòng
176description=Miêu tả
177device=Thiết bị
178diagram=Biểu đồ
179diagramContent=Nội dung biểu đồ
180diagramLocked=Biểu đồ đã bị khóa nhằm ngăn chặn việc mất dữ liệu
181diagramLockedBySince=The diagram is locked by {1} since {2} ago
182diagramName=Tên biểu đồ
183diagramIsPublic=Biểu đồ được công khai
184diagramIsNotPublic=Biểu đồ không được công khai
185diamond=Kim cương
186diamondThin=Kim cương (mỏng)
187didYouKnow=Bạn có biết...
188direction=Hướng
189discard=Loại bỏ
190discardChangesAndReconnect=Loại bỏ các Thay đổi và Kết nối lại
191googleDriveMissingClickHere=Không có Google Drive? Nhấn vào đây!
192discardChanges=Loại bỏ các Thay đổi
193disconnected=Đã mất kết nối
194distribute=Phân phối
195done=Xong
196doNotShowAgain=Do not show again
197dotted=Chấm
198doubleClickOrientation=Nhấp đôi chuột để đổi hướng
199doubleClickTooltip=Nhấp đôi chuột để chèn văn bản
200doubleClickChangeProperty=Nhấp đôi chuột để đổi tên thuộc tính
201download=Tải xuống
202downloadDesktop=Get Desktop
203downloadAs=Tải xuống dưới dạng
204clickHereToSave=Nhấn vào đây để lưu
205dpi=DPI
206draftDiscarded=Bản nháp đã bị loại bỏ
207draftSaved=Bản nháp đã được lưu
208dragElementsHere=Kéo các đối tượng đến đây
209dragImagesHere=Kéo hình ảnh hay đường dẫn đến đây
210dragUrlsHere=Kéo đường dẫn đến đây
211draw.io=draw.io
212drawing=Bản vẽ{1}
213drawingEmpty=Bản vẽ trống
214drawingTooLarge=Bản vẽ quá lớn
215drawioForWork=Draw.io cho GSuite
216dropbox=Dropbox
217duplicate=Tạo bản sao
218duplicateIt=Tạo bản sao cho {1}
219divider=Đường phân chia
220dx=Dx
221dy=Dy
222east=Hướng Đông
223edit=Chỉnh sửa
224editData=Chỉnh sửa dữ liệu
225editDiagram=Chỉnh sửa biểu đồ
226editGeometry=Chỉnh sửa hình học
227editImage=Chỉnh sửa ảnh
228editImageUrl=Chỉnh sửa đường dẫn hình ảnh
229editLink=Chỉnh sửa liên kết
230editShape=Chỉnh sửa hình
231editStyle=Chỉnh sửa phong cách
232editText=Chỉnh sửa văn bản
233editTooltip=Chỉnh sửa chú giải
234glass=Hiệu ứng gương
235googleImages=Google Hình ảnh
236imageSearch=Tìm kiếm hình ảnh
237eip=EIP
238embed=Nhúng
239embedFonts=Embed Fonts
240embedImages=Hình ảnh nhúng
241mainEmbedNotice=Dán cái này vào trong trang
242electrical=Điện
243ellipse=Ellipse
244embedNotice=Dán cái này một lần vào cuối trang
245enterGroup=Điền nhóm
246enterName=Điền tên
247enterPropertyName=Điền tên thuộc tính
248enterValue=Điền giá trị
249entityRelation=Mối quan hệ của đối tượng
250entityRelationshipDiagram=Entity Relationship Diagram
251error=Lỗi
252errorDeletingFile=Lỗi khi xóa tập tin
253errorLoadingFile=Lỗi khi tải tập tin
254errorRenamingFile=Lỗi khi đổi tên tập tin
255errorRenamingFileNotFound=Lỗi khi đổi tên tập tin. Không tìm thấy tập tin.
256errorRenamingFileForbidden=Lỗi khi đổi tên tập tin. Không đủ quyền truy xuất.
257errorSavingDraft=Lỗi khi lưu bản nháp
258errorSavingFile=Lỗi khi lưu tập tin
259errorSavingFileUnknown=Lỗi khi cấp phép với máy chủ Google. Xin vui lòng làm mới trang để thử lại.
260errorSavingFileForbidden=Lỗi khi lưu tập tin. Không đủ quyền truy xuất.
261errorSavingFileNameConflict=Không thể lưu biểu đồ, Trang hiện tại đã có tập tin mang tên '{1}'
262errorSavingFileNotFound=Lỗi khi lưu tập tin. Không tìm thấy tập tin.
263errorSavingFileReadOnlyMode=Could not save diagram while read-only mode is active.
264errorSavingFileSessionTimeout=Phiên làm việc của bạn đã kết thúc. Vui lòng <a target='_blank' href='{1}'>{2}</a> và trở về tab này để thử lưu lại lần nữa.
265errorSendingFeedback=Lỗi khi gửi phản hồi.
266errorUpdatingPreview=Lỗi khi cập nhật bản xem trước.
267exit=Thoát
268exitGroup=Thoát khỏi nhóm
269expand=Mở rộng
270export=Xuất tập tin
271exporting=Đang xuất tập tin
272exportAs=Xuất tập tin dưới dạng
273exportOptionsDisabled=Lựa chọn xuất tập tin bị vô hiệu hóa
274exportOptionsDisabledDetails=Người sở hữu đã vô hiệu hóa quyền tải xuống, in hoặc sao chép đối với người bình luận hoặc người xem tập tin này.
275externalChanges=External Changes
276extras=Bổ sung
277facebook=Facebook
278failedToSaveTryReconnect=Lưu thất bại, đang thử kết nối lại
279featureRequest=Đề xuất tính năng
280feedback=Phản hồi
281feedbackSent=Gửi phản hồi thành công.
282floorplans=Nội thất
283file=Tập tin
284fileChangedOverwriteDialog=Tập tin đã được thay đổi. Ghi đè các thay đổi?
285fileChangedSyncDialog=The file has been modified. Click 'Yes' to merge changes or 'No' to overwrite.
286fileChangedSync=The file has been modified. Click here to synchronize.
287overwrite=Ghi đè
288synchronize=Synchronize
289filename=Tên tập tin
290fileExists=Tập tin đã tồn tại
291fileMovedToTrash=File was moved to trash
292fileNearlyFullSeeFaq=Tập tin đã gần đầy, vui lòng xem FAQ
293fileNotFound=Không tìm thấy tập tin
294repositoryNotFound=Không tìm thấy kho chứa
295fileNotFoundOrDenied=Không tìm thấy tập tin. Tập tin không tồn tại hoặc bạn không có quyền đọc.
296fileNotLoaded=Tập tin chưa được tải
297fileNotSaved=Tập tin chưa được lưu
298fileOpenLocation=Bạn muốn mở (các) tập tin này thế nào?
299filetypeHtml=.html causes file to save as HTML with redirect to cloud URL
300filetypePng=.png causes file to save as PNG with embedded data
301filetypeSvg=.svg causes file to save as SVG with embedded data
302fileWillBeSavedInAppFolder={1} sẽ được lưu trong thư mục ứng dụng
303fill=Tô
304fillColor=Tô màu
305filterCards=Filter Cards
306find=Tìm
307fit=Vừa
308fitContainer=Đặt lại kích thước của container
309fitIntoContainer=Vừa với container
310fitPage=Vừa với trang
311fitPageWidth=Vừa với chiều rộng trang
312fitTo=Vừa với
313fitToSheetsAcross=(Các) sheet ngang
314fitToBy=bởi
315fitToSheetsDown=(Các) sheet dọc
316fitTwoPages=Hai trang
317fitWindow=Vừa với cửa sổ
318flip=Lật
319flipH=Lật ngang
320flipV=Lật dọc
321flowchart=Biểu đồ Flowchart
322folder=Thư mục
323font=Font chữ
324fontColor=Màu Font
325fontFamily=Họ Font
326fontSize=Kích thước Font
327forbidden=Bạn không được ủy quyền để truy cập tập tin này
328format=Định dạng
329formatPanel=Bảng định dạng
330formatted=Đã định dạng
331formattedText=Văn bản đã định dạng
332formatPng=PNG
333formatGif=GIF
334formatJpg=JPEG
335formatPdf=PDF
336formatSql=SQL
337formatSvg=SVG
338formatHtmlEmbedded=HTML
339formatSvgEmbedded=SVG (với XML)
340formatVsdx=VSDX
341formatVssx=VSSX
342formatXmlPlain=XML (Trơn)
343formatXml=XML
344forum=Thảo luận/Diễn đàn trợ giúp
345freehand=Freehand
346fromTemplate=Từ bản mẫu
347fromTemplateUrl=Từ đường dẫn bản mẫu
348fromText=Từ văn bản
349fromUrl=Từ URL
350fromThisPage=Từ trang này
351fullscreen=Toàn màn hình
352gap=Gap
353gcp=GCP
354general=Chung
355github=GitHub
356gitlab=GitLab
357gliffy=Gliffy
358global=Toàn cầu
359googleDocs=Google Docs
360googleDrive=Google Drive
361googleGadget=Google Gadget
362googlePlus=Google+
363googleSharingNotAvailable=Sharing is only available via Google Drive. Please click Open below and share from the more actions menu:
364googleSlides=Google Slides
365googleSites=Google Sites
366googleSheets=Google Sheets
367gradient=Độ dốc
368gradientColor=Màu
369grid=Lưới
370gridColor=Màu lưới
371gridSize=Kích thước lưới
372group=Nhóm lại
373guides=Hướng dẫn
374hateApp=Tôi ghét draw.io
375heading=Tiêu đề
376height=Độ cao
377help=Hỗ trợ
378helpTranslate=Giúp chúng tôi dịch ứng dụng này
379hide=Ẩn
380hideIt=Ẩn {1}
381hidden=Đã ẩn
382home=Về nhóm gốc
383horizontal=Chiều ngang
384horizontalFlow=Luồng theo chiều ngang
385horizontalTree=Cây theo chiều ngang
386howTranslate=Bạn đánh giá bản dịch này như thế nào?
387html=HTML
388htmlText=Văn bản HTML
389id=ID
390iframe=IFrame
391ignore=Bỏ qua
392image=Hình ảnh
393imageUrl=Đường dẫn hình ảnh
394images=Hình ảnh
395imagePreviewError=Hình ảnh này không thể tải để xem trước. Vui lòng kiểm tra lại đường dẫn.
396imageTooBig=Hình ảnh quá lớn
397imgur=Imgur
398import=Nhập
399importFrom=Nhập từ
400includeCopyOfMyDiagram=Bao gồm một bản sao biểu đồ của tôi
401increaseIndent=Tăng tỉ lệ thụt lề
402decreaseIndent=Giảm tỉ lệ thụt lề
403insert=Chèn
404insertColumnBefore=Chèn cột vào bên trái
405insertColumnAfter=Chèn cột vào bên phải
406insertEllipse=Chèn hình elip
407insertImage=Chèn ảnh
408insertHorizontalRule=Chèn quy tắc ngang
409insertLink=Chèn đường dẫn
410insertPage=Insert Page
411insertRectangle=Chèn hình chữ nhật
412insertRhombus=Insert Rhombus
413insertRowBefore=Chèn dòng lên trên
414insertRowAfter=Chèn dòng xuống dưới
415insertText=Chèn văn bản
416inserting=Đang chèn
417installApp=Install App
418invalidFilename=Tên biểu đồ không được chứa những kí tự sau: \ / | : ' { } < > & + ? = "
419invalidLicenseSeeThisPage=Giấy phép của bạn không hợp lệ, vui lòng xem tại <a target="_blank" href="https://support.draw.io/display/DFCS/Licensing+your+draw.io+plugin">trang này</a>.
420invalidInput=Invalid input
421invalidName=Tên không hợp lệ
422invalidOrMissingFile=Tập tin bị thiếu hoặc không hợp lệ
423invalidPublicUrl=Đường dẫn không hợp lệ
424isometric=Đường đẳng cự
425ios=iOS
426italic=Chữ nghiêng
427kennedy=Kennedy
428keyboardShortcuts=Phím tắt
429layers=Lớp
430landscape=Khung cảnh
431language=Ngôn ngữ
432leanMapping=Ánh xạ theo khuynh hướng
433lastChange=Thay đổi lần cuối {1}  trước
434lessThanAMinute=ít hơn một phút
435licensingError=Lỗi cấp phép
436licenseHasExpired=Giấy phép của {1} đã hết hạn vào {2}. Nhấn vào đây.
437licenseRequired=This feature requires draw.io to be licensed.
438licenseWillExpire=Giấy phép của {1} sẽ hết hạn vào {2}. Nhấn vào đây.
439lineJumps=Line jumps
440linkAccountRequired=Nếu một biểu đồ không được công khai, bạn cần một tài khoản Google để xem liên kết.
441linkText=Liên kết văn bản
442list=Danh sách
443minute=phút
444minutes=phút
445hours=giờ
446days=ngày
447months=tháng
448years=năm
449restartForChangeRequired=Thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi làm mới trang.
450laneColor=Màu làn
451lastModified=Thay đổi lần cuối vào
452layout=Bố cục
453left=Trái
454leftAlign=Căn lề trái
455leftToRight=Trái sang phải
456libraryTooltip=Kéo và thả hình vào đây hoặc nhấn + để thêm vào. Nhấp đôi chuột để chỉnh sửa.
457lightbox=Hiệu ứng Lightbox
458line=Dòng
459lineend=Cuối dòng
460lineheight=Độ cao của dòng
461linestart=Đầu dòng
462linewidth=Chiều rộng của dòng
463link=Đường dẫn
464links=Đường dẫn
465loading=Đang tải
466lockUnlock=Khóa/Mở khóa
467loggedOut=Đã đăng xuất
468logIn=Đăng nhập
469loveIt=Tôi yêu {1}
470lucidchart=Lucidchart
471maps=Maps
472mathematicalTypesetting=Sắp chữ kiểu toán học
473makeCopy=Tạo bản sao
474manual=Hướng dẫn
475merge=Merge
476mermaid=Mermaid
477microsoftOffice=Microsoft Office
478microsoftExcel=Microsoft Excel
479microsoftPowerPoint=Microsoft PowerPoint
480microsoftWord=Microsoft Word
481middle=Giữa
482minimal=Minimal
483misc=Linh tinh
484mockups=Bản mẫu
485modificationDate=Ngày chỉnh sửa
486modifiedBy=Chỉnh sửa bởi
487more=Xem thêm
488moreResults=Xem thêm kết quả
489moreShapes=Xem thêm hình
490move=Di chuyển
491moveToFolder=Di chuyển đến thư mục
492moving=Đang di chuyển
493moveSelectionTo=Di chuyển đến {1}
494name=Tên
495navigation=Định hướng
496network=Network
497networking=Mạng lưới
498new=Mới
499newLibrary=Thư viện mới
500nextPage=Trang tiếp theo
501no=Không
502noPickFolder=No, pick folder
503noAttachments=Không tìm thấy phần đính kèm
504noColor=Không có màu
505noFiles=Không có tập tin
506noFileSelected=Không có tập tin được chọn
507noLibraries=Không tìm thấy thư viện
508noMoreResults=Không còn kết quả khác
509none=Không
510noOtherViewers=Không có người xem khác
511noPlugins=Không có trình cắm
512noPreview=Không có xem trước
513noResponse=Không có phản hồi từ máy chủ
514noResultsFor=Không có kết quả cho '{1}'
515noRevisions=Không có sửa đổi
516noSearchResults=Không có kết quả tìm kiếm
517noPageContentOrNotSaved=Không có mỏ neo nào trên trang này hoặc nó chưa được lưu
518normal=Bình thường
519north=Hướng Bắc
520notADiagramFile=Không phải tập tin biểu đồ
521notALibraryFile=Không phải tập tin thư viện
522notAvailable=Không khả dụng
523notAUtf8File=Không phải tập tin định dạng UTF-8
524notConnected=Chưa kết nối
525note=Ghi chú
526notion=Notion
527notSatisfiedWithImport=Not satisfied with the import?
528notUsingService=Không sử dụng {1}?
529numberedList=Danh sách đánh số
530offline=Ngoại tuyến
531ok=OK
532oneDrive=OneDrive
533online=Trực tuyến
534opacity=Độ mờ
535open=Mở
536openArrow=Mũi tên mở
537openExistingDiagram=Mở biểu đồ sẵn có
538openFile=Mở tập tin
539openFrom=Mở từ
540openLibrary=Mở thư viện
541openLibraryFrom=Mở thư viện từ
542openLink=Mở đường dẫn
543openInNewWindow=Mở trong cửa sổ mới
544openInThisWindow=Mở trong cửa sổ này
545openIt=Mở {1}
546openRecent=Mở tập tin gần đây
547openSupported=Định dạng được hỗ trợ là các tập tin lưu từ phần mềm này (.xml), .vsdx và .gliffy
548options=Tùy chọn
549organic=Có tổ chức
550orgChart=Org Chart
551orthogonal=Trực giao
552otherViewer=Người xem khác
553otherViewers=Những người xem khác
554outline=Phác thảo
555oval=Hình bầu dục
556page=Trang
557pageContent=Nội dung trang
558pageNotFound=Không tìm thấy trang
559pageWithNumber=Trang-{1}
560pages=Trang
561pageView=Xem trang
562pageSetup=Cài đặt trang
563pageScale=Tỉ lệ trang
564pan=Dịch chuyển
565panTooltip=Giữ Space+Kéo để dịch chuyển
566paperSize=Kích thước giấy
567pattern=Khuôn mẫu
568parallels=Parallels
569paste=Dán
570pasteData=Paste Data
571pasteHere=Dán ở đây
572pasteSize=Paste Size
573pasteStyle=Dán kiểu chữ
574perimeter=Chu vi
575permissionAnyone=Ai cũng có thể chỉnh sửa
576permissionAuthor=Chỉ tôi được chỉnh sửa
577pickFolder=Chọn một thư mục
578pickLibraryDialogTitle=Chọn thư viện
579publicDiagramUrl=Công khai đường dẫn của biểu đồ
580placeholders=Placeholders
581plantUml=PlanUML
582plugins=Trình cắm
583pluginUrl=Đường dẫn trình cắm
584pluginWarning=Trang yêu cầu tải (các) trình cắm sau:\n \n {1}\n \nBạn có muốn tải (các) trình cắm này ngay bây giờ?\n \n LƯU Ý: Chỉ cho phép chạy trình cắm khi bạn hiểu rõ tác động bảo mật của việc này.\n
585plusTooltip=Nhấp chuột để kết nối và nhân bản (ctrl + nhấp chuột để nhân bản, shift + nhấp chuột để kết nối). Kéo để kết nói (ctrl + kéo để nhân bản).
586portrait=Chân dung
587position=Vị trí
588posterPrint=In Poster
589preferences=Tùy chọn
590preview=Xem trước
591previousPage=Trang trước
592print=In
593printAllPages=In tất cả các trang
594procEng=Quy trình kĩ thuật
595project=Dự án
596priority=Độ ưu tiên
597properties=Thuộc tính
598publish=Xuất bản
599quickStart=Bắt đầu nhanh video
600rack=Giá đỡ
601radial=Radial
602radialTree=Cây hướng tâm
603readOnly=Chỉ đọc
604reconnecting=Đang kết nối lại
605recentlyUpdated=Vừa cập nhật
606recentlyViewed=Vừa xem
607rectangle=Rectangle
608redirectToNewApp=Tập tin này đã được tạo hay sửa đổi trên một phiên bản mới hơn của ứng dụng. Bạn sẽ được chuyển hướng ngay bây giờ.
609realtimeTimeout=Có vẻ như bạn đã làm một số thay đổi khi đăng xuất. Chúng tôi xin lỗi khi không thể lưu những thay đổi này.
610redo=Làm lại
611refresh=Làm mới
612regularExpression=Regular Expression
613relative=Relative
614relativeUrlNotAllowed=Relative URL not allowed
615rememberMe=Ghi nhớ đăng nhập
616rememberThisSetting=Ghi nhớ cài đặt này
617removeFormat=Xóa định dạng
618removeFromGroup=Loại bỏ khỏi nhóm
619removeIt=Loại bỏ {1}
620removeWaypoint=Loại bỏ điểm tham chiếu
621rename=Đổi tên
622renamed=Đã đổi tên
623renameIt=Đổi tên {1}
624renaming=Đang đổi tên
625replace=Thay thế
626replaceIt={1} đã tồn tại. Bạn có muốn thay thế nó không?
627replaceExistingDrawing=Thay thế bản vẽ sẵn có
628required=cần thiết
629reset=Reset
630resetView=Reset màn hình
631resize=Đặt lại kích thước
632resizeLargeImages=Do you want to resize large images to make the application run faster?
633retina=Retina
634responsive=Responsive
635restore=Phục hồi
636restoring=Đang phục hồi
637retryingIn=Thử lại trong {1} giây
638retryingLoad=Tải thất bại. Đang thử lại...
639retryingLogin=Quá thời gian đăng nhập. Đang thử lại...
640reverse=Đảo ngược
641revision=Phiên bản chỉnh sửa
642revisionHistory=Lịch sử sửa đổi
643rhombus=Rhombus
644right=Phải
645rightAlign=Căn lề phải
646rightToLeft=Phải sang trái
647rotate=Xoay
648rotateTooltip=Nhấp chuột và kéo để xoay, nhấp chuột để xoay 90 độ
649rotation=Xoay tròn
650rounded=Tròn
651save=Lưu
652saveAndExit=Lưu & Thoát
653saveAs=Lưu dưới dạng
654saveAsXmlFile=Lưu dưới dạng tập tin XML?
655saved=Đã lưu
656saveDiagramFirst=Please save the diagram first
657saveDiagramsTo=Lưu biểu đồ vào
658saveLibrary403=Không có quyền chỉnh sửa thư viện này
659saveLibrary500=Có lỗi khi lưu thư viện
660saveLibraryReadOnly=Could not save library while read-only mode is active
661saving=Đang lưu
662scratchpad=Scratchpad
663scrollbars=Thanh cuộn
664search=Tìm kiếm
665searchShapes=Tìm hình khối
666selectAll=Chọn tất cả
667selectionOnly=Chỉ những mục đã chọn
668selectCard=Select Card
669selectEdges=Chọn cạnh
670selectFile=Chọn tập tin
671selectFolder=Chọn thư mục
672selectFont=Chọn font
673selectNone=Bỏ chọn
674selectTemplate=Select Template
675selectVertices=Chọn đỉnh
676sendBackward=Send Backward
677sendMessage=Gửi
678sendYourFeedback=Gửi phản hồi của bạn
679serviceUnavailableOrBlocked=Dịch vụ không khả dụng hay đã bị khóa
680sessionExpired=Phiên làm việc của bạn đã hết hạn. Vui lòng làm mới cửa sổ trình duyệt.
681sessionTimeoutOnSave=Phiên làm việc của bạn đã quá giờ và bạn đã bị mất kết nối khỏi Google Drive. Nhấn OK để đăng nhập và lưu.
682setAsDefaultStyle=Đặt làm phong cách mặc định
683shadow=Đổ bóng
684shape=Hình
685shapes=Hình
686share=Chia sẻ
687shareLink=Đường dẫn chỉnh sửa đã chia sẻ
688sharingAvailable=Sharing available for Google Drive and OneDrive files.
689sharp=Góc
690show=Hiển thị
691showStartScreen=Hiển thị Màn Hình Bắt Đầu
692sidebarTooltip=Nhấn để mở rộng. Kéo và thả hình vào biểu đồ. Shift + nhấn để thay đổi vùng lựa chọn. Alt + nhấn để chèn vào và kết nối.
693signs=Dấu hiệu
694signOut=Đăng xuất
695simple=Đơn giản
696simpleArrow=Mũi tên đơn giản
697simpleViewer=Simple Viewer
698size=Kích thước
699sketch=Sketch
700solid=Đường liền nét
701sourceSpacing=Khoảng cách nguồn
702south=Hướng Nam
703software=Phần mềm
704space=Chuyên mục
705spacing=Khoảng cách
706specialLink=Đường dẫn đặc biệt
707standard=Tiêu chuẩn
708startDrawing=Start drawing
709stopDrawing=Stop drawing
710starting=Khởi động
711straight=Thẳng
712strikethrough=Strikethrough
713strokeColor=Màu nét vẽ
714style=Phong cách
715subscript=Chỉ số dưới
716summary=Tóm tắt
717superscript=Số mũ/Chỉ số trên
718support=Hỗ trợ
719swimlaneDiagram=Swimlane Diagram
720sysml=SysML
721tags=Tags
722table=Bảng
723tables=Tables
724takeOver=Take Over
725targetSpacing=Khoảng cách mục tiêu
726template=Bản mẫu
727templates=Bản mẫu
728text=Văn bản
729textAlignment=Căn lề văn bản
730textOpacity=Độ mờ văn bản
731theme=Chủ đề
732timeout=Quá thời gian
733title=Tiêu đề
734to=đến
735toBack=Về sau
736toFront=Tới trước
737tooLargeUseDownload=Too large, use download instead.
738toolbar=Toolbar
739tooltips=Chú giải
740top=Trên cùng
741topAlign=Căn lề trên cùng
742topLeft=Trên cùng bên trái
743topRight=Trên cùng bên phải
744transparent=Độ trong suốt
745transparentBackground=Hình nền trong suốt
746trello=Trello
747tryAgain=Thử lại
748tryOpeningViaThisPage=Thử mở bằng trang này
749turn=Xoay 90°
750type=Loại
751twitter=Twitter
752uml=UML
753underline=Gạch dưới
754undo=Hoàn tác
755ungroup=Bỏ nhóm
756unsavedChanges=Thay đổi chưa được lưu
757unsavedChangesClickHereToSave=Thay đổi chưa được lưu. Nhấn vào đây để lưu.
758untitled=Không có tiêu đề
759untitledDiagram=Biểu đồ không có tiêu đề
760untitledLayer=Lớp không có tiêu đề
761untitledLibrary=Thư viện không có tiêu đề
762unknownError=Lỗi không xác định
763updateFile=Cập nhật {1}
764updatingDocument=Đang cập nhật tài liệu. Xin đợi...
765updatingPreview=Đang cập nhật xem trước. Xin đợi...
766updatingSelection=Đang cập nhật lựa chọn. Xin đợi...
767upload=Tải lên
768url=Đường dẫn
769useOffline=Use Offline
770useRootFolder=Use root folder?
771userManual=Hướng dẫn sử dụng
772vertical=Dọc
773verticalFlow=Luồng dọc
774verticalTree=Cây dọc
775view=Xem
776viewerSettings=Viewer Settings
777viewUrl=Liên kết để xem: {1}
778voiceAssistant=Trợ lí giọng nói (beta)
779warning=Cảnh báo
780waypoints=Điểm tham chiếu
781west=Hướng Tây
782width=Chiều rộng
783wiki=Wiki
784wordWrap=Ngắt câu
785writingDirection=Hướng viết
786yes=Vâng
787yourEmailAddress=Địa chỉ email của bạn
788zoom=Thu phóng
789zoomIn=Phóng lớn
790zoomOut=Thu nhỏ
791basic=Cơ bản
792businessprocess=Tiến trình kinh doanh
793charts=Sơ đồ
794engineering=Kĩ thuật
795flowcharts=Biểu đồ Flowcharts
796gmdl=Giao diện phẳng (Google)
797mindmaps=Bản đồ tư duy
798mockups=Mockups
799networkdiagrams=Biểu đồ mạng lưới
800nothingIsSelected=Không có gì được chọn
801other=Khác
802softwaredesign=Thiết kế phần mềm
803venndiagrams=Biểu đồ Venn
804webEmailOrOther=Trang web, email hoặc bất kì địa chỉ internet nào khác
805webLink=Liên kết trang web
806wireframes=Khung dây
807property=Property
808value=Value
809showMore=Show More
810showLess=Show Less
811myDiagrams=My Diagrams
812allDiagrams=All Diagrams
813recentlyUsed=Recently used
814listView=List view
815gridView=Grid view
816resultsFor=Results for '{1}'
817oneDriveCharsNotAllowed=The following characters are not allowed: ~ " # %  * : < > ? / \ { | }
818oneDriveInvalidDeviceName=The specified device name is invalid
819officeNotLoggedOD=You are not logged in to OneDrive. Please open draw.io task pane and login first.
820officeSelectSingleDiag=Please select a single draw.io diagram only without other contents.
821officeSelectDiag=Please select a draw.io diagram.
822officeCannotFindDiagram=Cannot find a draw.io diagram in the selection
823noDiagrams=No diagrams found
824authFailed=Authentication failed
825officeFailedAuthMsg=Unable to successfully authenticate user or authorize application.
826convertingDiagramFailed=Converting diagram failed
827officeCopyImgErrMsg=Due to some limitations in the host application, the image could not be inserted. Please manually copy the image then paste it to the document.
828insertingImageFailed=Inserting image failed
829officeCopyImgInst=Instructions: Right-click the image below. Select "Copy image" from the context menu. Then, in the document, right-click and select "Paste" from the context menu.
830folderEmpty=Folder is empty
831recent=Recent
832sharedWithMe=Shared With Me
833sharepointSites=Sharepoint Sites
834errorFetchingFolder=Error fetching folder items
835errorAuthOD=Error authenticating to OneDrive
836officeMainHeader=Adds draw.io diagrams to your document.
837officeStepsHeader=This add-in performs the following steps:
838officeStep1=Connects to Microsoft OneDrive, Google Drive or your device.
839officeStep2=Select a draw.io diagram.
840officeStep3=Insert the diagram into the document.
841officeAuthPopupInfo=Please complete the authentication in the pop-up window.
842officeSelDiag=Select draw.io Diagram:
843files=Files
844shared=Shared
845sharepoint=Sharepoint
846officeManualUpdateInst=Instructions: Copy draw.io diagram from the document. Then, in the box below, right-click and select "Paste" from the context menu.
847officeClickToEdit=Click icon to start editing:
848pasteDiagram=Paste draw.io diagram here
849connectOD=Connect to OneDrive
850selectChildren=Select Children
851selectSiblings=Select Siblings
852selectParent=Select Parent
853selectDescendants=Select Descendants
854lastSaved=Last saved {1} ago
855resolve=Resolve
856reopen=Re-open
857showResolved=Show Resolved
858reply=Reply
859objectNotFound=Object not found
860reOpened=Re-opened
861markedAsResolved=Marked as resolved
862noCommentsFound=No comments found
863comments=Comments
864timeAgo={1} ago
865confluenceCloud=Confluence Cloud
866libraries=Libraries
867confAnchor=Confluence Page Anchor
868confTimeout=The connection has timed out
869confSrvTakeTooLong=The server at {1} is taking too long to respond.
870confCannotInsertNew=Cannot insert draw.io diagram to a new Confluence page
871confSaveTry=Please save the page and try again.
872confCannotGetID=Unable to determine page ID
873confContactAdmin=Please contact your Confluence administrator.
874readErr=Read Error
875editingErr=Editing Error
876confExtEditNotPossible=This diagram cannot be edited externally. Please try editing it while editing the page
877confEditedExt=Diagram/Page edited externally
878diagNotFound=Diagram Not Found
879confEditedExtRefresh=Diagram/Page is edited externally. Please refresh the page.
880confCannotEditDraftDelOrExt=Cannot edit diagrams in a draft page, diagram is deleted from the page, or diagram is edited externally. Please check the page.
881retBack=Return back
882confDiagNotPublished=The diagram does not belong to a published page
883createdByDraw=Created by draw.io
884filenameShort=Filename too short
885invalidChars=Invalid characters
886alreadyExst={1} already exists
887draftReadErr=Draft Read Error
888diagCantLoad=Diagram cannot be loaded
889draftWriteErr=Draft Write Error
890draftCantCreate=Draft could not be created
891confDuplName=Duplicate diagram name detected. Please pick another name.
892confSessionExpired=Looks like your session expired. Log in again to keep working.
893login=Login
894drawPrev=draw.io preview
895drawDiag=draw.io diagram
896invalidCallFnNotFound=Invalid Call: {1} not found
897invalidCallErrOccured=Invalid Call: An error occurred, {1}
898anonymous=Anonymous
899confGotoPage=Go to containing page
900showComments=Show Comments
901confError=Error: {1}
902gliffyImport=Gliffy Import
903gliffyImportInst1=Click the "Start Import" button to import all Gliffy diagrams to draw.io.
904gliffyImportInst2=Please note that the import procedure will take some time and the browser window must remain open until the import is completed.
905startImport=Start Import
906drawConfig=draw.io Configuration
907customLib=Custom Libraries
908customTemp=Custom Templates
909pageIdsExp=Page IDs Export
910drawReindex=draw.io re-indexing (beta)
911working=Working
912drawConfigNotFoundInst=draw.io Configuration Space (DRAWIOCONFIG) does not exist. This space is needed to store draw.io configuration files and custom libraries/templates.
913createConfSp=Create Config Space
914unexpErrRefresh=Unexpected error, please refresh the page and try again.
915configJSONInst=Write draw.io JSON configuration in the editor below then click save. If you need help, please refer to
916thisPage=this page
917curCustLib=Current Custom Libraries
918libName=Library Name
919action=Action
920drawConfID=draw.io Config ID
921addLibInst=Click the "Add Library" button to upload a new library.
922addLib=Add Library
923customTempInst1=Custom templates are draw.io diagrams saved in children pages of
924customTempInst2=For more details, please refer to
925tempsPage=Templates page
926pageIdsExpInst1=Select export target, then click the "Start Export" button to export all pages IDs.
927pageIdsExpInst2=Please note that the export procedure will take some time and the browser window must remain open until the export is completed.
928startExp=Start Export
929refreshDrawIndex=Refresh draw.io Diagrams Index
930reindexInst1=Click the "Start Indexing" button to refresh draw.io diagrams index.
931reindexInst2=Please note that the indexing procedure will take some time and the browser window must remain open until the indexing is completed.
932startIndexing=Start Indexing
933confAPageFoundFetch=Page "{1}" found. Fetching
934confAAllDiagDone=All {1} diagrams processed. Process finished.
935confAStartedProcessing=Started processing page "{1}"
936confAAllDiagInPageDone=All {1} diagrams in page "{2}" processed successfully.
937confAPartialDiagDone={1} out of {2} {3} diagrams in page "{4}" processed successfully.
938confAUpdatePageFailed=Updating page "{1}" failed.
939confANoDiagFoundInPage=No {1} diagrams found in page "{2}".
940confAFetchPageFailed=Fetching the page failed.
941confANoDiagFound=No {1} diagrams found. Process finished.
942confASearchFailed=Searching for {1} diagrams failed. Please try again later.
943confAGliffyDiagFound={2} diagram "{1}" found. Importing
944confAGliffyDiagImported={2} diagram "{1}" imported successfully.
945confASavingImpGliffyFailed=Saving imported {2} diagram "{1}" failed.
946confAImportedFromByDraw=Imported from "{1}" by draw.io
947confAImportGliffyFailed=Importing {2} diagram "{1}" failed.
948confAFetchGliffyFailed=Fetching {2} diagram "{1}" failed.
949confACheckBrokenDiagLnk=Checking for broken diagrams links.
950confADelDiagLinkOf=Deleting diagram link of "{1}"
951confADupLnk=(duplicate link)
952confADelDiagLnkFailed=Deleting diagram link of "{1}" failed.
953confAUnexpErrProcessPage=Unexpected error during processing the page with id: {1}
954confADiagFoundIndex=Diagram "{1}" found. Indexing
955confADiagIndexSucc=Diagram "{1}" indexed successfully.
956confAIndexDiagFailed=Indexing diagram "{1}" failed.
957confASkipDiagOtherPage=Skipped "{1}" as it belongs to another page!
958confADiagUptoDate=Diagram "{1}" is up to date.
959confACheckPagesWDraw=Checking pages having draw.io diagrams.
960confAErrOccured=An error occurred!
961savedSucc=Saved successfully
962confASaveFailedErr=Saving Failed (Unexpected Error)
963character=Character
964confAConfPageDesc=This page contains draw.io configuration file (configuration.json) as attachment
965confALibPageDesc=This page contains draw.io custom libraries as attachments
966confATempPageDesc=This page contains draw.io custom templates as attachments
967working=Working
968confAConfSpaceDesc=This space is used to store draw.io configuration files and custom libraries/templates
969confANoCustLib=No Custom Libraries
970delFailed=Delete failed!
971showID=Show ID
972confAIncorrectLibFileType=Incorrect file type. Libraries should be XML files.
973uploading=Uploading
974confALibExist=This library already exists
975confAUploadSucc=Uploaded successfully
976confAUploadFailErr=Upload Failed (Unexpected Error)
977hiResPreview=High Res Preview
978officeNotLoggedGD=You are not logged in to Google Drive. Please open draw.io task pane and login first.
979officePopupInfo=Please complete the process in the pop-up window.
980pickODFile=Pick OneDrive File
981pickGDriveFile=Pick Google Drive File
982pickDeviceFile=Pick Device File
983vsdNoConfig="vsdurl" is not configured
984ruler=Ruler
985units=Units
986points=Points
987inches=Inches
988millimeters=Millimeters
989confEditDraftDelOrExt=This diagram is in a draft page, is deleted from the page, or is edited externally. It will be saved as a new attachment version and may not be reflected in the page.
990confDiagEditedExt=Diagram is edited in another session. It will be saved as a new attachment version but the page will show other session's modifications.
991macroNotFound=Macro Not Found
992confAInvalidPageIdsFormat=Incorrect Page IDs file format
993confACollectingCurPages=Collecting current pages
994confABuildingPagesMap=Building pages mapping
995confAProcessDrawDiag=Started processing imported draw.io diagrams
996confAProcessDrawDiagDone=Finished processing imported draw.io diagrams
997confAProcessImpPages=Started processing imported pages
998confAErrPrcsDiagInPage=Error processing draw.io diagrams in page "{1}"
999confAPrcsDiagInPage=Processing draw.io diagrams in page "{1}"
1000confAImpDiagram=Importing diagram "{1}"
1001confAImpDiagramFailed=Importing diagram "{1}" failed. Cannot find its new page ID. Maybe it points to a page that is not imported.
1002confAImpDiagramError=Error importing diagram "{1}". Cannot fetch or save the diagram. Cannot fix this diagram links.
1003confAUpdateDgrmCCFailed=Updating link to diagram "{1}" failed.
1004confImpDiagramSuccess=Updating diagram "{1}" done successfully.
1005confANoLnksInDrgm=No links to update in: {1}
1006confAUpdateLnkToPg=Updated link to page: "{1}" in diagram: "{2}"
1007confAUpdateLBLnkToPg=Updated lightbox link to page: "{1}" in diagram: "{2}"
1008confAUpdateLnkBase=Updated base URL from: "{1}" to: "{2}" in diagram: "{3}"
1009confAPageIdsImpDone=Page IDs Import finished
1010confAPrcsMacrosInPage=Processing draw.io macros in page "{1}"
1011confAErrFetchPage=Error fetching page "{1}"
1012confAFixingMacro=Fixing macro of diagram "{1}"
1013confAErrReadingExpFile=Error reading export file
1014confAPrcsDiagInPageDone=Processing draw.io diagrams in page "{1}" finished
1015confAFixingMacroSkipped=Fixing macro of diagram "{1}" failed. Cannot find its new page ID. Maybe it points to a page that is not imported.
1016pageIdsExpTrg=Export target
1017confALucidDiagImgImported={2} diagram "{1}" image extracted successfully
1018confASavingLucidDiagImgFailed=Extracting {2} diagram "{1}" image failed
1019confGetInfoFailed=Fetching file info from {1} failed.
1020confCheckCacheFailed=Cannot get cached file info.
1021confReadFileErr=Cannot read "{1}" file from {2}.
1022confSaveCacheFailed=Unexpected error. Cannot save cached file
1023orgChartType=Org Chart Type
1024linear=Linear
1025hanger2=Hanger 2
1026hanger4=Hanger 4
1027fishbone1=Fishbone 1
1028fishbone2=Fishbone 2
10291ColumnLeft=Single Column Left
10301ColumnRight=Single Column Right
1031smart=Smart
1032parentChildSpacing=Parent Child Spacing
1033siblingSpacing=Sibling Spacing
1034confNoPermErr=Sorry, you don't have enough permissions to view this embedded diagram from page {1}
1035copyAsImage=Copy as Image
1036lucidImport=Lucidchart Import
1037lucidImportInst1=Click the "Start Import" button to import all Lucidchart diagrams.
1038installFirst=Please install {1} first
1039drawioChromeExt=draw.io Chrome Extension
1040loginFirstThen=Please login to {1} first, then {2}
1041errFetchDocList=Error: Couldn't fetch documents list
1042builtinPlugins=Built-in Plugins
1043extPlugins=External Plugins
1044backupFound=Backup file found
1045chromeOnly=This feature only works in Google Chrome
1046msgDeleted=This message has been deleted
1047confAErrFetchDrawList=Error fetching diagrams list. Some diagrams are skipped.
1048confAErrCheckDrawDiag=Cannot check diagram {1}
1049confAErrFetchPageList=Error fetching pages list
1050confADiagImportIncom={1} diagram "{2}" is imported partially and may have missing shapes
1051invalidSel=Invalid selection
1052diagNameEmptyErr=Diagram name cannot be empty
1053openDiagram=Open Diagram
1054newDiagram=New diagram
1055editable=Editable
1056confAReimportStarted=Re-import {1} diagrams started...
1057spaceFilter=Filter by spaces
1058curViewState=Current Viewer State
1059pageLayers=Page and Layers
1060customize=Customize
1061firstPage=First Page (All Layers)
1062curEditorState=Current Editor State
1063noAnchorsFound=No anchors found
1064attachment=Attachment
1065curDiagram=Current Diagram
1066recentDiags=Recent Diagrams
1067csvImport=CSV Import
1068chooseFile=Choose a file...
1069choose=Choose
1070gdriveFname=Google Drive filename
1071widthOfViewer=Width of the viewer (px)
1072heightOfViewer=Height of the viewer (px)
1073autoSetViewerSize=Automatically set the size of the viewer
1074thumbnail=Thumbnail
1075prevInDraw=Preview in draw.io
1076onedriveFname=OneDrive filename
1077diagFname=Diagram filename
1078diagUrl=Diagram URL
1079showDiag=Show Diagram
1080diagPreview=Diagram Preview
1081csvFileUrl=CSV File URL
1082generate=Generate
1083selectDiag2Insert=Please select a diagram to insert it.
1084errShowingDiag=Unexpected error. Cannot show diagram
1085noRecentDiags=No recent diagrams found
1086fetchingRecentFailed=Failed to fetch recent diagrams
1087useSrch2FindDiags=Use the search box to find draw.io diagrams
1088cantReadChckPerms=Cannot read the specified diagram. Please check you have read permission on that file.
1089cantFetchChckPerms=Cannot fetch diagram info. Please check you have read permission on that file.
1090searchFailed=Searching failed. Please try again later.
1091plsTypeStr=Please type a search string.
1092unsupportedFileChckUrl=Unsupported file. Please check the specified URL
1093diagNotFoundChckUrl=Diagram not found or cannot be accessed. Please check the specified URL
1094csvNotFoundChckUrl=CSV file not found or cannot be accessed. Please check the specified URL
1095cantReadUpload=Cannot read the uploaded diagram
1096select=Select
1097errCantGetIdType=Unexpected Error: Cannot get content id or type.
1098errGAuthWinBlocked=Error: Google Authentication window blocked
1099authDrawAccess=Authorize draw.io to access {1}
1100connTimeout=The connection has timed out
1101errAuthSrvc=Error authenticating to {1}
1102plsSelectFile=Please select a file
1103mustBgtZ={1} must be greater than zero
1104cantLoadPrev=Cannot load file preview.
1105errAccessFile=Error: Access Denied. You do not have permission to access "{1}".
1106noPrevAvail=No preview is available.
1107personalAccNotSup=Personal accounts are not supported.
1108errSavingTryLater=Error occurred during saving, please try again later.
1109plsEnterFld=Please enter {1}
1110invalidDiagUrl=Invalid Diagram URL
1111unsupportedVsdx=Unsupported vsdx file
1112unsupportedImg=Unsupported image file
1113unsupportedFormat=Unsupported file format
1114plsSelectSingleFile=Please select a single file only
1115attCorrupt=Attachment file "{1}" is corrupted
1116loadAttFailed=Failed to load attachment "{1}"
1117embedDrawDiag=Embed draw.io Diagram
1118addDiagram=Add Diagram
1119embedDiagram=Embed Diagram
1120editOwningPg=Edit owning page
1121deepIndexing=Deep Indexing (Index diagrams that aren't used in any page also)
1122confADeepIndexStarted=Deep Indexing Started
1123confADeepIndexDone=Deep Indexing Done
1124officeNoDiagramsSelected=No diagrams found in the selection
1125officeNoDiagramsInDoc=No diagrams found in the document
1126officeNotSupported=This feature is not supported in this host application
1127someImagesFailed={1} out of {2} failed due to the following errors
1128importingNoUsedDiagrams=Importing {1} Diagrams not used in pages
1129importingDrafts=Importing {1} Diagrams in drafts
1130processingDrafts=Processing drafts
1131updatingDrafts=Updating drafts
1132updateDrafts=Update drafts
1133notifications=Notifications
1134drawioImp=draw.io Import
1135confALibsImp=Importing draw.io Libraries
1136confALibsImpFailed=Importing {1} library failed
1137contributors=Contributors
1138drawDiagrams=draw.io Diagrams
1139errFileNotFoundOrNoPer=Error: Access Denied. File not found or you do not have permission to access "{1}" on {2}.
1140confACheckPagesWEmbed=Checking pages having embedded draw.io diagrams.
1141confADelBrokenEmbedDiagLnk=Removing broken embedded diagram links
1142replaceWith=Replace with
1143replaceAll=Replace All
1144confASkipDiagModified=Skipped "{1}" as it was modified after initial import
1145replFind=Replace/Find
1146matchesRepl={1} matches replaced
1147draftErrDataLoss=An error occurred while reading the draft file. The diagram cannot be edited now to prevent any possible data loss. Please try again later or contact support.
1148ibm=IBM
1149linkToDiagramHint=Add a link to this diagram. The diagram can only be edited from the page that owns it.
1150linkToDiagram=Link to Diagram
1151changedBy=Changed By
1152lastModifiedOn=Last modified on
1153searchResults=Search Results
1154showAllTemps=Show all templates
1155notionToken=Notion Token
1156selectDB=Select Database
1157noDBs=No Databases
1158diagramEdited={1} diagram "{2}" edited
1159confDraftPermissionErr=Draft cannot be written. Do you have attachment write/read permission on this page?
1160confDraftTooBigErr=Draft size is too large. Pease check "Attachment Maximum Size" of "Attachment Settings" in Confluence Configuration?
1161owner=Owner
1162repository=Repository
1163branch=Branch
1164meters=Meters
1165teamsNoEditingMsg=Editor functionality is only available in Desktop environment (in MS Teams App or a web browser)
1166contactOwner=Contact Owner
1167viewerOnlyMsg=You cannot edit the diagrams in the mobile platform, please use the desktop client or a web browser.
1168website=Website
1169check4Updates=Check for updates
1170