1<?php
2
3/**
4 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
5 *
6 * @author Li-Jiun Huang <ljhuang.tw@gmail.com>
7 * @author http://www.chinese-tools.com/tools/converter-simptrad.html
8 * @author Wayne San <waynesan@zerozone.tw>
9 * @author Cheng-Wei Chien <e.cwchien@gmail.com>
10 * @author Danny Lin <danny0838@pchome.com.tw>
11 * @author Shuo-Ting Jian <shoting@gmail.com>
12 * @author syaoranhinata <syaoranhinata@gmail.com>
13 */
14$lang['menu']         = '還原管理';
15$lang['filter']        = '搜索包含垃圾訊息的頁面';
16$lang['revert']        = '還原選取的頁面';
17$lang['reverted']       = '%s 已還原成版本 %s';
18$lang['removed']        = '%s 已移除';
19$lang['revstart']       = '已開始還原操作。有可能需要很長時間。如果程式執行逾時,請嘗試分次還原少量內容。';
20$lang['revstop']        = '還原程序已完成。';
21$lang['note1']         = '注意:搜尋區分大小寫';
22$lang['note2']         = '注意:我們將把此頁面還原作最後一個不含垃圾訊息 <i>%s</i> 的版本。';
23