1<?php
2/**
3 * Marathi language file
4 *
5 * @author ghatothkach@hotmail.com
6 * @author Padmanabh Kulkarni <kulkarnipadmanabh@gmail.com>
7 * @author Padmanabh Kulkarni<kulkarnipadmanabh@gmail.com>
8 * @author shantanoo@gmail.com
9 */
10$lang['menu']         = 'फेर बदल व्यवस्थापक';
11$lang['filter']        = 'भंकस पाने शोधा';
12$lang['revert']        = 'निवडलेली पानातील बदल रद्द करा';
13$lang['reverted']       = '%s फेरबदलून %s आवृत्तिमधे आणला आहे';
14$lang['removed']        = '%s काढला आहे.';
15$lang['revstart']       = 'फेरबदलाची प्रक्रिया चालु झाली आहे.याला बराच वेळ लागू शकतो. जर स्क्रिप्ट सम्पण्याआधि त्याची कालमर्यादा उलटून गेली तर छोट्या-छोट्या तुकड्यांमधे फेरबदल करा.';
16$lang['revstop']        = 'फेरबदलाची प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली.';
17$lang['note1']         = 'टीप : हा शोध केस-सेंसिटिव आहे ( फ़क्त इंग्रजीसाठी लागू )';
18$lang['note2']         = 'टीप : हे पान फेरबदल करून ज्या शेवटच्या आवृत्तिमधे <i>%s</i> हा दिलेला भंकस शब्द नाही त्यात बदलले जाईल.';
19