1====== फेरबदल व्यवस्थापक ======
2
3ह्या पानाद्वारे तुम्ही भंकस हल्ल्याद्वारे झालेले बदल आपोआप फेरबदल करू शकता.
4भंकस पानांची यादी बनवण्यासाठी प्रथम एखादा शब्दसमूह टाका ( उदा. एखादं भंकस URL ),
5मग जी पाने सापडतील टी भंकस असल्याचे नक्की करा आणि त्यातील बदल रद्द करा.