1====== مدیریت برگشت‌ها ======
2
3این صفحه، در بازیابی صفحاتی که به آن‌ها اسپم ارسال شده است کمک می‌رساند. برای مشاهده‌ی صفحات اسپم شده، ابتدا جستجو کنید، سپس از اسپم شدن صفحه‌ی مورد نظر اطمینان حاصل کنید و تغییرات اعمال شده را برگردانید.