1====== Fakake famöfö'ö ======
2
3Plugin da'e itolo ba wangehaogö fakake moroi ba DokuWiki. Fanolo bawamöfö'ö tesöndra tou [[doku>config]]. Lala wangiila Plugin tanöbö'ö tesöndra tou ba [[doku>plugin:config]].
4
5Famöfö'ö zura furi la'a soyo no laproteksi, lötesöndra bakha ba Plugin andre. Famöfö'ö zura furi la'a sobalau ya'ia wamöfö'ö sito'ölö...
6
7Böi olifu ndra'ugö ba wofetugö **Irö'ö** fatua lö öröi fakake wamöfö'ö soguna bawangirö'ö wamöfö'ö safuria.
8