1====== Ya existix una versió més nova ======
2
3Existix una versió més nova del document que ha editat. Açò ha passat perquè un altre usuari ha modificat el document mentre vosté estava editant-lo.
4
5Estudie be les diferències mostrades avall i decidixca quina versió vol guardar. Si pulsa ''Guardar'' es guardarà la versió que està editant. Pulse ''Cancelar'' per a conservar la versió modificada per l'atre usuari.
6