1/**
2 * Select2 Vietnamese translation.
3 *
4 * Author: Long Nguyen <olragon@gmail.com>
5 */
6(function ($) {
7  "use strict";
8
9  $.extend($.fn.select2.defaults, {
10    formatNoMatches: function () { return "Không tìm thấy kết quả"; },
11    formatInputTooShort: function (input, min) { var n = min - input.length; return "Vui lòng nhập nhiều hơn " + n + " ký tự" + (n == 1 ? "" : "s"); },
12    formatInputTooLong: function (input, max) { var n = input.length - max; return "Vui lòng nhập ít hơn " + n + " ký tự" + (n == 1? "" : "s"); },
13    formatSelectionTooBig: function (limit) { return "Chỉ có thể chọn được " + limit + " tùy chọn" + (limit == 1 ? "" : "s"); },
14    formatLoadMore: function (pageNumber) { return "Đang lấy thêm kết quả…"; },
15    formatSearching: function () { return "Đang tìm…"; }
16  });
17})(jQuery);
18
19