1[adoradark]
2type = id
3name = dokuwiki__content
4
5[argon]
6type = id
7name = dokuwiki__content
8
9[monochrome]
10type = id
11name = dokuwiki__content
12
13[bootstrap3]
14type = class
15name = dw-content
16
17[sprintdoc]
18type = id
19name = dokuwiki__content
20
21[prsnl10]
22type = id
23name = content
24
25[writr]
26type = id
27name = writr__content
28
29[greensteel]
30type = id
31name = dokuwiki__content
32
33[twentyfifteen]
34type = id
35name = twentyfifteen__entry-content
36
37[20cones]
38type = id
39 name = dokuwiki__content
40
41[white]
42type = id
43name = dokuwiki__content
44
45[flat]
46type = id
47name = dokuwiki__content
48
49[kajukkk]
50type = id
51name = dokuwiki__content
52
53[wallpaper]
54type = class
55name = page
56
57[arctictut]
58type = class
59name = center_page
60
61[dokucms]
62type = class
63name = page
64
65[icke-template]
66type = class
67name = page
68
69[dokukit]
70type = id
71name = content
72
73[material]
74type = class
75name = page-content
76
77