1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/rust/rust.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,UAAU;AACV;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kCAAkC,EAAE,IAAI,GAAG,IAAI,EAAE;AACjD;AACA,qCAAqC;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,2DAA2D;AAC9E,aAAa,sBAAsB;AACnC;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB,0BAA0B,SAAS,2CAA2C,EAAE;AAChF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,yDAAyD;AAC5E;AACA;AACA;AACA,4CAA4C,kBAAkB;AAC9D;AACA,4CAA4C,kBAAkB;AAC9D;AACA,0EAA0E,kBAAkB;AAC5F;AACA,oDAAoD,kBAAkB;AACtE;AACA,kDAAkD,kBAAkB;AACpE;AACA,4CAA4C,kBAAkB;AAC9D;AACA;AACA","file":"53.53.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: '//',\n    blockComment: ['/*', '*/']\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: \"'\", close: \"'\", notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: '\"', close: '\"', notIn: ['string'] }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  folding: {\n    markers: {\n      start: new RegExp('^\\\\s*#pragma\\\\s+region\\\\b'),\n      end: new RegExp('^\\\\s*#pragma\\\\s+endregion\\\\b')\n    }\n  }\n};\nexport var language = {\n  tokenPostfix: '.rust',\n  defaultToken: 'invalid',\n  keywords: [\n    'as',\n    'box',\n    'break',\n    'const',\n    'continue',\n    'crate',\n    'else',\n    'enum',\n    'extern',\n    'false',\n    'fn',\n    'for',\n    'if',\n    'impl',\n    'in',\n    'let',\n    'loop',\n    'match',\n    'mod',\n    'move',\n    'mut',\n    'pub',\n    'ref',\n    'return',\n    'self',\n    'static',\n    'struct',\n    'super',\n    'trait',\n    'true',\n    'type',\n    'unsafe',\n    'use',\n    'where',\n    'while',\n    'catch',\n    'default',\n    'union',\n    'static',\n    'abstract',\n    'alignof',\n    'become',\n    'do',\n    'final',\n    'macro',\n    'offsetof',\n    'override',\n    'priv',\n    'proc',\n    'pure',\n    'sizeof',\n    'typeof',\n    'unsized',\n    'virtual',\n    'yield'\n  ],\n  typeKeywords: [\n    'Self',\n    'm32',\n    'm64',\n    'm128',\n    'f80',\n    'f16',\n    'f128',\n    'int',\n    'uint',\n    'float',\n    'char',\n    'bool',\n    'u8',\n    'u16',\n    'u32',\n    'u64',\n    'f32',\n    'f64',\n    'i8',\n    'i16',\n    'i32',\n    'i64',\n    'str',\n    'Option',\n    'Either',\n    'c_float',\n    'c_double',\n    'c_void',\n    'FILE',\n    'fpos_t',\n    'DIR',\n    'dirent',\n    'c_char',\n    'c_schar',\n    'c_uchar',\n    'c_short',\n    'c_ushort',\n    'c_int',\n    'c_uint',\n    'c_long',\n    'c_ulong',\n    'size_t',\n    'ptrdiff_t',\n    'clock_t',\n    'time_t',\n    'c_longlong',\n    'c_ulonglong',\n    'intptr_t',\n    'uintptr_t',\n    'off_t',\n    'dev_t',\n    'ino_t',\n    'pid_t',\n    'mode_t',\n    'ssize_t'\n  ],\n  constants: ['true', 'false', 'Some', 'None', 'Left', 'Right', 'Ok', 'Err'],\n  supportConstants: [\n    'EXIT_FAILURE',\n    'EXIT_SUCCESS',\n    'RAND_MAX',\n    'EOF',\n    'SEEK_SET',\n    'SEEK_CUR',\n    'SEEK_END',\n    '_IOFBF',\n    '_IONBF',\n    '_IOLBF',\n    'BUFSIZ',\n    'FOPEN_MAX',\n    'FILENAME_MAX',\n    'L_tmpnam',\n    'TMP_MAX',\n    'O_RDONLY',\n    'O_WRONLY',\n    'O_RDWR',\n    'O_APPEND',\n    'O_CREAT',\n    'O_EXCL',\n    'O_TRUNC',\n    'S_IFIFO',\n    'S_IFCHR',\n    'S_IFBLK',\n    'S_IFDIR',\n    'S_IFREG',\n    'S_IFMT',\n    'S_IEXEC',\n    'S_IWRITE',\n    'S_IREAD',\n    'S_IRWXU',\n    'S_IXUSR',\n    'S_IWUSR',\n    'S_IRUSR',\n    'F_OK',\n    'R_OK',\n    'W_OK',\n    'X_OK',\n    'STDIN_FILENO',\n    'STDOUT_FILENO',\n    'STDERR_FILENO'\n  ],\n  supportMacros: [\n    'format!',\n    'print!',\n    'println!',\n    'panic!',\n    'format_args!',\n    'unreachable!',\n    'write!',\n    'writeln!'\n  ],\n  operators: [\n    '!',\n    '!=',\n    '%',\n    '%=',\n    '&',\n    '&=',\n    '&&',\n    '*',\n    '*=',\n    '+',\n    '+=',\n    '-',\n    '-=',\n    '->',\n    '.',\n    '..',\n    '...',\n    '/',\n    '/=',\n    ':',\n    ';',\n    '<<',\n    '<<=',\n    '<',\n    '<=',\n    '=',\n    '==',\n    '=>',\n    '>',\n    '>=',\n    '>>',\n    '>>=',\n    '@',\n    '^',\n    '^=',\n    '|',\n    '|=',\n    '||',\n    '_',\n    '?',\n    '#'\n  ],\n  escapes: /\\\\([nrt0\\\"''\\\\]|x\\h{2}|u\\{\\h{1,6}\\})/,\n  delimiters: /[,]/,\n  symbols: /[\\#\\!\\%\\&\\*\\+\\-\\.\\/\\:\\;\\<\\=\\>\\@\\^\\|_\\?]+/,\n  intSuffixes: /[iu](8|16|32|64|128|size)/,\n  floatSuffixes: /f(32|64)/,\n  tokenizer: {\n    root: [\n      [\n        /[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*!?|_[a-zA-Z0-9_]+/,\n        {\n          cases: {\n            '@typeKeywords': 'keyword.type',\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@supportConstants': 'keyword',\n            '@supportMacros': 'keyword',\n            '@constants': 'keyword',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      // Designator\n      [/\\$/, 'identifier'],\n      // Lifetime annotations\n      [/'[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*(?=[^\\'])/, 'identifier'],\n      // Byte literal\n      [/'\\S'/, 'string.byteliteral'],\n      // Strings\n      [/\"/, { token: 'string.quote', bracket: '@open', next: '@string' }],\n      { include: '@numbers' },\n      // Whitespace + comments\n      { include: '@whitespace' },\n      [\n        /@delimiters/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@default': 'delimiter'\n          }\n        }\n      ],\n      [/[{}()\\[\\]<>]/, '@brackets'],\n      [/@symbols/, { cases: { '@operators': 'operator', '@default': '' } }]\n    ],\n    whitespace: [\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, 'white'],\n      [/\\/\\*/, 'comment', '@comment'],\n      [/\\/\\/.*$/, 'comment']\n    ],\n    comment: [\n      [/[^\\/*]+/, 'comment'],\n      [/\\/\\*/, 'comment', '@push'],\n      ['\\\\*/', 'comment', '@pop'],\n      [/[\\/*]/, 'comment']\n    ],\n    string: [\n      [/[^\\\\\"]+/, 'string'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [/\"/, { token: 'string.quote', bracket: '@close', next: '@pop' }]\n    ],\n    numbers: [\n      //Octal\n      [/(0o[0-7_]+)(@intSuffixes)?/, { token: 'number' }],\n      //Binary\n      [/(0b[0-1_]+)(@intSuffixes)?/, { token: 'number' }],\n      //Exponent\n      [/[\\d][\\d_]*(\\.[\\d][\\d_]*)?[eE][+-][\\d_]+(@floatSuffixes)?/, { token: 'number' }],\n      //Float\n      [/\\b(\\d\\.?[\\d_]*)(@floatSuffixes)?\\b/, { token: 'number' }],\n      //Hexadecimal\n      [/(0x[\\da-fA-F]+)_?(@intSuffixes)?/, { token: 'number' }],\n      //Integer\n      [/[\\d][\\d_]*(@intSuffixes?)?/, { token: 'number' }]\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}