1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/restructuredtext/restructuredtext.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA,0BAA0B;AAC1B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6CAA6C,aAAa,EAAE;AAC5D,mCAAmC;AACnC,+BAA+B,SAAS;AACxC;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B,GAAG,GAAG,IAAI;AACvC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,qBAAqB;AAClC,aAAa,mCAAmC;AAChD,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA,aAAa,wBAAwB;AACrC;AACA,aAAa,wBAAwB;AACrC;AACA;AACA;AACA,kBAAkB,qCAAqC;AACvD;AACA;AACA;AACA;AACA,kBAAkB,gCAAgC;AAClD;AACA;AACA;AACA;AACA,kBAAkB,qCAAqC;AACvD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kBAAkB,qCAAqC;AACvD;AACA;AACA,0CAA0C,IAAI;AAC9C;AACA,kCAAkC,+BAA+B;AACjE;AACA;AACA,aAAa,iCAAiC;AAC9C,aAAa,iCAAiC;AAC9C;AACA,iCAAiC,IAAI;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kBAAkB,sCAAsC;AACxD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kBAAkB,sCAAsC;AACxD;AACA;AACA;AACA,kBAAkB,sCAAsC;AACxD;AACA;AACA;AACA,kBAAkB,sCAAsC;AACxD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"51.51.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '<', close: '>', notIn: ['string'] }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '`', close: '`' }\n  ],\n  folding: {\n    markers: {\n      start: new RegExp('^\\\\s*<!--\\\\s*#?region\\\\b.*-->'),\n      end: new RegExp('^\\\\s*<!--\\\\s*#?endregion\\\\b.*-->')\n    }\n  }\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.rst',\n  control: /[\\\\`*_\\[\\]{}()#+\\-\\.!]/,\n  escapes: /\\\\(?:@control)/,\n  empty: [\n    'area',\n    'base',\n    'basefont',\n    'br',\n    'col',\n    'frame',\n    'hr',\n    'img',\n    'input',\n    'isindex',\n    'link',\n    'meta',\n    'param'\n  ],\n  alphanumerics: /[A-Za-z0-9]/,\n  alphanumericsplus: /[A-Za-z0-9-_+:.]/,\n  simpleRefNameWithoutBq: /(?:@alphanumerics@alphanumericsplus*@alphanumerics)+|(?:@alphanumerics+)/,\n  simpleRefName: /(?:`@simpleRefNameWithoutBq`|@simpleRefNameWithoutBq)/,\n  phrase: /@simpleRefName(?:\\s@simpleRefName)*/,\n  citationName: /[A-Za-z][A-Za-z0-9-_.]*/,\n  blockLiteralStart: /(?:[!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@\\[\\]^_`{|}~]|[\\s])/,\n  precedingChars: /(?:[ -:/'\"<([{])/,\n  followingChars: /(?:[ -.,:;!?/'\")\\]}>]|$)/,\n  punctuation: /(=|-|~|`|#|\"|\\^|\\+|\\*|:|\\.|'|_|\\+)/,\n  tokenizer: {\n    root: [\n      //sections\n      [/^(@punctuation{3,}$){1,1}?/, 'keyword'],\n      //line-blocks\n      //No rules on it\n      //bullet-lists\n      [/^\\s*([\\*\\-+‣•]|[a-zA-Z0-9]+\\.|\\([a-zA-Z0-9]+\\)|[a-zA-Z0-9]+\\))\\s/, 'keyword'],\n      //literal-blocks\n      [/([ ]::)\\s*$/, 'keyword', '@blankLineOfLiteralBlocks'],\n      [/(::)\\s*$/, 'keyword', '@blankLineOfLiteralBlocks'],\n      { include: '@tables' },\n      { include: '@explicitMarkupBlocks' },\n      { include: '@inlineMarkup' }\n    ],\n    explicitMarkupBlocks: [\n      //citations\n      { include: '@citations' },\n      //footnotes\n      { include: '@footnotes' },\n      //directives\n      [\n        /^(\\.\\.\\s)(@simpleRefName)(::\\s)(.*)$/,\n        [{ token: '', next: 'subsequentLines' }, 'keyword', '', '']\n      ],\n      //hyperlink-targets\n      [\n        /^(\\.\\.)(\\s+)(_)(@simpleRefName)(:)(\\s+)(.*)/,\n        [{ token: '', next: 'hyperlinks' }, '', '', 'string.link', '', '', 'string.link']\n      ],\n      //anonymous-hyperlinks\n      [\n        /^((?:(?:\\.\\.)(?:\\s+))?)(__)(:)(\\s+)(.*)/,\n        [{ token: '', next: 'subsequentLines' }, '', '', '', 'string.link']\n      ],\n      [/^(__\\s+)(.+)/, ['', 'string.link']],\n      //substitution-definitions\n      [\n        /^(\\.\\.)( \\|)([^| ]+[^|]*[^| ]*)(\\| )(@simpleRefName)(:: .*)/,\n        [{ token: '', next: 'subsequentLines' }, '', 'string.link', '', 'keyword', ''],\n        '@rawBlocks'\n      ],\n      [/(\\|)([^| ]+[^|]*[^| ]*)(\\|_{0,2})/, ['', 'string.link', '']],\n      //comments\n      [/^(\\.\\.)([ ].*)$/, [{ token: '', next: '@comments' }, 'comment']]\n    ],\n    inlineMarkup: [\n      { include: '@citationsReference' },\n      { include: '@footnotesReference' },\n      //hyperlink-references\n      [/(@simpleRefName)(_{1,2})/, ['string.link', '']],\n      //embedded-uris-and-aliases\n      [/(`)([^<`]+\\s+)(<)(.*)(>)(`)(_)/, ['', 'string.link', '', 'string.link', '', '', '']],\n      //emphasis\n      [/\\*\\*([^\\\\*]|\\*(?!\\*))+\\*\\*/, 'strong'],\n      [/\\*[^*]+\\*/, 'emphasis'],\n      //inline-literals\n      [/(``)((?:[^`]|\\`(?!`))+)(``)/, ['', 'keyword', '']],\n      [/(__\\s+)(.+)/, ['', 'keyword']],\n      //interpreted-text\n      [/(:)((?:@simpleRefNameWithoutBq)?)(:`)([^`]+)(`)/, ['', 'keyword', '', '', '']],\n      [/(`)([^`]+)(`:)((?:@simpleRefNameWithoutBq)?)(:)/, ['', '', '', 'keyword', '']],\n      [/(`)([^`]+)(`)/, ''],\n      //inline-internal-targets\n      [/(_`)(@phrase)(`)/, ['', 'string.link', '']]\n    ],\n    citations: [\n      [\n        /^(\\.\\.\\s+\\[)((?:@citationName))(\\]\\s+)(.*)/,\n        [{ token: '', next: '@subsequentLines' }, 'string.link', '', '']\n      ]\n    ],\n    citationsReference: [[/(\\[)(@citationName)(\\]_)/, ['', 'string.link', '']]],\n    footnotes: [\n      [\n        /^(\\.\\.\\s+\\[)((?:[0-9]+))(\\]\\s+.*)/,\n        [{ token: '', next: '@subsequentLines' }, 'string.link', '']\n      ],\n      [\n        /^(\\.\\.\\s+\\[)((?:#@simpleRefName?))(\\]\\s+)(.*)/,\n        [{ token: '', next: '@subsequentLines' }, 'string.link', '', '']\n      ],\n      [\n        /^(\\.\\.\\s+\\[)((?:\\*))(\\]\\s+)(.*)/,\n        [{ token: '', next: '@subsequentLines' }, 'string.link', '', '']\n      ]\n    ],\n    footnotesReference: [\n      [/(\\[)([0-9]+)(\\])(_)/, ['', 'string.link', '', '']],\n      [/(\\[)(#@simpleRefName?)(\\])(_)/, ['', 'string.link', '', '']],\n      [/(\\[)(\\*)(\\])(_)/, ['', 'string.link', '', '']]\n    ],\n    blankLineOfLiteralBlocks: [\n      [/^$/, '', '@subsequentLinesOfLiteralBlocks'],\n      [/^.*$/, '', '@pop']\n    ],\n    subsequentLinesOfLiteralBlocks: [\n      [/(@blockLiteralStart+)(.*)/, ['keyword', '']],\n      [/^(?!blockLiteralStart)/, '', '@popall']\n    ],\n    subsequentLines: [\n      [/^[\\s]+.*/, ''],\n      [/^(?!\\s)/, '', '@pop']\n    ],\n    hyperlinks: [\n      [/^[\\s]+.*/, 'string.link'],\n      [/^(?!\\s)/, '', '@pop']\n    ],\n    comments: [\n      [/^[\\s]+.*/, 'comment'],\n      [/^(?!\\s)/, '', '@pop']\n    ],\n    tables: [\n      [/\\+-[+-]+/, 'keyword'],\n      [/\\+=[+=]+/, 'keyword']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}