1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/r/r.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,6BAA6B;AAC3D,SAAS,oDAAoD;AAC7D,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA,aAAa,sBAAsB;AACnC,aAAa,sBAAsB;AACnC,iBAAiB;AACjB,aAAa,wBAAwB;AACrC;AACA;AACA;AACA,kBAAkB;AAClB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,qCAAqC;AACtE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,qCAAqC;AACtE;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,qCAAqC;AACzD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB,IAAI;AACpB,iBAAiB,IAAI;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"47.47.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: '#'\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.r',\n  roxygen: [\n    '@param',\n    '@return',\n    '@name',\n    '@rdname',\n    '@examples',\n    '@include',\n    '@docType',\n    '@S3method',\n    '@TODO',\n    '@aliases',\n    '@alias',\n    '@assignee',\n    '@author',\n    '@callGraphDepth',\n    '@callGraph',\n    '@callGraphPrimitives',\n    '@concept',\n    '@exportClass',\n    '@exportMethod',\n    '@exportPattern',\n    '@export',\n    '@formals',\n    '@format',\n    '@importClassesFrom',\n    '@importFrom',\n    '@importMethodsFrom',\n    '@import',\n    '@keywords',\n    '@method',\n    '@nord',\n    '@note',\n    '@references',\n    '@seealso',\n    '@setClass',\n    '@slot',\n    '@source',\n    '@title',\n    '@usage'\n  ],\n  constants: [\n    'NULL',\n    'FALSE',\n    'TRUE',\n    'NA',\n    'Inf',\n    'NaN ',\n    'NA_integer_',\n    'NA_real_',\n    'NA_complex_',\n    'NA_character_ ',\n    'T',\n    'F',\n    'LETTERS',\n    'letters',\n    'month.abb',\n    'month.name',\n    'pi',\n    'R.version.string'\n  ],\n  keywords: [\n    'break',\n    'next',\n    'return',\n    'if',\n    'else',\n    'for',\n    'in',\n    'repeat',\n    'while',\n    'array',\n    'category',\n    'character',\n    'complex',\n    'double',\n    'function',\n    'integer',\n    'list',\n    'logical',\n    'matrix',\n    'numeric',\n    'vector',\n    'data.frame',\n    'factor',\n    'library',\n    'require',\n    'attach',\n    'detach',\n    'source'\n  ],\n  special: ['\\\\n', '\\\\r', '\\\\t', '\\\\b', '\\\\a', '\\\\f', '\\\\v', \"\\\\'\", '\\\\\"', '\\\\\\\\'],\n  brackets: [\n    { open: '{', close: '}', token: 'delimiter.curly' },\n    { open: '[', close: ']', token: 'delimiter.bracket' },\n    { open: '(', close: ')', token: 'delimiter.parenthesis' }\n  ],\n  tokenizer: {\n    root: [\n      { include: '@numbers' },\n      { include: '@strings' },\n      [/[{}\\[\\]()]/, '@brackets'],\n      { include: '@operators' },\n      [/#'/, 'comment.doc', '@roxygen'],\n      [/(^#.*$)/, 'comment'],\n      [/\\s+/, 'white'],\n      [/[,:;]/, 'delimiter'],\n      [/@[a-zA-Z]\\w*/, 'tag'],\n      [\n        /[a-zA-Z]\\w*/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@constants': 'constant',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    // Recognize Roxygen comments\n    roxygen: [\n      [\n        /@\\w+/,\n        {\n          cases: {\n            '@roxygen': 'tag',\n            '@eos': { token: 'comment.doc', next: '@pop' },\n            '@default': 'comment.doc'\n          }\n        }\n      ],\n      [\n        /\\s+/,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': { token: 'comment.doc', next: '@pop' },\n            '@default': 'comment.doc'\n          }\n        }\n      ],\n      [/.*/, { token: 'comment.doc', next: '@pop' }]\n    ],\n    // Recognize positives, negatives, decimals, imaginaries, and scientific notation\n    numbers: [\n      [/0[xX][0-9a-fA-F]+/, 'number.hex'],\n      [/-?(\\d*\\.)?\\d+([eE][+\\-]?\\d+)?/, 'number']\n    ],\n    // Recognize operators\n    operators: [\n      [/<{1,2}-/, 'operator'],\n      [/->{1,2}/, 'operator'],\n      [/%[^%\\s]+%/, 'operator'],\n      [/\\*\\*/, 'operator'],\n      [/%%/, 'operator'],\n      [/&&/, 'operator'],\n      [/\\|\\|/, 'operator'],\n      [/<</, 'operator'],\n      [/>>/, 'operator'],\n      [/[-+=&|!<>^~*/:$]/, 'operator']\n    ],\n    // Recognize strings, including those broken across lines\n    strings: [\n      [/'/, 'string.escape', '@stringBody'],\n      [/\"/, 'string.escape', '@dblStringBody']\n    ],\n    stringBody: [\n      [\n        /\\\\./,\n        {\n          cases: {\n            '@special': 'string',\n            '@default': 'error-token'\n          }\n        }\n      ],\n      [/'/, 'string.escape', '@popall'],\n      [/./, 'string']\n    ],\n    dblStringBody: [\n      [\n        /\\\\./,\n        {\n          cases: {\n            '@special': 'string',\n            '@default': 'error-token'\n          }\n        }\n      ],\n      [/\"/, 'string.escape', '@popall'],\n      [/./, 'string']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}