1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/powershell/powershell.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA,iEAAiE,IAAI,MAAM;AAC3E;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,2CAA2C;AACpD,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,mCAAmC,YAAY,GAAG;AAC3D,SAAS,mDAAmD;AAC5D,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC;AACjC,8CAA8C,IAAI,cAAc,EAAE,cAAc,EAAE;AAClF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sCAAsC,sBAAsB;AAC5D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sBAAsB,8CAA8C;AACpE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qCAAqC;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qCAAqC;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,mCAAmC;AACpE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,0CAA0C;AAC3E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mCAAmC,qCAAqC;AACxE,qCAAqC;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,gCAAgC;AACpE;AACA;AACA,yCAAyC,mCAAmC;AAC5E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,gCAAgC;AACpE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,2CAA2C,8BAA8B;AACzE;AACA;AACA;AACA","file":"44.44.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  // the default separators except `$-`\n  wordPattern: /(-?\\d*\\.\\d\\w*)|([^\\`\\~\\!\\@\\#%\\^\\&\\*\\(\\)\\=\\+\\[\\{\\]\\}\\\\\\|\\;\\:\\'\\\"\\,\\.\\<\\>\\/\\?\\s]+)/g,\n  comments: {\n    lineComment: '#',\n    blockComment: ['<#', '#>']\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"', notIn: ['string'] },\n    { open: \"'\", close: \"'\", notIn: ['string', 'comment'] }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  folding: {\n    markers: {\n      start: new RegExp('^\\\\s*#region\\\\b'),\n      end: new RegExp('^\\\\s*#endregion\\\\b')\n    }\n  }\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  ignoreCase: true,\n  tokenPostfix: '.ps1',\n  brackets: [\n    { token: 'delimiter.curly', open: '{', close: '}' },\n    { token: 'delimiter.square', open: '[', close: ']' },\n    { token: 'delimiter.parenthesis', open: '(', close: ')' }\n  ],\n  keywords: [\n    'begin',\n    'break',\n    'catch',\n    'class',\n    'continue',\n    'data',\n    'define',\n    'do',\n    'dynamicparam',\n    'else',\n    'elseif',\n    'end',\n    'exit',\n    'filter',\n    'finally',\n    'for',\n    'foreach',\n    'from',\n    'function',\n    'if',\n    'in',\n    'param',\n    'process',\n    'return',\n    'switch',\n    'throw',\n    'trap',\n    'try',\n    'until',\n    'using',\n    'var',\n    'while',\n    'workflow',\n    'parallel',\n    'sequence',\n    'inlinescript',\n    'configuration'\n  ],\n  helpKeywords: /SYNOPSIS|DESCRIPTION|PARAMETER|EXAMPLE|INPUTS|OUTPUTS|NOTES|LINK|COMPONENT|ROLE|FUNCTIONALITY|FORWARDHELPTARGETNAME|FORWARDHELPCATEGORY|REMOTEHELPRUNSPACE|EXTERNALHELP/,\n  // we include these common regular expressions\n  symbols: /[=><!~?&%|+\\-*\\/\\^;\\.,]+/,\n  escapes: /`(?:[abfnrtv\\\\\"'$]|x[0-9A-Fa-f]{1,4}|u[0-9A-Fa-f]{4}|U[0-9A-Fa-f]{8})/,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [\n      // commands and keywords\n      [\n        /[a-zA-Z_][\\w-]*/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': { token: 'keyword.$0' },\n            '@default': ''\n          }\n        }\n      ],\n      // whitespace\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, ''],\n      // labels\n      [/^:\\w*/, 'metatag'],\n      // variables\n      [\n        /\\$(\\{((global|local|private|script|using):)?[\\w]+\\}|((global|local|private|script|using):)?[\\w]+)/,\n        'variable'\n      ],\n      // Comments\n      [/<#/, 'comment', '@comment'],\n      [/#.*$/, 'comment'],\n      // delimiters\n      [/[{}()\\[\\]]/, '@brackets'],\n      [/@symbols/, 'delimiter'],\n      // numbers\n      [/\\d*\\.\\d+([eE][\\-+]?\\d+)?/, 'number.float'],\n      [/0[xX][0-9a-fA-F_]*[0-9a-fA-F]/, 'number.hex'],\n      [/\\d+?/, 'number'],\n      // delimiter: after number because of .\\d floats\n      [/[;,.]/, 'delimiter'],\n      // strings:\n      [/\\@\"/, 'string', '@herestring.\"'],\n      [/\\@'/, 'string', \"@herestring.'\"],\n      [\n        /\"/,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': 'string',\n            '@default': { token: 'string', next: '@string.\"' }\n          }\n        }\n      ],\n      [\n        /'/,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': 'string',\n            '@default': { token: 'string', next: \"@string.'\" }\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    string: [\n      [\n        /[^\"'\\$`]+/,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': { token: 'string', next: '@popall' },\n            '@default': 'string'\n          }\n        }\n      ],\n      [\n        /@escapes/,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': { token: 'string.escape', next: '@popall' },\n            '@default': 'string.escape'\n          }\n        }\n      ],\n      [\n        /`./,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': {\n              token: 'string.escape.invalid',\n              next: '@popall'\n            },\n            '@default': 'string.escape.invalid'\n          }\n        }\n      ],\n      [\n        /\\$[\\w]+$/,\n        {\n          cases: {\n            '$S2==\"': { token: 'variable', next: '@popall' },\n            '@default': { token: 'string', next: '@popall' }\n          }\n        }\n      ],\n      [\n        /\\$[\\w]+/,\n        {\n          cases: {\n            '$S2==\"': 'variable',\n            '@default': 'string'\n          }\n        }\n      ],\n      [\n        /[\"']/,\n        {\n          cases: {\n            '$#==$S2': { token: 'string', next: '@pop' },\n            '@default': {\n              cases: {\n                '@eos': { token: 'string', next: '@popall' },\n                '@default': 'string'\n              }\n            }\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    herestring: [\n      [\n        /^\\s*([\"'])@/,\n        {\n          cases: {\n            '$1==$S2': { token: 'string', next: '@pop' },\n            '@default': 'string'\n          }\n        }\n      ],\n      [/[^\\$`]+/, 'string'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/`./, 'string.escape.invalid'],\n      [\n        /\\$[\\w]+/,\n        {\n          cases: {\n            '$S2==\"': 'variable',\n            '@default': 'string'\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    comment: [\n      [/[^#\\.]+/, 'comment'],\n      [/#>/, 'comment', '@pop'],\n      [/(\\.)(@helpKeywords)(?!\\w)/, { token: 'comment.keyword.$2' }],\n      [/[\\.#]/, 'comment']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}