1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/pascaligo/pascaligo.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,6BAA6B;AAC3D,SAAS,mDAAmD;AAC5D,SAAS,wDAAwD;AACjE,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sCAAsC,sBAAsB;AAC5D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,4BAA4B,KAAK;AACjC;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,yDAAyD;AAC5E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"38.38.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: '//',\n    blockComment: ['(*', '*)']\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')'],\n    ['<', '>']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '<', close: '>' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '<', close: '>' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.pascaligo',\n  ignoreCase: true,\n  brackets: [\n    { open: '{', close: '}', token: 'delimiter.curly' },\n    { open: '[', close: ']', token: 'delimiter.square' },\n    { open: '(', close: ')', token: 'delimiter.parenthesis' },\n    { open: '<', close: '>', token: 'delimiter.angle' }\n  ],\n  keywords: [\n    'begin',\n    'block',\n    'case',\n    'const',\n    'else',\n    'end',\n    'fail',\n    'for',\n    'from',\n    'function',\n    'if',\n    'is',\n    'nil',\n    'of',\n    'remove',\n    'return',\n    'skip',\n    'then',\n    'type',\n    'var',\n    'while',\n    'with',\n    'option',\n    'None',\n    'transaction'\n  ],\n  typeKeywords: [\n    'bool',\n    'int',\n    'list',\n    'map',\n    'nat',\n    'record',\n    'string',\n    'unit',\n    'address',\n    'map',\n    'mtz',\n    'xtz'\n  ],\n  operators: [\n    '=',\n    '>',\n    '<',\n    '<=',\n    '>=',\n    '<>',\n    ':',\n    ':=',\n    'and',\n    'mod',\n    'or',\n    '+',\n    '-',\n    '*',\n    '/',\n    '@',\n    '&',\n    '^',\n    '%'\n  ],\n  // we include these common regular expressions\n  symbols: /[=><:@\\^&|+\\-*\\/\\^%]+/,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [\n      // identifiers and keywords\n      [\n        /[a-zA-Z_][\\w]*/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': { token: 'keyword.$0' },\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      // whitespace\n      { include: '@whitespace' },\n      // delimiters and operators\n      [/[{}()\\[\\]]/, '@brackets'],\n      [/[<>](?!@symbols)/, '@brackets'],\n      [\n        /@symbols/,\n        {\n          cases: {\n            '@operators': 'delimiter',\n            '@default': ''\n          }\n        }\n      ],\n      // numbers\n      [/\\d*\\.\\d+([eE][\\-+]?\\d+)?/, 'number.float'],\n      [/\\$[0-9a-fA-F]{1,16}/, 'number.hex'],\n      [/\\d+/, 'number'],\n      // delimiter: after number because of .\\d floats\n      [/[;,.]/, 'delimiter'],\n      // strings\n      [/'([^'\\\\]|\\\\.)*$/, 'string.invalid'],\n      [/'/, 'string', '@string'],\n      // characters\n      [/'[^\\\\']'/, 'string'],\n      [/'/, 'string.invalid'],\n      [/\\#\\d+/, 'string']\n    ],\n    /* */\n    comment: [\n      [/[^\\(\\*]+/, 'comment'],\n      //[/\\(\\*/,  'comment', '@push' ],  // nested comment not allowed :-(\n      [/\\*\\)/, 'comment', '@pop'],\n      [/\\(\\*/, 'comment']\n    ],\n    string: [\n      [/[^\\\\']+/, 'string'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [/'/, { token: 'string.quote', bracket: '@close', next: '@pop' }]\n    ],\n    whitespace: [\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, 'white'],\n      [/\\(\\*/, 'comment', '@comment'],\n      [/\\/\\/.*$/, 'comment']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}