1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/pascal/pascal.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA,kEAAkE,IAAI,MAAM;AAC5E;AACA;AACA,yBAAyB,KAAK;AAC9B,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA,uCAAuC,0BAA0B;AACjE,qCAAqC,eAAe;AACpD;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,6BAA6B;AAC3D,SAAS,mDAAmD;AAC5D,SAAS,wDAAwD;AACjE,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sCAAsC,sBAAsB;AAC5D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,4BAA4B,KAAK;AACjC;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB;AACpB;AACA,gBAAgB;AAChB,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,yDAAyD;AAC5E;AACA;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA;AACA","file":"37.37.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  // the default separators except `@$`\n  wordPattern: /(-?\\d*\\.\\d\\w*)|([^\\`\\~\\!\\#\\%\\^\\&\\*\\(\\)\\-\\=\\+\\[\\{\\]\\}\\\\\\|\\;\\:\\'\\\"\\,\\.\\<\\>\\/\\?\\s]+)/g,\n  comments: {\n    lineComment: '//',\n    blockComment: ['{', '}']\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')'],\n    ['<', '>']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '<', close: '>' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '<', close: '>' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  folding: {\n    markers: {\n      start: new RegExp(\"^\\\\s*\\\\{\\\\$REGION(\\\\s\\\\'.*\\\\')?\\\\}\"),\n      end: new RegExp('^\\\\s*\\\\{\\\\$ENDREGION\\\\}')\n    }\n  }\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.pascal',\n  ignoreCase: true,\n  brackets: [\n    { open: '{', close: '}', token: 'delimiter.curly' },\n    { open: '[', close: ']', token: 'delimiter.square' },\n    { open: '(', close: ')', token: 'delimiter.parenthesis' },\n    { open: '<', close: '>', token: 'delimiter.angle' }\n  ],\n  keywords: [\n    'absolute',\n    'abstract',\n    'all',\n    'and_then',\n    'array',\n    'as',\n    'asm',\n    'attribute',\n    'begin',\n    'bindable',\n    'case',\n    'class',\n    'const',\n    'contains',\n    'default',\n    'div',\n    'else',\n    'end',\n    'except',\n    'exports',\n    'external',\n    'far',\n    'file',\n    'finalization',\n    'finally',\n    'forward',\n    'generic',\n    'goto',\n    'if',\n    'implements',\n    'import',\n    'in',\n    'index',\n    'inherited',\n    'initialization',\n    'interrupt',\n    'is',\n    'label',\n    'library',\n    'mod',\n    'module',\n    'name',\n    'near',\n    'not',\n    'object',\n    'of',\n    'on',\n    'only',\n    'operator',\n    'or_else',\n    'otherwise',\n    'override',\n    'package',\n    'packed',\n    'pow',\n    'private',\n    'program',\n    'protected',\n    'public',\n    'published',\n    'interface',\n    'implementation',\n    'qualified',\n    'read',\n    'record',\n    'resident',\n    'requires',\n    'resourcestring',\n    'restricted',\n    'segment',\n    'set',\n    'shl',\n    'shr',\n    'specialize',\n    'stored',\n    'then',\n    'threadvar',\n    'to',\n    'try',\n    'type',\n    'unit',\n    'uses',\n    'var',\n    'view',\n    'virtual',\n    'dynamic',\n    'overload',\n    'reintroduce',\n    'with',\n    'write',\n    'xor',\n    'true',\n    'false',\n    'procedure',\n    'function',\n    'constructor',\n    'destructor',\n    'property',\n    'break',\n    'continue',\n    'exit',\n    'abort',\n    'while',\n    'do',\n    'for',\n    'raise',\n    'repeat',\n    'until'\n  ],\n  typeKeywords: [\n    'boolean',\n    'double',\n    'byte',\n    'integer',\n    'shortint',\n    'char',\n    'longint',\n    'float',\n    'string'\n  ],\n  operators: [\n    '=',\n    '>',\n    '<',\n    '<=',\n    '>=',\n    '<>',\n    ':',\n    ':=',\n    'and',\n    'or',\n    '+',\n    '-',\n    '*',\n    '/',\n    '@',\n    '&',\n    '^',\n    '%'\n  ],\n  // we include these common regular expressions\n  symbols: /[=><:@\\^&|+\\-*\\/\\^%]+/,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [\n      // identifiers and keywords\n      [\n        /[a-zA-Z_][\\w]*/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': { token: 'keyword.$0' },\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      // whitespace\n      { include: '@whitespace' },\n      // delimiters and operators\n      [/[{}()\\[\\]]/, '@brackets'],\n      [/[<>](?!@symbols)/, '@brackets'],\n      [\n        /@symbols/,\n        {\n          cases: {\n            '@operators': 'delimiter',\n            '@default': ''\n          }\n        }\n      ],\n      // numbers\n      [/\\d*\\.\\d+([eE][\\-+]?\\d+)?/, 'number.float'],\n      [/\\$[0-9a-fA-F]{1,16}/, 'number.hex'],\n      [/\\d+/, 'number'],\n      // delimiter: after number because of .\\d floats\n      [/[;,.]/, 'delimiter'],\n      // strings\n      [/'([^'\\\\]|\\\\.)*$/, 'string.invalid'],\n      [/'/, 'string', '@string'],\n      // characters\n      [/'[^\\\\']'/, 'string'],\n      [/'/, 'string.invalid'],\n      [/\\#\\d+/, 'string']\n    ],\n    comment: [\n      [/[^\\*\\}]+/, 'comment'],\n      //[/\\(\\*/,  'comment', '@push' ],  // nested comment not allowed :-(\n      [/\\}/, 'comment', '@pop'],\n      [/[\\{]/, 'comment']\n    ],\n    string: [\n      [/[^\\\\']+/, 'string'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [/'/, { token: 'string.quote', bracket: '@close', next: '@pop' }]\n    ],\n    whitespace: [\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, 'white'],\n      [/\\{/, 'comment', '@comment'],\n      [/\\/\\/.*$/, 'comment']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}