1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/objective-c/objective-c.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,uBAAuB;AACpC,aAAa,yBAAyB;AACtC,aAAa,sBAAsB;AACnC,aAAa,sBAAsB;AACnC,kBAAkB;AAClB,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"36.36.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: '//',\n    blockComment: ['/*', '*/']\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.objective-c',\n  keywords: [\n    '#import',\n    '#include',\n    '#define',\n    '#else',\n    '#endif',\n    '#if',\n    '#ifdef',\n    '#ifndef',\n    '#ident',\n    '#undef',\n    '@class',\n    '@defs',\n    '@dynamic',\n    '@encode',\n    '@end',\n    '@implementation',\n    '@interface',\n    '@package',\n    '@private',\n    '@protected',\n    '@property',\n    '@protocol',\n    '@public',\n    '@selector',\n    '@synthesize',\n    '__declspec',\n    'assign',\n    'auto',\n    'BOOL',\n    'break',\n    'bycopy',\n    'byref',\n    'case',\n    'char',\n    'Class',\n    'const',\n    'copy',\n    'continue',\n    'default',\n    'do',\n    'double',\n    'else',\n    'enum',\n    'extern',\n    'FALSE',\n    'false',\n    'float',\n    'for',\n    'goto',\n    'if',\n    'in',\n    'int',\n    'id',\n    'inout',\n    'IMP',\n    'long',\n    'nil',\n    'nonatomic',\n    'NULL',\n    'oneway',\n    'out',\n    'private',\n    'public',\n    'protected',\n    'readwrite',\n    'readonly',\n    'register',\n    'return',\n    'SEL',\n    'self',\n    'short',\n    'signed',\n    'sizeof',\n    'static',\n    'struct',\n    'super',\n    'switch',\n    'typedef',\n    'TRUE',\n    'true',\n    'union',\n    'unsigned',\n    'volatile',\n    'void',\n    'while'\n  ],\n  decpart: /\\d(_?\\d)*/,\n  decimal: /0|@decpart/,\n  tokenizer: {\n    root: [\n      { include: '@comments' },\n      { include: '@whitespace' },\n      { include: '@numbers' },\n      { include: '@strings' },\n      [/[,:;]/, 'delimiter'],\n      [/[{}\\[\\]()<>]/, '@brackets'],\n      [\n        /[a-zA-Z@#]\\w*/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      [/[<>=\\\\+\\\\-\\\\*\\\\/\\\\^\\\\|\\\\~,]|and\\\\b|or\\\\b|not\\\\b]/, 'operator']\n    ],\n    whitespace: [[/\\s+/, 'white']],\n    comments: [\n      ['\\\\/\\\\*', 'comment', '@comment'],\n      ['\\\\/\\\\/+.*', 'comment']\n    ],\n    comment: [\n      ['\\\\*\\\\/', 'comment', '@pop'],\n      ['.', 'comment']\n    ],\n    numbers: [\n      [/0[xX][0-9a-fA-F]*(_?[0-9a-fA-F])*/, 'number.hex'],\n      [\n        /@decimal((\\.@decpart)?([eE][\\-+]?@decpart)?)[fF]*/,\n        {\n          cases: {\n            '(\\\\d)*': 'number',\n            $0: 'number.float'\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    // Recognize strings, including those broken across lines with \\ (but not without)\n    strings: [\n      [/'$/, 'string.escape', '@popall'],\n      [/'/, 'string.escape', '@stringBody'],\n      [/\"$/, 'string.escape', '@popall'],\n      [/\"/, 'string.escape', '@dblStringBody']\n    ],\n    stringBody: [\n      [/[^\\\\']+$/, 'string', '@popall'],\n      [/[^\\\\']+/, 'string'],\n      [/\\\\./, 'string'],\n      [/'/, 'string.escape', '@popall'],\n      [/\\\\$/, 'string']\n    ],\n    dblStringBody: [\n      [/[^\\\\\"]+$/, 'string', '@popall'],\n      [/[^\\\\\"]+/, 'string'],\n      [/\\\\./, 'string'],\n      [/\"/, 'string.escape', '@popall'],\n      [/\\\\$/, 'string']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}