1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/go/go.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,2CAA2C;AACpD,SAAS,2CAA2C;AACpD,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,UAAU;AACV,UAAU;AACV;AACA,UAAU;AACV;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8CAA8C,IAAI,cAAc,EAAE,cAAc,EAAE;AAClF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sCAAsC,sBAAsB;AAC5D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"20.20.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: '//',\n    blockComment: ['/*', '*/']\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '`', close: '`', notIn: ['string'] },\n    { open: '\"', close: '\"', notIn: ['string'] },\n    { open: \"'\", close: \"'\", notIn: ['string', 'comment'] }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '`', close: '`' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.go',\n  keywords: [\n    'break',\n    'case',\n    'chan',\n    'const',\n    'continue',\n    'default',\n    'defer',\n    'else',\n    'fallthrough',\n    'for',\n    'func',\n    'go',\n    'goto',\n    'if',\n    'import',\n    'interface',\n    'map',\n    'package',\n    'range',\n    'return',\n    'select',\n    'struct',\n    'switch',\n    'type',\n    'var',\n    'bool',\n    'true',\n    'false',\n    'uint8',\n    'uint16',\n    'uint32',\n    'uint64',\n    'int8',\n    'int16',\n    'int32',\n    'int64',\n    'float32',\n    'float64',\n    'complex64',\n    'complex128',\n    'byte',\n    'rune',\n    'uint',\n    'int',\n    'uintptr',\n    'string',\n    'nil'\n  ],\n  operators: [\n    '+',\n    '-',\n    '*',\n    '/',\n    '%',\n    '&',\n    '|',\n    '^',\n    '<<',\n    '>>',\n    '&^',\n    '+=',\n    '-=',\n    '*=',\n    '/=',\n    '%=',\n    '&=',\n    '|=',\n    '^=',\n    '<<=',\n    '>>=',\n    '&^=',\n    '&&',\n    '||',\n    '<-',\n    '++',\n    '--',\n    '==',\n    '<',\n    '>',\n    '=',\n    '!',\n    '!=',\n    '<=',\n    '>=',\n    ':=',\n    '...',\n    '(',\n    ')',\n    '',\n    ']',\n    '{',\n    '}',\n    ',',\n    ';',\n    '.',\n    ':'\n  ],\n  // we include these common regular expressions\n  symbols: /[=><!~?:&|+\\-*\\/\\^%]+/,\n  escapes: /\\\\(?:[abfnrtv\\\\\"']|x[0-9A-Fa-f]{1,4}|u[0-9A-Fa-f]{4}|U[0-9A-Fa-f]{8})/,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [\n      // identifiers and keywords\n      [\n        /[a-zA-Z_]\\w*/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': { token: 'keyword.$0' },\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      // whitespace\n      { include: '@whitespace' },\n      // [[ attributes ]].\n      [/\\[\\[.*\\]\\]/, 'annotation'],\n      // Preprocessor directive\n      [/^\\s*#\\w+/, 'keyword'],\n      // delimiters and operators\n      [/[{}()\\[\\]]/, '@brackets'],\n      [/[<>](?!@symbols)/, '@brackets'],\n      [\n        /@symbols/,\n        {\n          cases: {\n            '@operators': 'delimiter',\n            '@default': ''\n          }\n        }\n      ],\n      // numbers\n      [/\\d*\\d+[eE]([\\-+]?\\d+)?/, 'number.float'],\n      [/\\d*\\.\\d+([eE][\\-+]?\\d+)?/, 'number.float'],\n      [/0[xX][0-9a-fA-F']*[0-9a-fA-F]/, 'number.hex'],\n      [/0[0-7']*[0-7]/, 'number.octal'],\n      [/0[bB][0-1']*[0-1]/, 'number.binary'],\n      [/\\d[\\d']*/, 'number'],\n      [/\\d/, 'number'],\n      // delimiter: after number because of .\\d floats\n      [/[;,.]/, 'delimiter'],\n      // strings\n      [/\"([^\"\\\\]|\\\\.)*$/, 'string.invalid'],\n      [/\"/, 'string', '@string'],\n      [/`/, 'string', '@rawstring'],\n      // characters\n      [/'[^\\\\']'/, 'string'],\n      [/(')(@escapes)(')/, ['string', 'string.escape', 'string']],\n      [/'/, 'string.invalid']\n    ],\n    whitespace: [\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, ''],\n      [/\\/\\*\\*(?!\\/)/, 'comment.doc', '@doccomment'],\n      [/\\/\\*/, 'comment', '@comment'],\n      [/\\/\\/.*$/, 'comment']\n    ],\n    comment: [\n      [/[^\\/*]+/, 'comment'],\n      // [/\\/\\*/, 'comment', '@push' ],  // nested comment not allowed :-(\n      // [/\\/\\*/,  'comment.invalid' ],  // this breaks block comments in the shape of /* //*/\n      [/\\*\\//, 'comment', '@pop'],\n      [/[\\/*]/, 'comment']\n    ],\n    //Identical copy of comment above, except for the addition of .doc\n    doccomment: [\n      [/[^\\/*]+/, 'comment.doc'],\n      // [/\\/\\*/, 'comment.doc', '@push' ],  // nested comment not allowed :-(\n      [/\\/\\*/, 'comment.doc.invalid'],\n      [/\\*\\//, 'comment.doc', '@pop'],\n      [/[\\/*]/, 'comment.doc']\n    ],\n    string: [\n      [/[^\\\\\"]+/, 'string'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [/\"/, 'string', '@pop']\n    ],\n    rawstring: [\n      [/[^\\`]/, 'string'],\n      [/`/, 'string', '@pop']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}