1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/csharp/csharp.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP,oEAAoE,IAAI,MAAM;AAC9E;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,6BAA6B;AAC3D,SAAS,mDAAmD;AAC5D,SAAS,wDAAwD;AACjE,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8CAA8C,IAAI,cAAc,EAAE,cAAc,EAAE;AAClF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB,qCAAqC;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA;AACA,kBAAkB;AAClB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA,mBAAmB,yCAAyC;AAC5D,uBAAuB,kDAAkD;AACzE,qBAAqB,4CAA4C;AACjE,qBAAqB,qDAAqD;AAC1E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sCAAsC,sBAAsB;AAC5D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,sCAAsC;AACzD;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,sCAAsC;AACzD;AACA;AACA,kBAAkB;AAClB;AACA,gBAAgB;AAChB,gBAAgB;AAChB,eAAe,IAAI,sDAAsD;AACzE,mBAAmB,sCAAsC;AACzD;AACA;AACA,oBAAoB;AACpB;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB,gBAAgB;AAChB,eAAe,IAAI,yDAAyD;AAC5E,mBAAmB,sCAAsC;AACzD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"14.14.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  wordPattern: /(-?\\d*\\.\\d\\w*)|([^\\`\\~\\!\\#\\$\\%\\^\\&\\*\\(\\)\\-\\=\\+\\[\\{\\]\\}\\\\\\|\\;\\:\\'\\\"\\,\\.\\<\\>\\/\\?\\s]+)/g,\n  comments: {\n    lineComment: '//',\n    blockComment: ['/*', '*/']\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: \"'\", close: \"'\", notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: '\"', close: '\"', notIn: ['string', 'comment'] }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '<', close: '>' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" },\n    { open: '\"', close: '\"' }\n  ],\n  folding: {\n    markers: {\n      start: new RegExp('^\\\\s*#region\\\\b'),\n      end: new RegExp('^\\\\s*#endregion\\\\b')\n    }\n  }\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.cs',\n  brackets: [\n    { open: '{', close: '}', token: 'delimiter.curly' },\n    { open: '[', close: ']', token: 'delimiter.square' },\n    { open: '(', close: ')', token: 'delimiter.parenthesis' },\n    { open: '<', close: '>', token: 'delimiter.angle' }\n  ],\n  keywords: [\n    'extern',\n    'alias',\n    'using',\n    'bool',\n    'decimal',\n    'sbyte',\n    'byte',\n    'short',\n    'ushort',\n    'int',\n    'uint',\n    'long',\n    'ulong',\n    'char',\n    'float',\n    'double',\n    'object',\n    'dynamic',\n    'string',\n    'assembly',\n    'is',\n    'as',\n    'ref',\n    'out',\n    'this',\n    'base',\n    'new',\n    'typeof',\n    'void',\n    'checked',\n    'unchecked',\n    'default',\n    'delegate',\n    'var',\n    'const',\n    'if',\n    'else',\n    'switch',\n    'case',\n    'while',\n    'do',\n    'for',\n    'foreach',\n    'in',\n    'break',\n    'continue',\n    'goto',\n    'return',\n    'throw',\n    'try',\n    'catch',\n    'finally',\n    'lock',\n    'yield',\n    'from',\n    'let',\n    'where',\n    'join',\n    'on',\n    'equals',\n    'into',\n    'orderby',\n    'ascending',\n    'descending',\n    'select',\n    'group',\n    'by',\n    'namespace',\n    'partial',\n    'class',\n    'field',\n    'event',\n    'method',\n    'param',\n    'property',\n    'public',\n    'protected',\n    'internal',\n    'private',\n    'abstract',\n    'sealed',\n    'static',\n    'struct',\n    'readonly',\n    'volatile',\n    'virtual',\n    'override',\n    'params',\n    'get',\n    'set',\n    'add',\n    'remove',\n    'operator',\n    'true',\n    'false',\n    'implicit',\n    'explicit',\n    'interface',\n    'enum',\n    'null',\n    'async',\n    'await',\n    'fixed',\n    'sizeof',\n    'stackalloc',\n    'unsafe',\n    'nameof',\n    'when'\n  ],\n  namespaceFollows: ['namespace', 'using'],\n  parenFollows: ['if', 'for', 'while', 'switch', 'foreach', 'using', 'catch', 'when'],\n  operators: [\n    '=',\n    '??',\n    '||',\n    '&&',\n    '|',\n    '^',\n    '&',\n    '==',\n    '!=',\n    '<=',\n    '>=',\n    '<<',\n    '+',\n    '-',\n    '*',\n    '/',\n    '%',\n    '!',\n    '~',\n    '++',\n    '--',\n    '+=',\n    '-=',\n    '*=',\n    '/=',\n    '%=',\n    '&=',\n    '|=',\n    '^=',\n    '<<=',\n    '>>=',\n    '>>',\n    '=>'\n  ],\n  symbols: /[=><!~?:&|+\\-*\\/\\^%]+/,\n  // escape sequences\n  escapes: /\\\\(?:[abfnrtv\\\\\"']|x[0-9A-Fa-f]{1,4}|u[0-9A-Fa-f]{4}|U[0-9A-Fa-f]{8})/,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [\n      // identifiers and keywords\n      [\n        /\\@?[a-zA-Z_]\\w*/,\n        {\n          cases: {\n            '@namespaceFollows': {\n              token: 'keyword.$0',\n              next: '@namespace'\n            },\n            '@keywords': {\n              token: 'keyword.$0',\n              next: '@qualified'\n            },\n            '@default': { token: 'identifier', next: '@qualified' }\n          }\n        }\n      ],\n      // whitespace\n      { include: '@whitespace' },\n      // delimiters and operators\n      [\n        /}/,\n        {\n          cases: {\n            '$S2==interpolatedstring': {\n              token: 'string.quote',\n              next: '@pop'\n            },\n            '$S2==litinterpstring': {\n              token: 'string.quote',\n              next: '@pop'\n            },\n            '@default': '@brackets'\n          }\n        }\n      ],\n      [/[{}()\\[\\]]/, '@brackets'],\n      [/[<>](?!@symbols)/, '@brackets'],\n      [\n        /@symbols/,\n        {\n          cases: {\n            '@operators': 'delimiter',\n            '@default': ''\n          }\n        }\n      ],\n      // numbers\n      [/[0-9_]*\\.[0-9_]+([eE][\\-+]?\\d+)?[fFdD]?/, 'number.float'],\n      [/0[xX][0-9a-fA-F_]+/, 'number.hex'],\n      [/0[bB][01_]+/, 'number.hex'],\n      [/[0-9_]+/, 'number'],\n      // delimiter: after number because of .\\d floats\n      [/[;,.]/, 'delimiter'],\n      // strings\n      [/\"([^\"\\\\]|\\\\.)*$/, 'string.invalid'],\n      [/\"/, { token: 'string.quote', next: '@string' }],\n      [/\\$\\@\"/, { token: 'string.quote', next: '@litinterpstring' }],\n      [/\\@\"/, { token: 'string.quote', next: '@litstring' }],\n      [/\\$\"/, { token: 'string.quote', next: '@interpolatedstring' }],\n      // characters\n      [/'[^\\\\']'/, 'string'],\n      [/(')(@escapes)(')/, ['string', 'string.escape', 'string']],\n      [/'/, 'string.invalid']\n    ],\n    qualified: [\n      [\n        /[a-zA-Z_][\\w]*/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': { token: 'keyword.$0' },\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      [/\\./, 'delimiter'],\n      ['', '', '@pop']\n    ],\n    namespace: [\n      { include: '@whitespace' },\n      [/[A-Z]\\w*/, 'namespace'],\n      [/[\\.=]/, 'delimiter'],\n      ['', '', '@pop']\n    ],\n    comment: [\n      [/[^\\/*]+/, 'comment'],\n      // [/\\/\\*/,  'comment', '@push' ],  // no nested comments :-(\n      ['\\\\*/', 'comment', '@pop'],\n      [/[\\/*]/, 'comment']\n    ],\n    string: [\n      [/[^\\\\\"]+/, 'string'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [/\"/, { token: 'string.quote', next: '@pop' }]\n    ],\n    litstring: [\n      [/[^\"]+/, 'string'],\n      [/\"\"/, 'string.escape'],\n      [/\"/, { token: 'string.quote', next: '@pop' }]\n    ],\n    litinterpstring: [\n      [/[^\"{]+/, 'string'],\n      [/\"\"/, 'string.escape'],\n      [/{{/, 'string.escape'],\n      [/}}/, 'string.escape'],\n      [/{/, { token: 'string.quote', next: 'root.litinterpstring' }],\n      [/\"/, { token: 'string.quote', next: '@pop' }]\n    ],\n    interpolatedstring: [\n      [/[^\\\\\"{]+/, 'string'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [/{{/, 'string.escape'],\n      [/}}/, 'string.escape'],\n      [/{/, { token: 'string.quote', next: 'root.interpolatedstring' }],\n      [/\"/, { token: 'string.quote', next: '@pop' }]\n    ],\n    whitespace: [\n      [/^[ \\t\\v\\f]*#((r)|(load))(?=\\s)/, 'directive.csx'],\n      [/^[ \\t\\v\\f]*#\\w.*$/, 'namespace.cpp'],\n      [/[ \\t\\v\\f\\r\\n]+/, ''],\n      [/\\/\\*/, 'comment', '@comment'],\n      [/\\/\\/.*$/, 'comment']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}