1# *DO NOT DIRECTLY EDIT THIS FILE, IT IS AUTOMATICALLY GENERATED AND IT IS BASED ON:*
2# https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmQEO36liL4FdDJLWVNMaVV2UmRKSnpXU09MYkdGbEE
3about=Tungkol sa
4aboutDrawio=Tungkol sa draw.io
5accessDenied=Tinanggihan ang pagpasok
6action=Action
7actualSize=Aktwal na sukat
8add=Magdagdag
9addAccount=Add account
10addedFile=Idinagdag
11addImages=Magdagdag ng mga imahe
12addImageUrl=Magdagdag ng URL ng imahe
13addLayer=Magdagdag ng patong
14addProperty=Magdagdag ng katangian
15address=Address
16addToExistingDrawing=Magdagdag sa kasalukuyang Guhit
17addWaypoint=Magdagdag ng Waypoint
18adjustTo=Isaayos sa
19advanced=Mas mahusay
20align=Ihanay
21alignment=Paghahanay
22allChangesLost=Lahat ng pagbabago ay mawawala!
23allPages=Lahat ng pahina
24allProjects=Lahat ng proyekto
25allSpaces=Lahat ng espasyo
26allTags=Lahat ng mga Tag
27anchor=Angkla
28android=Android
29angle=Anggulo
30arc=Arc
31areYouSure=Sigurado ka ba?
32ensureDataSaved=Pakiseguro na ang iyong mga datos ay nai-save bago ito isara
33allChangesSaved=Lahat ng pagbabago ay nai-save
34allChangesSavedInDrive=Lahat ng pagbabago ay nai-save sa Drive
35allowPopups=Pahintulutan ang mga pop-up para maiwasan ang dayalogong ito
36allowRelativeUrl=Allow relative URL
37alreadyConnected=Ang mga buko ay naikonekta na
38apply=Gamitin
39archiMate21=ArchiMate 2.1
40arrange=Isaayos
41arrow=Panuro
42arrows=Mga panuro
43asNew=Bilang bago
44atlas=Atlas
45author=May akda
46authorizationRequired=Kailangan ang pahintulot
47authorizeThisAppIn=Pahintulutan ang app sa {1}:
48authorize=Pahintulutan
49authorizing=Pinahihintulutan
50automatic=Kusa
51autosave=Kusang pag-save
52autosize=Kusang laki
53attachments=Mga kalakip
54aws=AWS
55aws3d=AWS 3D
56azure=Azure
57back=Back
58background=likuran
59backgroundColor=Kulay ng likuran
60backgroundImage=Imahe ng likuran
61basic=Pangunahin
62blankDrawing=Blangkong Guhit
63blankDiagram=Blangko na dayagram
64block=Bloke
65blockquote=Blockquote
66blog=Ang iyong email adress
67bold=Makapal
68bootstrap=Bootstrap
69border=Border
70borderColor=Kulay ng gilid
71borderWidth=Lapad ng gilid
72bottom=Ibaba
73bottomAlign=Ihanay ang Ibaba
74bottomLeft=Kaliwang Ibaba
75bottomRight=Kanang Ibaba
76bpmn=BPMN
77bringForward=Bring Forward
78browser=Browser
79bulletedList=Markadong listahan
80business=Negosyo
81busy=Ang operasyon ay nagpapatuloy
82cabinets=Mga Kabinet
83cancel=Kanselahin
84center=I-sentro
85cannotLoad=Ang mga pagsubok sa pag-load ay nabigo. Mangyaring subukan ulit mamaya.
86cannotLogin=Ang mga pagsubok sa pag- log in ay nabigo. Paki subok ulit mamaya.
87cannotOpenFile=Hindi mabuksan ang file
88change=Baguhin
89changeOrientation=Baguhin ang oryentasyon
90changeUser=Magpalit ng gumagamit
91changeStorage=Change storage
92changesNotSaved=Ang mga pagbabago ay hindi nai-save
93classDiagram=Class Diagram
94userJoined={1} ay sumali
95userLeft={1} ay umalis
96chatWindowTitle=Pag-uusap
97chooseAnOption=Magtakda ng Pagpipilian
98chromeApp=Chrome App
99collaborativeEditingNotice=Important Notice for Collaborative Editing
100compare=Compare
101compressed=Siniksik
102commitMessage=Maglagak ng mensahe
103configLinkWarn=This link configures draw.io. Only click OK if you trust whoever gave you it!
104configLinkConfirm=Click OK to configure and restart draw.io.
105container=Container
106csv=CSV
107dark=Dark
108diagramXmlDesc=XML File
109diagramHtmlDesc=HTML File
110diagramPngDesc=Editable Bitmap Image
111diagramSvgDesc=Editable Vector Image
112didYouMeanToExportToPdf=Did you mean to export to PDF?
113draftFound=Isang draft para sa '{1}' ang nahanap. Ikarga ito sa loob ng editor o isantabi ito para magpatuloy
114draftRevisionMismatch=There is a different version of this diagram on a shared draft of this page. Please edit the diagram from the draft to ensure you are working with the latest version.
115selectDraft=Select a draft to continue editing:
116dragAndDropNotSupported=Ang paghila at paglagay ay hindi suportado para sa mga imahe. Gusto mo bang mag angkat na lang?
117dropboxCharsNotAllowed=Ang mga sumusunod na simbolo ay hindi pinahihintulutan: \ / : ? * " |
118check=Alamin
119checksum=Checksum
120circle=Bilog
121cisco=Cisco
122classic=Klasiko
123clearDefaultStyle=Alisin ang kusang laan na istilo
124clearWaypoints=Alisin ang mga Waypoint
125clipart=Clipart
126close=Isara
127closingFile=Closing file
128collaborator=Tumutulong
129collaborators=Mga tumutulong
130collapse=Pakitirin
131collapseExpand=Pakitirin/Palawakin
132collapse-expand=Pindutin para pakitirin/palawakin\nShift-pindutin para galawin ang mga katabi\nAlt-pindutin para maprutektahan ang sukat ng grupo
133collapsible=Pwedeng Pakitirin
134comic=Sulat-kamay
135comment=Kumento
136commentsNotes=Mga Kumento/Paalala
137compress=Compress
138configuration=Configuration
139connect=Kumonekta
140connecting=Kumukonekta
141connectWithDrive=Kumonekta gamit ang Google Drive
142connection=Koneksyon
143connectionArrows=Mga panurong pangkonekta
144connectionPoints=Mga puntos ng koneksyon
145constrainProportions=Limitahan ang Proporsyon
146containsValidationErrors=Nagtataglay ng mga kamalian sa pagpapatunay
147copiedToClipboard=Nakopya sa Clipboard
148copy=Kopya
149copyConnect=Kumopya sa pagkonekta
150copyCreated=A copy of the file was created.
151copyData=Copy Data
152copyOf=Kopya ng {1}
153copyOfDrawing=Kopya ng Guhit
154copySize=Copy Size
155copyStyle=Istilo ng kopya
156create=Gumawa
157createNewDiagram=Gumawa ng Bagong Dayagram
158createRevision=Gumawa ng Rebisyon
159createShape=Gumawa ng Hugis
160crop=Crop
161curved=Kurbado
162custom=Sariling akma
163current=Kasalukuyan
164currentPage=Current page
165cut=Putulin
166dashed=Patlang-patlang
167decideLater=Magdesisyon mamaya
168default=Kusang laan
169delete=Burahin
170deleteColumn=Burahin ang hanay
171deleteLibrary401=Di sapat na pahintulot para burahin ang library na ito
172deleteLibrary404=Ang napiling library ay di mahanap
173deleteLibrary500=Pagkakamali sa pagbura ng library
174deleteLibraryConfirm=Akma mong permanenteng buburahin ang library na ito. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito?
175deleteRow=Burahin ang hilera
176description=Paglalarawan
177device=Kagamitan
178diagram=Dayagram
179diagramContent=Nilalaman ng Dayagram
180diagramLocked=Ang dayagram ay isinara upang maiwasan ang dagdag na pagkawala ng datos.
181diagramLockedBySince=The diagram is locked by {1} since {2} ago
182diagramName=Pangalan ng dayagram
183diagramIsPublic=Ang Diagram ay Pampubliko
184diagramIsNotPublic=Ang Diagram ay Hindi Pampubliko
185diamond=Dyamante
186diamondThin=Dyamante (manipis)
187didYouKnow=Alam mo ba...
188direction=Direksyon
189discard=Isantabi
190discardChangesAndReconnect=Tanggihan ang mga pagbabago at kumonektang muli
191googleDriveMissingClickHere=Nawawala ang Google Drive? Pindutin dito!
192discardChanges=Tanggihan ang mga Pagbabago
193disconnected=Nadiskonekta
194distribute=Ikalat
195done=Tapos na
196doNotShowAgain=Do not show again
197dotted=Tuldok-tuldok
198doubleClickOrientation=Pindutin ng dalawang beses para mabago ang oryentasyon
199doubleClickTooltip=Pindutin ng dalawang beses para maglagay ng teksto
200doubleClickChangeProperty=Pindutin ng dalawang beses para mabago ang ngalan ng katangian
201download=I-download
202downloadDesktop=Get Desktop
203downloadAs=I-download bilang
204clickHereToSave=Pindutin dito para i-save
205dpi=DPI
206draftDiscarded=Naisantabi ang draft
207draftSaved=Nai-save ang draft
208dragElementsHere=Hilahin ang mga elemento dito
209dragImagesHere=Hilahin ang mga imahe o URLs patungo dito
210dragUrlsHere=Hilahin ang mga URLs dito
211draw.io=draw.io
212drawing=Guhit
213drawingEmpty=Ang Guhit ay walang laman
214drawingTooLarge=Ang Guhit ay masyadong malaki
215drawioForWork=Draw.io para sa GSuite
216dropbox=Dropbox
217duplicate=Gumawa ng kopya
218duplicateIt=Gumawa ng kopya {1}
219divider=Dibisyon
220dx=Dx
221dy=Dy
222east=Silangan
223edit=I-edit
224editData=I-edit ang datos
225editDiagram=I-edit ang Dayagram
226editGeometry=I-edit ang Geometry
227editImage=I-edit ang imahe
228editImageUrl=I-edit ang URL ng imahe
229editLink=I-edit ang Link
230editShape=I-edit ang hugis
231editStyle=I-edit ang istilo
232editText=I-edit ang teksto
233editTooltip=I-edit ang tooltip
234glass=Salamin
235googleImages=Google Images
236imageSearch=Paghanap ng Imahe
237eip=EIP
238embed=Ilangkap
239embedFonts=Embed Fonts
240embedImages=Ilangkap ang mga imahe
241mainEmbedNotice=Idikit ito sa loob ng pahina
242electrical=Elektrikal
243ellipse=Ellipse
244embedNotice=Idikit ito ng isang beses sa dulo ng pahina
245enterGroup=Itala ang grupo
246enterName=Itala ang pangalan
247enterPropertyName=Itala ang pangalan ng katangian
248enterValue=Itala ang halaga
249entityRelation=Kaugnayan ng entidad
250entityRelationshipDiagram=Entity Relationship Diagram
251error=Mali
252errorDeletingFile=Pagkakamali sa pagbura ng file
253errorLoadingFile=Pagkakamali sa pag-load ng file
254errorRenamingFile=Pagkakamali sa pagbago ng pangalan ng file
255errorRenamingFileNotFound=Pagkakamali sa pagbago ng pangalan ng file. Ang file ay hindi matagpuan.
256errorRenamingFileForbidden=Ang iyong email adress
257errorSavingDraft=Pagkakamali sa pag-save ng draft
258errorSavingFile=Pagkakamali sa pag-save ng file
259errorSavingFileUnknown=Pagkakamali sa pagpapahintulot sa mga server ng Google. Paki-refresh ang pahina para masubukan muli.
260errorSavingFileForbidden=Pagkakamali sa pag-save ng file. Hindi sapat ang karapatan sa pag akses.
261errorSavingFileNameConflict=Pagkakamali sa pagpalit ng pangalan ng file. Hindi sapat ang karapatan sa pag akses.
262errorSavingFileNotFound=Pagkakamali sa pag-save ng file. Ang file ay hindi nahanap.
263errorSavingFileReadOnlyMode=Could not save diagram while read-only mode is active.
264errorSavingFileSessionTimeout=Pagkakamali sa pagpalit ng pangalan ng file. Hindi sapat ang karapatan sa pag akses.
265errorSendingFeedback=Pagkakamali sa pag-send ng kumento.
266errorUpdatingPreview=Pagkakamali sa pag-update ng paunang tingin.
267exit=Lumabas
268exitGroup=Lumabas sa grupo
269expand=Palawakin
270export=Iluwas
271exporting=Iniluluwas
272exportAs=Iluwas bilang
273exportOptionsDisabled=Ang mga pagpipilian sa pagluwas ay di pinagana
274exportOptionsDisabledDetails=Di pinagana ng may-ari ang mga pagpipilian para mag download, iprinta, o kumopya para sa mga nagkukumento o tumitingin ng file na ito.
275externalChanges=External Changes
276extras=Mga dagdag
277facebook=Facebook
278failedToSaveTryReconnect=Bigong mag-save, sinusubukang kumonektang muli.
279featureRequest=Hiling na katangian
280feedback=Kumento
281feedbackSent=Ang Kumento ay matagumpay na naipadala
282floorplans=Mga Floorplan
283file=File
284fileChangedOverwriteDialog=Ang File ay nabago. Sapawan ang mga pagbabago?
285fileChangedSyncDialog=The file has been modified. Click 'Yes' to merge changes or 'No' to overwrite.
286fileChangedSync=The file has been modified. Click here to synchronize.
287overwrite=Sapawan
288synchronize=Synchronize
289filename=Pangalan ng File
290fileExists=Ang File na ito ay mayroon na
291fileMovedToTrash=File was moved to trash
292fileNearlyFullSeeFaq=Malapit nang mapuno ang file, mangyaring tingnan ang FAQ
293fileNotFound=Ang file ay hindi makita
294repositoryNotFound=Ang imbakan ay hindi makita
295fileNotFoundOrDenied=Ang file ay hindi nahanap. Ito ay wala o kaya ay wala kang akses sa pagbasa.
296fileNotLoaded=Ang File ay hindi nai-load
297fileNotSaved=Ang File ay hindi nai-save
298fileOpenLocation=Paano mo gustong buksan ang mga file na ito?
299filetypeHtml=.html causes file to save as HTML with redirect to cloud URL
300filetypePng=.png causes file to save as PNG with embedded data
301filetypeSvg=.svg causes file to save as SVG with embedded data
302fileWillBeSavedInAppFolder={1} ay mase-save sa folder ng app
303fill=Punuan
304fillColor=Kulay ng Pampuno
305filterCards=Filter Cards
306find=Hanapin
307fit=Ikasya
308fitContainer=Baguhin ang sukat ng lalagyan.
309fitIntoContainer=Ikasya sa loob ng lalagyan
310fitPage=Ikasya sa pahina
311fitPageWidth=Ikasya sa lapad ng pahina
312fitTo=Ikasya sa
313fitToSheetsAcross=(mga) pilas, pahalang
314fitToBy=sa
315fitToSheetsDown=(mga) pilas, pababa
316fitTwoPages=Dalawang pahina
317fitWindow=Ikasya sa Window
318flip=Baligtarin
319flipH=Baligtarin pahalang
320flipV=Baligtarin patayo
321flowchart=Flowchart
322folder=Folder
323font=Istilo ng titik
324fontColor=Kulay ng istilo ng titik
325fontFamily=Pamilya ng istilo ng titik
326fontSize=Sukat ng istilo ng titik
327forbidden=Hindi ka pinahihintulutan para i-akses ang file na ito.
328format=Pagkaka-ayos
329formatPanel=Isaayos ang panel
330formatted=Naisaayos
331formattedText=Naisaayos na teksto
332formatPng=PNG
333formatGif=GIF
334formatJpg=JPEG
335formatPdf=PDF
336formatSql=SQL
337formatSvg=SVG
338formatHtmlEmbedded=HTML
339formatSvgEmbedded=SVG (may XML)
340formatVsdx=VSDX
341formatVssx=VSSX
342formatXmlPlain=XML (payak)
343formatXml=XML
344forum=Diskusyon/Usapang tulong
345freehand=Freehand
346fromTemplate=Mula sa Template
347fromTemplateUrl=Mula sa URL ng Template
348fromText=Mula sa teksto
349fromUrl=Mula sa URL
350fromThisPage=Mula sa pahinang ito
351fullscreen=Buong Screen
352gap=Gap
353gcp=GCP
354general=Pangkalahatan
355github=GitHub
356gitlab=GitLab
357gliffy=Gliffy
358global=Global
359googleDocs=Google Docs
360googleDrive=Google Drive
361googleGadget=Google Gadget
362googlePlus=Google+
363googleSharingNotAvailable=Sharing is only available via Google Drive. Please click Open below and share from the more actions menu:
364googleSlides=Google Slides
365googleSites=Google Sites
366googleSheets=Google Sheets
367gradient=Gradient
368gradientColor=Kulay
369grid=Grid
370gridColor=Kulay ng Grid
371gridSize=Sukat ng Grid
372group=Grupo
373guides=Mga gabay
374hateApp=Ayaw ko ang draw.io
375heading=Pamuhatan
376height=Taas
377help=Tulong
378helpTranslate=Tulungan kami na isalin ang aplikasyon na ito
379hide=Itago
380hideIt=Itago {1}
381hidden=Nakatago
382home=Simula
383horizontal=Pahalang
384horizontalFlow=Pahalang na daloy
385horizontalTree=Pahalang na istruktura
386howTranslate=Gaano kahusay ang pagsalin sa iyong linggwahe?
387html=HTML
388htmlText=Teksto ng HTML
389id=ID
390iframe=iFrame
391ignore=Balewalain
392image=Imahe
393imageUrl=URL ng imahe
394images=Mga imahe
395imagePreviewError=Ang imaheng ito ay hindi mai-load para sa paunang tingin. Paki-beripika ang URL.
396imageTooBig=Sobrang laki ng imahe
397imgur=Imgur
398import=I-angkat
399importFrom=Ini-angkatt mula
400includeCopyOfMyDiagram=Magsama ng kopya ng aking dayagram
401increaseIndent=Dagdagan ang indensyon
402decreaseIndent=Bawasan ang indensyon
403insert=Isingit
404insertColumnBefore=Magsingit ng hilera sa kaliwa
405insertColumnAfter=Magsingit ng hilera sa kanan
406insertEllipse=Magsingit ng ellipse
407insertImage=Magsingit ng imahe
408insertHorizontalRule=Magsingit ng pahalang na linyang gabay
409insertLink=Magsingit ng Link
410insertPage=Magsingit ng Pahina
411insertRectangle=Magsingit ng parihaba
412insertRhombus=Insert Rhombus
413insertRowBefore=Magsingit ng hanay sa ibabaw
414insertRowAfter=Magsingit ng hilera pagkatapos
415insertText=Magsingit ng teksto
416inserting=Nagsisingit
417installApp=Install App
418invalidFilename=Ang pangalan ng mga Dayagram ay hindi maaaring magtaglay ng sumusunod na mga simbolo: \ / | : ; { } < > & + ? = "
419invalidLicenseSeeThisPage=Ang iyong lisensya ay di wasto. Pki-tingnan ito <a target="_blank" href="https://support.draw.io/display/DFCS/Licensing+your+draw.io+plugin">page</a>.
420invalidInput=Invalid input
421invalidName=Di wastong pangalan
422invalidOrMissingFile=Di wasto o nawawalang File
423invalidPublicUrl=Di wastong pampublikong File
424isometric=Isometric
425ios=iOS
426italic=Italiko
427kennedy=Kennedy
428keyboardShortcuts=Maiksing paraan sa tipanan
429layers=Mga patong
430landscape=Pahiga
431language=Wika
432leanMapping=Pagmamapang Lean
433lastChange=Huling pagbabago {1}
434lessThanAMinute=Mababa sa isang minuto
435licensingError=Pagkakamali sa paglilisensya
436licenseHasExpired=Ang lisensya para kay {1} ay nagwakas ng {2}. Pindutin dito
437licenseRequired=This feature requires draw.io to be licensed.
438licenseWillExpire=Ang lisensya para kay {1} ay magwawakas sa {2}. Pindutin dito
439lineJumps=Line jumps
440linkAccountRequired=Kung ang Dayagram ay di pampubliko, kailangan ng Google account para tingnan ang Link
441linkText=I-link ang teksto
442list=Listahan
443minute=minuto
444minutes=mga minuto
445hours=mga oras
446days=mga araw
447months=mga buwan
448years=mga taon
449restartForChangeRequired=Ang mga pagbabago ay eepekto matapos i-refresh ang pahina.
450laneColor=Lanecolor
451lastModified=Huling Binago
452layout=Pagkakaayos
453left=Kaliwa
454leftAlign=Ihanay sa kaliwa
455leftToRight=kaliwa papuntang kanan
456libraryTooltip=Maghila at lagay ng mga hugis dito o pindutin ang + para magsingit. Dobleng pindot para mag-edit
457lightbox=Lightbox
458line=Linya
459lineend=Dulo ng linya
460lineheight=Taas ng linya
461linestart=Umpisa ng linya
462linewidth=Lapad ng linya
463link=Link
464links=Mga Link
465loading=Naglo-load
466lockUnlock=Isara/ Buksan
467loggedOut=Nag-Log out
468logIn=Mag-Log in
469loveIt=Gusto ko ang {1}
470lucidchart=Lucidchart
471maps=Maps
472mathematicalTypesetting=Matematikong Typesetting
473makeCopy=Gumawa ng kopya
474manual=De-Mano
475merge=Merge
476mermaid=Mermaid
477microsoftOffice=Microsoft Office
478microsoftExcel=Microsoft Excel
479microsoftPowerPoint=Microsoft PowerPoint
480microsoftWord=Microsoft Word
481middle=Gitna
482minimal=Minimal
483misc=Sari-sari
484mockups=Mga Mockup
485modificationDate=Petsa ng pagbago
486modifiedBy=Binago ni
487more=Marami pa
488moreResults=Marami pang mga resulta
489moreShapes=Marami pang mga hugis
490move=Ilipat
491moveToFolder=Ilipat papunta sa folder
492moving=Inililipat
493moveSelectionTo=Ilipat ang mga napili papunta sa {1}
494name=Pangalan
495navigation=Nabigasyon
496network=Network
497networking=Networking
498new=Bago
499newLibrary=Bagong Library
500nextPage=Sunod na pahina
501no=Hindi
502noPickFolder=No, pick folder
503noAttachments=Walang nahanap na mga kalakip
504noColor=Walang kulay
505noFiles=Walang mga file
506noFileSelected=Walang napiling file
507noLibraries=Walang nahanap na mga library
508noMoreResults=Wala nang iba pang mga resulta
509none=Wala
510noOtherViewers=Walang ibang manonood
511noPlugins=Walang mga plugin
512noPreview=Walang paunang-tingin
513noResponse=Walang sagot mula sa server
514noResultsFor=Ang iyong email adress
515noRevisions=Walang mga rebisyon
516noSearchResults=Walang nakitang resulta ng paghahanap
517noPageContentOrNotSaved=Walang nakitang angkla sa pahinang ito, o hindi pa nai-save
518normal=Normal
519north=Hilaga
520notADiagramFile=Hindi dayagram na file
521notALibraryFile=Hindi library na file
522notAvailable=Hindi magagamit
523notAUtf8File=Hindi UTF-8 na file
524notConnected=Hindi konektado
525note=Paalala
526notion=Notion
527notSatisfiedWithImport=Not satisfied with the import?
528notUsingService=Hindi gumagamit ng {1}?
529numberedList=De-numerong listahan
530offline=Offline
531ok=OK
532oneDrive=OneDrive
533online=Online
534opacity=Kalinawan
535open=Bukas
536openArrow=Bukas na panuro
537openExistingDiagram=Magbukas ng dati nang dayagram
538openFile=Buksan ang file
539openFrom=Buksan mula sa
540openLibrary=Buksan ang Library
541openLibraryFrom=Buksan ang library mula sa
542openLink=Buksan ang link
543openInNewWindow=Buksan sa bagong Window
544openInThisWindow=Buksan sa Window na ito
545openIt=Buksan ang {1}
546openRecent=Buksan ang kamakailan
547openSupported=Ang mga suportadong pormat ay ang mga file na nai-save mula sa software na ito (.xml), .vsdx at .gliffy
548options=Mga pagpipilian
549organic=Organiko
550orgChart=Org Chart
551orthogonal=Orthogonal
552otherViewer=ibang tumitingin
553otherViewers=ibang mga tumitingin
554outline=Balangkas
555oval=Oblong
556page=Pahina
557pageContent=Nilalaman ng Pahina
558pageNotFound=Di nahanap ang Pahina
559pageWithNumber=Pahina-{1}
560pages=Mga pahina
561pageView=Pagtanaw sa pahina
562pageSetup=Setup ng pahina
563pageScale=Iskala ng pahina
564pan=Pan
565panTooltip=Espasyo+Hilahin para i-pan
566paperSize=Sukat ng papel
567pattern=Huwaran
568parallels=Parallels
569paste=Idikit
570pasteData=Paste Data
571pasteHere=Idikit dito
572pasteSize=Paste Size
573pasteStyle=Istilo ng pagdikit
574perimeter=Palibot
575permissionAnyone=Kahit sino ay maaaring mag-edit
576permissionAuthor=Ako lamang ang maaaring mag-edit
577pickFolder=Pumili ng folder
578pickLibraryDialogTitle=Pumili ng Library
579publicDiagramUrl=Pampublikong URL ng dayagram
580placeholders=Mga Placeholder
581plantUml=PlantUML
582plugins=Mga Plugin
583pluginUrl=URL ng Plugin
584pluginWarning=Ang pahina ay humihiling na i-load ang sumusunod na (mga) plugin:\n \n {1}\n \n Nais mo bang i-load ang (mga) plugin na ito?\n \n PAALALA : Pahintulutan lamang ang mga plugin na gumana kung lubos mong nauunawaan ang implikasyon sa seguridad ng pagpapahintulot sa mga ito.\n
585plusTooltip=Pindutin para kumonekta at gayahin (ctrl+pindot para gayahin, shift+pindot para kumonekta). Hilahin para kumonekta (ctrl+hila para gayahin).
586portrait=Patayo
587position=Posisyon
588posterPrint=Printang poster
589preferences=Mga kagusutuhan
590preview=Paunang tingin
591previousPage=Nakaraang Pahina
592print=Iprinta
593printAllPages=Iprinta ang lahat ng mga pahina
594procEng=Proc. Eng.
595project=Proyekto
596priority=Prayoridad
597properties=Mga katangian
598publish=Ilathala
599quickStart=Agarang pag-andar ng video
600rack=Salansanan
601radial=Radial
602radialTree=Istrukturang Pabilog
603readOnly=Pagbasa lang
604reconnecting=Muling kumukonekta
605recentlyUpdated=Kamakailang na-update
606recentlyViewed=Kamakailang tiningnan
607rectangle=Rectangle
608redirectToNewApp=Ang file na ito ay ginawa o binago sa mas bagong bersyon ng app na ito. Ikaw ay ililipat na ngayon.
609realtimeTimeout=Mukhang gumawa ka ng ilang mga pagbabago nang ikaw ay offline. Paumanhin, hindi mase-save ang mga pagbabagong ito.
610redo=Gawing muli
611refresh=I-refresh
612regularExpression=Karaniwang pagpapahayag
613relative=Relative
614relativeUrlNotAllowed=Relative URL not allowed
615rememberMe=Tandaan ako
616rememberThisSetting=Tandaan ang setting na ito
617removeFormat=Alisin ang pagkaka-ayos
618removeFromGroup=Tanggalin mula sa grupo
619removeIt=Tanggalin {1}
620removeWaypoint=Tanggalin ang Waypoint
621rename=Palitan ang Pangalan
622renamed=Napalitan ang Pangalan
623renameIt=Palitan ang Pangalan {1}
624renaming=Pinapalitan ang Pangalan
625replace=Palitan
626replaceIt={1} ay mayroon na. Gusto mo bang palitan ito?
627replaceExistingDrawing=Palitan ang dati nang guhit
628required=kinakailangan
629reset=Magsimulang muli
630resetView=Ibalik sa simulang pagtanaw
631resize=Baguhin ang sukat
632resizeLargeImages=Do you want to resize large images to make the application run faster?
633retina=Retina
634responsive=Tumutugon
635restore=Ibalik sa dati
636restoring=Ibinabalik sa dati
637retryingIn=Susubukang muli sa {1} segundo
638retryingLoad=Nabigo ang pagkarga. Sinusubukang muli...
639retryingLogin=Natapos na ang oras ng Login. Sinusubukang muli...
640reverse=Salungatin
641revision=Rebisyon
642revisionHistory=Talaan ng mga rebisyon
643rhombus=Rhombus
644right=Kanan
645rightAlign=Ihanay sa kanan
646rightToLeft=Kanan papunta ng kaliwa
647rotate=Paikutin
648rotateTooltip=Pindutin at hilahin para maikot, pindutin para maikot ng 90 degrees
649rotation=Pag-ikot
650rounded=Bilugan
651save=I-save
652saveAndExit=I-save at umalis
653saveAs=I-save bilang
654saveAsXmlFile=I-save bilang XML file?
655saved=Nai-save na
656saveDiagramFirst=Please save the diagram first
657saveDiagramsTo=I-save ang mga dayagram sa
658saveLibrary403=Di sapat ang pahintulot para i-edit ang library na ito
659saveLibrary500=May pagkakamali habang sini-save ang library
660saveLibraryReadOnly=Could not save library while read-only mode is active
661saving=Nagse-save
662scratchpad=Scratchpad
663scrollbars=Mga Scrollbar
664search=Maghanap
665searchShapes=Maghanap ng mga Hugis
666selectAll=Piliin lahat
667selectionOnly=Ang mga napili lamang
668selectCard=Select Card
669selectEdges=Piliin ang mga gilid
670selectFile=Pumili ang File
671selectFolder=Pumili ng folder
672selectFont=Pumili ng istilo ng teksto
673selectNone=Walang Pipiliin
674selectTemplate=Select Template
675selectVertices=Pumili ng mga Vertex
676sendBackward=Send Backward
677sendMessage=Ipadala
678sendYourFeedback=Ipadala ang kumento
679serviceUnavailableOrBlocked=Ang Serbisyo ay hindi pwede o nahaharangan
680sessionExpired=Ang iyong sesyon ay natapos na. Paki-refresh ang window ng browser
681sessionTimeoutOnSave=Ang iyong sesyon ay lumipas at ikaw ay nadiskonekta mula sa Google Drive. Pindutin ang OK para mag-login at ma-save.
682setAsDefaultStyle=I-takda bilang kusang laan na istilo
683shadow=Anino
684shape=Hugis
685shapes=Mga hugis
686share=Ibahagi
687shareLink=Link para sa salu-salong pag-edit
688sharingAvailable=Sharing available for Google Drive and OneDrive files.
689sharp=Matalas
690show=Ipakita
691showStartScreen=Ipakita ang Panimulang Tabing
692sidebarTooltip=Pindutin para lumawak. Hilahin at ilagay ang mga hugis sa loob ng dayagram. Shift+pindot para palitan ang mga pinili. Alt+pindot para magsingit at kumonekta.
693signs=Palatandaan
694signOut=Mag-Sign Out
695simple=Simple
696simpleArrow=Simpleng panuro
697simpleViewer=Simple Viewer
698size=Sukat
699sketch=Sketch
700solid=Solido
701sourceSpacing=Pag-eespasyo ng Pinagmulan
702south=Timog
703software=Software
704space=Espasyo
705spacing=Pag-eespasyo
706specialLink=Espesyal na paguugnay
707standard=Pamantayan
708startDrawing=Start drawing
709stopDrawing=Stop drawing
710starting=Nagsisimula
711straight=Diresto
712strikethrough=Strikethrough
713strokeColor=Kulay ng linya
714style=Istilo
715subscript=Subscript
716summary=Buod
717superscript=Paninitik
718support=Suporta
719swimlaneDiagram=Swimlane Diagram
720sysml=SysML
721tags=Mga Tag
722table=Talahanayan
723tables=Tables
724takeOver=Take Over
725targetSpacing=Target na pageespasyo
726template=Template
727templates=Mga template
728text=Teksto
729textAlignment=Paghahanay ng teksto
730textOpacity=Kalinawan ng teksto
731theme=Tema
732timeout=Timeout
733title=Pamagat
734to=sa
735toBack=Papunta sa likod
736toFront=Papunta sa harap
737tooLargeUseDownload=Too large, use download instead.
738toolbar=Toolbar
739tooltips=Tooltips
740top=Itaas
741topAlign=Ihanay ang itaas
742topLeft=Kaliwang Itaas
743topRight=Kanang Itaas
744transparent=Kita ng tagusan
745transparentBackground=Tagusang Likurang Bahagi
746trello=Trello
747tryAgain=Subukan muli
748tryOpeningViaThisPage=Subukang buksan mula sa pahinang ito
749turn=Iikot ng 90°
750type=Tipo
751twitter=Twitter
752uml=UML
753underline=Salungguhitan
754undo=Bawiin ang ginawa
755ungroup=Kalasin
756unsavedChanges=Hindi nai-save ang mga pagbabago
757unsavedChangesClickHereToSave=Hindi nai-save ang mga pagbabago. Pindutin dito para i-save
758untitled=Walang Pamagat
759untitledDiagram=Walang Pamagat na Dayagram
760untitledLayer=Walang Pamagat na Patong
761untitledLibrary=Walang Pamagat na Library
762unknownError=Hindi malamang pagkakamali
763updateFile=I-update ang {1}
764updatingDocument=Ina-update ang Dokumento. Mangyaring maghintay...
765updatingPreview=Ina-update ang Paunang tingin. Mangyaring maghintay...
766updatingSelection=Ina-update ang mga napili. Mangyaring maghintay...
767upload=Upload
768url=URL
769useOffline=Use Offline
770useRootFolder=Use root folder?
771userManual=Gabay ng Gumagamit
772vertical=Patayo
773verticalFlow=Patayong daloy
774verticalTree=Patayong istruktura
775view=Tingnan
776viewerSettings=Viewer Settings
777viewUrl=Link para tingnan: {1}
778voiceAssistant=Alalay na Tinig
779warning=Babala
780waypoints=Mga Waypoint
781west=Kanluran
782width=Lapad
783wiki=Wiki
784wordWrap=Pagbalot ng Teksto
785writingDirection=Direksyon ng pagsulat
786yes=Oo
787yourEmailAddress=Ang iyong email adress
788zoom=Zoom
789zoomIn=Zoom palapit
790zoomOut=Zoom palayo
791basic=Pangunahin
792businessprocess=Mga proseso ng pagnenegosyo
793charts=Mga tsart
794engineering=Inhenyeriya
795flowcharts=Mga Flowchart
796gmdl=Disenyo ng Materyal
797mindmaps=Mga Mindmap
798mockups=Mga Mockup
799networkdiagrams=Mga dayagram ng network
800nothingIsSelected=Walang napili
801other=Iba
802softwaredesign=Disenyo ng Software
803venndiagrams=Mga Venn diagram
804webEmailOrOther=Web, email o iba pang adres sa internet.
805webLink=Web Link
806wireframes=Mga Wireframe
807property=Property
808value=Value
809showMore=Show More
810showLess=Show Less
811myDiagrams=My Diagrams
812allDiagrams=All Diagrams
813recentlyUsed=Recently used
814listView=List view
815gridView=Grid view
816resultsFor=Results for '{1}'
817oneDriveCharsNotAllowed=The following characters are not allowed: ~ " # % * : < > ? / \ { | }
818oneDriveInvalidDeviceName=The specified device name is invalid
819officeNotLoggedOD=You are not logged in to OneDrive. Please open draw.io task pane and login first.
820officeSelectSingleDiag=Please select a single draw.io diagram only without other contents.
821officeSelectDiag=Please select a draw.io diagram.
822officeCannotFindDiagram=Cannot find a draw.io diagram in the selection
823noDiagrams=No diagrams found
824authFailed=Authentication failed
825officeFailedAuthMsg=Unable to successfully authenticate user or authorize application.
826convertingDiagramFailed=Converting diagram failed
827officeCopyImgErrMsg=Due to some limitations in the host application, the image could not be inserted. Please manually copy the image then paste it to the document.
828insertingImageFailed=Inserting image failed
829officeCopyImgInst=Instructions: Right-click the image below. Select "Copy image" from the context menu. Then, in the document, right-click and select "Paste" from the context menu.
830folderEmpty=Folder is empty
831recent=Recent
832sharedWithMe=Shared With Me
833sharepointSites=Sharepoint Sites
834errorFetchingFolder=Error fetching folder items
835errorAuthOD=Error authenticating to OneDrive
836officeMainHeader=Adds draw.io diagrams to your document.
837officeStepsHeader=This add-in performs the following steps:
838officeStep1=Connects to Microsoft OneDrive, Google Drive or your device.
839officeStep2=Select a draw.io diagram.
840officeStep3=Insert the diagram into the document.
841officeAuthPopupInfo=Please complete the authentication in the pop-up window.
842officeSelDiag=Select draw.io Diagram:
843files=Files
844shared=Shared
845sharepoint=Sharepoint
846officeManualUpdateInst=Instructions: Copy draw.io diagram from the document. Then, in the box below, right-click and select "Paste" from the context menu.
847officeClickToEdit=Click icon to start editing:
848pasteDiagram=Paste draw.io diagram here
849connectOD=Connect to OneDrive
850selectChildren=Select Children
851selectSiblings=Select Siblings
852selectParent=Select Parent
853selectDescendants=Select Descendants
854lastSaved=Last saved {1} ago
855resolve=Resolve
856reopen=Re-open
857showResolved=Show Resolved
858reply=Reply
859objectNotFound=Object not found
860reOpened=Re-opened
861markedAsResolved=Marked as resolved
862noCommentsFound=No comments found
863comments=Comments
864timeAgo={1} ago
865confluenceCloud=Confluence Cloud
866libraries=Libraries
867confAnchor=Confluence Page Anchor
868confTimeout=The connection has timed out
869confSrvTakeTooLong=The server at {1} is taking too long to respond.
870confCannotInsertNew=Cannot insert draw.io diagram to a new Confluence page
871confSaveTry=Please save the page and try again.
872confCannotGetID=Unable to determine page ID
873confContactAdmin=Please contact your Confluence administrator.
874readErr=Read Error
875editingErr=Editing Error
876confExtEditNotPossible=This diagram cannot be edited externally. Please try editing it while editing the page
877confEditedExt=Diagram/Page edited externally
878diagNotFound=Diagram Not Found
879confEditedExtRefresh=Diagram/Page is edited externally. Please refresh the page.
880confCannotEditDraftDelOrExt=Cannot edit diagrams in a draft page, diagram is deleted from the page, or diagram is edited externally. Please check the page.
881retBack=Return back
882confDiagNotPublished=The diagram does not belong to a published page
883createdByDraw=Created by draw.io
884filenameShort=Filename too short
885invalidChars=Invalid characters
886alreadyExst={1} already exists
887draftReadErr=Draft Read Error
888diagCantLoad=Diagram cannot be loaded
889draftWriteErr=Draft Write Error
890draftCantCreate=Draft could not be created
891confDuplName=Duplicate diagram name detected. Please pick another name.
892confSessionExpired=Looks like your session expired. Log in again to keep working.
893login=Login
894drawPrev=draw.io preview
895drawDiag=draw.io diagram
896invalidCallFnNotFound=Invalid Call: {1} not found
897invalidCallErrOccured=Invalid Call: An error occurred, {1}
898anonymous=Anonymous
899confGotoPage=Go to containing page
900showComments=Show Comments
901confError=Error: {1}
902gliffyImport=Gliffy Import
903gliffyImportInst1=Click the "Start Import" button to import all Gliffy diagrams to draw.io.
904gliffyImportInst2=Please note that the import procedure will take some time and the browser window must remain open until the import is completed.
905startImport=Start Import
906drawConfig=draw.io Configuration
907customLib=Custom Libraries
908customTemp=Custom Templates
909pageIdsExp=Page IDs Export
910drawReindex=draw.io re-indexing (beta)
911working=Working
912drawConfigNotFoundInst=draw.io Configuration Space (DRAWIOCONFIG) does not exist. This space is needed to store draw.io configuration files and custom libraries/templates.
913createConfSp=Create Config Space
914unexpErrRefresh=Unexpected error, please refresh the page and try again.
915configJSONInst=Write draw.io JSON configuration in the editor below then click save. If you need help, please refer to
916thisPage=this page
917curCustLib=Current Custom Libraries
918libName=Library Name
919action=Action
920drawConfID=draw.io Config ID
921addLibInst=Click the "Add Library" button to upload a new library.
922addLib=Add Library
923customTempInst1=Custom templates are draw.io diagrams saved in children pages of
924customTempInst2=For more details, please refer to
925tempsPage=Templates page
926pageIdsExpInst1=Select export target, then click the "Start Export" button to export all pages IDs.
927pageIdsExpInst2=Please note that the export procedure will take some time and the browser window must remain open until the export is completed.
928startExp=Start Export
929refreshDrawIndex=Refresh draw.io Diagrams Index
930reindexInst1=Click the "Start Indexing" button to refresh draw.io diagrams index.
931reindexInst2=Please note that the indexing procedure will take some time and the browser window must remain open until the indexing is completed.
932startIndexing=Start Indexing
933confAPageFoundFetch=Page "{1}" found. Fetching
934confAAllDiagDone=All {1} diagrams processed. Process finished.
935confAStartedProcessing=Started processing page "{1}"
936confAAllDiagInPageDone=All {1} diagrams in page "{2}" processed successfully.
937confAPartialDiagDone={1} out of {2} {3} diagrams in page "{4}" processed successfully.
938confAUpdatePageFailed=Updating page "{1}" failed.
939confANoDiagFoundInPage=No {1} diagrams found in page "{2}".
940confAFetchPageFailed=Fetching the page failed.
941confANoDiagFound=No {1} diagrams found. Process finished.
942confASearchFailed=Searching for {1} diagrams failed. Please try again later.
943confAGliffyDiagFound={2} diagram "{1}" found. Importing
944confAGliffyDiagImported={2} diagram "{1}" imported successfully.
945confASavingImpGliffyFailed=Saving imported {2} diagram "{1}" failed.
946confAImportedFromByDraw=Imported from "{1}" by draw.io
947confAImportGliffyFailed=Importing {2} diagram "{1}" failed.
948confAFetchGliffyFailed=Fetching {2} diagram "{1}" failed.
949confACheckBrokenDiagLnk=Checking for broken diagrams links.
950confADelDiagLinkOf=Deleting diagram link of "{1}"
951confADupLnk=(duplicate link)
952confADelDiagLnkFailed=Deleting diagram link of "{1}" failed.
953confAUnexpErrProcessPage=Unexpected error during processing the page with id: {1}
954confADiagFoundIndex=Diagram "{1}" found. Indexing
955confADiagIndexSucc=Diagram "{1}" indexed successfully.
956confAIndexDiagFailed=Indexing diagram "{1}" failed.
957confASkipDiagOtherPage=Skipped "{1}" as it belongs to another page!
958confADiagUptoDate=Diagram "{1}" is up to date.
959confACheckPagesWDraw=Checking pages having draw.io diagrams.
960confAErrOccured=An error occurred!
961savedSucc=Saved successfully
962confASaveFailedErr=Saving Failed (Unexpected Error)
963character=Character
964confAConfPageDesc=This page contains draw.io configuration file (configuration.json) as attachment
965confALibPageDesc=This page contains draw.io custom libraries as attachments
966confATempPageDesc=This page contains draw.io custom templates as attachments
967working=Working
968confAConfSpaceDesc=This space is used to store draw.io configuration files and custom libraries/templates
969confANoCustLib=No Custom Libraries
970delFailed=Delete failed!
971showID=Show ID
972confAIncorrectLibFileType=Incorrect file type. Libraries should be XML files.
973uploading=Uploading
974confALibExist=This library already exists
975confAUploadSucc=Uploaded successfully
976confAUploadFailErr=Upload Failed (Unexpected Error)
977hiResPreview=High Res Preview
978officeNotLoggedGD=You are not logged in to Google Drive. Please open draw.io task pane and login first.
979officePopupInfo=Please complete the process in the pop-up window.
980pickODFile=Pick OneDrive File
981pickGDriveFile=Pick Google Drive File
982pickDeviceFile=Pick Device File
983vsdNoConfig="vsdurl" is not configured
984ruler=Ruler
985units=Units
986points=Points
987inches=Inches
988millimeters=Millimeters
989confEditDraftDelOrExt=This diagram is in a draft page, is deleted from the page, or is edited externally. It will be saved as a new attachment version and may not be reflected in the page.
990confDiagEditedExt=Diagram is edited in another session. It will be saved as a new attachment version but the page will show other session's modifications.
991macroNotFound=Macro Not Found
992confAInvalidPageIdsFormat=Incorrect Page IDs file format
993confACollectingCurPages=Collecting current pages
994confABuildingPagesMap=Building pages mapping
995confAProcessDrawDiag=Started processing imported draw.io diagrams
996confAProcessDrawDiagDone=Finished processing imported draw.io diagrams
997confAProcessImpPages=Started processing imported pages
998confAErrPrcsDiagInPage=Error processing draw.io diagrams in page "{1}"
999confAPrcsDiagInPage=Processing draw.io diagrams in page "{1}"
1000confAImpDiagram=Importing diagram "{1}"
1001confAImpDiagramFailed=Importing diagram "{1}" failed. Cannot find its new page ID. Maybe it points to a page that is not imported.
1002confAImpDiagramError=Error importing diagram "{1}". Cannot fetch or save the diagram. Cannot fix this diagram links.
1003confAUpdateDgrmCCFailed=Updating link to diagram "{1}" failed.
1004confImpDiagramSuccess=Updating diagram "{1}" done successfully.
1005confANoLnksInDrgm=No links to update in: {1}
1006confAUpdateLnkToPg=Updated link to page: "{1}" in diagram: "{2}"
1007confAUpdateLBLnkToPg=Updated lightbox link to page: "{1}" in diagram: "{2}"
1008confAUpdateLnkBase=Updated base URL from: "{1}" to: "{2}" in diagram: "{3}"
1009confAPageIdsImpDone=Page IDs Import finished
1010confAPrcsMacrosInPage=Processing draw.io macros in page "{1}"
1011confAErrFetchPage=Error fetching page "{1}"
1012confAFixingMacro=Fixing macro of diagram "{1}"
1013confAErrReadingExpFile=Error reading export file
1014confAPrcsDiagInPageDone=Processing draw.io diagrams in page "{1}" finished
1015confAFixingMacroSkipped=Fixing macro of diagram "{1}" failed. Cannot find its new page ID. Maybe it points to a page that is not imported.
1016pageIdsExpTrg=Export target
1017confALucidDiagImgImported={2} diagram "{1}" image extracted successfully
1018confASavingLucidDiagImgFailed=Extracting {2} diagram "{1}" image failed
1019confGetInfoFailed=Fetching file info from {1} failed.
1020confCheckCacheFailed=Cannot get cached file info.
1021confReadFileErr=Cannot read "{1}" file from {2}.
1022confSaveCacheFailed=Unexpected error. Cannot save cached file
1023orgChartType=Org Chart Type
1024linear=Linear
1025hanger2=Hanger 2
1026hanger4=Hanger 4
1027fishbone1=Fishbone 1
1028fishbone2=Fishbone 2
10291ColumnLeft=Single Column Left
10301ColumnRight=Single Column Right
1031smart=Smart
1032parentChildSpacing=Parent Child Spacing
1033siblingSpacing=Sibling Spacing
1034confNoPermErr=Sorry, you don't have enough permissions to view this embedded diagram from page {1}
1035copyAsImage=Copy as Image
1036lucidImport=Lucidchart Import
1037lucidImportInst1=Click the "Start Import" button to import all Lucidchart diagrams.
1038installFirst=Please install {1} first
1039drawioChromeExt=draw.io Chrome Extension
1040loginFirstThen=Please login to {1} first, then {2}
1041errFetchDocList=Error: Couldn't fetch documents list
1042builtinPlugins=Built-in Plugins
1043extPlugins=External Plugins
1044backupFound=Backup file found
1045chromeOnly=This feature only works in Google Chrome
1046msgDeleted=This message has been deleted
1047confAErrFetchDrawList=Error fetching diagrams list. Some diagrams are skipped.
1048confAErrCheckDrawDiag=Cannot check diagram {1}
1049confAErrFetchPageList=Error fetching pages list
1050confADiagImportIncom={1} diagram "{2}" is imported partially and may have missing shapes
1051invalidSel=Invalid selection
1052diagNameEmptyErr=Diagram name cannot be empty
1053openDiagram=Open Diagram
1054newDiagram=New diagram
1055editable=Editable
1056confAReimportStarted=Re-import {1} diagrams started...
1057spaceFilter=Filter by spaces
1058curViewState=Current Viewer State
1059pageLayers=Page and Layers
1060customize=Customize
1061firstPage=First Page (All Layers)
1062curEditorState=Current Editor State
1063noAnchorsFound=No anchors found
1064attachment=Attachment
1065curDiagram=Current Diagram
1066recentDiags=Recent Diagrams
1067csvImport=CSV Import
1068chooseFile=Choose a file...
1069choose=Choose
1070gdriveFname=Google Drive filename
1071widthOfViewer=Width of the viewer (px)
1072heightOfViewer=Height of the viewer (px)
1073autoSetViewerSize=Automatically set the size of the viewer
1074thumbnail=Thumbnail
1075prevInDraw=Preview in draw.io
1076onedriveFname=OneDrive filename
1077diagFname=Diagram filename
1078diagUrl=Diagram URL
1079showDiag=Show Diagram
1080diagPreview=Diagram Preview
1081csvFileUrl=CSV File URL
1082generate=Generate
1083selectDiag2Insert=Please select a diagram to insert it.
1084errShowingDiag=Unexpected error. Cannot show diagram
1085noRecentDiags=No recent diagrams found
1086fetchingRecentFailed=Failed to fetch recent diagrams
1087useSrch2FindDiags=Use the search box to find draw.io diagrams
1088cantReadChckPerms=Cannot read the specified diagram. Please check you have read permission on that file.
1089cantFetchChckPerms=Cannot fetch diagram info. Please check you have read permission on that file.
1090searchFailed=Searching failed. Please try again later.
1091plsTypeStr=Please type a search string.
1092unsupportedFileChckUrl=Unsupported file. Please check the specified URL
1093diagNotFoundChckUrl=Diagram not found or cannot be accessed. Please check the specified URL
1094csvNotFoundChckUrl=CSV file not found or cannot be accessed. Please check the specified URL
1095cantReadUpload=Cannot read the uploaded diagram
1096select=Select
1097errCantGetIdType=Unexpected Error: Cannot get content id or type.
1098errGAuthWinBlocked=Error: Google Authentication window blocked
1099authDrawAccess=Authorize draw.io to access {1}
1100connTimeout=The connection has timed out
1101errAuthSrvc=Error authenticating to {1}
1102plsSelectFile=Please select a file
1103mustBgtZ={1} must be greater than zero
1104cantLoadPrev=Cannot load file preview.
1105errAccessFile=Error: Access Denied. You do not have permission to access "{1}".
1106noPrevAvail=No preview is available.
1107personalAccNotSup=Personal accounts are not supported.
1108errSavingTryLater=Error occurred during saving, please try again later.
1109plsEnterFld=Please enter {1}
1110invalidDiagUrl=Invalid Diagram URL
1111unsupportedVsdx=Unsupported vsdx file
1112unsupportedImg=Unsupported image file
1113unsupportedFormat=Unsupported file format
1114plsSelectSingleFile=Please select a single file only
1115attCorrupt=Attachment file "{1}" is corrupted
1116loadAttFailed=Failed to load attachment "{1}"
1117embedDrawDiag=Embed draw.io Diagram
1118addDiagram=Add Diagram
1119embedDiagram=Embed Diagram
1120editOwningPg=Edit owning page
1121deepIndexing=Deep Indexing (Index diagrams that aren't used in any page also)
1122confADeepIndexStarted=Deep Indexing Started
1123confADeepIndexDone=Deep Indexing Done
1124officeNoDiagramsSelected=No diagrams found in the selection
1125officeNoDiagramsInDoc=No diagrams found in the document
1126officeNotSupported=This feature is not supported in this host application
1127someImagesFailed={1} out of {2} failed due to the following errors
1128importingNoUsedDiagrams=Importing {1} Diagrams not used in pages
1129importingDrafts=Importing {1} Diagrams in drafts
1130processingDrafts=Processing drafts
1131updatingDrafts=Updating drafts
1132updateDrafts=Update drafts
1133notifications=Notifications
1134drawioImp=draw.io Import
1135confALibsImp=Importing draw.io Libraries
1136confALibsImpFailed=Importing {1} library failed
1137contributors=Contributors
1138drawDiagrams=draw.io Diagrams
1139errFileNotFoundOrNoPer=Error: Access Denied. File not found or you do not have permission to access "{1}" on {2}.
1140confACheckPagesWEmbed=Checking pages having embedded draw.io diagrams.
1141confADelBrokenEmbedDiagLnk=Removing broken embedded diagram links
1142replaceWith=Replace with
1143replaceAll=Replace All
1144confASkipDiagModified=Skipped "{1}" as it was modified after initial import
1145replFind=Replace/Find
1146matchesRepl={1} matches replaced
1147draftErrDataLoss=An error occurred while reading the draft file. The diagram cannot be edited now to prevent any possible data loss. Please try again later or contact support.
1148ibm=IBM
1149linkToDiagramHint=Add a link to this diagram. The diagram can only be edited from the page that owns it.
1150linkToDiagram=Link to Diagram
1151changedBy=Changed By
1152lastModifiedOn=Last modified on
1153searchResults=Search Results
1154showAllTemps=Show all templates
1155notionToken=Notion Token
1156selectDB=Select Database
1157noDBs=No Databases
1158diagramEdited={1} diagram "{2}" edited
1159confDraftPermissionErr=Draft cannot be written. Do you have attachment write/read permission on this page?
1160confDraftTooBigErr=Draft size is too large. Pease check "Attachment Maximum Size" of "Attachment Settings" in Confluence Configuration?
1161owner=Owner
1162repository=Repository
1163branch=Branch
1164meters=Meters
1165teamsNoEditingMsg=Editor functionality is only available in Desktop environment (in MS Teams App or a web browser)
1166contactOwner=Contact Owner
1167viewerOnlyMsg=You cannot edit the diagrams in the mobile platform, please use the desktop client or a web browser.
1168website=Website
1169check4Updates=Check for updates
1170