1{"version":3,"sources":["../../node_modules/codemirror/mode/webidl/webidl.js"],"names":["mod","exports","module","require","define","amd","CodeMirror","wordRegexp","words","RegExp","join","builtinArray","builtins","typeArray","types","keywordArray","keywords","atomArray","atoms","registerHelper","concat","startDefArray","startDefs","endDefArray","endDefs","singleOperators","integers","floats","identifiers","identifiersEnd","strings","multilineComments","multilineCommentsStart","multilineCommentsEnd","readToken","stream","state","eatSpace","inComment","match","skipToEnd","startDef","endDef","lastToken","nextToken","next","defineMode","startState","token","style","cur","current","test","defineMIME"],"mappings":"CAGA,SAAUA,GACR,SAAWC,UAAW,gBAAmBC,SAAU,SACjDF,EAAIG,QAAQ,6BACT,UAAWC,SAAU,YAAcA,OAAOC,IAC7CD,QAAQ,wBAAyBJ,OAEjCA,GAAIM,cACL,SAASA,GACZ,YAEA,SAASC,GAAWC,GAClB,MAAO,IAAIC,QAAO,MAAQD,EAAME,KAAK,OAAS,SAGhD,GAAIC,IACF,QACA,cACA,eACA,UACA,eACA,SAAU,gBACV,mBACA,oCACA,cACA,mBACA,YACA,oBACA,mBACA,cACA,cACA,aACA,uBACA,cACE,cACF,cACA,cAEF,IAAIC,GAAWL,EAAWI,EAE1B,IAAIE,IACF,WAAY,QAAS,OACrB,eAAgB,QAAS,SACzB,UAAW,OAAQ,QACnB,UACA,cAAe,WAAY,YAAa,aAAc,aACtD,aAAc,cAAe,cAAe,oBAC5C,eAAgB,eAChB,aAAc,YAAa,YAAa,WAAY,SAAU,SAC9D,QAAS,eAAgB,cACzB,MACA,OAEF,IAAIC,GAAQP,EAAWM,EAEvB,IAAIE,IACF,YAAa,WAAY,QAAS,UAAW,aAAc,OAAQ,SACnE,aAAc,UAAW,YAAa,WAAY,eAAgB,UAClE,UAAW,WAAY,aAAc,UAAW,SAAU,SAC1D,cAAe,UAEf,WAAY,WAAY,KAE1B,IAAIC,GAAWT,EAAWQ,EAE1B,IAAIE,IACF,OAAQ,QACR,WAAY,MACZ,OAEF,IAAIC,GAAQX,EAAWU,EAEvBX,GAAWa,eAAe,YAAa,SACnCR,EAAaS,OAAOP,GAAWO,OAAOL,GAAcK,OAAOH,GAE/D,IAAII,IAAiB,WAAY,aAAc,OAAQ,YACvD,IAAIC,GAAYf,EAAWc,EAE3B,IAAIE,IAAe,UACnB,IAAIC,GAAUjB,EAAWgB,EAEzB,IAAIE,GAAkB,UACtB,IAAIC,GAAW,4CACf,IAAIC,GAAS,8EACb,IAAIC,GAAc,2BAClB,IAAIC,GAAiB,mCACrB,IAAIC,GAAU,UACd,IAAIC,GAAoB,cACxB,IAAIC,GAAyB,SAC7B,IAAIC,GAAuB,UAE3B,SAASC,GAAUC,EAAQC,GAEzB,GAAID,EAAOE,WAAY,MAAO,KAG9B,IAAID,EAAME,UAAW,CACnB,GAAIH,EAAOI,MAAMN,GAAuB,CACtCG,EAAME,UAAY,KAClB,OAAO,UAETH,EAAOK,WACP,OAAO,UAET,GAAIL,EAAOI,MAAM,MAAO,CACtBJ,EAAOK,WACP,OAAO,UAET,GAAIL,EAAOI,MAAMR,GAAoB,MAAO,SAC5C,IAAII,EAAOI,MAAMP,GAAyB,CACxCI,EAAME,UAAY,IAClB,OAAO,UAIT,GAAIH,EAAOI,MAAM,aAAc,OAAQ,CACrC,GAAIJ,EAAOI,MAAMb,IAAaS,EAAOI,MAAMZ,GAAS,MAAO,SAI7D,GAAIQ,EAAOI,MAAMT,GAAU,MAAO,QAGlC,IAAIM,EAAMK,UAAYN,EAAOI,MAAMX,GAAc,MAAO,KAExD,IAAIQ,EAAMM,QAAUP,EAAOI,MAAMV,GAAiB,CAChDO,EAAMM,OAAS,KACf,OAAO,MAGT,GAAIP,EAAOI,MAAMvB,GAAW,MAAO,SAEnC,IAAImB,EAAOI,MAAMzB,GAAQ,CACvB,GAAI6B,GAAYP,EAAMO,SACtB,IAAIC,IAAaT,EAAOI,MAAM,cAAe,YAAc,EAE3D,IAAII,IAAc,KAAOA,IAAc,cACnCC,IAAc,cAAgBA,IAAc,IAAK,CAEnD,MAAO,cACF,CAEL,MAAO,cAIX,GAAIT,EAAOI,MAAM3B,GAAW,MAAO,SACnC,IAAIuB,EAAOI,MAAMrB,GAAQ,MAAO,MAChC,IAAIiB,EAAOI,MAAMX,GAAc,MAAO,UAGtC,IAAIO,EAAOI,MAAMd,GAAkB,MAAO,UAG1CU,GAAOU,MACP,OAAO,MAGTvC,EAAWwC,WAAW,SAAU,WAC9B,OACEC,WAAY,WACV,OAEET,UAAW,MAEXK,UAAW,GAEXF,SAAU,MAEVC,OAAQ,QAGZM,MAAO,SAASb,EAAQC,GACtB,GAAIa,GAAQf,EAAUC,EAAQC,EAE9B,IAAIa,EAAO,CACT,GAAIC,GAAMf,EAAOgB,SACjBf,GAAMO,UAAYO,CAClB,IAAID,IAAU,UAAW,CACvBb,EAAMK,SAAWnB,EAAU8B,KAAKF,EAChCd,GAAMM,OAASN,EAAMM,QAAUlB,EAAQ4B,KAAKF,OACvC,CACLd,EAAMK,SAAW,OAIrB,MAAOQ,MAKb3C,GAAW+C,WAAW,gBAAiB","file":"webidl.min.js","sourcesContent":["// CodeMirror, copyright (c) by Marijn Haverbeke and others\n// Distributed under an MIT license: https://codemirror.net/LICENSE\n\n(function(mod) {\n if (typeof exports == \"object\" && typeof module == \"object\") // CommonJS\n  mod(require(\"../../lib/codemirror\"));\n else if (typeof define == \"function\" && define.amd) // AMD\n  define([\"../../lib/codemirror\"], mod);\n else // Plain browser env\n  mod(CodeMirror);\n})(function(CodeMirror) {\n\"use strict\";\n\nfunction wordRegexp(words) {\n return new RegExp(\"^((\" + words.join(\")|(\") + \"))\\\\b\");\n};\n\nvar builtinArray = [\n \"Clamp\",\n \"Constructor\",\n \"EnforceRange\",\n \"Exposed\",\n \"ImplicitThis\",\n \"Global\", \"PrimaryGlobal\",\n \"LegacyArrayClass\",\n \"LegacyUnenumerableNamedProperties\",\n \"LenientThis\",\n \"NamedConstructor\",\n \"NewObject\",\n \"NoInterfaceObject\",\n \"OverrideBuiltins\",\n \"PutForwards\",\n \"Replaceable\",\n \"SameObject\",\n \"TreatNonObjectAsNull\",\n \"TreatNullAs\",\n  \"EmptyString\",\n \"Unforgeable\",\n \"Unscopeable\"\n];\nvar builtins = wordRegexp(builtinArray);\n\nvar typeArray = [\n \"unsigned\", \"short\", \"long\",         // UnsignedIntegerType\n \"unrestricted\", \"float\", \"double\",      // UnrestrictedFloatType\n \"boolean\", \"byte\", \"octet\",          // Rest of PrimitiveType\n \"Promise\",                  // PromiseType\n \"ArrayBuffer\", \"DataView\", \"Int8Array\", \"Int16Array\", \"Int32Array\",\n \"Uint8Array\", \"Uint16Array\", \"Uint32Array\", \"Uint8ClampedArray\",\n \"Float32Array\", \"Float64Array\",        // BufferRelatedType\n \"ByteString\", \"DOMString\", \"USVString\", \"sequence\", \"object\", \"RegExp\",\n \"Error\", \"DOMException\", \"FrozenArray\",    // Rest of NonAnyType\n \"any\",                    // Rest of SingleType\n \"void\"                    // Rest of ReturnType\n];\nvar types = wordRegexp(typeArray);\n\nvar keywordArray = [\n \"attribute\", \"callback\", \"const\", \"deleter\", \"dictionary\", \"enum\", \"getter\",\n \"implements\", \"inherit\", \"interface\", \"iterable\", \"legacycaller\", \"maplike\",\n \"partial\", \"required\", \"serializer\", \"setlike\", \"setter\", \"static\",\n \"stringifier\", \"typedef\",           // ArgumentNameKeyword except\n                        // \"unrestricted\"\n \"optional\", \"readonly\", \"or\"\n];\nvar keywords = wordRegexp(keywordArray);\n\nvar atomArray = [\n \"true\", \"false\",               // BooleanLiteral\n \"Infinity\", \"NaN\",              // FloatLiteral\n \"null\"                    // Rest of ConstValue\n];\nvar atoms = wordRegexp(atomArray);\n\nCodeMirror.registerHelper(\"hintWords\", \"webidl\",\n  builtinArray.concat(typeArray).concat(keywordArray).concat(atomArray));\n\nvar startDefArray = [\"callback\", \"dictionary\", \"enum\", \"interface\"];\nvar startDefs = wordRegexp(startDefArray);\n\nvar endDefArray = [\"typedef\"];\nvar endDefs = wordRegexp(endDefArray);\n\nvar singleOperators = /^[:<=>?]/;\nvar integers = /^-?([1-9][0-9]*|0[Xx][0-9A-Fa-f]+|0[0-7]*)/;\nvar floats = /^-?(([0-9]+\\.[0-9]*|[0-9]*\\.[0-9]+)([Ee][+-]?[0-9]+)?|[0-9]+[Ee][+-]?[0-9]+)/;\nvar identifiers = /^_?[A-Za-z][0-9A-Z_a-z-]*/;\nvar identifiersEnd = /^_?[A-Za-z][0-9A-Z_a-z-]*(?=\\s*;)/;\nvar strings = /^\"[^\"]*\"/;\nvar multilineComments = /^\\/\\*.*?\\*\\//;\nvar multilineCommentsStart = /^\\/\\*.*/;\nvar multilineCommentsEnd = /^.*?\\*\\//;\n\nfunction readToken(stream, state) {\n // whitespace\n if (stream.eatSpace()) return null;\n\n // comment\n if (state.inComment) {\n  if (stream.match(multilineCommentsEnd)) {\n   state.inComment = false;\n   return \"comment\";\n  }\n  stream.skipToEnd();\n  return \"comment\";\n }\n if (stream.match(\"//\")) {\n  stream.skipToEnd();\n  return \"comment\";\n }\n if (stream.match(multilineComments)) return \"comment\";\n if (stream.match(multilineCommentsStart)) {\n  state.inComment = true;\n  return \"comment\";\n }\n\n // integer and float\n if (stream.match(/^-?[0-9\\.]/, false)) {\n  if (stream.match(integers) || stream.match(floats)) return \"number\";\n }\n\n // string\n if (stream.match(strings)) return \"string\";\n\n // identifier\n if (state.startDef && stream.match(identifiers)) return \"def\";\n\n if (state.endDef && stream.match(identifiersEnd)) {\n  state.endDef = false;\n  return \"def\";\n }\n\n if (stream.match(keywords)) return \"keyword\";\n\n if (stream.match(types)) {\n  var lastToken = state.lastToken;\n  var nextToken = (stream.match(/^\\s*(.+?)\\b/, false) || [])[1];\n\n  if (lastToken === \":\" || lastToken === \"implements\" ||\n    nextToken === \"implements\" || nextToken === \"=\") {\n   // Used as identifier\n   return \"builtin\";\n  } else {\n   // Used as type\n   return \"variable-3\";\n  }\n }\n\n if (stream.match(builtins)) return \"builtin\";\n if (stream.match(atoms)) return \"atom\";\n if (stream.match(identifiers)) return \"variable\";\n\n // other\n if (stream.match(singleOperators)) return \"operator\";\n\n // unrecognized\n stream.next();\n return null;\n};\n\nCodeMirror.defineMode(\"webidl\", function() {\n return {\n  startState: function() {\n   return {\n    // Is in multiline comment\n    inComment: false,\n    // Last non-whitespace, matched token\n    lastToken: \"\",\n    // Next token is a definition\n    startDef: false,\n    // Last token of the statement is a definition\n    endDef: false\n   };\n  },\n  token: function(stream, state) {\n   var style = readToken(stream, state);\n\n   if (style) {\n    var cur = stream.current();\n    state.lastToken = cur;\n    if (style === \"keyword\") {\n     state.startDef = startDefs.test(cur);\n     state.endDef = state.endDef || endDefs.test(cur);\n    } else {\n     state.startDef = false;\n    }\n   }\n\n   return style;\n  }\n };\n});\n\nCodeMirror.defineMIME(\"text/x-webidl\", \"webidl\");\n});\n"]}