1{"version":3,"sources":["../../node_modules/codemirror/mode/nginx/nginx.js"],"names":["mod","exports","module","require","define","amd","CodeMirror","defineMode","config","words","str","obj","split","i","length","keywords","keywords_block","keywords_important","indentUnit","type","ret","style","tp","tokenBase","stream","state","eatWhile","cur","current","propertyIsEnumerable","ch","next","eat","tokenize","tokenCComment","tokenSGMLComment","tokenString","skipToEnd","match","test","maybeEnd","dashes","quote","escaped","startState","base","baseIndent","stack","token","eatSpace","context","pop","push","indent","textAfter","n","electricChars","defineMIME"],"mappings":"CAGA,SAAUA,GACR,SAAWC,UAAW,gBAAmBC,SAAU,SACjDF,EAAIG,QAAQ,6BACT,UAAWC,SAAU,YAAcA,OAAOC,IAC7CD,QAAQ,wBAAyBJ,OAEjCA,GAAIM,cACL,SAASA,GACZ,YAEAA,GAAWC,WAAW,QAAS,SAASC,GAEtC,QAASC,GAAMC,GACb,GAAIC,MAAUF,EAAQC,EAAIE,MAAM,IAChC,KAAK,GAAIC,GAAI,EAAGA,EAAIJ,EAAMK,SAAUD,EAAGF,EAAIF,EAAMI,IAAM,IACvD,OAAOF,GAGT,GAAII,GAAWN,EACa,2BACP,++JAGrB,IAAIO,GAAiBP,EACK,sFAG1B,IAAIQ,GAAqBR,EACK,mGAG9B,IAAIS,GAAaV,EAAOU,WAAYC,CACpC,SAASC,GAAIC,EAAOC,GAAKH,EAAOG,CAAI,OAAOD,GAE3C,QAASE,GAAUC,EAAQC,GAGzBD,EAAOE,SAAS,UAEhB,IAAIC,GAAMH,EAAOI,SAGjB,IAAIb,EAASc,qBAAqBF,GAAM,CACtC,MAAO,cAEJ,IAAIX,EAAea,qBAAqBF,GAAM,CACjD,MAAO,iBAEJ,IAAIV,EAAmBY,qBAAqBF,GAAM,CACrD,MAAO,WAIT,GAAIG,GAAKN,EAAOO,MAChB,IAAID,GAAM,IAAK,CAACN,EAAOE,SAAS,WAAa,OAAON,GAAI,OAAQI,EAAOI,eAClE,IAAIE,GAAM,KAAON,EAAOQ,IAAI,KAAM,CACrCP,EAAMQ,SAAWC,CACjB,OAAOA,GAAcV,EAAQC,OAE1B,IAAIK,GAAM,KAAON,EAAOQ,IAAI,KAAM,CACrCP,EAAMQ,SAAWE,CACjB,OAAOA,GAAiBX,EAAQC,OAE7B,IAAIK,GAAM,IAAKV,EAAI,KAAM,eACzB,KAAKU,GAAM,KAAOA,GAAM,MAAQN,EAAOQ,IAAI,KAAM,MAAOZ,GAAI,KAAM,eAClE,IAAIU,GAAM,KAAQA,GAAM,IAAK,CAChCL,EAAMQ,SAAWG,EAAYN,EAC7B,OAAOL,GAAMQ,SAAST,EAAQC,OAE3B,IAAIK,GAAM,IAAK,CAClBN,EAAOa,WACP,OAAOjB,GAAI,UAAW,eAEnB,IAAIU,GAAM,IAAK,CAClBN,EAAOc,MAAM,UACb,OAAOlB,GAAI,UAAW,iBAEnB,IAAI,KAAKmB,KAAKT,GAAK,CACtBN,EAAOE,SAAS,SAChB,OAAON,GAAI,SAAU,YAElB,IAAI,YAAYmB,KAAKT,GAAK,CAC7B,MAAOV,GAAI,KAAM,iBAEd,IAAI,aAAamB,KAAKT,GAAK,CAC9B,MAAOV,GAAI,KAAMU,OAEd,CACHN,EAAOE,SAAS,WAChB,OAAON,GAAI,WAAY,aAI3B,QAASc,GAAcV,EAAQC,GAC7B,GAAIe,GAAW,MAAOV,CACtB,QAAQA,EAAKN,EAAOO,SAAW,KAAM,CACnC,GAAIS,GAAYV,GAAM,IAAK,CACzBL,EAAMQ,SAAWV,CACjB,OAEFiB,EAAYV,GAAM,IAEpB,MAAOV,GAAI,UAAW,WAGxB,QAASe,GAAiBX,EAAQC,GAChC,GAAIgB,GAAS,EAAGX,CAChB,QAAQA,EAAKN,EAAOO,SAAW,KAAM,CACnC,GAAIU,GAAU,GAAKX,GAAM,IAAK,CAC5BL,EAAMQ,SAAWV,CACjB,OAEFkB,EAAUX,GAAM,IAAOW,EAAS,EAAI,EAEtC,MAAOrB,GAAI,UAAW,WAGxB,QAASgB,GAAYM,GACnB,MAAO,UAASlB,EAAQC,GACtB,GAAIkB,GAAU,MAAOb,CACrB,QAAQA,EAAKN,EAAOO,SAAW,KAAM,CACnC,GAAID,GAAMY,IAAUC,EAClB,KACFA,IAAWA,GAAWb,GAAM,KAE9B,IAAKa,EAASlB,EAAMQ,SAAWV,CAC/B,OAAOH,GAAI,SAAU,WAIzB,OACEwB,WAAY,SAASC,GACnB,OAAQZ,SAAUV,EACVuB,WAAYD,GAAQ,EACpBE,WAGVC,MAAO,SAASxB,EAAQC,GACtB,GAAID,EAAOyB,WAAY,MAAO,KAC9B9B,GAAO,IACP,IAAIE,GAAQI,EAAMQ,SAAST,EAAQC,EAEnC,IAAIyB,GAAUzB,EAAMsB,MAAMtB,EAAMsB,MAAMjC,OAAO,EAC7C,IAAIK,GAAQ,QAAU+B,GAAW,OAAQ7B,EAAQ,WAC5C,IAAIA,GAAS,WAAY,CAC5B,GAAI6B,GAAW,OAAQ7B,EAAQ,aAC1B,KAAK6B,GAAWA,GAAW,UAAW7B,EAAQ,MAGrD,GAAI6B,GAAW,QAAU,YAAYX,KAAKpB,GACxCM,EAAMsB,MAAMI,KACd,IAAIhC,GAAQ,IAAK,CACf,GAAI+B,GAAW,SAAUzB,EAAMsB,MAAMtB,EAAMsB,MAAMjC,OAAO,GAAK,cACxDW,GAAMsB,MAAMK,KAAK,SAEnB,IAAIjC,GAAQ,IAAKM,EAAMsB,MAAMI,UAC7B,IAAIhC,GAAQ,SAAUM,EAAMsB,MAAMK,KAAK,cACvC,IAAIF,GAAW,KAAO/B,GAAQ,UAAWM,EAAMsB,MAAMK,KAAK,OAC/D,OAAO/B,IAGTgC,OAAQ,SAAS5B,EAAO6B,GACtB,GAAIC,GAAI9B,EAAMsB,MAAMjC,MACpB,IAAI,MAAMyB,KAAKe,GACbC,GAAK9B,EAAMsB,MAAMtB,EAAMsB,MAAMjC,OAAO,IAAM,OAAS,EAAI,CACzD,OAAOW,GAAMqB,WAAaS,EAAIrC,GAGhCsC,cAAe,MAInBlD,GAAWmD,WAAW,oBAAqB","file":"nginx.min.js","sourcesContent":["// CodeMirror, copyright (c) by Marijn Haverbeke and others\n// Distributed under an MIT license: https://codemirror.net/LICENSE\n\n(function(mod) {\n if (typeof exports == \"object\" && typeof module == \"object\") // CommonJS\n  mod(require(\"../../lib/codemirror\"));\n else if (typeof define == \"function\" && define.amd) // AMD\n  define([\"../../lib/codemirror\"], mod);\n else // Plain browser env\n  mod(CodeMirror);\n})(function(CodeMirror) {\n\"use strict\";\n\nCodeMirror.defineMode(\"nginx\", function(config) {\n\n function words(str) {\n  var obj = {}, words = str.split(\" \");\n  for (var i = 0; i < words.length; ++i) obj[words[i]] = true;\n  return obj;\n }\n\n var keywords = words(\n  /* ngxDirectiveControl */ \"break return rewrite set\" +\n  /* ngxDirective */ \" accept_mutex accept_mutex_delay access_log add_after_body add_before_body add_header addition_types aio alias allow ancient_browser ancient_browser_value auth_basic auth_basic_user_file auth_http auth_http_header auth_http_timeout autoindex autoindex_exact_size autoindex_localtime charset charset_types client_body_buffer_size client_body_in_file_only client_body_in_single_buffer client_body_temp_path client_body_timeout client_header_buffer_size client_header_timeout client_max_body_size connection_pool_size create_full_put_path daemon dav_access dav_methods debug_connection debug_points default_type degradation degrade deny devpoll_changes devpoll_events directio directio_alignment empty_gif env epoll_events error_log eventport_events expires fastcgi_bind fastcgi_buffer_size fastcgi_buffers fastcgi_busy_buffers_size fastcgi_cache fastcgi_cache_key fastcgi_cache_methods fastcgi_cache_min_uses fastcgi_cache_path fastcgi_cache_use_stale fastcgi_cache_valid fastcgi_catch_stderr fastcgi_connect_timeout fastcgi_hide_header fastcgi_ignore_client_abort fastcgi_ignore_headers fastcgi_index fastcgi_intercept_errors fastcgi_max_temp_file_size fastcgi_next_upstream fastcgi_param fastcgi_pass_header fastcgi_pass_request_body fastcgi_pass_request_headers fastcgi_read_timeout fastcgi_send_lowat fastcgi_send_timeout fastcgi_split_path_info fastcgi_store fastcgi_store_access fastcgi_temp_file_write_size fastcgi_temp_path fastcgi_upstream_fail_timeout fastcgi_upstream_max_fails flv geoip_city geoip_country google_perftools_profiles gzip gzip_buffers gzip_comp_level gzip_disable gzip_hash gzip_http_version gzip_min_length gzip_no_buffer gzip_proxied gzip_static gzip_types gzip_vary gzip_window if_modified_since ignore_invalid_headers image_filter image_filter_buffer image_filter_jpeg_quality image_filter_transparency imap_auth imap_capabilities imap_client_buffer index ip_hash keepalive_requests keepalive_timeout kqueue_changes kqueue_events large_client_header_buffers limit_conn limit_conn_log_level limit_rate limit_rate_after limit_req limit_req_log_level limit_req_zone limit_zone lingering_time lingering_timeout lock_file log_format log_not_found log_subrequest map_hash_bucket_size map_hash_max_size master_process memcached_bind memcached_buffer_size memcached_connect_timeout memcached_next_upstream memcached_read_timeout memcached_send_timeout memcached_upstream_fail_timeout memcached_upstream_max_fails merge_slashes min_delete_depth modern_browser modern_browser_value msie_padding msie_refresh multi_accept open_file_cache open_file_cache_errors open_file_cache_events open_file_cache_min_uses open_file_cache_valid open_log_file_cache output_buffers override_charset perl perl_modules perl_require perl_set pid pop3_auth pop3_capabilities port_in_redirect postpone_gzipping postpone_output protocol proxy proxy_bind proxy_buffer proxy_buffer_size proxy_buffering proxy_buffers proxy_busy_buffers_size proxy_cache proxy_cache_key proxy_cache_methods proxy_cache_min_uses proxy_cache_path proxy_cache_use_stale proxy_cache_valid proxy_connect_timeout proxy_headers_hash_bucket_size proxy_headers_hash_max_size proxy_hide_header proxy_ignore_client_abort proxy_ignore_headers proxy_intercept_errors proxy_max_temp_file_size proxy_method proxy_next_upstream proxy_pass_error_message proxy_pass_header proxy_pass_request_body proxy_pass_request_headers proxy_read_timeout proxy_redirect proxy_send_lowat proxy_send_timeout proxy_set_body proxy_set_header proxy_ssl_session_reuse proxy_store proxy_store_access proxy_temp_file_write_size proxy_temp_path proxy_timeout proxy_upstream_fail_timeout proxy_upstream_max_fails random_index read_ahead real_ip_header recursive_error_pages request_pool_size reset_timedout_connection resolver resolver_timeout rewrite_log rtsig_overflow_events rtsig_overflow_test rtsig_overflow_threshold rtsig_signo satisfy secure_link_secret send_lowat send_timeout sendfile sendfile_max_chunk server_name_in_redirect server_names_hash_bucket_size server_names_hash_max_size server_tokens set_real_ip_from smtp_auth smtp_capabilities smtp_client_buffer smtp_greeting_delay so_keepalive source_charset ssi ssi_ignore_recycled_buffers ssi_min_file_chunk ssi_silent_errors ssi_types ssi_value_length ssl ssl_certificate ssl_certificate_key ssl_ciphers ssl_client_certificate ssl_crl ssl_dhparam ssl_engine ssl_prefer_server_ciphers ssl_protocols ssl_session_cache ssl_session_timeout ssl_verify_client ssl_verify_depth starttls stub_status sub_filter sub_filter_once sub_filter_types tcp_nodelay tcp_nopush thread_stack_size timeout timer_resolution types_hash_bucket_size types_hash_max_size underscores_in_headers uninitialized_variable_warn use user userid userid_domain userid_expires userid_mark userid_name userid_p3p userid_path userid_service valid_referers variables_hash_bucket_size variables_hash_max_size worker_connections worker_cpu_affinity worker_priority worker_processes worker_rlimit_core worker_rlimit_nofile worker_rlimit_sigpending worker_threads working_directory xclient xml_entities xslt_stylesheet xslt_typesdrew@li229-23\"\n  );\n\n var keywords_block = words(\n  /* ngxDirectiveBlock */ \"http mail events server types location upstream charset_map limit_except if geo map\"\n  );\n\n var keywords_important = words(\n  /* ngxDirectiveImportant */ \"include root server server_name listen internal proxy_pass memcached_pass fastcgi_pass try_files\"\n  );\n\n var indentUnit = config.indentUnit, type;\n function ret(style, tp) {type = tp; return style;}\n\n function tokenBase(stream, state) {\n\n\n  stream.eatWhile(/[\\w\\$_]/);\n\n  var cur = stream.current();\n\n\n  if (keywords.propertyIsEnumerable(cur)) {\n   return \"keyword\";\n  }\n  else if (keywords_block.propertyIsEnumerable(cur)) {\n   return \"variable-2\";\n  }\n  else if (keywords_important.propertyIsEnumerable(cur)) {\n   return \"string-2\";\n  }\n  /**/\n\n  var ch = stream.next();\n  if (ch == \"@\") {stream.eatWhile(/[\\w\\\\\\-]/); return ret(\"meta\", stream.current());}\n  else if (ch == \"/\" && stream.eat(\"*\")) {\n   state.tokenize = tokenCComment;\n   return tokenCComment(stream, state);\n  }\n  else if (ch == \"<\" && stream.eat(\"!\")) {\n   state.tokenize = tokenSGMLComment;\n   return tokenSGMLComment(stream, state);\n  }\n  else if (ch == \"=\") ret(null, \"compare\");\n  else if ((ch == \"~\" || ch == \"|\") && stream.eat(\"=\")) return ret(null, \"compare\");\n  else if (ch == \"\\\"\" || ch == \"'\") {\n   state.tokenize = tokenString(ch);\n   return state.tokenize(stream, state);\n  }\n  else if (ch == \"#\") {\n   stream.skipToEnd();\n   return ret(\"comment\", \"comment\");\n  }\n  else if (ch == \"!\") {\n   stream.match(/^\\s*\\w*/);\n   return ret(\"keyword\", \"important\");\n  }\n  else if (/\\d/.test(ch)) {\n   stream.eatWhile(/[\\w.%]/);\n   return ret(\"number\", \"unit\");\n  }\n  else if (/[,.+>*\\/]/.test(ch)) {\n   return ret(null, \"select-op\");\n  }\n  else if (/[;{}:\\[\\]]/.test(ch)) {\n   return ret(null, ch);\n  }\n  else {\n   stream.eatWhile(/[\\w\\\\\\-]/);\n   return ret(\"variable\", \"variable\");\n  }\n }\n\n function tokenCComment(stream, state) {\n  var maybeEnd = false, ch;\n  while ((ch = stream.next()) != null) {\n   if (maybeEnd && ch == \"/\") {\n    state.tokenize = tokenBase;\n    break;\n   }\n   maybeEnd = (ch == \"*\");\n  }\n  return ret(\"comment\", \"comment\");\n }\n\n function tokenSGMLComment(stream, state) {\n  var dashes = 0, ch;\n  while ((ch = stream.next()) != null) {\n   if (dashes >= 2 && ch == \">\") {\n    state.tokenize = tokenBase;\n    break;\n   }\n   dashes = (ch == \"-\") ? dashes + 1 : 0;\n  }\n  return ret(\"comment\", \"comment\");\n }\n\n function tokenString(quote) {\n  return function(stream, state) {\n   var escaped = false, ch;\n   while ((ch = stream.next()) != null) {\n    if (ch == quote && !escaped)\n     break;\n    escaped = !escaped && ch == \"\\\\\";\n   }\n   if (!escaped) state.tokenize = tokenBase;\n   return ret(\"string\", \"string\");\n  };\n }\n\n return {\n  startState: function(base) {\n   return {tokenize: tokenBase,\n       baseIndent: base || 0,\n       stack: []};\n  },\n\n  token: function(stream, state) {\n   if (stream.eatSpace()) return null;\n   type = null;\n   var style = state.tokenize(stream, state);\n\n   var context = state.stack[state.stack.length-1];\n   if (type == \"hash\" && context == \"rule\") style = \"atom\";\n   else if (style == \"variable\") {\n    if (context == \"rule\") style = \"number\";\n    else if (!context || context == \"@media{\") style = \"tag\";\n   }\n\n   if (context == \"rule\" && /^[\\{\\};]$/.test(type))\n    state.stack.pop();\n   if (type == \"{\") {\n    if (context == \"@media\") state.stack[state.stack.length-1] = \"@media{\";\n    else state.stack.push(\"{\");\n   }\n   else if (type == \"}\") state.stack.pop();\n   else if (type == \"@media\") state.stack.push(\"@media\");\n   else if (context == \"{\" && type != \"comment\") state.stack.push(\"rule\");\n   return style;\n  },\n\n  indent: function(state, textAfter) {\n   var n = state.stack.length;\n   if (/^\\}/.test(textAfter))\n    n -= state.stack[state.stack.length-1] == \"rule\" ? 2 : 1;\n   return state.baseIndent + n * indentUnit;\n  },\n\n  electricChars: \"}\"\n };\n});\n\nCodeMirror.defineMIME(\"text/x-nginx-conf\", \"nginx\");\n\n});\n"]}