1एउटा फाइल तपाईको DokuWiki मा भरण गरिएको छ। थप जानकारी निम्न रहेका छन् :
2फाइल : @MEDIA@
3मिति : @DATE@
4ब्राउजर : @BROWSER@
5आइपि ठगाना  : @IPADDRESS@
6होस्टनाम : @HOSTNAME@
7आकार : @SIZE@
8MIME प्रकार : @MIME@
9प्रयोगकर्ता : @USER@
10