1====== नयाँ संस्करण उपलब्ध छ ======
2
3तपाईले सम्पादन गर्नुभएको पाठको नयाँ सस्करण उपलब्ध छ। तपाईले सम्पादन गरिरहनु भएको समयमा अर्को प्रयोगकर्ताले यो पाठ परिवर्तन गरेकोले यस्तो भएको हो ।
4
5दुबैका फरक दाज्नुहोस् र दुईमा कुन राख्नेहो  निश्चित गर्नुहोस् ।तपाईले "वचत गर्नुहोस् " छान्नु भयो भने तपाईको संस्करण वचत हुनेछ। "रद्द गर्नुहोस्" छान्नु भयो भने अहिलेको संस्करण वचत हुनेछ ।
6