1Hola!
2
3La pàgina  @PAGE@ amb el títol @TITLE@ ha canviat.
4Aquí son els canvis:
5
6--------------------------------------------------------
7@DIFF@
8--------------------------------------------------------
9
10Data : @DATE@
11Usuari : @USER@
12Resum edició: @SUMMARY@
13Versió vella: @OLDPAGE@
14Nova versió: @NEWPAGE@
15
16Per cancel·lar la pàgina de notificacions, entra a la wiki a  @DOKUWIKIURL@ i llavors ves a @SUBSCRIBE@ i desinscriu-te dels canvis dels noms d'espai(namespace) i pàgines.