Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:x (Results 1 – 25 of 48) sorted by last modified time

12

/dokuwiki/vendor/geshi/geshi/
H A DCHANGELOG538 this makes is_a calls unneeded and thus prevents PHP notices in PHP 5.x (milian)
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/bg/
H A Dlang.php160 $lang['gdlib_o_1'] = 'Версия 1.x';
/dokuwiki/inc/
H A Dmedia.php1623 foreach ($media_manager_params as $x) {
1624 if ($INPUT->has($x)) $gets[$x] = $INPUT->str($x);
H A DDifferenceEngine.php261 $x = $xoff;
268 for ( ; $x < $x1; $x++) {
269 $line = $flip ? $this->yv[$x] : $this->xv[$x];
H A Dchangelog.php268 $x = $media_rec;
269 $x['media'] = true;
273 $x = $rec;
274 if ($flags & RECENTS_MEDIA_CHANGES) $x['media'] = true;
278 $recent[] = $x;
/dokuwiki/lib/scripts/jquery/jquery-ui-theme/
H A Dsmoothness.css692 overflow-x: hidden;
912 background: #cccccc url("images/ui-bg_highlight-soft_75_cccccc_1x100.png") 50% 50% repeat-x;
932 background: #e6e6e6 url("images/ui-bg_glass_75_e6e6e6_1x400.png") 50% 50% repeat-x;
955 background: #dadada url("images/ui-bg_glass_75_dadada_1x400.png") 50% 50% repeat-x;
983 background: #ffffff url("images/ui-bg_glass_65_ffffff_1x400.png") 50% 50% repeat-x;
1005 background: #fbf9ee url("images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png") 50% 50% repeat-x;
1021 background: #fef1ec url("images/ui-bg_glass_95_fef1ec_1x400.png") 50% 50% repeat-x;
/dokuwiki/inc/parser/
H A Dmetadata.php375 * @param string|int $x first value
378 public function multiplyentity($x, $y) argument
380 $this->cdata($x.'×'.$y);
/dokuwiki/lib/scripts/jquery/
H A Djquery-ui.min.js6x=l+d+i(this,"marginRight")+y.width,C=c+_+i(this,"marginBottom")+y.height,D=t.extend({},m),I=e(k.m…
7x:_.width/m.width},to:{y:v.height/m.height,x:v.width/m.width}},("box"===d||"both"===d)&&(n.from.y!… property in n.to
H A Djquery.min.js2x=function(e){return null!=e&&e===e.window},E=C.document,c={type:!0,src:!0,nonce:!0,noModule:!0};f…
/dokuwiki/inc/lang/az/
H A Dnorev.txt3 …l. Səhifənin bütün versiyalaraının siyahısını görmək üçün, ''Səhifənin tarixçəsi'' düyməsini sıxın.
H A Drevisions.txt3 …ayıtmaq üçün, lazım olan versiyanı seçin, ''Səhifəni düzəliş et'' düyməsini sıxın və yaddaşa yazın.
/dokuwiki/inc/lang/vi/
H A Ddraft.txt3 Phiên sửa đổi cuối cùng của bạn trên trang này không được hoàn thành chính xác. DokuWiki tự động lư…
5 Vui lòng quyết định nếu bạn muốn //khôi phục// phiên sửa đổi bị mất của bạn, //xóa// bản nháp được …
H A Dindex.txt3 Đây là sơ đồ trang web chứa tất cả các trang có sẵn được sắp xếp theo [[doku>namespaces|không gian …
H A Dconflict.txt3 Một phiên bản mới hơn của tài liệu bạn sửa đổi tồn tại. Điều này xảy ra khi một thành viên khác tha…
H A Donceexisted.txt3 …ra danh sách [[?do=revisions|phiên bản cũ]] để xem khi nào và tại sao nó bị xóa, truy cập các phiê…
/dokuwiki/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/Net/
H A DSSH2.php1579 $x = Random::string(32);
1580 $eBytes = sodium_crypto_box_publickey_from_secretkey($x);
1690 $x = $one->random($one, $max);
1691 $e = $g->modPow($x, $prime);
1768 $key = new BigInteger(sodium_crypto_scalarmult($x, $fBytes), 256);
1775 sodium_memzero($x);
1779 $key = $f->modPow($x, $prime);
/dokuwiki/lib/tpl/dokuwiki/css/
H A D_media_fullscreen.css65 overflow-x: hidden;
/dokuwiki/conf/
H A Dmime.conf21 tar !application/x-gtar
26 7z !application/x-7z-compressed
/dokuwiki/lib/plugins/authad/adLDAP/classes/
H A DadLDAPUtils.php153 for ($x=0;$x < $subcount; $x++) {
154 $subauth[$x] =
155 hexdec($this->littleEndian(substr($hex_sid, 16 + ($x * 8), 8)));
156 $result .= "-" . $subauth[$x];
172 for ($x = strlen($hex) - 2; $x >= 0; $x = $x - 2) {
173 $result .= substr($hex, $x, 2);
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/vi/
H A Dintro.txt5 … phát triển khi wiki của bạn phát triển. Bộ dữ liệu lặp lại của bạn sẽ được xác định bởi một ID ẩn…
/dokuwiki/vendor/geshi/geshi/src/
H A Dgeshi.php3365 $x = 0; // check wether per-keyword-group parser_control is enabled
3368 ++$x;
3372 ++$x;
3374 … $parser_control_pergroup = (count($this->language_data['PARSER_CONTROL']['KEYWORDS']) - $x) > 0;
/dokuwiki/vendor/marcusschwarz/lesserphp/
H A DHISTORY.md36 * 2016-09-26: making it compatible with php7.x
/dokuwiki/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/File/
H A DANSI.php78 var $x; variable in phpseclib\\File\\ANSI
187 * @param int $x
191 function setDimensions($x, $y) argument
193 $this->max_x = $x - 1;
195 $this->x = $this->y = 0;
274 …splice($this->attrs[$this->y], $this->x + 1, $this->max_x - $this->x, array_fill($this->x, $this->…
382 $this->x = 0;
388 if ($this->x) {
389 $this->x--;
416 $this->x,
[all …]
/dokuwiki/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/Math/
H A DBigInteger.php360 $x = ~$x;
408 $x = substr($x, 1);
426 $x = (strlen($x) & 1) ? '0' . $x : $x;
432 $x = (strlen($x) & 1) ? '0' . $x : $x;
490 $x = str_pad($x, strlen($x) + (3 * strlen($x)) % 4, 0, STR_PAD_LEFT);
1589 $x = $y->subtract($x);
2351 $x = array_pad($x, $n, 0);
2419 $x = -$x[0];
2486 $x = $x->compare($zero) < 0 ? $x->add($n) : $x;
3291 $x = $x->add($two);
[all …]
/dokuwiki/lib/plugins/extension/images/
H A Dicons.xcf1 gimp xcf file����x���F����������������A\D�A\D���������������������������gimp-image-g…
10 �����������������"���Ds���������������x���F������lighten���������������������� ���������…
13 �������������������C�������x���F�����[����������x���F��w����������������������…
15 …���������������������������r�������<���<�������������<���<��������� ��6�� 2Y�4���zx.
270 …�����y������F������������������������*��������� �%����$����������x���F������full Back…
272 ��������������������������������������������������E3�������x���F�����EK�����������x���F��E…
289 …������������������০�������������������������������P����<���#�������x���F������round Bac…
291 �����������������������������������������������������������x���F��������o�������x���F���…

12