Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:q (Results 1 – 25 of 33) sorted by path

12

/dokuwiki/conf/
H A Dinterwiki.conf36 google https://www.google.com/search?q=
37 google.de https://www.google.de/search?q=
38 go https://www.google.com/search?q={URL}&btnI=lucky
/dokuwiki/data/
H A Ddeleted.files357 inc/geshi/q.php
H A Ddont-panic-if-you-see-this-in-your-logs-it-means-your-directory-permissions-are-correct.xcf28 …35.���������������������j+/'8�����P{{������� ������0&49������@!<�����������q
47 …����� ����������������j+/(4�����Ghn������� ������1&)3�����q�#�����������m�…
86 …?� @� @� @�������=����=��������2�������� ��X������������������q��������u���"�����…
93 �����s����������q�������
103 …������y���W�����u���� @� @� @�������=�������:��������"�������������u��������q�������
108 ����q��������������������}�
112 …� @� @� @�������\����=����������I���d����h���0�����������v������q���������v������S…
117 ���q�������X����������}�
138 …����������������������������"�����"�������m��������������q��j�i��p���q��j�i�������…
144 …���������������p���q��j�i��p�������p�����������{�����B��b����O �����q��j�i��(���(�����(…
/dokuwiki/data/pages/wiki/
H A Dsyntax.txt420 …progress prolog properties providex purebasic pycon pys60 python qbasic qml q racket rails rbs reb…
/dokuwiki/inc/
H A DAjax.php343 $q = ltrim(trim($INPUT->post->str('q')), ':');
344 $id = noNS($q);
345 $ns = getNS($q);
353 if($q !== '' && $ns === '') {
H A Dcommon.php1527 $q = '';
1529 $q = $query['q'];
1531 $q = $query['p'];
1533 $q = $query['query'];
1535 $q = trim($q);
1537 if(!$q) return '';
1539 if(strpos($q, '//') !== false) return '';
1540 $q = preg_split('/[\s\'"\\\\`()\]\[?:!\.{};,#+*<>\\/]+/', $q, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
1541 return $q;
H A Dfulltext.php62 $data['highlight'] = $q['highlight'];
64 if (empty($q['parsed_ary'])) return array();
67 $lookup = $Indexer->lookup($q['words']);
77 foreach ($q['parsed_ary'] as $token) {
831 $q = array();
832 $q['query'] = $query;
833 $q['parsed_str'] = $parsed_query;
834 $q['parsed_ary'] = $parsed_ary;
836 foreach ($q['parsed_ary'] as $token) {
869 $q[$key] = empty($q[$key]) ? array() : array_values(array_unique($q[$key]));
[all …]
H A Dmedia.php439 function ($q) {
440 return preg_quote($q, "/");
/dokuwiki/inc/lang/az/
H A Ddenied.txt3 Sizin bu əməliyyat üçün kifayət qədər haqqınız yoxdur.
/dokuwiki/inc/lang/sq/
H A Dbacklinks.txt3 Kjo është një listë e faqeve që duket se lidhen mbrapsht te kjo faqe aktuale.
H A Dconflict.txt3 … një version më i ri i dokumentit që ju redaktuat. Kjo ndodh kur një përdorues tjetër e ndryshoi d…
H A Ddraft.txt3 …ni tani për të vazhduar redaktimin tuaj. Më poshtë mund të shihni të dhënat që janë ruajtur nga se…
H A Dnewpage.txt3 Keni ndjekur një link për në një temë që nuk ekziston ende. Nëse ua lejojnë të drejtat, mund ta kri…
H A Dregister.txt3që të jepni një **adresë email-i të vlefshme**. Nëse nuk ju kërkohet të futni një fjalëkalim këtu,…
H A Dupdateprofile.txt3 Duhet vetëm të plotësoni ato fusha që doni të ndryshoni. Mund të mos e ndryshoni emrin tuaj të përd…
/dokuwiki/lib/images/interwiki/
H A Ddoku.svg1q" x1="202.418" y1="222.051" x2="206.06" y2="210.356" gradientUnits="userSpaceOnUse"/><linearGradi…
/dokuwiki/lib/images/smileys/
H A Ddeleteme.svg1q-.624 0-1.049-.425-.425-.426-.425-1.05V7.93q0-.652.425-1.049.425-.425 1.05-.425h12.814q.652 0 1.0…
H A Dfixme.svg1q-.624 0-1.049-.425-.425-.426-.425-1.05V7.93q0-.652.425-1.049.425-.425 1.049-.425h12.815q.652 0 1.…
/dokuwiki/lib/plugins/extension/helper/
H A Drepository.php129 * @param string $q the query string
132 public function search($q) argument
134 $query = $this->parseQuery($q);
158 * @param string $q
161 protected function parseQuery($q) argument
171 if (preg_match_all('/(^|\s)(tag:([\S]+))/', $q, $matches, PREG_SET_ORDER)) {
173 $q = str_replace($m[2], '', $q);
180 $q = str_replace($m[2], '', $q);
187 $q = str_replace($m[2], '', $q);
194 $q = str_replace($m[2], '', $q);
[all …]
/dokuwiki/lib/plugins/extension/images/
H A Dicons.xcf30 ����|p#d~}}||{{z y�p����� q~�s" ����5 ���
41 qrstu�vwwxxyz{{|}~-���
42 6wwvuuttssrrqqpopqrstu�vwwxyzz{|] ����tvvuttssrrqqppoonopqr�sttuvvwxxyzw����
44 mnopq�rssttuvwwxy5
84 ����|p#d~}}||{{z y�p����� q~�s" ����5 ���
95 qrstu�vwwxxyz{{|}~-���
96 6wwvuuttssrrqqpopqrstu�vwwxyzz{|] ����tvvuttssrrqqppoonopqr�sttuvvwxxyzw����
98 mnopq�rssttuvwwxy5
138 ����|p#d~}}||{{z y�p����� q~�s" ����5 ���
150 6wwvuuttssrrqqpopqrstu�vwwxyzz{|] ����tvvuttssrrqqppoonopqr�sttuvvwxxyzw����
[all …]
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/sq/
H A Dintro.txt3 …on ata të kuptojnë sesi DokuWiki përdoret nga përdoruesit e tij dhe siguron që vendimet për zhvill…
9 Të dhënat e papërpunuara që do të dërgohen janë treguar më poshtë. Ju lutem përdorni buttonin "Dërg…
/dokuwiki/lib/plugins/revert/lang/sq/
H A Dintro.txt3 …spam në fillim fut një varg kërkimi (psh një URL spam), dhe pastaj konfirmo që faqet e gjetura jan…
/dokuwiki/lib/scripts/jquery/
H A Djquery.min.js2q=t.pop,L=t.push,H=t.push,O=t.slice,P=function(e,t){for(var n=0,r=e.length;n<r;n++)if(e[n]===t)ret…
/dokuwiki/lib/scripts/
H A Dlinkwiz.js301 q: dw_linkwiz.$entry.val()
H A Dqsearch.js53 q: encodeURI(value)

12