Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:x (Results 1 – 25 of 48) sorted by relevance

12

/dokuwiki/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/File/
H A DANSI.php78 var $x; variable in phpseclib\\File\\ANSI
187 * @param int $x
191 function setDimensions($x, $y) argument
193 $this->max_x = $x - 1;
195 $this->x = $this->y = 0;
274 …splice($this->attrs[$this->y], $this->x + 1, $this->max_x - $this->x, array_fill($this->x, $this->…
382 $this->x = 0;
388 if ($this->x) {
389 $this->x--;
416 $this->x,
[all …]
/dokuwiki/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/Math/
H A DBigInteger.php360 $x = ~$x;
408 $x = substr($x, 1);
426 $x = (strlen($x) & 1) ? '0' . $x : $x;
432 $x = (strlen($x) & 1) ? '0' . $x : $x;
490 $x = str_pad($x, strlen($x) + (3 * strlen($x)) % 4, 0, STR_PAD_LEFT);
1589 $x = $y->subtract($x);
2351 $x = array_pad($x, $n, 0);
2419 $x = -$x[0];
2486 $x = $x->compare($zero) < 0 ? $x->add($n) : $x;
3291 $x = $x->add($two);
[all …]
/dokuwiki/lib/plugins/authad/adLDAP/classes/
H A DadLDAPUtils.php153 for ($x=0;$x < $subcount; $x++) {
154 $subauth[$x] =
155 hexdec($this->littleEndian(substr($hex_sid, 16 + ($x * 8), 8)));
156 $result .= "-" . $subauth[$x];
172 for ($x = strlen($hex) - 2; $x >= 0; $x = $x - 2) {
173 $result .= substr($hex, $x, 2);
/dokuwiki/lib/tpl/dokuwiki/images/
H A Dpagetools-build.php107 for($x = 0; $x < $w; $x++){
109 $rgba = imagecolorat($img, $x, $y);
120 imagesetpixel($img, $x, $y, $color);
H A Dpage-background.svg7 <rect x="0" y="0" width="100%" height="100%" fill="url(#g)" />
/dokuwiki/lib/plugins/extension/images/
H A Dicons.xcf1 gimp xcf file����x���F����������������A\D�A\D���������������������������gimp-image-g…
10 �����������������"���Ds���������������x���F������lighten���������������������� ���������…
13 �������������������C�������x���F�����[����������x���F��w����������������������…
15 …���������������������������r�������<���<�������������<���<��������� ��6�� 2Y�4���zx.
270 …�����y������F������������������������*��������� �%����$����������x���F������full Back…
272 ��������������������������������������������������E3�������x���F�����EK�����������x���F��E…
289 …������������������০�������������������������������P����<���#�������x���F������round Bac…
291 �����������������������������������������������������������x���F��������o�������x���F���…
/dokuwiki/inc/lang/vi/
H A Dindex.txt3 Đây là sơ đồ trang web chứa tất cả các trang có sẵn được sắp xếp theo [[doku>namespaces|không gian …
H A Ddraft.txt3 Phiên sửa đổi cuối cùng của bạn trên trang này không được hoàn thành chính xác. DokuWiki tự động lư…
5 Vui lòng quyết định nếu bạn muốn //khôi phục// phiên sửa đổi bị mất của bạn, //xóa// bản nháp được …
H A Donceexisted.txt3 …ra danh sách [[?do=revisions|phiên bản cũ]] để xem khi nào và tại sao nó bị xóa, truy cập các phiê…
H A Dresendpwd.txt3 …yêu cầu một mật khẩu mới cho tài khoản của bạn trong wiki này. Một liên kết xác nhận sẽ được gửi đ…
H A Dconflict.txt3 Một phiên bản mới hơn của tài liệu bạn sửa đổi tồn tại. Điều này xảy ra khi một thành viên khác tha…
/dokuwiki/inc/lang/az/
H A Dnorev.txt3 …l. Səhifənin bütün versiyalaraının siyahısını görmək üçün, ''Səhifənin tarixçəsi'' düyməsini sıxın.
H A Dmailtext.txt9 Dəyişiklərin xülasəsi : @SUMMARY@
H A Drevisions.txt3 …ayıtmaq üçün, lazım olan versiyanı seçin, ''Səhifəni düzəliş et'' düyməsini sıxın və yaddaşa yazın.
/dokuwiki/inc/Parsing/Handler/
H A DBlock.php107 for ($x=$ccount; $x>$i;
108 $x--) array_pop($this->calls);
/dokuwiki/inc/
H A Dchangelog.php268 $x = $media_rec;
269 $x['media'] = true;
273 $x = $rec;
274 if ($flags & RECENTS_MEDIA_CHANGES) $x['media'] = true;
278 $recent[] = $x;
H A Dhttputils.php122 foreach($r as $x){
123 $p = explode('-', $x);
/dokuwiki/conf/
H A Dmime.conf21 tar !application/x-gtar
26 7z !application/x-7z-compressed
/dokuwiki/lib/images/interwiki/
H A Dphpfn.svg1 …30c3 0 2 3 2 3l-7 34h26c36 0 45 17 42 37l-13 69s0 3-5 3z"/><use xlink:href="#a" x="239"/></g></svg>
/dokuwiki/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/Crypt/
H A DRSA.php2207 $x = $x->toBytes();
2224 function _os2ip($x) argument
2326 $x = $x->multiply($r->modPow($this->publicExponent, $this->primes[$i]));
2327 $x = $x->modPow($this->exponents[$i], $this->primes[$i]);
2330 $x = $x->multiply($r);
2331 list(, $x) = $x->divide($this->primes[$i]);
2333 return $x;
2346 * @param string $x
2350 function _equals($x, $y) argument
2361 $x^= $y;
[all …]
H A DHash.php493 $x = str_repeat(chr(0), 48);
498 $x[$j + 16] = $m[$i + $j];
499 $x[$j + 32] = $x[$j + 16] ^ $x[$j];
504 $x[$k] = $t = $x[$k] ^ chr($s[ord($t)]);
512 return substr($x, 0, 16);
/dokuwiki/lib/plugins/revert/lang/vi/
H A Dintro.txt3 …c trang spam, trước tiên, hãy nhập chuỗi tìm kiếm (ví dụ: URL spam), sau đó xác nhận rằng các tran…
/dokuwiki/data/
H A Ddont-panic-if-you-see-this-in-your-logs-it-means-your-directory-permissions-are-correct.xcf20x���������������������������ߠqvv�����������������5������꿾���yrss�����������������J…
47 ��*��������[��-����JMFG*� �� ��x��������u��G����p@A;; ��� ��8�����������c����<933)����…
58 ������1�� ��W����� ������P���x�����������a������������0�����������$����F�����…
60 ��P� ��x� ���� ������i�"��������"���;�����$������#��%��F�����&���
/dokuwiki/inc/parser/
H A Dmetadata.php375 * @param string|int $x first value
378 public function multiplyentity($x, $y) argument
380 $this->cdata($x.'×'.$y);
/dokuwiki/vendor/marcusschwarz/lesserphp/
H A DHISTORY.md36 * 2016-09-26: making it compatible with php7.x

12