Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:w (Results 1 – 25 of 1182) sorted by relevance

12345678910>>...48

/plugin/picasawebalbum/
H A Djquery.slimbox2.js6w){var E=w(window),u,g,F=-1,o,x,D,v,y,L,s,n=!window.XMLHttpRequest,e=window.opera&&(document.compa…
/plugin/sequencediagram/bower_components/js-sequence-diagrams/dist/
H A Dsequence-diagram-raphael-min.js6w,h){return assert(_.all([x,y,w,h],_.isFinite),"x, y, w, h must be numeric"),"M"+x+","+y+wobble(x,… argument
7 w:290},9:{d:"11,-192v15,-49,119,-61,161,-23v16,15,27,55,11,79v-20,62,-51,79,-96,118v-10,4,-45,27,-5…
8w:273},"Ö":{d:"62,-184v78,-31,249,-50,238,74v-6,65,-102,105,-179,115v-77,-7,-152,-71,-101,-149v2,-…
H A Dsequence-diagram-min.js6w,h){return assert(_.all([x,y,w,h],_.isFinite),"x, y, w, h must be numeric"),"M"+x+","+y+wobble(x,… argument
7 w:308},"&":{d:"145,-82v17,-8,47,-15,71,-26v13,2,25,12,9,23v-23,7,-40,16,-53,27r0,6v13,8,30,21,36,38…
8 w:331},"È":{d:"49,-160v1,-4,-10,-9,-15,-8v-15,-35,32,-30,57,-31r142,-8v2,1,30,7,40,10v-52,16,-133,1…
/plugin/popupviewer/
H A Dhelper.php15 function _getWidthHeightParams($w, $h) { argument
17 if ( !empty($w) && intval($w) == $w ) $params2 .= ',\'' . intval($w) . '\'';
19 if ( !empty($w) && doubleVal($w) == $w )
20 $params .= 'viewer.maxWidthFactor=' . doubleVal($w) . ';';
/plugin/dw2pdf/vendor/mpdf/mpdf/src/Tag/
H A DMeter.php181 $w = 0;
184 $w = $this->sizeConverter->convert(
248 if ($w == 0 && $h == 0) {
255 if ($w == 0) {
269 $w = $maxWidth - $extrawidth;
270 $h = abs($w * $info['h'] / $info['w']);
285 $objattr['width'] = $w + $extrawidth;
287 $objattr['image_width'] = $w;
311 $w = 160;
372 $w = 100;
[all …]
H A DImg.php134 $w = 0;
137 $w = $this->sizeConverter->convert(
144 $w = $this->sizeConverter->convert(
307 if ($w == 0 && $h == 0) {
340 if ($w == 0) {
348 if ($minw && $w < $minw) {
349 $w = $minw;
352 if ($maxw && $w > $maxw) {
353 $w = $maxw;
372 $w = $maxWidth - $extrawidth;
[all …]
/plugin/jdraw/src/com/mxgraph/examples/swing/editor/
H A DShadowBorder.java51 public void paintBorder(Component c, Graphics g, int x, int y, int w, int h) in paintBorder() argument
67 g.drawLine(0, h - 2, w, h - 2); in paintBorder()
68 g.drawLine(0, h - 1, w, h - 1); in paintBorder()
69 g.drawLine(w - 2, 0, w - 2, h); in paintBorder()
70 g.drawLine(w - 1, 0, w - 1, h); in paintBorder()
74 g.drawLine(1, h - 2, w - 2, h - 2); in paintBorder()
75 g.drawLine(w - 2, 1, w - 2, h - 2); in paintBorder()
78 g.drawLine(2, h - 1, w - 2, h - 1); in paintBorder()
79 g.drawLine(w - 1, 2, w - 1, h - 2); in paintBorder()
/plugin/html2pdf/html2pdf/html2ps/
H A Doutput.pdflib.old.class.php7 function field_multiline_text($x, $y, $w, $h, $value, $name) { argument
10 function field_text($x, $y, $w, $h, $value, $name) { argument
13 function field_password($x, $y, $w, $h, $value, $name) { argument
16 function field_pushbutton($x, $y, $w, $h) { argument
19 function field_pushbuttonimage($x, $y, $w, $h, $field_name, $value, $actionURL) { argument
22 function field_pushbuttonreset($x, $y, $w, $h) { argument
25 function field_pushbuttonsubmit($x, $y, $w, $h, $field_name, $value, $actionURL) { argument
28 function field_checkbox($x, $y, $w, $h, $name, $value, $checked) { argument
31 function field_radio($x, $y, $w, $h, $groupname, $value, $checked) { argument
34 function field_select($x, $y, $w, $h, $name, $value, $options) { argument
H A Doutput.pdflib.1.6.class.php22 $x, $y, $x + $w, $y - $h,
34 $x, $y, $x + $w, $y - $h,
46 $x, $y, $x + $w, $y - $h,
52 function field_pushbutton($x, $y, $w, $h) { argument
56 $x, $y, $x + $w, $y - $h,
72 $x, $y, $x + $w, $y - $h,
89 $x, $y, $x + $w, $y - $h,
106 $x, $y, $x + $w, $y - $h,
117 $x, $y, $x + $w, $y - $h,
134 $x, $y, $x + $w, $y - $h,
[all …]
H A Doutput._interface.class.php5 function add_link($x, $y, $w, $h, $target) { } argument
21 function field_multiline_text($x, $y, $w, $h, $value, $field_name) { } argument
22 function field_text($x, $y, $w, $h, $value, $field_name) { } argument
23 function field_password($x, $y, $w, $h, $value, $field_name) { } argument
25 function field_pushbutton($x, $y, $w, $h) { } argument
26 function field_pushbuttonimage($x, $y, $w, $h, $field_name, $value, $actionURL) { } argument
27 function field_pushbuttonreset($x, $y, $w, $h) { } argument
28 function field_pushbuttonsubmit($x, $y, $w, $h, $field_name, $value, $actionURL) { } argument
30 function field_checkbox($x, $y, $w, $h, $name, $value) { } argument
31 function field_radio($x, $y, $w, $h, $groupname, $value, $checked) { } argument
[all …]
H A Dwidth.php31 function _apply($w, $pw) { return $w; } argument
32 function apply_inverse($w, $pw) { return $pw; } argument
57 function _apply($w, $pw) { argument
61 function apply_inverse($w, $pw) { argument
93 function _apply($w, $pw) { argument
97 return $w;
101 function apply_inverse($w, $pw) { argument
102 if ($this->fraction > 0) { return $w / $this->fraction; } else { return 0; };
/plugin/bez/
H A DREADME.md46 * w powiadomieniach mejlowych nagłówkiem jest tytuł problemu, a nie pierwsze zdanie w problemie
56 * Wstępe prace nad mechanizmem raportów wiki
57 * Poprawiono mechanizm tokenów
60 * poprawienie błędów importu
62 * podświetlanie użytych filtrów
75 * usunięto koordynatorów programów
82 * umożliwiono usuwanie Programów ze słownika
90 * Nowy wygląd dyskusji w problemie
106 * streszczenie opisu Zadania w tabeli Zadań #38
107 * wyświetlanie wszystkich podpunktów w raporcie 8d #42
[all …]
/plugin/pgn4web/pgn4web/
H A Dtactics.pgn3 [FEN "5q1k/2p3Rp/1p1rnP2/p4p2/2Q5/PP2P3/1B3P1P/7K w - - 0 1"]
15 [FEN "4r1k1/R5pp/3Q1pq1/p3P3/8/B6P/2b3PK/8 w - - 0 1"]
33 [FEN "8/8/5pkp/P2R1p2/8/3P2p1/5qP1/5R1K w - - 0 1"]
94 [FEN "8/1p4p1/2k2p1p/5P2/4P1PP/3K4/8/8 w - - 0 1"]
179 [FEN "3n4/8/pppN4/k7/2P5/1K6/P7/8 w - - 0 1"]
191 [FEN "6k1/8/2R4p/8/5qp1/P7/6P1/1R4K1 w - - 0 2"]
295 [FEN "1R6/k1nK4/1p6/1P6/8/8/8/8 w - - 0 1"]
672 [FEN "8/8/8/8/3p1p2/5kpp/4R2P/4K3 w - - 0 1"]
864 [FEN "7k/6q1/6r1/7K/6pP/6P1/5Q2/8 w - - 0 1"]
1603 [FEN "4r3/6R1/8/8/6p1/7k/6p1/6K1 w - - 0 1"]
[all …]
/plugin/dw2pdf/vendor/mpdf/mpdf/src/
H A DDirectWrite.php53 $w = $this->mpdf->w - $this->mpdf->rMargin - $this->mpdf->x;
95 $w = $this->mpdf->w - $this->mpdf->rMargin - $this->mpdf->x;
118 $w = $this->mpdf->w - $this->mpdf->rMargin - $this->mpdf->x;
161 $w = $this->mpdf->w - $this->mpdf->rMargin - $this->mpdf->x;
191 $w = $this->mpdf->w - $this->mpdf->rMargin - $this->mpdf->x;
214 $w = $this->mpdf->w - $this->mpdf->rMargin - $this->mpdf->x;
251 $w = $this->mpdf->w - $this->mpdf->rMargin - $this->mpdf->x;
304 $w = [];
310 $t+=$w[$i];
323 $w[$i] += $tk / 2;
[all …]
/plugin/dirtylittlehelper/mermaid/editor/docs/
H A D23.23.js1w-]+|"[\w-]+"|)([ \t]*)([\w-]+|"[\w-]+"|)([ \t]*)(\{)/,["type","","string","","string","","@bracke…
/plugin/davcal/vendor/sabre/xml/lib/
H A DService.php61 $w = new Writer();
62 $w->namespaceMap = $this->namespaceMap;
63 return $w;
158 $w = $this->getWriter();
159 $w->openMemory();
160 $w->contextUri = $contextUri;
161 $w->setIndent(true);
162 $w->startDocument();
163 $w->writeElement($rootElementName, $value);
164 return $w->outputMemory();
/plugin/findologicxmlexport/vendor/phpunit/phpunit/tests/TextUI/
H A Dcode-coverage-ignore.phpt30 Code Coverage Report:%w
32 %w
33 Summary:%w
34 Classes:%w(0/0)%w
35 Methods:%w(0/0)%w
36 Lines:%w(0/0)%w
/plugin/ebnf/
H A Debnf.php104 function create_image($w, $h) { argument
135 $im = create_image($w, $h);
147 imageline($im,$w-UNIT,UNIT, $w+1, UNIT, $black);
155 $im = create_image($w, $h);
163 imageline($im,$w-UNIT,UNIT, $w-UNIT, 3*UNIT, $black);
164 imageline($im,$w-3*UNIT-1,3*UNIT, $w-UNIT, 3*UNIT, $black);
188 $w = max($w, imagesx($inner[$i]));
189 } $w += 6*UNIT; $im = create_image($w, $h); $y = 0;
191 imageline($im, $w-UNIT, UNIT, $w, UNIT, $black);
201 imageline($im, $w-UNIT, UNIT, $w-UNIT, $top, $black);
[all …]
/plugin/photogallery/phpThumb/
H A Dphpthumb.unsharp.php58 $w = imagesx($img);
60 $imgCanvas = imagecreatetruecolor($w, $h);
61 $imgBlur = imagecreatetruecolor($w, $h);
77 imagecopy($imgBlur, $img, 0, 0, 0, 0, $w, $h);
85 imagecopy( $imgBlur, $img, 0, 0, 1, 0, $w - 1, $h); // left
86 imagecopymerge($imgBlur, $img, 1, 0, 0, 0, $w , $h, 50); // right
88 imagecopy( $imgCanvas, $imgBlur, 0, 0, 0, 0, $w , $h);
89 imagecopymerge($imgBlur, $imgCanvas, 0, 0, 0, 1, $w , $h - 1, 33.33333); // up
90 imagecopymerge($imgBlur, $imgCanvas, 0, 1, 0, 0, $w , $h, 25); // down
97 for ($x = 0; $x < $w-1; $x++) { // each row
[all …]
/plugin/html5video2/syntax/
H A Dvideo.php80 ($size[1]) ? $w = $size[1] : $w = NULL;
83 $w = 640;
122 $w,
147 $w,
158 $renderer->internalmedia($src,$alt,$align,$w,$h);
166 $renderer->externalmedia($src,$alt,$align,$w,$h,NULL,$linking);
168 $renderer->internalmedia($src,$alt,$align,$w,$h,NULL,$linking);
177 ($w?('width="' .$w.'" '):'').
190 $w?('width="' .$w.'px" '):''.
/plugin/webdav/vendor/sabre/xml/lib/
H A DService.php81 $w = new Writer();
82 $w->namespaceMap = $this->namespaceMap;
83 $w->classMap = $this->classMap;
84 return $w;
189 $w = $this->getWriter();
190 $w->openMemory();
191 $w->contextUri = $contextUri;
192 $w->setIndent(true);
193 $w->startDocument();
194 $w->writeElement($rootElementName, $value);
[all …]
/plugin/icalevents/vendor/sabre/xml/lib/
H A DService.php81 $w = new Writer();
82 $w->namespaceMap = $this->namespaceMap;
83 $w->classMap = $this->classMap;
84 return $w;
188 $w = $this->getWriter();
189 $w->openMemory();
190 $w->contextUri = $contextUri;
191 $w->setIndent(true);
192 $w->startDocument();
193 $w->writeElement($rootElementName, $value);
[all …]
/plugin/pdfjs/pdfjs/web/locale/csb/
H A Dviewer.properties31 bookmark.title=Spamiãtôj wëzdrzatk (kòpérëje, abò òtemkni w nowim òknnie)
32 bookmark_label=Aktualny wëzdrzatk
40 find_match_case_label=Rozeznôwôj miarã lëterów
45 toggle_sidebar.title=Pòsuwk wëbiérkù
46 toggle_sidebar_label=Pòsuwk wëbiérkù
109 page_rotate_cw.label=Òbkrãcë w prawò
110 page_rotate_ccw.label=Òbkrãcë w lewò
115 page_rotate_cw.title=Òbkrãcë w prawò
116 page_rotate_cw_label=Òbkrãcë w prawò
121 web_fonts_disabled=Sécowé czconczi są wëłączoné: włączë je, bë móc ùżiwac òsadzonëch czconków w lop…
[all …]
/plugin/indexmenu2/cms/extensions/dom/
H A Dselectbox.js13w=0;if(!isRegExp(i)){i=RegExp.escape(i);if(!isString(Z))Z='start';switch(Z.toLowerCase()){case"any… argument
/plugin/fckg/scripts/
H A Dscript-cmpr.js1w){w=w.replace(/<!--(.*?)-->/g,"$1").replace(/<!\[CDATA\[(.*?)]]>/g,"$1");if(u.chars){u.chars(w)}r… argument

12345678910>>...48