Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:u (Results 1 – 25 of 125) sorted by relevance

12345

/dokuwiki/lib/plugins/usermanager/lang/pl/
H A Dimport.txt1 ===== Hurtowy import użytkowników =====
3 …iej czterema kolumnami. Kolumny muszą zawierać, w kolejności: identyfikator użytkownika, imię i na…
4 …tacji należy użyć odwrotnego ukośnika (\). Za przykład pliku wypróbuj powyższą funkcję "Eksportuj
6 Hasło zostanie wygenerowane i przesłane e-mailem do każdego pomyślnie zaimportowanego użytkownika.
H A Dadd.txt1 ===== Dodawanie użytkownika =====
/dokuwiki/inc/lang/lt/
H A Dlocked.txt1 ====== Puslapis užrakintas ======
3 …augotas (užrakintas) nuo kitų vartotojų pakeitimų. Norėdami redaguoti puslapį, turėsite palaukti, …
/dokuwiki/inc/lang/is/
H A Dlogin.txt3 Þú ert ekki skráður inn! Skráuðu þig inn hér að neðan. Athugaðu að vafrinn sem að þú notar verður a…
/dokuwiki/inc/lang/vi/
H A Dresendpwd.txt1 ====== Gửi mật khẩu mới ======
3 Vui lòng nhập tên thành viên của bạn vào mẫu dưới đây để yêu cầu một mật khẩu mới cho tài khoản của…
H A Dconflict.txt3 Một phiên bản mới hơn của tài liệu bạn sửa đổi tồn tại. Điều này xảy ra khi một thành viên khác tha…
5 …ưới đây, sau đó hãy quyết định giữ phiên bản nào. Nếu bạn chọn ''Lưu'', phiên bản của bạn sẽ được …
H A Dnorev.txt3 Phiên bản bạn yêu cầu không tồn tại. Nhấn vào "Phiên bản cũ" để biết danh sách phiên bản cũ của tài…
H A Ddraft.txt3 …ự động lưu một bản nháp trong khi bạn đang sửa đổi mà bây giờ bạn có thể sử dụng để tiếp tục sửa đ…
5 Vui lòng quyết định nếu bạn muốn //khôi phục// phiên sửa đổi bị mất của bạn, //xóa// bản nháp được …
/dokuwiki/inc/lang/fr/
H A Dpreview.txt1 ====== Aperçu ======
3 Ceci est un aperçu de votre document. Attention : il n'est **pas encore enregistré** !
/dokuwiki/inc/lang/hr/
H A Dresetpwd.txt3 Molimo unesite novu lozinku za Vašu korisničku prijavu na ovom wiki-u.
/dokuwiki/inc/lang/lv/
H A Dsubscr_single.txt11 Izmaiņu anotācija: @SUMMARY@
16 Lai atceltu izmaiņu paziņošanu, ielogojieties
19 un atsakieties no lapas vai nodaļas izmaiņu paziņojumiem .
H A Dsubscr_list.txt9 Lai atceltu izmaiņu paziņošanu, ielogojieties
12 un atsakieties no lapas vai nodaļas izmaiņu paziņojumiem .
H A Dsubscr_digest.txt12 Lai atceltu izmaiņu paziņošanu, ielogojieties
15 un atsakieties no lapas vai nodaļas izmaiņu paziņojumiem .
/dokuwiki/inc/lang/pl/
H A Dupdateprofile.txt1 ====== Aktualizacja profilu użytkownika ======
3 Wystarczy, że wypełnisz tylko te pola, które chcesz zmienić. Nie możesz zmienić nazwy użytkownika.
H A Dlocked.txt3 Ta strona jest zablokowana do edycji przez innego użytkownika. Musisz zaczekać aż użytkownik zakońc…
/dokuwiki/inc/lang/nl/
H A Dsubscr_digest.txt12 … wijzigingsberichten te stoppen, logt u in op de wiki op @DOKUWIKIURL@ en bezoekt u @SUBSCRIBE@. V…
H A Dsubscr_list.txt9 …zigingsberichten te stoppen, logt u in op het wiki op @DOKUWIKIURL@ en navigeert u naar @SUBSCRIBE…
H A Dsubscr_single.txt16 …jzigingsberichten te stoppen, logt u in op het wiki op @DOKUWIKIURL@ en navigeert u naar @NEWPAGE@…
/dokuwiki/lib/plugins/extension/lang/hr/
H A Dintro_install.txt1 …aviti dodatak (plugin) i predložak (template) bilo učitavanjem ili navođenjem URL adrese za direkt…
H A Dintro_plugins.txt1 … dodaci (plugin) trenutno postavljeni na Vašem DokuWiku-u. Možete ih omogućiti, onemogućiti ili u
/dokuwiki/lib/plugins/usermanager/lang/vi/
H A Dimport.txt3u cầu tập tin CSV của thành viên có ít nhất bốn cột.
5 Các trường CSV nên được phân tách bằng dấu phẩy (,) và chuỗi được phân cách bằng dấu ngoặc kép (%%"…
8 Một mật khẩu sẽ được tạo và gửi qua email cho mỗi thành viên được nhập thành công.
/dokuwiki/inc/lang/cs/
H A Dlocked.txt3 Tato stránka je právě zamknutá pro úpravy jiným uživatelem. Musíte počkat, než onen uživatel dokonč…
/dokuwiki/lib/plugins/usermanager/lang/cs/
H A Dimport.txt1 ===== Hromadný import uživatelů =====
3 Vyžaduje CSV soubor s uživateli obsahující alespoň 4 sloupce.
6 Pro získání příkladu takového souboru využijte funkci "Exportovat uživatele" výše.
9 Hesla budou vygenerována a zaslána e-mailem všem úspěšně importovaným uživatelům.
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/vi/
H A Dintro.txt3 …ày]] thu thập dữ liệu ẩn danh về wiki của bạn và cho phép bạn gửi lại dữ liệu này cho nhà phát tri…
5 …y để thông báo cho các nhà phát triển khi wiki của bạn phát triển. Bộ dữ liệu lặp lại của bạn sẽ đ…
7 Dữ liệu được thu thập chứa thông tin như phiên bản DokuWiki của bạn, số lượng, kích thước các trang…
9 Dữ liệu thô sẽ gửi được hiển thị dưới đây. Vui lòng sử dụng nút "Gửi dữ liệu" để chuyển thông tin.
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/id-ni/
H A Dintro.txt3 Fakake anonyme da'e i'owuloi ngawalö data moroi ba Wiki khöu awö wanehegöu wama'ohe'ö DokuWiki ba z…
5 …ginötö ba wangehaogö ba bawamohouni Wiki khöndra samazökhi. Data nifa'ohe'öu ifareso dania anonym…

12345