Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:m (Results 1 – 25 of 1447) sorted by relevance

12345678910>>...58

/plugin/emoji/emojione/
H A DClient.php182 if ((!is_array($m)) || (!isset($m[1])) || (empty($m[1])))
184 return $m[0];
213 if ((!is_array($m)) || (!isset($m[1])) || (empty($m[1]))) {
214 return $m[0];
240 if ((!is_array($m)) || (!isset($m[1])) || (empty($m[1]))) {
241 return $m[0];
297 if ((!is_array($m)) || (!isset($m[3])) || (empty($m[3])))
318 if ((!is_array($m)) || (!isset($m[3])) || (empty($m[3])))
340 if ((!is_array($m)) || (!isset($m[3])) || (empty($m[3])))
392 if ((!is_array($m)) || (!isset($m[1])) || (empty($m[1])))
[all …]
/plugin/sequencediagram/bower_components/underscore/
H A Dunderscore-min.js5m.keys(r),a=(o||r).length,c=n>0?0:a-1;return arguments.length<3&&(u=r[o?o[c]:c],c+=n),t(r,e,u,o,c,… function
/plugin/sequencediagram/bower_components/lodash/vendor/underscore/
H A Dunderscore-min.js5m.keys(r),a=(o||r).length,c=n>0?0:a-1;return arguments.length<3&&(u=r[o?o[c]:c],c+=n),t(r,e,u,o,c,… function
/plugin/diagramsnet/lib/math/jax/input/TeX/
H A Djax.js19m){return MathJax.Localization._.apply(MathJax.Localization,[["TeX",m]].concat([].slice.call(argum… argument
/plugin/ckgedit/ckeditor/plugins/tabletools/dialogs/
H A DtableCell.js1m){return function(n){var p=m(n[0]);for(var o=1;o<n.length;o++){if(m(n[o])!==p){p=null;break}}if(t… argument
/plugin/ckgdoku/ckeditor/plugins/tabletools/dialogs/
H A DtableCell.js1m=this.getDialog().getContentElement("info","widthType"),l=m.getElement(),o=this.getInputElement()…
/plugin/fckg/scripts/
H A Dscript-cmpr.js1m,u){var p,q,n,r=[],s=m;r.last=function(){return this[this.length-1]};while(m){q=true;if(!r.last()…
/plugin/diagramsnet/lib/math/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/
H A Dfontdata.js19m="STIXGeneral",u="STIXGeneral-bold",q="STIXGeneral-italic",v="STIXGeneral-bold-italic",r="STIXNon… variable
/plugin/findologicxmlexport/vendor/jms/serializer/tests/Metadata/Driver/
H A DYamlDriverTest.php24 self::assertArrayHasKey('name', $m->propertyMetadata);
25 self::assertArrayNotHasKey('age', $m->propertyMetadata);
32 self::assertArrayHasKey('title', $m->propertyMetadata);
36 self::assertArrayNotHasKey($key, $m->propertyMetadata);
44 self::assertArrayNotHasKey('title', $m->propertyMetadata);
48 self::assertArrayHasKey($key, $m->propertyMetadata);
56 $p = new PropertyMetadata($m->name, 'title');
59 self::assertEquals($p, $m->propertyMetadata['title']);
66 self::assertArrayHasKey('title', $m->propertyMetadata);
68 $p = new PropertyMetadata($m->name, 'title');
[all …]
H A DBaseDriverTest.php37 self::assertNotNull($m);
39 self::assertCount(4, $m->xmlNamespaces);
49 self::assertFalse($m->isList);
50 self::assertFalse($m->isMap);
52 $p = new PropertyMetadata($m->name, 'id');
292 self::assertNotNull($m);
303 self::assertNotNull($m);
305 self::assertEquals($m->name, $m->discriminatorBaseClass);
310 $m->discriminatorMap
493 $m->merge($subm);
[all …]
/plugin/ckgdoku/scripts/
H A Dscript-cmpr.js1m,u){var p,q,n,r=[],s=m;m=m.replace(/~~OPEN_HTML_BLOCK~~/gm,"~~START_HTML_BLOCK~~");m=m.replace(/~…
/plugin/jplayer/vendor/happyworm/jplayer/lib/
H A Djquery.min.js2m=function(a,b){return new m.fn.init(a,b)},n=/^[\s\uFEFF\xA0]+|[\s\uFEFF\xA0]+$/g,o=/^-ms-/,p=/-([… function
3m.guid++:h),j[k]||(j[k]=i?{}:{toJSON:m.noop}),("object"==typeof b||"function"==typeof b)&&(e?j[k]=
4m.easing[this.easing](a,this.options.duration*a,0,1,this.options.duration):a,this.now=(this.end-th… function
/plugin/ckgdoku/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/
H A Dspecialchar.js1m,l;if(j.data){m=j.data.getTarget()}else{m=new CKEDITOR.dom.element(j)}if(m.getName()=="a"&&(l=m.g… argument
/plugin/ckgedit/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/
H A Dspecialchar.js1m,l;if(j.data){m=j.data.getTarget()}else{m=new CKEDITOR.dom.element(j)}if(m.getName()=="a"&&(l=m.g… argument
/plugin/diagramsnet/lib/math/jax/output/SVG/fonts/TeX/
H A Dfontdata.js19m="MathJax_Main",s="MathJax_Main-bold",p="MathJax_Math-italic",i="MathJax_AMS",g="MathJax_Size1",f… variable
/plugin/siteexport/inc/
H A DreadCSS.patch3 for($i=0; $i<count($m[0]); $i++) {
9 for($i=0; $i<count($m[0]); $i++) {
22 if (count($m[1])) {
148 $CSSstr = str_replace($m[0][$i],' '.$m[2][$i].' ',$CSSstr);
257 if (preg_match('/^[.](.*)$/',$t,$m)) { $tag = 'CLASS>>'.$m[1]; }
258 else if (preg_match('/^[#](.*)$/',$t,$m)) { $tag = 'ID>>'.$m[1]; }
261 …eg_match('/^('.$this->mpdf->allowedCSStags.')[.](.*)$/',$t,$m)) { $tag = $m[1].'>>CLASS>>'.$m[2]; }
263 …(preg_match('/^('.$this->mpdf->allowedCSStags.')[#](.*)$/',$t,$m)) { $tag = $m[1].'>>ID>>'.$m[2]; }
278 if (preg_match('/^[.](.*)$/',$t,$m)) { $tag = 'CLASS>>'.$m[1]; }
282 …eg_match('/^('.$this->mpdf->allowedCSStags.')[.](.*)$/',$t,$m)) { $tag = $m[1].'>>CLASS>>'.$m[2]; }
[all …]
/plugin/ckgedit/ckeditor/plugins/tags/dialogs/
H A Dtags.js1m=[];var k=function(q){if(n!=null){var s=new RegExp("( |>)"+q.toUpperCase()+"( |})","g");for(var r… class in AnonymousFunction86c7e5e60100.f
/plugin/elasticsearch/vendor/patrickschur/language-detection/resources/ha/
H A Dha.txt22 Jeŋjeŋ Kpaŋmɔ ni kɔɔ Gbɔmɔ Adesa Hegbɛi Ahe nɛɛ
27 …gbɔmɔ fɛɛ gbɔmɔ yɛ agbojee mli, kɛ hegbɛ ko ni damɔ ŋɛlɛ koome nɔ. Gbɔmɛi fɛɛ yɛ jwɛŋmɔ kɛ henilee…
38 Esaaa akɛ ayeɔ mɔ ko nyɔŋ, aloo ahaa esɔ̃mɔɔ mɔ ko bɔ ni ejaaa gbɛ; aahi nyɔŋyeli kɛ gbɔmɔhɔɔmɔ gbɛ…
44 Mlanaa lɛ mɔ fɛɛ mɔ yɛ hegbɛ akɛ akɛ woo haa lɛ akɛ gbɔmɔ adesa.
47mɛi fɛɛ yeɔ egbɔ, ni esa akɛ akwɛ koni mɔ fɛɛ mɔ afee shweshweeshwe bɔ ni hiɛiaŋkwɛmɔ ko kwraa bɛ …
64mɔ ko teemɔŋ sane, eweku, eshia, aloo ekɛ mɛi ateŋ shãramɔ saji amli, ni esaaa akɛ agbeɔ mɔ ko h…
79 2. Esaaa akɛ ahaa mɔ ko ŋmɛɔ maŋnyo hegbɛ ni eyɔɔ bɔ ni mla eŋmɛɛɛ gbɛ, aloo aaatsi enaa koni ekany…
91 2. Esaaa akɛ ashɔ̃ɔ mɔ diɛŋtsɛ nii ni eyɔɔ yɛ edɛŋ bɔ ni mla eŋmɛɛɛ gbɛ.
105 1. Mɔ fɛɛ mɔ yɛ hegbɛ akɛ lɛ diɛŋtsɛ efataa mɛi krokomɛi ahe kɛkuraa emaŋ, aloo etsɔɔ oshikifɔɔ nɔ …
117 2. Esa akɛ mɛi ni tsuɔ nitsumɔ kome ana nyɔmɔwoo kome bɔ ni hiɛiaŋkwɛmɔ bɛ mli.
[all …]
/plugin/authgooglesheets/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/Math/BigInteger/Engines/BCMath/Reductions/
H A DEvalBarrett.php44 * @param string $m
47 protected static function reduce($n, $m) argument
56 * @param BCMath $m
60 protected static function generateCustomReduction(BCMath $m, $class) argument
62 $m_length = strlen($m);
72 $u = bcdiv($lhs, $m, 0);
73 $m1 = bcsub($lhs, bcmul($u, $m));
77 $m = "'$m'";
91 $temp = bcmul($temp, ' . $m . ');
100 while (bccomp($result, ' . $m . ') >= 0) {
[all …]
/plugin/diagramsnet/lib/math/jax/output/HTML-CSS/
H A Djax.js19m=[].slice.call(arguments,0);m[0][0]=["HTML-CSS",m[0][0]];return MathJax.Message.Set.apply(MathJax… argument
/plugin/farm/
H A Dsoapconfig.class.php120 $m = substr($m, 8);
121m])) $allowed[] = $m.((isset($_POST['soap_remoteapp_serviceimposedargs'][$m]) && !empty($_POST['so…
226 $m = substr($m, 8);
264 $app[strtolower($m[1])] = array(
265 'value' => trim($m[2]),
266 'comment' => isset($m[4]) ? trim($m[4]) : ''
270 $list = trim($m[1]);
273 'comment' => isset($m[3]) ? trim($m[3]) : ''
276 $sname = trim($m[1]);
277 $ovr = trim($m[3]);
[all …]
H A Dtestclient.php19 function tag($m) { argument
20 $m = $m[0];
21 …h('`<\[CDATA\[([^]]|\][^]]|\]\][^>])*\]\]>`i', $m)) return '<span style="color:purple">'.htmlentit…
22 $start = preg_replace('`^(<\??[^\s>=]*).*`', '\1', $m);
23 $end = preg_replace('`[^?>]`', '', substr($m, -2));
24 $mid = trim(substr($m, strlen($start), -1 * strlen($end)));
25 if(preg_match_all('`([^=]+)=([^\s]*|"[^"]*")\s*`', $mid, $m)) {
27 …; $i<count($m[0]); $i++) $mid .= ' <span style="color:green">'.htmlentities($m[1][$i]).'</span>=<s…
/plugin/authgooglesheets/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/Crypt/RSA/
H A DPrivateKey.php92 private function rsasp1($m) argument
94 if ($m->compare(self::$zero) < 0 || $m->compare($this->modulus) > 0) {
140 $m = $m->add($r->multiply($h));
171 $m = $m->add($r->multiply($h));
175 return $m;
209 * @param string $m
245 * @param string $m
271 * @param string $m
338 $m = $this->rsadp($c);
356 return $m;
[all …]
/plugin/diagramsnet/lib/math/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/
H A Dfontdata.js19m="MathJax_Main",r="MathJax_Main-bold",o="MathJax_Math-italic",h="MathJax_AMS",g="MathJax_Size1",f… variable
/plugin/photogallery/lightGallery/js/
H A Djquery.mousewheel.min.js8m=0,n=0,o=0,p=0;if(b=a.event.fix(g),b.type="mousewheel","detail"in g&&(m=-1*g.detail),"wheelDelta"…

12345678910>>...58