Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:k (Results 1 – 25 of 1276) sorted by relevance

12345678910>>...52

/plugin/wikistyle2html/
H A Dscript.js98 for(k=0;k<TextareaBoxs.length;k++){
106 for(k=0;k<PreBoxs.length;k++){
122 for(k=0;k<DiffBoxs.length;k++){
130 for(k=0;k<FormBoxs.length;k++){
137 for(k=1;k<HeaderSplit.length;k++){
142 for(k=1;k<HeaderSplit.length;k++){
147 for(k=1;k<HeaderSplit.length;k++){
154 for(k=1;k<HeaderSplit.length;k++){
203 for(k=0;k<PreBoxs.length;k++){
213 for(k=0;k<DiffBoxs.length;k++){
[all …]
/plugin/diagramsnet/lib/math/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/
H A Dfontdata-extra.js19k="GyreTermesMathJax_Size1",j="GyreTermesMathJax_Size2",i="GyreTermesMathJax_Size3",h="GyreTermesM… variable
/plugin/diagramsnet/lib/math/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/
H A Dfontdata-extra.js19k="GyrePagellaMathJax_Size1",j="GyrePagellaMathJax_Size2",i="GyrePagellaMathJax_Size3",h="GyrePage… variable
/plugin/diagramsnet/lib/math/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/
H A Dfontdata-extra.js19k="AsanaMathJax_Size1",j="AsanaMathJax_Size2",i="AsanaMathJax_Size3",h="AsanaMathJax_Size4",f="Asa… variable
/plugin/codemirror/dist/modes/
H A Dapl.min.js1k,l;if(i.eatSpace()){return null}k=i.next();if(k==='"'||k==="'"){i.eatWhile(h(k));i.next();j.prev=…
H A Dscheme.min.js1k(a,b,c){this.indent=a;this.type=b;this.prev=c}function l(a,b,c){a.indentStack=new k(b,c,a.indentS… class in AnonymousFunctionae5720de0200
H A Dperl.min.js1k){if(j.eatSpace())return null;if(k.chain)return h(j,k,k.chain,k.style,k.tail);if(j.match(/^\-?[\d… argument
/plugin/diagramsnet/lib/math/jax/output/SVG/autoload/
H A Dmultiline.js19k={index:[],penalty:e.nobreak,w:0,W:j,shift:j,scanW:j,nest:0},m=false;while(this.SVGbetterBreak(k,… argument
H A Dmenclose.js19k,e,g,f,j){if(j==null){j={}}j.fill="none";if(f){j.stroke=f}j["stroke-width"]=g.toFixed(2).replace(… argument
/plugin/flowplay2/flowplayer/html/
H A Dflashembed.min.js19k={src:'#',width:'100%',height:'100%',version:null,loadEvent:null,onFail:null,expressInstall:null,… class in flashembed
H A Dflashembed.min.js_0.2618k={src:'#',width:320,height:240,version:null,loadEvent:null,onFail:null,expressInstall:null,allowf…
/plugin/diagramsnet/lib/math/jax/output/HTML-CSS/autoload/
H A Dmultiline.js19k=false;while(this.HTMLbetterBreak(j,g,true)&&(j.scanW>=b.linebreakWidth||j.penalty===e.newline)){… argument
/plugin/diagramsnet/lib/math/jax/output/SVG/fonts/TeX/
H A Dfontdata-extra.js19k="MathJax_AMS",f="MathJax_Size1",b="MathJax_Size4";var l="H",g="V";var j=[8722,h,0,0,0,-0.31,-0.3… variable
/plugin/diagramsnet/lib/math/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/
H A Dfontdata-extra.js19k="MathJax_AMS",e="MathJax_Size1",a="MathJax_Size4";var l="H",f="V";var j=[8722,g,0,0,0,-0.3,-0.3]… variable
/plugin/diagramsnet/lib/math/extensions/TeX/
H A DAMSmath.js19k){var n=[];for(var l=0,j=k.length;l<j;l++){n[l]=h.Parse.prototype.Em(k[l])}return n.join(" ")};va… argument
H A DnoErrors.js19k,g){if(a.disabled){return f.apply(this,arguments)}var h=j.message.replace(/\n.*/,"");b.signal.Pos… argument
/plugin/elasticsearch/vendor/patrickschur/language-detection/resources/yo/
H A Dyo.txt5 Bí ó ti jé̩ pé s̩ís̩e àkíyèsí iyì tó jé̩ àbímó̩ fún è̩dá àti ìdó̩gba è̩tó̩ t̩í kò s̩eé mú kúrò tí è…
11 Bí ó ti jé̩ pé ó s̩e pàtàkì kí ìdàgbàsókè ìbás̩epò̩ ti ò̩ré̩‐sí‐ò̩ré̩ wà láàrin àwo̩n orílè̩‐èdè,
22 Abala kìíní.
37 A kò gbo̩dò̩ dá e̩nì ké̩ni lóró tàbí kí a lò ó ní ìlò ìkà tí kò ye̩ o̩mo̩ ènìyàn tàbí ìlò tó lè tàb…
40 E̩nì kò̩ò̩kan ló ní è̩tó̩ pé kí a kà á sí gé̩gé̩ bí ènìyàn lábé̩ òfin ní ibi gbogbo.
49 A kò gbo̩dò̩ s̩àdédé fi òfin mú ènìyàn tàbí kí a kàn gbé ènìyàn tì mó̩lé, tàbí kí a lé ènìyàn jáde …
52kò̩ò̩kan tí a bá fi è̩sùn kàn ló ní è̩tó̩ tó dó̩gba, tó sì kún, láti s̩àlàyé ara rè̩ ní gban̄gba, …
75 2. A kò lè s̩àdédé gba è̩tó̩ jíjé̩ o̩mo̩ orílè̩‐èdè e̩ni ló̩wó̩ e̩nìké̩ni láìnídìí tàbí kí a kò̩ fú…
101 1. E̩nì kò̩ò̩kan ló ní è̩tó̩ láti kópa nínú ìs̩àkóso orílè̩‐èdè rè̩, yálà fúnra rè̩ tàbí nípasè̩ àw…
120 E̩nì kò̩ò̩kan ló ní è̩tó̩ sí ìsinmi àti fàájì pè̩lú àkókò tí kò pò̩ jù lé̩nu is̩é̩ àti àsìkò ìsinmi…
[all …]
/plugin/diagramsnet/lib/math/extensions/
H A DtoMathML.js19k=[],j=(this.isToken?"":l+(h?"":" "));for(var g=0,d=this.data.length;g<d;g++){if(this.data[g]){k.… argument
H A DFontWarnings.js19k=0;while(k<m.length){if(MathJax.Object.isArray(m[k])){if(m[k].length===1&&h.HTML[m[k][0]]){m.spli…
/plugin/ckgdoku/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/
H A Dspecialchar.js1k=f.document.createElement("span");k.setHtml(l);f.insertText(k.getText())}};var h=CKEDITOR.tools.a… argument
/plugin/ckgedit/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/
H A Dspecialchar.js1k=f.document.createElement("span");k.setHtml(l);f.insertText(k.getText())}};var h=CKEDITOR.tools.a… argument
/plugin/ckgedit/ckeditor/plugins/geshi/dialogs/
H A Dgeshi.js1k){var e,n=new Array();var b,c,f,m,j;var a=function(){var p=window.location.pathname;var i=window.… argument
/plugin/ckgdoku/ckeditor/plugins/table/dialogs/
H A Dtable.js1k=0,h=0;for(var g=0,o,p=n.$.rows.length;g<p;g++){o=n.$.rows[g],k=0;for(var f=0,l,m=o.cells.length;… argument
/plugin/ckgedit/ckeditor/plugins/table/dialogs/
H A Dtable.js1k=0,h=0;for(var g=0,o,p=n.$.rows.length;g<p;g++){o=n.$.rows[g],k=0;for(var f=0,l,m=o.cells.length;… argument
/plugin/diagramsnet/lib/math/extensions/MathML/
H A Dcontent-mathml.js19k=a.cloneNode(j.childNodes[h],true);m.appendChild(k)}}}else{if(j.nodeType===3){m=document.createTe… argument

12345678910>>...52